Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom nadzoru

NN 57/2015 (27.5.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom nadzoru

57 27.05.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom nadzoru

MINISTARSTVO FINANCIJA

1121

Na temelju članka 115. stavka 4. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRORAČUNSKOM NADZORU

Članak 1.

U Pravilniku o proračunskom nadzoru (»Narodne novine«, broj 71/13) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom uređuju se ciljevi, djelokrug, sadržaj, način i uvjeti obavljanja proračunskog nadzora, tijela, odnosno odgovorne osobe kojima je inspektor proračunskog nadzora dužan dostavili zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru, ovlaštene osobe proračunskog nadzora i mjere proračunskog nadzora.«

Članak 2.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) O obavljenom proračunskom nadzoru sastavlja se zapisnik. U zapisnik se unose sve važne radnje poduzete u postupku nadzora i nadzorom utvrđeno činjenično stanje te se prilaže dokumentacija koja služi kao dokaz o utvrđenom činjeničnom stanju.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se odgovornoj osobi subjekta nadzora.

(3) Nakon dostavljanja zapisnika, odgovorna osoba subjekta nadzora može uložiti primjedbe u pisanom obliku u roku od petnaest dana od dana primitka zapisnika.

(4) Ako odgovorna osoba subjekta nadzora uloži primjedbe sukladno stavku 3. ovoga članka koje nisu prihvaćene, inspektor proračunskog nadzora koji je obavio nadzor obvezan je u roku od petnaest dana od dana primitka primjedbi dostaviti pisani odgovor odgovornoj osobi subjekta nadzora.

(5) Ako odgovorna osoba subjekta nadzora ne uloži primjedbe sukladno stavku 3. ovoga članka ili ako su primjedbe uložene, a nisu prihvaćene, zapisnik se smatra završenim.

(6) Ako odgovorna osoba subjekta nadzora uloži primjedbe sukladno stavku 3. ovoga članka koje sadrže nove činjenice i materijalne dokaze zbog kojih bi trebalo promijeniti činjenično stanje utvrđeno u zapisniku, za primjedbe koje su u cijelosti ili djelomično prihvaćene inspektor proračunskog nadzora će sastaviti dopunski zapisnik u roku od petnaest dana od dana primitka primjedbi.

(7) Ako su primjedbe koje je odgovorna osoba subjekta nadzora uložila djelomično prihvaćene, za dio primjedbi koje nisu prihvaćene inspektor proračunskog nadzora koji je obavio nadzor obvezan je razloge zbog kojih nisu prihvaćene obrazložiti u dopunskom zapisniku iz stavka 6. ovoga članka.

(8) Dostavom dopunskog zapisnika odgovornoj osobi subjekta nadzora, zapisnik se smatra završenim.

(9) Po završetku zapisnika iz stavka 5. i 8. ovoga članka, jedan primjerak zapisnika dostavlja se Državnom uredu za reviziju, a jedan primjerak zapisnika ostaje ustrojstvenoj jedinici za financijski i proračunski nadzor.

(10) Po završetku zapisnika, inspektor proračunskog nadzora obvezan je sastaviti sažetak zapisnika koji dostavlja ministru financija i pomoćniku ministra nadležnom za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor.

(11) Zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru, osim dostave sukladno stavcima 2. i 9. ovoga članka, može se dostaviti samo sudovima, tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima na njihov obrazloženi pisani zahtjev radi vođenja sudskih i upravnih postupaka iz njihove nadležnosti.«

Članak 3.

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/162

Urbroj: 513-08-04-15-1

Zagreb, 28. travnja 2015.

Ministar financija
mr. sc. Boris Lalovac, v. r.