Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - solarnih toplinskih sustava

NN 56/2015 (22.5.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - solarnih toplinskih sustava

56 22.05.2015 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - solarnih toplinskih sustava

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

1107

Na temelju članka 33. Zakona o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine«, broj 127/14) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja uz suglasnost ministra nadležnog za energetiku donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE SUSTAVA KVALITETE USLUGA I RADOVA ZA CERTIFICIRANJE INSTALATERA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE – SOLARNIH TOPLINSKIH SUSTAVA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – solarnih toplinskih sustava (»Narodne novine«, broj 33/2015) u članku 23. stavku 1. podstavku 3. brišu se riječi: »barem jednu«.

U podstavku 4. brišu se riječi: »barem dvije«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Iznimno, od stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka u provođenju teoretskog i praktičnog dijela izobrazbe i provjere znanja iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka ne mogu sudjelovati osobe nadležne za nadzor nad provođenjem Programa osposobljavanja ili obavljanje druge vrste nadzora nad poslovanjem nositelja Programa osposobljavanja.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 2.

U članku 24. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilažu se:

1. preslike diploma odnosno svjedodžbi stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe i stručno usavršavanje;

2. životopisi stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe i stručno usavršavanje;

3. preslike potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu ili elektronski zapisi o radno-pravnom statusu (elektronički zapisi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO) stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe i administrativne osobe;

4. detaljno razrađeni Program izobrazbe s planiranom satnicom prema Prilogu 1. ovoga Pravilnika;

5. sadržaj i način provođenja provjere znanja polaznika Programa osposobljavanja;

6. dokaz o vlasništvu, najmu ili pravu korištenja potrebnog prostora za provođenje Programa osposobljavanja;

7. javnobilježnički ovjerena izjava da pravna osoba raspolaže tehnički opremljenim prostorom za provođenje Programa osposobljavanja u skladu s člankom 23. stavkom 6. ovoga Pravilnika;

8. ugovori o djelu predavača na Programu osposobljavanja koji nisu zaposleni kod Nositelja Programa osposobljavanja;

9. dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-0/14-12/11

Urbroj: 531-04-2-15-21

Zagreb, 14. svibnja 2015.

Ministrica

Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.