Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

NN 56/2015 (22.5.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

HRVATSKI SABOR

1095

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. svibnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/41

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 13. svibnja 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA

Članak 1.

U Kaznenom zakonu (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.) članku 14. stavku 3. iza riječi: »članka 116.,« dodaju se riječi: »članka 152.,«, a iza riječi: »članka 158.,« dodaju se riječi: »članka 159.,«.

Članak 2.

U članku 18. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) U slučajevima iz članka 14. ovoga Zakona kazneni postupak radi primjene kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske neće se pokrenuti:

1. ako je pravomoćnom presudom izrečena kazna izvršena ili je u postupku izvršenja ili više ne može biti izvršena prema zakonu države u kojoj je osoba osuđena,

2. ako je počinitelj u stranoj državi pravomoćnom presudom oslobođen ili mu je kazna po zakonu države u kojoj je kazneno djelo počinio oproštena,

3. ako je nastupila zastara kaznenog progona.

(3) U slučajevima iz članka 14. stavka 1. i 2. ovoga Zakona kazneni postupak radi primjene kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske neće se pokrenuti ako se kazneno djelo po zakonu države u kojoj je počinjeno progoni po prijedlogu ili privatnoj tužbi, a takav prijedlog ili tužba nisu podneseni.

(4) U slučajevima iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona kazneni postupak radi primjene kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske pokrenut će se i ako se kazneno djelo po zakonu države u kojoj je počinjeno progoni po prijedlogu ili privatnoj tužbi, a takav prijedlog ili tužba nisu podneseni.«.

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 5., riječi: »članka 14.,« brišu se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 6. i 7.

Članak 3.

U članku 52. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Ostvaruju li se radnjama navedenim u stavku 1. ovoga članka obilježja više istih kaznenih djela, produljeno kazneno djelo će se pravno označiti uzimajući u obzir zbroj vrijednosti svih stvari, imovinskih prava i koristi pribavljenih odvojenim radnjama.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 4.

U članku 55. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Sud može počinitelju uz rad za opće dobro odrediti zaštitni nadzor iz članka 64. ovoga Zakona, čije trajanje ne može biti duže od vremena u kojem počinitelj mora izvršiti rad za opće dobro.«.

U stavku 5. riječi: »i stručnosti« brišu se.

U stavku 6. riječ: »prvostupanjski« briše se.

U stavku 7. prva rečenica mijenja se i glasi: »Ako osuđenik svojom krivnjom ne izvršava rad za opće dobro, sud će odmah donijeti odluku kojom određuje izvršenje izrečene kazne u neizvršenom dijelu ili u cijelosti.«.

Članak 5.

U članku 56. stavku 3. druga rečenica briše se.

Članak 6.

U članku 58. stavku 1. iza prve rečenice dodaje se druga rečenica koja glasi: »Sud će opozvati uvjetnu osudu ako osuđenik bez opravdanog razloga, u roku koji je određen presudom, ne vrati imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom.«.

U stavku 7. iza riječi: »stavka 1.« stavlja se zarez, a riječi: »i 2.« zamjenjuju se riječima: »2. i 6.«.

U stavku 8. riječi: »šest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »godinu dana«.

Članak 7.

U članku 62. stavku 1. iza riječi: »Sud« dodaju se riječi: »uz uvjetnu osudu i djelomičnu uvjetnu osudu«.

U stavku 2. riječ: »nužno« zamjenjuje se riječju: »korisno«.

U točki 4. iza riječi: »djela« dodaju se riječi: »uz stručnu pomoć nadležnog tijela za probaciju«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. odvikavanje od ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugih vrsta ovisnosti u terapijskoj zajednici uz stručnu pomoć nadležnog tijela za probaciju,«.

Točka 6. briše se.

Dosadašnja točka 7. postaje točka 6.

Točke 8. i 9. brišu se.

Dosadašnja točka 10. postaje točka 7.

Točka 11. briše se.

Dosadašnje točke 12. i 13. postaju točke 8. i 9.

U dosadašnjoj točki 14., koja postaje točka 10., iza riječi: »uzdržavanja« dodaju se riječi: »uz stručnu pomoć nadležnog tijela za probaciju«.

Dosadašnje točke 15. i 16. postaju točke 11. i 12.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Posebne obveze iz stavka 2. točaka 6. – 9. izvršava nadležno tijelo za probaciju uz pomoć policije.

(4) Način izvršavanja posebnih obveza iz stavka 2. ovoga članka, a koje se izvršavaju uz stručnu pomoć nadležnog tijela za probaciju, uređuje se posebnim zakonom i na temelju tog zakona donesenim podzakonskim propisima.«.

Članak 8.

U članku 63. stavku 2. riječi: »točke 4., 5. i 6.« zamjenjuju se riječima: »točke 4. i 5.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Obveza iz članka 62. stavka 2. točke 5. može se izreći u trajanju do tri godine.«.

Članak 9.

U članku 65. iza riječi: »približavanja,« dodaju se riječi: »uznemiravanja i uhođenja,«.

Članak 10.

Iza članka 67. dodaju se naslov i članak 67.a koji glase:

»Početak tijeka sigurnosnih mjera

Članak 67.a

Sigurnosne mjere teku od izvršnosti presude.«.

Članak 11.

U članku 68. stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 2., u drugoj rečenici, iza riječi: »sustava« dodaju se riječi: »uz nadzor nadležnog tijela za probaciju«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 4., u prvoj rečenici riječi: »po postupku propisanom posebnim zakonom« brišu se, a u drugoj rečenici iza riječi: »provodi« stavlja se zarez i dodaju riječi: »nadležnog probacijskog ureda«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

Iza dosadašnjeg stavka 7., koji postaje stavak 6., dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Sud će o presudi kojom je mjera iz stavka 1. ovoga članka izrečena uz novčanu kaznu, rad za opće dobro ili uvjetnu osudu obavijestiti nadležno tijelo za probaciju radi daljnjeg postupanja propisanog posebnim zakonom i na temelju tog zakona donesenim podzakonskim propisima.«.

Članak 12.

U članku 69. stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 2., iza druge rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Mjera iz stavka 1. ovog članka izvršava se uz nadzor nadležnog tijela za probaciju kada je izrečena uz novčanu kaznu, rad za opće dobro i uvjetnu osudu.«.

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 3., 4. i 5.

U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 6., broj: »7.« zamjenjuje se brojem: »6.«.

Iza dosadašnjeg stavka 7., koji je postao stavak 6., dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Sud će o presudi kojom je mjera iz stavka 1. ovoga članka izrečena uz novčanu kaznu, rad za opće dobro ili uvjetnu osudu obavijestiti nadležno tijelo za probaciju radi daljnjeg postupanja propisanog posebnim zakonom i na temelju tog zakona donesenim podzakonskim propisima.«.

Članak 13.

U članku 70. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 3., iza riječi: »izvršenja kazne zatvora« dodaju se riječi: »ili rada za opće dobro, isteka roka provjeravanja primjenom uvjetne osude«.

Iza dosadašnjeg stavka 4., koji je postao stavak 3., dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Sud će o presudi kojom je mjera iz stavka 1. ovoga članka izrečena uz novčanu kaznu, rad za opće dobro ili uvjetnu osudu obavijestiti nadležno tijelo za probaciju radi daljnjeg postupanja propisanog posebnim zakonom i na temelju tog zakona donesenim podzakonskim propisima.«.

Članak 14.

U članku 71. stavku 1. riječi: »u trajanju od jedne do deset godina računajući od izvršnosti sudske odluke« brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Mjera iz stavka 1. ovoga članka izriče se u trajanju od jedne do deset godina. Počinitelju koji je osuđen na kaznu zatvora, a nije mu izrečena uvjetna osuda niti je kazna zatvora zamijenjena radom za opće dobro, mjera iz stavka 1. ovoga članka izreći će se u trajanju koje je od jedne do deset godina dulje od izrečene kazne zatvora.«.

U stavku 6. riječi: »tri godine od početka izvršenja« zamjenjuju se riječima: »polovine trajanja sigurnosne«.

U stavku 7. prva rečenica mijenja se i glasi: »Po proteku najdužeg vremena iz stavka 2. ovoga članka sigurnosnu mjeru izrečenu na temelju stavka 3. ovoga članka sud može na prijedlog osuđenika obustaviti ako ustanovi da više ne postoji opasnost iz stavka 1. ovoga članka.«.

U stavku 8. riječi: »pravomoćno izrečenoj mjeri« zamjenjuju se riječima: »presudi kojom je izrečena mjera iz stavka 1. ovoga članka«.

Članak 15.

U članku 72. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Mjera iz stavka 1. ovoga članka određuje se u trajanju od jedne do pet godina. Počinitelju koji je osuđen na kaznu zatvora, a nije mu izrečena uvjetna osuda niti je kazna zatvora zamijenjena radom za opće dobro, mjera iz stavka 1. ovoga članka izreći će se u trajanju koje je od jedne do pet godina dulje od izrečene kazne zatvora.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Po proteku polovine trajanja sigurnosne mjere izrečene na temelju stavka 1. ovoga članka sud može na prijedlog osuđenika obustaviti njezino izvršenje ako ustanovi da više ne postoji opasnost iz stavka 1. ovoga članka. Osuđenik može ponoviti prijedlog, ali ne prije proteka jedne godine od zadnjeg preispitivanja.«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Sud će o presudi kojom je izrečena mjera iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti policiju.«.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Način izvršavanja mjere iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom će propisati ministar nadležan za unutarnje poslove.«.

Članak 16.

Naslov iznad članka 73. mijenja se i glasi: »Zabrana približavanja, uznemiravanja ili uhođenja«.

Članak 73. mijenja se i glasi:

»(1) Sigurnosna mjera zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve, druge osobe ili grupe osoba, odnosno zabrane približavanja određenom mjestu sud će izreći počinitelju kad postoji opasnost da bi počinitelj prema tim osobama ili na tim mjestima mogao ponovo počiniti kazneno djelo.

(2) Mjera iz stavka 1. ovoga članka izriče se u trajanju od jedne do pet godina. Počinitelju koji je osuđen na kaznu zatvora, a nije mu izrečena uvjetna osuda niti je kazna zatvora zamijenjena radom za opće dobro, mjera iz stavka 1. ovoga članka izreći će se u trajanju koje je od jedne do pet godina dulje od izrečene kazne zatvora.

(3) Po proteku polovine trajanja sigurnosne mjere izrečene na temelju stavka 1. ovoga članka sud može na prijedlog osuđenika obustaviti njezino izvršenje ako ustanovi da više ne postoji opasnost iz stavka 1. ovoga članka. Osuđenik može ponoviti prijedlog, ali ne prije proteka jedne godine od zadnjeg preispitivanja.

(4) Na zabranu približavanja shodno će se primijeniti odredba članka 71. stavka 5. ovoga Zakona.

(5) Sud će o presudi kojom je izrečena mjera iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti policiju.«.

Članak 17.

U članku 74. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Mjera iz stavka 1. ovoga članka izriče se u trajanju od tri mjeseca do tri godine. Počinitelju koji je osuđen na kaznu zatvora, a nije mu izrečena uvjetna osuda niti je kazna zatvora zamijenjena radom za opće dobro, mjera iz stavka 1. ovoga članka izreći će se u trajanju koje je od tri mjeseca do tri godine dulje od izrečene kazne zatvora.«.

U stavku 3. iza riječi: »kućanstvo« zarez i riječi: »s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru, kaznionici ili ustanovi ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere« brišu se.

U stavku 4. riječi: »jedne godine od početka izvršavanja« zamjenjuju se riječima: »polovine trajanja«, a riječi: »udaljenja iz zajedničkog kućanstva« brišu se.

U stavku 6. riječi: »pravomoćno izrečenoj zabrani« zamjenjuju se riječima: »presudi kojom je izrečena mjera«, a riječi: »nadležno tijelo za probaciju i nadležnu policijsku upravu« zamjenjuju se riječju: »policiju«.

Članak 18.

U članku 75. stavku 1. riječi: »od šest mjeseci do dvije godine računajući od izvršnosti sudske odluke« brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Mjera iz stavka 1. ovoga članka izriče se u trajanju od šest mjeseci do dvije godine. Počinitelju koji je osuđen na kaznu zatvora, a nije mu izrečena uvjetna osuda niti je kazna zatvora zamijenjena radom za opće dobro, mjera iz stavka 1. ovoga članka izreći će se u trajanju koje je od šest mjeseci do dvije godine dulje od izrečene kazne zatvora.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Po proteku polovine trajanja sigurnosne mjere izrečene na temelju stavka 1. ovoga članka sud može na prijedlog osuđenika obustaviti njezino izvršenje ako ustanovi da više ne postoji opasnost iz stavka 1. ovoga članka. Osuđenik može ponoviti prijedlog, ali ne prije proteka jedne godine od zadnjeg preispitivanja.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 19.

U članku 76. stavku 1. iza riječi: »izdržana« dodaju se riječi: »jer osuđeniku nije odobren uvjetni otpust,«.

U stavku 2. prva rečenica mijenja se i glasi: »Vrijeme provjeravanja traje jednu godinu osim ako je kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počinjeno na štetu djeteta kada vrijeme provjeravanja traje tri godine.«

Članak 20.

Naslov iznad članka 78. mijenja se i glasi: »Prošireno oduzimanje imovinske koristi«.

U članku 78. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Na prošireno oduzimanje imovinske koristi od kaznenog djela za koje je nadležan Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te za kaznena djela iz Glave XVII. i Glave XXV. ovoga Zakona, ako je tim djelima ostvarena imovinska korist, primjenjuju se odredbe članka 77. ovoga Zakona ako ovim člankom nije drukčije propisano.«.

U stavku 2. riječi: »iz nadležnosti Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. ovoga članka«.

Članak 21.

Članak 79. mijenja se i glasi:

»(1) Predmeti i sredstva koji su nastali počinjenjem kaznenog djela oduzet će se.

(2) Predmeti i sredstva koji su bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje kaznenog djela oduzet će se ako postoji opasnost da će se ponovno uporabiti za počinjenje kaznenog djela ili je njihovo oduzimanje potrebno radi zaštite opće sigurnosti, javnog poretka ili zbog moralnih razloga.

(3) Ako su ispunjene pretpostavke iz stavka 1. ili 2. ovoga članka, sud može oduzeti predmete i sredstva i kada počinitelj protupravne radnje nije kriv.

(4) Oduzeti predmeti i sredstva postaju vlasništvo Republike Hrvatske. To ne utječe na pravo trećih osoba za naknadu štete prema počinitelju zbog oduzetog predmeta ili sredstva. Vlasnik oduzetog predmeta ili sredstva koji nije počinitelj djela ima pravo na povrat predmeta i sredstva ili naknadu njihove tržišne vrijednosti iz državnog proračuna, osim ako je najmanje krajnjom nepažnjom pridonio da predmet ili sredstvo bude namijenjeno ili uporabljeno za počinjenje kaznenog djela ili da nastane njegovim počinjenjem ili ako je pribavio predmet ili sredstvo znajući za okolnosti koje omogućuju njegovo oduzimanje.

(5) Kada je zakonom za određeno kazneno djelo propisano oduzimanje predmeta ili sredstva, vlasnik nema pravo na naknadu iz državnog proračuna, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

(6) Sud može naložiti uništenje oduzetog predmeta ili sredstva.«.

Članak 22.

U članku 81. stavku 2. iza riječi: »ratnog zločina (članak 91.)« stavlja se zarez i dodaju riječi: »terorizma (članak 97. stavak 4.), teškog ubojstva (članak 111.), ubojstva osobe pod međunarodnom zaštitom (članak 352.)«.

Članak 23.

U članku 82. stavku 3. iza riječi: »članka 114. stavka 2.,« dodaju se riječi: »članka 115.,«, iza riječi: »članka 154.« riječi: »stavka 1. točke 2.« brišu se, a iza riječi: »članka 166.,« dodaju se riječi: »članka 169.,«.

Članak 24.

U članku 83. stavku 2. iza riječi: »ratnog zločina (članak 91.)« stavlja se zarez i dodaju riječi: »terorizma (članak 97. stavak 4.), teškog ubojstva (članak 111.), ubojstva osobe pod međunarodnom zaštitom (članak 352.)«.

Članak 25.

U članku 87. stavku 6. iza riječi: »djelovanja pravne osobe« dodaju se riječi: »ili državnih tijela ili tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave«.

U stavku 8. iza riječi: »izvanbračni drug« stavlja se zarez, a riječi: »ili istospolni partner« zamjenjuju se riječima: »životni partner ili neformalni životni partner«.

U stavku 9. iza riječi: »izvanbračni drug« stavlja se zarez, a riječi: »ili istospolni partner« zamjenjuju se riječima: »bivši životni partner ili neformalni životni partner, osobe koje imaju zajedničko dijete«.

Stavak 11. mijenja se i glasi:

»(11) Neformalni životni partner je osoba koja živi u istospolnoj zajednici koja ima trajniji karakter.«.

U stavku 13. iza riječi: »tajnom« zarez i riječi: »a nije riječ o klasificiranom podatku sukladno posebnom zakonu« brišu se.

