Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež

NN 56/2015 (22.5.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež

HRVATSKI SABOR

1096

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA ZA MLADEŽ

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. svibnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/42

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 13. svibnja 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA ZA MLADEŽ

Članak 1.

U Zakonu o sudovima za mladež (»Narodne novine«, br. 84/11., 143/12. i 148/13.) članak 1.a mijenja se i glasi:

»Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose:

1) Direktiva 2011/93/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije, te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/68/PUP (SL L 335, 17. 12. 2011.)

2) Okvirna odluka Vijeća od 15. ožujka 2001. o položaju žrtava u kaznenom postupku (2001/220/PUP) (SL L 82, 22. 3. 2001.).«.

Članak 2.

U članku 33. stavku 1., u prvoj rečenici, riječ: »pojačanog« zamjenjuje se riječima: »pojačane brige i«.

U stavku 2., u drugoj rečenici, iza riječi: »osudu« dodaju se riječi: »i kada je žalba izjavljena samo u njezinu korist«.

Članak 3.

U članku 37. stavku 2. riječi: »Požegi, Virovitici i Zlataru« zamjenjuju se riječima: »Požegi i Virovitici«.

Članak 4.

U članku 54. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Branitelj po službenoj dužnosti može biti samo odvjetnik koji ima praksu od najmanje pet godina kao odvjetnik ili kao dužnosnik u pravosudnom tijelu, osim u postupku za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, kada branitelj po službenoj dužnosti može biti samo odvjetnik koji ima praksu od najmanje osam godina kao odvjetnik ili kao dužnosnik u pravosudnom tijelu. Branitelj se postavlja iz reda odvjetnika koji moraju imati izraženu sklonost za odgoj, potrebe i probitke mladeži te vladati osnovnim znanjima s područja kriminologije, socijalne pedagogije, psihologije mladih i socijalnog rada za mlade osobe, s liste odvjetnika za mladež Hrvatske odvjetničke komore.«.

Članak 5.

U članku 69. stavku 1. riječi: »posebno osposobljeni policijski službenici« zamjenjuju se riječima: »policijski službenici za mladež«, a iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Izvide kaznenih djela u postupku prema maloljetniku mogu provoditi i drugi policijski službenici, ako zbog okolnosti slučaja ne mogu postupati policijski službenici za mladež.«.

Članak 6.

U članku 99. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Prijedlog iz stavka 1. ovog članka maloljetnik ili njegov zakonski zastupnik može ponovno staviti protekom roka od tri mjeseca od pravomoćnosti prethodne odluke iz stavka 1. ovog članka.«.

Članak 7.

U članku 103. stavku 2., u prvoj rečenici, riječ: »molbe« zamjenjuje se riječju: »prijedloga«, a riječ: »uže« briše se.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Prijedlog iz stavka 2. ovog članka maloljetnik ili članovi njegove obitelji mogu ponovno staviti protekom šest mjeseci od pravomoćnosti prethodne odluke iz stavka 1. ovog članka.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 8.

U članku 111. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Sudac za mladež općinskog suda sudi kao sudac pojedinac za kaznena djela za koja je propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina, te u postupku za izdavanje kaznenog naloga.«.

Članak 9.

U članku 114. stavku 2., u prvoj rečenici, riječ: »specijalizirani« briše se, a u drugoj rečenici, riječi: »i istražitelji specijalizirani za mladež« zamjenjuju se riječima: »za mladež i istražitelji za mladež«.

Članak 10.

U članku 116. stavku 1., u prvoj rečenici, iza riječi: »osobe« stavlja se zarez i dodaju riječi: »s liste odvjetnika za mladež Hrvatske odvjetničke komore«.

U stavku 2. riječ: »iz« zamjenjuje se riječju: »do«.

Članak 11.

U članku 121. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Sudac za mladež općinskog suda sudi kao sudac pojedinac za kaznena djela za koja je propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina, te u postupku za izdavanje kaznenog naloga.«.

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/136

Zagreb, 8. svibnja 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.