Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja

NN 53/2015 (15.5.2015.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1038

Na osnovi članka 10. stavka 2. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 85/06., 150/08. i 71/10.) i članka 27. stavka 1. točke 6. i članka 63. stavka 2. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 84. sjednici održanoj 29. travnja 2015. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAČINU OSIGURAVANJA I RASPOLAGANJA SREDSTVIMA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 91/13., 12/14. i 29/15. – u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Zavod će otpisati potraživanje koje ne premašuje iznos od 20,00 kuna po isteku važenja police dopunskog zdravstvenog osiguranja«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Zavod će otpisati potraživanje koje ne premašuje iznos od 5,00 kuna po ugovorenoj premiji za razdoblje od godine dana«.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/15-01/124

Urbroj: 338-01-01-15-01

Zagreb, 29. travnja 2015.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.