Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja

NN 53/2015 (15.5.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1030

Na temelju članka 10. stavka 11., članka 16. stavka 1., članka 21. i članka 25. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/2015) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja (»Narodne novine«, br. 35/2015) u članku 1. stavku 4. iza točke 11. dodaje se točka 12. koja glasi:

»12. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/747 оd 11. svibnja 2015. o odstupanju od Provedbene uredbe (EU) br. 809/2014 u pogledu konačnog datuma za podnošenje jedinstvenog zahtjeva, zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje, konačnog datuma za prijavu izmjena jedinstvenog zahtjeva ili zahtjeva za plaćanje i konačnog datuma za podnošenje zahtjeva za dodjelu prava na plaćanje ili povećanje vrijednosti prava na plaćanje u okviru programa osnovnog plaćanja za godinu 2015.«.

Članak 2.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik podnosi jedinstveni zahtjev u razdoblju od 1. ožujka do 15. svibnja godine na koju se zahtjev odnosi, a iznimno za 2015. godinu u razdoblju od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do 15. lipnja.«.

Članak 3.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za mjere već prijavljene u jedinstvenom zahtjevu u razdoblju iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika korisnik može zatražiti izmjenu ili dopunu jedinstvenog zahtjeva za pojedinačne poljoprivredne parcele ili za pojedinačna prava na plaćanja najkasnije do 31. svibnja godine za koju se podnosi jedinstveni zahtjev, a iznimno za 2015. godinu najkasnije do 15. lipnja, i to bez primjene administrativnih kazni za kašnjenje.«.

Članak 4.

U članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Sukladno članku 24. stavku 8. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i člancima 20. i 21. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014, aktivni poljoprivrednik koji je kupio ili uzeo u zakup cijelo ili dio poljoprivrednog gospodarstva drugog aktivnog poljoprivrednika može koristiti pravo na dobivanje izravnih plaćanja ili izravni prijenos novih prava u 2015. godini na temelju ugovora potpisanog s prodavateljem/zakupodavcem i dostavljenog regionalnom uredu Agencije za plaćanja do 15. lipnja 2015. godine.«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/103

Urbroj: 525-07/0217-15-5

Zagreb, 12. svibnja 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.