Iza stavka 22. dodaje se novi stavak 23. koji glasi:

»(23) Imovinom se smatra imovina bilo koje vrste, neovisno o tome je li materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, odnosno pravni dokumenti ili instrumenti kojima se dokazuje pravo na ili interes za takvu imovinu.«.

Dosadašnji stavci 23. i 24. postaju stavci 24. i 25.

Iza dosadašnjeg stavka 25., koji postaje stavak 26., dodaju se stavci 27., 28., 29. i 30. koji glase:

»(27) Vrijednost imovine, imovinske štete, imovinske koristi, porezne obveze i državne potpore je velikih razmjera ako prelazi 600.000,00 kuna. Razaranja prouzročena kaznenim djelima su velika ako prelaze 600.000,00 kuna.

(28) Vrijednost imovine je većeg opsega ako prelazi 200.000,00 kuna.

(29) Vrijednost stvari, imovinskog prava i imovinske koristi je velika ako prelazi 60.000,00 kuna. Vrijednost imovinske koristi i štete je znatna ako prelazi 60.000,00 kuna.

(30) Vrijednost stvari, imovinskog prava i imovinske koristi je mala ako ne prelazi 1000,00 kuna.«.

Članak 26.

U članku 91. stavku 1. točka 8. mijenja se i glasi:

»8. opsežno uništavanje i oduzimanje imovine koje nije opravdano vojnom nuždom i koje je provedeno nezakonito i samovoljno,«.

Članak 27.

U članku 103. iza riječi: »članka 97.« dodaju se riječi: »do članka 102.«.

Članak 28.

U članku 117. stavku 2. iza riječi: »službe ili« dodaju se riječi: »odgovorna osoba u obavljanju«.

Članak 29.

U članku 118. stavku 2. iza riječi: »službe ili« dodaju se riječi: »odgovorna osoba u obavljanju«.

Članak 30.

U članku 119. stavku 2. iza riječi: »službe ili« dodaju se riječi: »odgovorna osoba u obavljanju«.

Članak 31.

U članku 136. stavku 3. iza riječi: »djetetu,« dodaju se riječi: »osobi s težim invaliditetom, bliskoj osobi«, a iza riječi: »službe ili« dodaju se riječi: »odgovorne osobe u obavljanju«.

Članak 32.

U članku 137. stavku 2. iza riječi: »djetetu« stavlja se zarez, riječ: »ili« briše se, a iza riječi: »invaliditetom« dodaju se riječi: »ili bliskoj osobi«.

Članak 33.

U članku 138. stavku 2. iza riječi: »djetetu« stavlja se zarez, a riječi: »ili osobi s težim invaliditetom ili bliskoj osobi« zamjenjuju se riječima: »osobi s težim invaliditetom, bliskoj osobi, odvjetniku u obavljanju njegove djelatnosti ili prema odgovornoj osobi u obavljanju javne ovlasti«.

Članak 34.

U članku 139. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počinjeno prema službenoj ili odgovornoj osobi u obavljanju javne ovlasti ili u vezi s njezinim radom ili položajem, ili prema novinaru u vezi s njegovim poslom, ili prema odvjetniku u obavljanju njegove djelatnosti, ili prema većem broju ljudi, ili ako je prouzročilo veću uznemirenost stanovništva, ili ako je osoba kojoj se prijeti dulje vrijeme stavljena u težak položaj,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.«.

Članak 35.

U članku 140. stavku 1. riječi: »uspostavi ili nastoji uspostaviti« zamjenjuju se riječima: »nastoji uspostaviti ili uspostavlja«.

U stavku 2. riječi: »istospolnog partnera« zamjenjuju se riječima: »životnog partnera ili neformalnog životnog partnera«.

Članak 36.

U članku 141. stavku 2. iza riječi: »službe ili« dodaju se riječi: »odgovorna osoba u obavljanju«.

Članak 37.

U članku 142. stavku 3. iza riječi: »službe ili« dodaju se riječi: »odgovorna osoba u obavljanju«.

Članak 38.

U članku 143. stavku 3. iza riječi: »službe ili« dodaju se riječi: »odgovorna osoba u obavljanju«.

Članak 39.

U članku 144. stavku 2. iza riječi: »službe ili« dodaju se riječi: »odgovorna osoba u obavljanju«.

Članak 40.

U članku 146. stavku 4. riječ: »svojih« zamjenjuje se riječima: »službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne«.

Članak 41.

U članku 147. stavak 5. briše se.

