Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku poljoprivrednog inspektora

NN 56/2015 (22.5.2015.), Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku poljoprivrednog inspektora

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1103

Na temelju članka 158. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAKU POLJOPRIVREDNOG INSPEKTORA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac službene iskaznice i izgled službenog znaka poljoprivrednog inspektora (u daljnjem tekstu: inspektor), koji nosi poljoprivredni inspektor Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), način i postupak njihova izdavanja te vođenje evidencije o izdanim iskaznicama i znakovima.

Članak 2.

(1) Službena iskaznica (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađuje se tehnikom »zaštitnog tiska«, od polikarbonatnog materijala u obliku plastične kartice pravokutnog oblika veličine 85×55 mm, u nijansama bijele, zelene, plave i žute boje.

(2) Obrasci iskaznice poljoprivrednog inspektora (obrazac »A») tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Obrazac iskaznice sadrži:

1. na prednjoj stranici:

a) grb Republike Hrvatske,

b) natpis: »Republika Hrvatska«,

c) natpis: »Ministarstvo poljoprivrede«,

d) naziv:

»Službena iskaznica poljoprivrednog inspektora» (obrazac »A»),

e) mjesto za fotografiju veličine 28×32 mm,

f) ime i prezime inspektora,

g) serijski broj iskaznice.

2. na poleđini:

a) tekst o ovlastima nositelja iskaznice,

b) evidencijski broj,

c) nadnevak izdavanja iskaznice,

d) mjesto za pečat Ministarstva i potpis ovlaštene osobe.

Članak 4.

(1) Službeni znak poljoprivrednog inspektora (u daljnjem tekstu: znak) izrađuje se od metala, podloga je mjedena, a aplikacija je sjajno niklana.

(2) Veličina znaka je 60×55 mm.

(3) Znak ima oblik stiliziranoga kruga. U središtu znaka, na pozlaćenom prostoru, smješten je grb Republike Hrvatske, čija su polja izvedena u crvenom i bijelom emajlu, a kruna u vidu reljefa, boje podloge. Na dijelu podloge koji okružuje grb prikazan je zrakasti motiv. Središnji dio znaka okružuje sjajni niklani prsten na kojem je emajlom zelene boje ispisan tekst: »POLJOPRIVREDNA INSPEKCIJA» (obrazac »B»). Grb Republike Hrvatske i niklani prsten okruženi su hrvatskim pleterom, koji je izveden u mjedenom reljefu. Na vršnom dijelu znaka istaknuta su slova: »RH» (Republika Hrvatska), u boji podloge. Preko donjega dijela znaka proteže se sjajna niklana lenta, koja djelomično prekriva pleter. Na lenti je emajlom zelene boje ispisan troznamenkasti broj znaka.

(4) Za poleđinu znaka pričvršćena je lisnata opruga od perne bronce.

(5) Izgled znaka poljoprivrednog inspektora (obrazac »B«), tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 5.

(1) Iskaznica i znak nose se u pripadajućem kožnom povezu.

(2) Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka crne je boje, trodijelni, s dvostrukim pregibom. Veličina svakog dijela je 8×12 cm.

(3) Na prednjoj stranici kožnoga poveza, zlatotiskom su otisnuti grb Republike Hrvatske i ispod njega, u dva retka, natpis: »REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE«.

Članak 6.

Iskaznice i znakove, s pripadajućim kožnim povezom, izdaje Ministarstvo.

Članak 7.

(1) Glavno tajništvo Ministarstva vodi očevidnik o izdanim i vraćenim iskaznicama i znakovima.

(2) Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. evidencijski broj,

2. ime i prezime inspektora,

3. serijski broj iskaznice,

4. broj znaka,

5. klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj rješenja o postavljenju u zvanje inspektora,

6. nadnevak izdavanja iskaznice i znaka,

7. nadnevak vraćanja iskaznice i znaka,

8. rubriku za potpis inspektora,

9. rubriku za napomene.

Članak 8.

Iskaznica vrijedi od dana njezina izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje poslova inspektora.

Članak 9.

(1) Inspektor koji izgubi iskaznicu i/ili znak, ili na drugi način ostane bez iskaznice i/ili znaka, obvezan je o tome odmah izvijestiti neposredno nadređenog službenika.

(2) Nova iskaznica i/ili znak izdat će se nakon što se u »Narodnim novinama« izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica i/ili znak i proglase nevažećima.

(3) U slučaju kada je gubitak ili nestanak iskaznice i/ili znaka posljedica namjere ili krajnje nepažnje inspektora troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i izdavanja nove iskaznice i/ili znaka snosi inspektor.

Članak 10.

(1) Inspektor kojemu prestane državna služba ili koji bude postavljen u drugo zvanje obvezan je prilikom primitka rješenja o prestanku državne službe ili postavljenju u drugo zvanje Glavnom tajništvu Ministarstva vratiti iskaznicu i znak.

(2) Vraćena iskaznica se poništava.

(3) Iskaznica i znak privremeno će se oduzeti inspektoru u slučaju suspenzije prema posebnom propisu, odnosno ako se protiv njega vodi istraga ili je protiv njega podignuta optužnica do okončanja postupka ili zbog drugih opravdanih razloga, ako postoji opasnost od zlouporabe službene dužnosti.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku inspektora u poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 16/2014).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/34

Urbroj: 525-07/0046-15-5

Zagreb, 4. svibnja 2015.

Ministar poljoprivrede
Tihomir Jakovina, v. r.

Obrazac »A«Obrazac »B«

56 22.05.2015 Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku poljoprivrednog inspektora 56 22.05.2015 Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku poljoprivrednog inspektora 56 22.05.2015 Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku poljoprivrednog inspektora 56 22.05.2015 Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku poljoprivrednog inspektora