Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

NN 55/2015 (20.5.2015.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

55 20.05.2015 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

1065

Na temelju članka 47. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010. – ispravak, 90/2011., 16/2012., 86/2012., 94/2013. i 152/2014.), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I POSTUPKU IZBORA UČITELJA ZA RAD U HRVATSKOJ NASTAVI U INOZEMSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu (»Narodne novine«, broj 41/2009.), članak 6. mijenja se i glasi:

»Učitelji se upućuju na rad u hrvatsku nastavu, na rok od četiri godine.

Nakon isteka roka iz stavka I. ovoga članka, učitelj može biti ponovno izabran, ako je nakon povratka s rada u hrvatskoj nastavi radio najmanje godinu dana u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske.

S učiteljima koji se upućuje na rad u hrvatsku nastavu Ministarstvo sklapa ugovor o radu na određen vrijeme.«

Članak 2.

U članku 11. stavku 3. riječi: »na rok od dvije godine« brišu se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Koordinator se može imenovati najviše na rok od četiri godine, imajući u vidu da trajanje cjelokupnog mandata, kao učitelja i koordinatora, može biti najviše četiri godine.«

Članak. 3.

Učitelji izabrani na temelju natječaja raspisanih prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, nastavljaju s radom u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu (»Narodne novine«, broj 41/2009.)

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 605-02/15-03/00003

Urbroj: 533-26-15-0001

Zagreb, 6. svibnja 2015.

Ministar
prof. dr. sc. Vedran Mornar, v. r.