Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva

NN 56/2015 (22.5.2015.), Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva

HRVATSKI SABOR

1094

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 258/2012 O PROVEDBI ČLANKA 10. PROTOKOLA UJEDINJENIH NARODA O VATRENOM ORUŽJU, UTVRĐIVANJU ODOBRENJA ZA IZVOZ VATRENOG ORUŽJA, MJERA ZA UVOZ I PROVOZ VATRENOG ORUŽJA, NJEGOVIH DIJELOVA I KOMPONENATA I STRELJIVA

Proglašavam Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. svibnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/40

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 13. svibnja 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda-Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 258/2012 O PROVEDBI ČLANKA 10. PROTOKOLA UJEDINJENIH NARODA O VATRENOM ORUŽJU, UTVRĐIVANJU ODOBRENJA ZA IZVOZ VATRENOG ORUŽJA, MJERA ZA UVOZ I PROVOZ VATRENOG ORUŽJA, NJEGOVIH DIJELOVA I KOMPONENATA I STRELJIVA

I. UVODNE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo i zadaće nadležnog tijela za provedbu Uredbe (EU) br. 258/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda protiv nezakonite proizvodnje i trgovanja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta (Protokol Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju), utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva (SL L94, 30. 3. 2012. – u daljnjem tekstu Uredba (EU) br. 258/2012).

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovog Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi u skladu s člankom 2. Uredbe (EU) br. 258/2012.

II. NADLEŽNO TIJELO I NJEGOVE NADLEŽNOSTI

Nadležno tijelo

Članak 3.

(1) Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EU) br. 258/2012 i ovoga Zakona je ministarstvo nadležno za gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Pri provedbi ovoga Zakona Ministarstvo surađuje sa središnjim tijelima državne uprave nadležnima za poslove carinskog nadzora, unutarnjih poslova, vanjskih poslova i obrane.

Zadaće nadležnog tijela

Članak 4.

Ministarstvo za potrebe provedbe Uredbe (EU) br. 258/2012 obavlja sljedeće poslove:

1. izdaje odobrenja za izvoz, utvrđena u skladu s obrascem određenim u Prilogu II., Uredbe (EU) br. 258/2012, za izvoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenti te streljiva navedenog u Prilogu I. u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 258/2012

2. savjetuje se bez odgađanja s nadležnim tijelima države članice ili država članica te potražuje odgovarajuće informacije ako se u zahtjevu za izvoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenti navodi da se vatreno oružje, njegovi dijelovi i bitne komponente nalaze u drugoj državi članici ili državama članicama u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 258/2012

3. uzima u obzir sva odgovarajuća razmatranja prilikom odlučivanja o davanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenti te streljiva u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. 258/2012

4. obavještava nadležna tijela ostalih država članica o odbijanju, poništavanju, privremenoj obustavi, ukidanju ili djelomičnom ukidanju već izdanog odobrenja za izvoz te dostavlja konačnu procjenu na kraju razdoblja privremene obustave odobrenja za izvoz u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 258/2012

5. savjetuje se s nadležnim tijelima država članica ili država članica koje su izdale odbijenice, poništenje, izmjene ili opozive odobrenja za izvoz prije donošenja odluke o izdavanju odobrenja za izvoz, a ako odobrenje za izvoz odluče izdati, o tome obavještavaju nadležna tijela država članica uz odgovarajuće obrazloženje svoje odluke u skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 258/2012

6. potražuje od zemlje uvoznice, u slučaju sumnje, potvrdu primitka poslane pošiljke vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenti streljiva u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 258/2012

7. potvrđuje primitak poslane pošiljke vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenti te streljiva na područje carinskog područja Unije na zahtjev treće zemlje izvoza koja je u trenutku izvoza stranka Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju s skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 258/2012

8. poduzima potrebne i razmjerne mjere koje omogućavaju nadležnim tijelima prikupljanje informacija o bilo kakvoj narudžbi ili transakciji u koju je uključeno vatreno oružje, njegovi dijelovi i bitne komponente streljiva u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 258/2012

9. u suradnji s Europskom komisijom poduzima sve odgovarajuće mjere za uspostavu izravne suradnje i razmjenu informacija među nadležnim tijelima s ciljem jačanja učinkovitosti mjera uspostavljenih Uredbom (EU) br. 258/2012 u skladu s člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 258/2012

10. obavještava Europsku komisiju o zakonima i drugim propisima donesenim u provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 u skladu s člankom 21. Uredbe (EU) br. 258/2012.

Postupanje nadležnog tijela

Članak 5.

Prije izdavanja odobrenja za izvoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenti te streljiva, Ministarstvo provjerava jesu li ispunjeni uvjeti za izvoz u skladu s člankom 7. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 258/2012.

Članak 6.

(1) Odobrenje za izvoz sukladno članku 4. točki 1. ovoga Zakona izdaje Ministarstvo nakon zatraženog očitovanja Povjerenstva za davanje suglasnosti za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, prijenos obrambenih proizvoda te pružanje usluga za robu vojne namjene (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo čine predstavnici ministarstava nadležnih za obranu, unutarnje poslove, vanjske poslove, carinu i gospodarstvo.

