Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

NN 56/2015 (22.5.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

HRVATSKI SABOR

1097

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENIM KONTROLAMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU I DOBROBITI ŽIVOTINJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima a hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. svibnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/43

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 13. svibnja 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENIM KONTROLAMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU I DOBROBITI ŽIVOTINJA

Članak 1.

U Zakonu o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, br. 81/13. i 14/14.) u članku 1. stavku 1. podstavku 4. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez te dodaju podstavci 5., 6. i 7. koji glase:

»– Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskoga parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1. 2. 2002.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal, o izmjeni direktiva Vijeća 98/56/EZ, 2000/29/EZ i 2008/90/EZ, uredbi (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 882/2004 i (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage odluka Vijeća 66/399/EEZ, 76/894/EEZ i 2009/470/EZ (SL L 189, 27. 6. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 178/2002),

– Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 579/2014 оd 28. svibnja 2014. o odobravanju odstupanja od određenih odredaba Priloga II. Uredbi (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s prijevozom morem tekućih ulja i masti (SL L 160, 29. 5. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 852/2004),

– Uredbe Komisije (EU) br. 211/2013 od 11. ožujka 2013. o zahtjevima u pogledu certificiranja za uvoz u Uniju klica i sjemena namijenjenih za proizvodnju klica (tekst značajan za EGP) (SL L 68, 12. 3. 2013.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 704/2014 оd 25. lipnja 2014. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 211/2013 o zahtjevima u pogledu certificiranja za uvoz u Uniju klica i sjemena namijenjenih za proizvodnju klica (SL L 186, 26. 6. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 211/2013).«.

Članak 2.

U članku 2. riječi: »Europskoga parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta Zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane« brišu se.

Članak 3.

U članku 4. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Pravila izdavanja certifikata iz stavka 3. ovoga članka, u skladu s člankom 30. Uredbe (EZ) br. 882/2004, za objekte u nadležnosti sanitarne inspekcije pravilnikom propisuje ministar nadležan za zdravlje.«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 2. iza riječi: »sanitarni inspektori« zarez i riječi: »inspektori za kakvoću hrane« brišu se, a riječi: »stočarski inspektori« zamjenjuju se riječima: »ribarski inspektori«.

Članak 5.

U članku 7. stavku 1. točki a) podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– hrane životinjskog podrijetla, veterinarska inspekcija, osim na ribarskim plovilima i iskrcajnim mjestima, u kojem slučaju je nadležna ribarska inspekcija,«.

U točki b) podstavak 3. mijenja se i glasi:

»– hrane koja sadrži sastojke životinjskog i neživotinjskog podrijetla, sanitarna inspekcija, a u slučaju izvoza u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 178/2002, sanitarna i veterinarska inspekcija,«.

U stavku 2. točka a) mijenja se i glasi:

»a) na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, poljoprivredna inspekcija,«.

U točki b) riječi: »inspekcija za kakvoću hrane« zamjenjuju se riječima: »poljoprivredna inspekcija«.

Točka c) mijenja se i glasi:

»c) pri uvozu hrane bez obzira na podrijetlo, poljoprivredna inspekcija, u carinskim skladištima ili na mjestu odredišta.«.

Stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Službene kontrole označivanja hrane s aspekta sigurnosti hrane provode nadležne inspekcije prema podjeli nadležnosti iz stavka 1. ovoga članka, a službene kontrole označivanja alergena na razini maloprodaje (osim ugostiteljstva i institucionalnih kuhinja) provodi poljoprivredna inspekcija prema ovom Zakonu i posebnim propisima.

(4) Službene kontrole označivanja hrane s aspekta kvalitete provode se prema podjeli nadležnosti iz stavka 2. ovoga članka, a službene kontrole označivanja i prezentiranja vina i ostalih proizvoda iz sektora vina s aspekta kvalitete u proizvodnji i maloprodaji provodi poljoprivredna inspekcija prema ovom Zakonu i posebnim propisima.«.

U stavku 6. riječi: »stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 1., 2. i 4.«.

Stavci 7., 8. i 9. mijenjaju se i glase:

»(7) Službene kontrole prisutnosti GMO-a u hrani i GM hrane, uključujući i hrane koja sadrži i/ili se sastoji ili potječe od GMO-a provode inspekcije prema podjeli nadležnosti iz stavka 1. ovoga članka, a na razini primarne biljne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti poljoprivredna inspekcija.