Članak 42.

Naslov iznad članka 148. mijenja se i glasi: »Teško sramoćenje«.

U članku 148. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Nema kaznenog djela teškog sramoćenja ako počinitelj dokaže istinitost činjenične tvrdnje koju je iznosio ili pronosio ili postojanje ozbiljnog razloga zbog kojeg je povjerovao u njezinu istinitost.

(4) Dokazivanje okolnosti iz stavka 3. ovog članka nije dopušteno ako se činjenične tvrdnje iz stavka 1. odnose na osobne ili obiteljske prilike.«.

Članak 43.

Iza članka 148. dodaje se naslov i članak 148.a koji glase:

»Isključenje protupravnosti za kaznena djela uvrede i teškog sramoćenja

Članak 148.a

Nema kaznenog djela iz članka 147. i 148. ovoga Zakona ako je počinitelj njihova obilježja ostvario u znanstvenom, stručnom, književnom, umjetničkom djelu ili javnoj informaciji, u obavljanju dužnosti propisane zakonom, političke ili druge javne ili društvene djelatnosti, u novinarskom poslu ili obrani nekog prava, a to je učinio u javnom interesu ili zbog drugih opravdanih razloga.«.

Članak 44.

U članku 150. stavku 2. riječi: »istospolnog partnera« zamjenjuju se riječima: »životnog partnera ili neformalnog životnog partnera«.

Članak 45.

U članku 154. stavku 3. iza riječi: »osobe« dodaju se riječi: »ili osobe nad kojom je izvršen spolni odnošaj bez pristanka«.

Članak 46.

U članku 157. stavku 3. iza riječi: »prostituciju« dodaju se riječi: »druge osobe«.

Članak 47.

U članku 159. stavku 2. iza riječi: »očuh« stavlja se zarez, a riječi: »ili maćeha« zamjenjuju se riječima: »maćeha ili izvanbračni drug ili životni partner ili neformalni životni partner roditelja djeteta«.

Članak 48.

U članku 173. stavku 2. iza riječi: »državnom tijelu« dodaju se riječi: »ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti«.

Članak 49.

Iza članka 179. dodaju se naslov i članak 179.a koji glase:

»Nasilje u obitelji

Članak 179.a

Tko teško krši propise o zaštiti od nasilja u obitelji i time kod člana obitelji ili bliske osobe izazove strah za njezinu sigurnost ili sigurnost njoj bliskih osoba ili je dovede u ponižavajući položaj, a time nije počinjeno teže kazneno djelo,

kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.«.

Članak 50.

U članku 190. stavku 3. riječi: »vezi sa službom ili svojom javnom« zamjenjuju se riječima: »obavljanju službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne«.

U stavku 6. iza riječi: »nabavi« stavlja se zarez i dodaju riječi: »prenese, izveze ili uveze«.

Članak 51.

U članku 191.a stavku 2. riječi: »vezi sa službom ili svojom javnom« zamjenjuju se riječima: »obavljanju službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne«.

Članak 52.

U članku 196. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz nehaja, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 53.

U članku 228. stavku 1. riječi: »od šest mjeseci do pet godina« zamjenjuju se riječima: »do tri godine«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako je vrijednost ukradene stvari velika, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Iza dosadašnjeg stavka 3., koji postaje stavak 4., dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka počinitelj će se kazniti.«.

Članak 54.

U članku 229. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »jedne do osam« zamjenjuju se riječima: »šest mjeseci do pet«.

U stavku 1. točka 5. briše se.

Dosadašnje točke 6., 7., 8., 9. i 10. postaju točke 5., 6., 7., 8. i 9.

U dosadašnjoj točki 10., koja postaje točka 9., iza riječi: »službe ili« dodaju se riječi: »odgovorna osoba u obavljanju«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako su ostvarena obilježja teške krađe iz stavka 1., a vrijednost ukradene stvari je velika, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.«.

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 3., broj: »4.« zamjenjuje se brojem: »6.«.

Članak 55.

U članku 231. stavku 2. iza riječi: »ovoga članka« dodaju se riječi: »pribavljena znatna imovinska korist ili je«.

Članak 56.

U članku 241. stavku 1. iza riječi: »stvar« dodaju se riječi: »ili stvar osobe čije interese zastupa«.

U stavku 2. iza riječi: »imovine« dodaju se riječi: »ili imovine osobe čije interese zastupa«.

Članak 57.