(3) Ministarstvo ima obvezu čuvati sve informacije o vatrenom oružju i, ako je potrebno i izvedivo, njegovim dijelovima i bitnim komponentama te streljivu koje su potrebne za praćenje i identifikaciju tog vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenti i streljiva te za sprečavanje i otkrivanje nezakonitog trgovanja tim vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i bitnim komponentama te streljivom koji su predmetom izvoznog odobrenja najmanje dvadeset godina.

Članak 7.

Odobrenje za izvoz, ili uvozna dozvola ili uvozno odobrenje koje je izdala treća zemlja uvoznica, te popratna dokumentacija zajedno, za potrebe praćenja vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenti te streljiva, sadrži elemente u skladu člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 258/2012.

Članak 8.

Pojednostavljeni postupci za privremeni izvoz ili ponovni izvoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenata te streljiva u skladu s člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 258/2012 omogućuju se primijeniti za postupke kako slijedi:

1. Ponovni izvoz vatrenog oružja nakon privremenog uvoza zbog stručne procjene, izložbe bez prodaje ili unutarnje proizvodnje zbog popravka, pod uvjetom da vatreno oružje ostaje u vlasništvu osobe s poslovnim nastanom izvan carinskog područja Unije te se ponovno izvozi toj osobi. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za izvoz potrebno je priložiti samo izdanu i ovjerenu potvrdu nadležnog tijela (organizatora stručne procjene, izložbe ili popravka) s popisom serijskih brojeva vatrenog oružja.

2. Ponovni izvoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenti te streljiva, ako se zadržava u privremenoj pohrani od trenutka ulaska na carinsko područje Unije pa do izlaska. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za izvoz potrebno je priložiti samo izdanu i ovjerenu potvrdu nadležnog tijela kod kojeg se navedena roba zadržava na privremenoj pohrani s popisom serijskih brojeva vatrenog oružja.

3. Privremeni izvoz vatrenog oružja radi stručne procjene, popravka i izložbe bez prodaje, pod uvjetom da izvoznik dokaže zakonito posjedovanje tog vatrenog oružja i izvozi ga u okviru carinskog postupka vanjske prerade ili privremenog izvoza. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za izvoz potrebno je priložiti samo izdanu i ovjerenu potvrdu nadležnog tijela zemlje u koju se izvozi (organizatora stručne procjene, izložbe ili popravka) s popisom serijskih brojeva vatrenog oružja.

Članak 9.

(1) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za izvoz iz članka 4. točke 1. ovoga Zakona nakon uskraćenog zatraženog očitovanja Povjerenstva na podneseni zahtjev u skladu s člankom 11. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 258/2012.

(2) Protiv rješenja iz članka 4. točke 1. ovoga Zakona nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

III. NADZOR

Članak 10.

(1) Nadzor nad izvršavanjem obveza iz ovoga Zakona provodi Ministarstvo u suradnji s drugim tijelima koja sudjeluju u postupku izdavanja odobrenja te drugim nadležnim tijelima.

(2) U slučaju utvrđenih nepravilnosti Ministarstvo će o istima obavijestiti nadležna tijela radi daljnjeg postupanja.

Članak 11.

(1) Tijekom provođenja nadzora nadzorno tijelo iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona poduzima potrebne i razmjerne mjere koje omogućavaju nadležnim tijelima prikupljanje informacija o bilo kakvoj narudžbi ili transakciji u koju je uključeno vatreno oružje, njegovi dijelovi i bitne komponente streljiva u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 258/2012.

(2) Nadzorna tijela iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona dužna su se pridržavati odredbi vezanih za povjerljivost i tajnost podataka te osoba koje su podvrgnute nadzoru u skladu s člankom 19. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 258/2012.

Članak 12.

Carinski nadzor i carinske formalnosti nad provedbom Uredbe (EU) br. 258/2012 i ovoga Zakona obavlja Ministarstvo financija, Carinska uprava u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 258/2012.

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– odobrenje za izvoz ili drugi dokument dobiven temeljem ovoga Zakona prenese na drugu osobu ili ga koristi suprotno propisanoj proceduri u ovom Zakonu i Uredbi (EU) br. 258/2012

– u roku od 15 dana nakon izvršenog izvoza pisanim putem ili putem elektroničke pošte ne izvijesti Ministarstvo o izvršenom izvozu, te ne priloži dokumentaciju temeljem koje je izvršen izvoz

– ne poštuje rokove i uvjete pod kojima su odobrenja za izvoz izdana.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako u obavljanju carinskih formalnosti postupa suprotno odredbama Uredbe (EU) br. 258/2012.

(3) Za prekršaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

(4) Za prekršaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 50.000,00 kuna.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-01/38

Zagreb, 8. svibnja 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

56 22.05.2015 Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva 56 22.05.2015 Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva 56 22.05.2015 Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva