Uredba o dopunama Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva

NN 56/2015 (22.5.2015.), Uredba o dopunama Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva

56 22.05.2015 Uredba o dopunama Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1098

Na temelju članka 41. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/2011 i 47/2014) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. svibnja 2015. godine donijela

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O KVALITETI TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA

Članak 1.

U Uredbi o kvaliteti tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, br. 113/2013 i 76/2014), u članku 2. stavku 1. iza točke 8. dodaje se točka 9. koja glasi:

»9. Direktiva Komisije 2014/77/EU оd 10. lipnja 2014. o izmjeni priloga I. i II. Direktivi 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva (Tekst značajan za EGP) (SL L 170, 11. 6. 2014.).«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ovom se Uredbom utvrđuje nadležno tijelo za provedbu Provedbene Odluke Komisije (EU) 2015/253 od 16. veljače 2015. o utvrđivanju pravila uzorkovanja i izvješćivanja u skladu s Direktivom Vijeća 1999/32/EZ za sadržaj sumpora u brodskim gorivima (SL L 41, 17. 2. 2015.; u daljnjem tekstu: Provedbena Odluka 2015/253).«.

Članak 2.

Iza članka 3. dodaje se članak 3.a koji glasi:

»Članak 3.a

Nadležno tijelo za provedbu Provedbene Odluke 2015/253 je Inspekcija sigurnosti plovidbe ministarstva nadležnog za pomorstvo.«.

Članak 3.

U članku 26. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Određivanje pravila o metodama i učestalosti uzorkovanja brodskih goriva koja se koriste na brodu ili pri njihovu dostavljanju brodovima te način izvješćivanja definira se i provodi sukladno Provedbenoj Odluci 2015/253.«.

Članak 4.

Postupci pokrenuti po odredbama Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, br. 113/2013 i 76/2014) do dana stupanja na snagu ove Uredbe dovršit će se prema odredbama te Uredbe.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/46

Urbroj: 50301-05/25-15-2

Zagreb, 21. svibnja 2015.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.