Zakon o dopuni Zakona o sprječavanju sukoba interesa

NN 57/2015 (27.5.2015.), Zakon o dopuni Zakona o sprječavanju sukoba interesa

57 27.05.2015 Zakon o dopuni Zakona o sprječavanju sukoba interesa

HRVATSKI SABOR

1113

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o sprječavanju sukoba interesa, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. svibnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/45

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 19. svibnja 2015.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Članak 1.

U Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine«, br. 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13.) u članku 8. stavku 10. iza riječi: »dužnosnika« dodaju se riječi: »te se na njih ne primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje zaštita osobnih podataka«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

Postupci koji su započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa dužno je objavljivati podatke iz članka 8. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine«, br. 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13.), u skladu s ovim Zakonom.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-01/01

Zagreb, 15. svibnja 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, v. r.