U članku 242. stavku 2. iza riječi: »ovoga članka« dodaju se riječi: »ili je pribavljena znatna imovinska korist«.

Članak 58.

U članku 245. stavku 1. iza riječi: »232. stavka« dodaje se broj: »1.,«.

U stavku 2. zarez iza riječi: »članka 234. stavka 1.« i riječi: »članka 235. stavka 1.« brišu se.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Kazneno djelo iz članka 235. stavka 1. ovoga Zakona progoni se po prijedlogu, osim ako je djelo počinjeno na štetu državne imovine.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., riječi: »istospolnog partnera« zamjenjuju se riječima: »životnog partnera ili neformalnog životnog partnera«, riječ: »rođaka« zamjenjuje se riječju: »srodnika«, a iza riječi: »sestre,« dodaju se riječi: »posvojitelja, posvojenika«.

Članak 59.

U članku 256. stavku 3. iza riječi: »porezne« dodaju se riječi: »ili carinske«.

Članak 60.

U članku 263. stavku 1. iza riječi: »Tko« dodaje se riječ: »neovlašteno«, a iza riječi: »zabranjena« dodaju se riječi: »ili ograničena«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Kaznom iz stavka 1. kaznit će se tko napravi, nabavi, prenese, izveze ili uveze, posjeduje opremu, materijal ili tvari koje se mogu uporabiti za nedozvoljenu proizvodnju i za koje zna da su namijenjeni nedozvoljenoj proizvodnji.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 61.

U članku 264. stavku 1. iza riječi: »prodaje« stavlja se zarez i dodaje riječ: »prenosi«.

Članak 62.

U članku 266. stavku 1. riječ: »jedne« zamjenjuje se riječju: »dvije«.

U stavku 2. iza riječi: »vlasti,« dodaju se riječi: »Ustavnog suda Republike Hrvatske i međunarodne organizacije koje je Republika Hrvatska član,«.

Članak 63.

U članku 272. stavku 1. iza riječi: »nabavi,« dodaje se riječ: »uveze,«.

U stavku 2. iza riječi: »nabavi,« dodaje se riječ: »uveze,«, a riječ: »jedne« zamjenjuje se riječju: »dvije«.

Članak 64.

U članku 273. stavku 1. iza riječi: »vlasti,« dodaju se riječi: »Ustavnog suda Republike Hrvatske i međunarodne organizacije koje je Republika Hrvatska član,«.

Članak 65.

U članku 274. stavku 1. iza riječi: »posjeduje« stavlja se zarez i dodaju riječi: »uveze, izveze, prima«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 2. počinitelj će se kazniti.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 66.

Članak 283. mijenja se i glasi:

»(1) Tko izrađuje, prima, nabavlja, posjeduje, prodaje ili daje na uporabu uređaje, predmete, računalne programe i računalne podatke te druga sredstva za krivotvorenje ili izmjenu novca ili sigurnosnih obilježja kao što su hologrami, vodeni žigovi ili drugi sastavni dijelovi novca koji služe za zaštitu od krivotvorenja, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(2) Kaznom iz stavka 1. kaznit će se tko izrađuje, prima, nabavlja, posjeduje, prodaje ili daje na uporabu uređaje, predmete, računalne programe i računalne podatke te druga sredstva za izradu lažnih vrijednosnih papira, lažnih znakova za vrijednost izdanih na temelju propisa, lažnih znakova za obilježavanje robe, lažnih mjera i utega i krivotvorenih isprava.

(3) Sredstva iz stavka 1. i 2. ovoga članka će se oduzeti.«.

Članak 67.

U članku 298. iza riječi: »službe ili« dodaju se riječi: »odgovorna osoba koja u obavljanju«.

Članak 68.

U članku 300. stavku 1. riječ: »neklasificirane« briše se.

Članak 69.

U članku 301. stavku 3. riječi: »istospolnoj zajednici« zamjenjuju se riječima: »životnoj zajednici ili neformalnoj životnoj zajednici«, a riječ: »rođak« zamjenjuje se riječju: »srodnik«.

Članak 70.

U članku 302. stavku 4. riječi: »istospolnoj zajednici« zamjenjuju se riječima: »životnoj zajednici ili neformalnoj životnoj zajednici«, a riječ: »rođak« zamjenjuje se riječju: »srodnik«.

Članak 71.

