Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom

NN 55/2015 (20.5.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1059

Na temelju članka 64. stavka 1. točke 2. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 61/2011), a u svezi s člankom 60. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013 i 26/2015) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ISPRAVAMA, DOKUMENTIMA I PODACIMA O POMORSKOM PROMETU TE O NJIHOVOJ DOSTAVI, PRIKUPLJANJU I RAZMJENI, KAO I O NAČINU I UVJETIMA IZDAVANJA ODOBRENJA ZA SLOBODAN PROMET S OBALOM

Članak 1.

U Pravilniku o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom (»Narodne novine«, br. 70/2013) u članku 1. stavku 1. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»– Direktivom Komisije 2014/100/EU od 28. listopada 2014. o izmjeni Direktive 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice (SL L 308, 29. 10. 2014.);«.

Članak 2.

U članku 18. stavku 4. iza riječi: »stavka« dodaju se riječi: »1. i«.

Članak 3.

Iza članka 20. dodaje se Glava: »V.a SLUŽBENI POSTUPAK PRIJAVE PUTNIČKIH BRODOVA KOJI ODRŽAVAJU PREPOZNATLJIVI DNEVNI RASPORED PLOVIDBE« i novi članci 20.a i 20.b koji glase:

»Članak 20.a

(1) Putnički brod bruto tonaže manje od 300 koji održava prepoznatljivi dnevni raspored plovidbe u nacionalnoj plovidbi te na kojeg se ne primjenjuju odredbe glave V. ovog Pravilnika, dužan je najaviti dolazak odnosno odlazak u/iz luka dostavom predviđenog plovidbenog rasporeda.

(2) Putnički brod bruto tonaže veće od 300 koji održava prepoznatljivi dnevni raspored plovidbe u nacionalnoj plovidbi te na kojeg se ne primjenjuju odredbe glave V. ovog Pravilnika, službeni postupak prijave obavlja u skladu s odredbama članka 10. i članka 11. ovog Pravilnika.

(3) Prepoznatljivi dnevni raspored plovidbe iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva dnevna putovanja iz i u istu luku s mogućim međuuplovljenjima u skladu s predviđenim plovidbenim rasporedom.

(4) Predviđeni plovidbeni raspored iz stavka 1. ovog članka dostavlja se najkasnije tri dana prije početka primjene plovidbenog rasporeda, a za cjelokupni vremenski period održavanja prepoznatljivog dnevnog rasporeda plovidbe te mora sadržavati ime broda, IMO broj odnosno NIB, luke ticanja, ETA i ETD.

Članak 20.b

(1) Iznimno od odredbi članka 10. i članka 11. ovog Pravilnika, brod iz članka 20.a stavka 1. ovog Pravilnika prijavu odlaska iz luke odnosno prijavu dolaska u luku može dostaviti najkasnije u roku od 12 sati od isplovljenja odnosno uplovljenja na temelju posebnog rješenja o izuzeću.

(2) Brod iz stavka 1. ovog članka mora dostaviti svaku promjenu podataka dostavljenih u skladu sa člankom 20.a stavkom 4., a osobito u sljedećim slučajevima:

a. promjene u provedbi predviđenog plovidbenog rasporeda

b. dodatna putovanja

c. otkaz putovanja odnosno prekid plovidbe

d. promjene broda

e. uvođenje dodatnog broda.

(3) Dostavu podataka iz stavka 2. ovog članka brod iz stavka 1. ovog članka je dužan osigurati najkasnije u roku od 12 sati od isplovljenja odnosno uplovljenja.

(4) Rješenje iz stavka 1. ovog članka lučka kapetanija će na zahtjev vlasnika ili brodara izdati za pojedini brod iz članka 20.a stavka 1. ovog Pravilnika koji održava prepoznatljivi dnevni raspored plovidbe između pojedinih luka ticanja.