(8) Službene kontrole zaštićenih oznaka izvornosti, zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnih specijaliteta, kao i neobveznih izraza kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, na razini proizvodnje i prerade hrane, na razini maloprodaje te pri uvozu, u carinskim skladištima ili na mjestu odredišta, bez obzira na podrijetlo provodi poljoprivredna inspekcija, prema posebnom propisu, a dokumentacijski i identifikacijski pregled pri uvozu pošiljaka iz ovoga stavka obavljaju službenici ministarstva nadležnog za financije, Carinske uprave (u daljnjem tekstu: Carinska uprava). Službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene/sigurnosti proizvoda iz ovoga stavka provode se u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

(9) Službene kontrole u ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, na razini proizvodnje i prerade, na razini maloprodaje hrane te pri uvozu, u carinskim skladištima ili na mjestu odredišta, bez obzira na podrijetlo provodi poljoprivredna inspekcija prema posebnim propisima, a dokumentacijski i identifikacijski pregled pri uvozu pošiljaka iz ovoga stavka obavljaju službenici Carinske uprave. Službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene/sigurnosti proizvoda iz ovoga stavka provode se u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.«.

Iza stavka 9. dodaje se novi stavak 10. i stavak 11. koji glase:

»(10) Službene kontrole proizvodnih pravila jakih alkoholnih pića, aromatiziranih vina, aromatiziranih pića na bazi vina i aromatiziranih koktela na bazi vina u odnosu na kvalitetu konačnog proizvoda, definiranje, opisivanje, opremanje, označivanje, prezentiranje i zaštitu, u proizvodnji i maloprodaji provodi poljoprivredna inspekcija, a dokumentacijski i identifikacijski pregled pri uvozu pošiljaka iz ovoga stavka obavljaju službenici Carinske uprave. Službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene/sigurnosti proizvoda iz ovoga stavka provode se u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

(11) Službenu kontrolu pravilne primjene sredstava za zaštitu bilja u svim fazama proizvodnje, prerade i prijevoza hrane biljnog podrijetla i hrane za životinje biljnog podrijetla provodi poljoprivredna inspekcija, osim njihovih rezidua u hrani u kojem slučaju je nadležna sanitarna inspekcija.«.

Iza dosadašnjeg stavka 10., koji postaje stavak 12., dodaje se stavak 13. koji glasi:

»(13) Uvjete i način provedbe službenih kontrola pri uvozu pošiljaka iz stavka 10. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar nadležan za poljoprivredu uz suglasnost ministra nadležnog za financije.«.

Članak 6.

U članku 8. stavku 1. točka d) mijenja se i glasi:

»d) pri uvozu:

– hrane za životinje životinjskog podrijetla, GMO hrane za životinje životinjskog i neživotinjskog podrijetla, hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja je navedena na popisu pošiljaka hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja podliježe veterinarskom pregledu u skladu sa Zakonom o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja (»Narodne novine«, br. 39/13.), granična veterinarska inspekcija na graničnim inspekcijskim postajama,

– hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja nije navedena na popisu pošiljaka hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja podliježe veterinarskom pregledu u skladu sa Zakonom o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja (»Narodne novine«, br. 39/13.), granična veterinarska inspekcija na graničnim inspekcijskim postajama ili službenici Carinske uprave, u skladu s propisima kojima su uređeni djelokrug i ovlasti carinskih službenika, na graničnim prijelazima na kojima se ne nalaze granične inspekcijske postaje te veterinarski inspektori ili ovlašteni veterinari na mjestu uvoza na kojem se obavlja fizički pregled pošiljke hrane za životinje neživotinjskog podrijetla.«.

Stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Službene kontrole standarda kvalitete hrane za životinje provodi na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, maloprodaje bez obzira na podrijetlo te pri uvozu hrane za životinje bez obzira na podrijetlo u carinskim skladištima ili na mjestu odredišta poljoprivredna inspekcija.

(3) Službene kontrole prisutnosti GMO-a u hrani za životinje bez obzira na podrijetlo, uključujući i GM hranu za životinje (uključujući i hranu za životinje koja sadrži i/ili se sastoji ili potječe od GMO hrane za životinje) na razini proizvodnje i prerade provodi veterinarska inspekcija, a na razini primarne biljne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti poljoprivredna inspekcija.«.

Članak 7.

U članku 9. stavku 2. riječ: »Stočarska« zamjenjuje se riječju: »Poljoprivredna«.

Članak 8.

U članku 12. stavku 1. iza riječi: »otkloniti« briše se točka i dodaju riječi: »te poduzeti druge mjere u skladu s posebnim propisima.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka na zahtjev stranke izdaje se pisani otpravak rješenja u roku od osam dana.«.

Članak 9.

U članku 17. stavku 1. iza riječi: »izvršiti analizu« dodaju se riječi: »u skladu s člankom 11. Uredbe (EZ) br. 882/2004«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Stranka ima pravo u roku od 15 dana od dana kada je zaprimljena obavijest o rezultatima analize službenog uzorka prigovoriti navedenim rezultatima službenog uzorka predočenjem rezultata analize uzorka iz stavka 2. podstavka 9. ovoga članka osobi ovlaštenoj za provedbu službenih kontrola iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona te zahtijevati analizu referentnog uzorka.«.

U stavku 6. riječi: »Europske unije« zamjenjuju se riječima: »jedne od država članica Europske unije«.

U stavku 7. riječi: »Europskoj uniji« zamjenjuju se riječima: »državama članicama Europske unije«.

Stavak 15. mijenja se i glasi:

»(15) Troškove uzorkovanja, dostave uzorka u laboratorij i analize referentnog uzorka te uzorka za drugo mišljenje za potrebe stranke snosi stranka.«.

Iza stavka 15. dodaje se novi stavak 16. koji glasi:

»(16) Troškove uzorkovanja, dostave i analize u svrhu službenih kontrola pri uvozu iz trećih zemalja, bez obzira na rezultate analize, snosi stranka izravnim plaćanjem laboratoriju koji je proveo analizu na temelju izdanog računa.«.

Dosadašnji stavak 16. postaje stavak 17.

Članak 10.

U članku 18. stavku 1. iza riječi: »poljoprivredu« dodaju se riječi: »u skladu s člankom 33. Uredbe (EZ) br. 882/2004«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, nacionalni referentni laboratorij za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a i proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a, s naglaskom na GM hranu, GM hranu za životinje te za hranu i hranu za životinje koja sadrži i/ili se sastoji ili potječe od GMO-a, i referentni laboratorij za predmete i materijale koji dolaze u neposredan dodir s hranom, ovlašćuje, odnosno određuje ministar nadležan za zdravlje.«.

U stavku 6. brojevi: »1. i 2.« zamjenjuju se brojevima: »1., 2. i 5.«, a riječi: »u »Narodnim novinama« i« brišu se.

Članak 11.

U članku 19. stavku 1. iza riječi: »poljoprivredu« dodaju se riječi: »u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 882/2004«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, službene laboratorije za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a i proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a, s naglaskom na GM hranu, GM hranu za životinje te za hranu i hranu za životinje koja sadrži i/ili se sastoji ili potječe od GMO-a, GM hranu i GM hranu za životinje, i službene laboratorije za predmete i materijale koji dolaze u neposredan dodir s hranom ovlašćuje ministar nadležan za zdravlje.«.

U stavku 5. riječi: »u »Narodnim novinama« i« brišu se.

U stavku 6. podstavku 3. iza riječi: »tijelu« dodaju se riječi: »koje je dostavilo uzorak«.

Članak 12.

U članku 24. stavku 1. riječi: »Ministarstvo financija, Carinska uprava (u daljnjem tekstu: Carinska uprava)« zamjenjuju se riječima: »Carinska uprava«.

Članak 13.

U članku 26. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) U svrhu provedbe članka 31. Uredbe (EZ) br. 882/2004 i članka 6. Uredbe (EZ) br. 852/2004 ministar nadležan za poljoprivredu, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, donosi pravilnik o registraciji i odobravanju objekata kojim su propisani uvjeti koje moraju ispunjavati subjekti u poslovanju s hranom u svrhu postupka registracije i odobravanja objekata, o obliku, sadržaju i načinu vođenja Upisnika registriranih i odobrenih objekata, vođenju središnje evidencije te o objektima koji podliježu odobravanju po posebnim uvjetima, a ministar nadležan za poljoprivredu donosi pravilnik o visini naknade u postupcima registracije i odobravanja objekata i subjekata u poslovanju s hranom.

(2) Subjekt u poslovanju s hranom koji posluje u objektima koji ne podliježu odobravanju prema posebnim propisima o higijeni hrane iz stavka 1. ovoga članka, obvezan je podnijeti zahtjev za registraciju ministarstvu nadležnom za poljoprivredu ili ministarstvu nadležnom za zdravlje prema podjeli nadležnosti u skladu s posebnim propisima o higijeni hrane, prije početka obavljanja djelatnosti.«.

U stavku 3. podstavku 2. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez te dodaje podstavak 3. koji glasi:

»– istekom roka na koji je izdano rješenje.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Obvezuju se ministri pravilnike iz članka 4. stavka 4. koji je dodan člankom 3. ovoga Zakona, članka 7. stavka 13. koji je dodan člankom 5. ovoga Zakona i članka 26. stavka 1. koji je izmijenjen člankom 13. stavkom 1. ovoga Zakona donijeti u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-01/52

Zagreb, 8. svibnja 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.