U članku 303. stavku 5. riječi: »istospolnoj zajednici« zamjenjuju se riječima: »životnoj zajednici ili neformalnoj životnoj zajednici«, a riječ: »rođak« zamjenjuje se riječju: »srodnik«.

Članak 72.

Iza članka 323. dodaju se naslov i članak 323.a koji glase:

»Nasilničko ponašanje

Članak 323.a

Tko nasiljem, zlostavljanjem, iživljavanjem ili drugim osobito drskim ponašanjem na javnom mjestu drugoga dovede u ponižavajući položaj, a time nije počinjeno teže kazneno djelo,

kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.«.

Članak 73.

Naslov iznad članka 326. mijenja se i glasi: »Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma«.

Članak 326. mijenja se i glasi:

»(1) Tko iz koristoljublja omogući ili pomogne drugoj osobi nedozvoljeno ući, izići, kretati se ili boraviti u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je pri počinjenju kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka doveden u opasnost život ili tijelo osobe koja nedozvoljeno ulazi, kreće se ili boravi u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, ili je s njom postupano na nečovječan ili ponižavajući način, ili je djelo počinila službena osoba u obavljanju službene dužnosti,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.«.«

Članak 74.

U članku 331. stavku 1. riječi: »ili je dozvoljeno samo uz prethodno odobrenje« brišu se.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko neovlašteno izrađuje radi prodaje, prodaje drugome ili drugome pribavlja u posjed vatreno oružje, streljivo, eksplozivne tvari ili njihove sastavne ili rezervne dijelove čije je nabavljanje, prodaja ili posjedovanje građanima dozvoljeno samo uz prethodno odobrenje.«.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 3., 4., 5., 6. i 7.

Članak 75.

U članku 339. stavku 1. riječi: »šest mjeseci do pet« zamjenjuju se riječima: »jedne do osam«.

Članak 76.

U članku 386. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Direktivom 2010/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. godine o standardima kvalitete i sigurnosti ljudskih organa namijenjenih transplantaciji,«.

Točka 8. mijenja se i glasi:

»8. Direktivom 2002/90/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. studenoga 2002. godine o definiranju olakšavanja neovlaštenog ulaska, tranzita i boravka,«.

Točka 11. mijenja se i glasi:

»11. Okvirnom odlukom Vijeća 2005/212/PUP od 24. veljače 2005. o oduzimanju imovinske koristi, sredstava i imovine pribavljene kaznenim djelom,«.

Točka 13. mijenja se i glasi:

»13. Okvirnom odlukom Vijeća 2001/500/PUP od 26. lipnja 2001. godine o pranju novca, identifikaciji, praćenju, zamrzavanju, pljenidbi i oduzimanju imovine i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima,«.

Točka 14. mijenja se i glasi:

»14. Okvirnom odlukom Vijeća 2002/946/PUP od 28. studenoga 2002. godine o jačanju kaznenopravnog okvira za sprečavanje pomaganja neovlaštenog ulaska, tranzita i boravka,«.

Točka 15. mijenja se i glasi:

»15. Okvirnom odlukom Vijeća 2002/475/PUP od 13. lipnja 2002. godine o suzbijanju terorizma,«.

Točka 21. mijenja se i glasi:

»21. Okvirnom odlukom Vijeća 2000/383/JHA od 29. svibnja 2000. o povećanju zaštite kaznenim i drugim sankcijama protiv krivotvorenja povezanoga s uvođenjem eura,«.

Točka 22. mijenja se i glasi:

»22. Okvirnom odlukom Vijeća 2004/757/PUP od 25. listopada 2004. kojom se utvrđuju minimalne odredbe u vezi sa sastavnim elementima kaznenih djela i zakonskih kazni u području nedopuštene trgovine drogama,«.

Iza točke 22. dodaju se točke 23., 24. i 25. koje glase:

»23. Direktivom 2013/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. kolovoza 2013. o napadima na informacijski sustav i o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2005/222/PUP,

24. Direktivom 2011/93/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011 o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije, te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/68/PUP,

25. Direktivom 2014/62/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o kaznenopravnoj zaštiti eura i drugih valuta od krivotvorenja, kojom se zamjenjuje Okvirna odluka Vijeća 2000/383/PUP.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 77.

Pravilnik iz članka 15. ovoga Zakona ministar nadležan za unutarnje poslove donijet će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 78.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/102

Zagreb, 8. svibnja 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

56 22.05.2015 Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
Petar Novoselec i Igor Martinović
lipanj 2019.