(5) Zahtjevu iz stavka 4. ovog članka vlasnik ili brodar dužan je priložiti predviđeni plovidbeni raspored te vremenski period održavanja prepoznatljivog dnevnog rasporeda plovidbe.

(6) Odredbe ovog članka ne primjenjuju se na:

a. putničke brodove iz članka 20.a stavka 1. ovog Pravilnika koji prepoznatljivi dnevni raspored plovidbe održavaju kraće od jednog mjeseca;

b. putovanja koja traju više od 12 sati.«

Članak 4.

Naslov glave VI. mijenja se i glasi: »Evidencija osoba koje plove na putničkim brodovima«.

Članak 5.

U članku 23. stavku 1. riječ: »hrvatske« briše se.

U članku 23. stavku 1. točki 3. riječi: »svaki putnik« zamjenjuju se riječima: »svaka osoba«.

U članku 23. stavku 1. točki 4. riječ: »osoba« zamjenjuje se riječju: »putnik«.

Članak 6.

U članku 27. stavku 1. riječi: »odnosno brod« brišu se.

U članku 27. stavak 2. mijenja se i glasi: »(2) Ministarstvo može izuzeti od primjene članka 23. ove glave brod koji plovi u zaštićenom morskom području između dviju luka ili iz i u istu luku bez međuuplovljenja.«.

U članku 27. stavku 5. riječi: »Linijski prijevoz u područjima« zamjenjuju se riječima: »Za linijski prijevoz u područjima«.

U članku 27. stavku 5. točki 3. riječi: »članku 24.« zamjenjuju se riječima: »članku 23.«.

U članku 27. stavku 6. riječi: »stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »stavka 5.«, a riječi: »članka 24.« zamjenjuju se riječima: »članka 23.«.

Članak 7.

U članku 36. stavku 6. iza riječi: »Odobrenje« dodaje se riječ: »za«.

Članak 8.

U Prilogu I-1 točki B. riječi: »(port facility of arrival, if known)« zamjenjuju se riječima: »ISPS kod lučkog područja dolaska (ako poznato)«.

U Prilogu I-1 točki B. iza riječi: »vrijeme boravka broda u luci,« dodaju se riječi: »za brodove na kružnom putovanju: popis luka dolaska broda počevši od prve luke odlaska do posljednje luke dolaska pojedinog kružnog putovanja, uključujući procijenjeno vrijeme dolaska u svaku od luka (ETA),«.

U Prilogu I-1 točki D. iza riječi: »tranzitni putnik ili ne,« dodaju se riječi: »broj slijepih putnika na brodu (ako poznato),«.

U Prilogu I-1 točki E. iza riječi: »opis robe« stavlja se zarez, riječi: »ili HS Code (ako dostupno)« brišu se, a dodaju se riječi: »WCO HS kod robe, dimenzije robe (ako primjenjivo), smještaj na brodu, neto težina«.

U Prilogu I-1 točki F. podtočka 4.d. mijenja se i glasi: »sustava protiv obrastanja (ANTI-FOULING)«.

U Prilogu I-1 točki F. iza podtočke 4.d. dodaju se nove podtočke 4.e. i 4.f. koje glase: »e. odgovornosti pomorskog prijevoznika za putnike u slučaju nezgode« i »f. odgovornosti za pomorske tražbine«.

Članak 9.

U Prilogu I-3 iza riječi: »24 satni kontakt podaci CSO« dodaju se riječi: »(telefon, faks ili e-mail)«.

U Prilogu I-3 riječi: »lučko postrojenje« zamjenjuju se riječima: »ISPS kod lučkog područja (ako poznato)«.

Članak 10.

U Prilogu III. iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi: »(6) Evidencija brodova koji sudjeluju u Sustavu obveznog javljanja brodova u Jadranu (ADRIREP).«.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-02/50

UrbroJ: 530-04-15-1

Zagreb, 11. svibnja 2015.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

55 20.05.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom 55 20.05.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom