Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za mlade

NN 56/2015 (22.5.2015.), Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za mlade

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1100

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. svibnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA ZA MLADE

I.

U Odluci o osnivanju Savjeta za mlade (»Narodne novine«, broj 102/2012), u točki III. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Savjet čine:

– zamjenik ministra socijalne politike i mladih

– predstavnik Ministarstva socijalne politike i mladih

– predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

– predstavnik Ministarstva zdravlja

– predstavnik Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

– predstavnik Ministarstva kulture

– predstavnik Ministarstva poduzetništva i obrta

– predstavnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

– predstavnik Ministarstva pravosuđa

– predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

– predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– predstavnik Ureda za udruge

– predstavnik Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

– predstavnik Ureda za ravnopravnost spolova

– predstavnik Udruge gradova u Republici Hrvatskoj

– predstavnik Udruge općina u Republici Hrvatskoj

– predstavnik Hrvatske zajednice županija

– tri predstavnika znanstvenih i obrazovnih ustanova

– sedam predstavnika udruga mladih i za mlade.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Zamjenik ministra socijalne politike i mladih je zamjenik predsjednika Savjeta.«.

Dosadašnji stavci 4. – 7. postaju stavci 5. – 8.

II.

U točki IV. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Članove i zamjenike članova Savjeta imenuje Vlada Republike Hrvatske.«.

U stavku 2. riječi: »Saveza Udruge gradova i Udruge općina Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Udruge općina u Republici Hrvatskoj«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/186

Urbroj: 50301-04/04-15-2

Zagreb, 21. svibnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.