Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom

NN 57/2015 (27.5.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1123

Na temelju članka 64. stavak 1. točka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 61/2011) i članka 24. stavka 1., a u svezi s člankom 64.a i 75.a Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011 i 56/2013) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SIGURNOSTI POMORSKE PLOVIDBE U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE TE NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA NADZORA I UPRAVLJANJA POMORSKIM PROMETOM

Članak 1.

U Pravilniku o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom (»Narodne novine«, broj 79/13, 140/14) u članku 3. iza točke 17. dodaju se nove točke 18., 19. i 20. koje glase:

»(18) Plovidba s hidrodinamičkim uzgonom jest plovidba pri kojoj je veći dio uzgona ostvaren djelovanjem hidrodinamičkih sila, odnosno plovidba pri kojoj je uronjeni volumen plovnog objekta najmanje dvostruko manji od uronjenog volumena u stanju mirovanja (primjerice glisiranje)

(19) Komercijalni zračni prijevoz jest hidroavionski prijevoz koji se obavlja složenim zrakoplovima čije se slijetanje, polijetanje, prihvat i otprema obavlja na aerodromima na vodi, prema posebnim propisima.

(20) Površina za slijetanje i uzlijetanje hidroaviona jest utvrđena pravokutna površina aerodroma na vodi za koji je izdana svjedodžba aerodroma ili odobrenje za uporabu aerodroma, namijenjena za slijetanje i uzlijetanje hidroaviona, u skladu s posebnim propisima.«.

Članak 2.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»(1) Brodovi, jahte, brodice i hidroavioni prilikom plovidbe unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske ne smiju se približavati obali, i to:

– brodovi i hidroavioni, na udaljenost manju od 300 m;

– jahte na udaljenost manju od 150 m;

– motorne brodice i jedrilice na udaljenost manju od 50 m.

(2) Iznimno, plovni objekti i hidroavioni iz stavka 1. ovog članka mogu ploviti i na manjim udaljenostima od obale radi uplovljenja u luku i sidrište ili pristajanja uz obalu ako to zahtijeva konfiguracija plovnog puta, ali su pri tome dužni smanjiti brzinu u tolikoj mjeri da mogu lako i brzo obaviti manevar skretanja i zaustavljanja.

(3) Sve brodice bez mehaničkog poriva smiju neograničeno ploviti u području do 50 m od obale.

(4) Jahte i brodice moraju ploviti na udaljenosti većoj od 50 m od ograde uređenog kupališta, odnosno 150 m od obale prirodnog kupališta.«.

Članak 3.

Iza članka 48. dodaju se novi članci 48.a, 48.b, 48.c koji glase:

»Članak 48.a

(1) Ukoliko Glavom I.a ovoga dijela (Posebni uvjeti sigurnosti plovidbe) nije drugačije propisano, u području:

– 150 m od obale svi plovni objekti dužni su ploviti s posebnom pažnjom, brzinom ne većom od 5 čvorova,

– od 150 m do 300 m od obale svi plovni objekti dužni su ploviti s posebnom pažnjom brzinom ne većom od 8 čvorova.

(2) Motorne brodice i brodice na mlazni pogon (skuteri, jet ski, brodica na zračnom jastuku i sl.) mogu ploviti s hidrodinamičkim uzgonom, odnosno glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale i to na području na kojemu istima nije zabranjeno ploviti s hidrodinamičkim uzgonom (glisirati).

(3) Nadležna kapetanija odlukom određuje područja na kojima je motornim brodicama i brodicama na mlazni pogon zabranjeno ploviti s hidrodinamičkim uzgonom.

(4) Područja iz stavka 3. ovoga članka objavljuju se u službenim pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama.

(5) Iznimno, na površinama za slijetanje i uzlijetanje hidroaviona, prilikom slijetanja i uzlijetanja, na hidroavion se ne primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o općim ograničenjima brzine plovnih objekata.

(6) Na javne brodove i brodice prilikom provođenja zakonitih ovlasti ne primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika o općim ograničenjima brzine plovnih objekata.

Članak 48.b

(1) Hidroavioni kojima se obavlja komercijalni zračni prijevoz mogu isključivo sletjeti na odnosno poletjeti sa površine za slijetanje i uzlijetanje hidroaviona koja se nalazi na udaljenosti ne manjoj od 300 m od obale, osim u slučaju više sile.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka hidroavioni kojima se obavlja komercijalni zračni prijevoz mogu sletjeti na odnosno poletjeti sa površine za slijetanje i uzlijetanje hidroaviona koja se nalazi na udaljenosti ne manjoj od 150 m od obale, ukoliko je ista smještena u skladu s namjenom prostora prema posebnim propisima i uz odobrenje kapetanije.

(3) Hidroavioni kojima se ne obavlja komercijalni zračni prijevoz mogu isključivo sletjeti na odnosno poletjeti sa morske površine na udaljenosti ne manjoj od 300 m od obale, odnosno sletjeti na i poletjeti sa površine za slijetanje i uzlijetanje hidroaviona iz stavka 1. i 2. ovog članka.

(4) Hidroavion iz stavka 3. ovog članka dužan je prijaviti mjesto i procijenjeno vrijeme polijetanja odnosno slijetanja nadležnoj kapetaniji najkasnije 30 minuta prije polijetanja na VHF radijskom kanalu sektora.

(5) Slijetanje i polijetanje hidroaviona dopušteno je samo danju u vizualnim meteorološkim uvjetima.

Članak 48.c

(1) Na površinama za slijetanje i uzlijetanje hidroaviona svi sudionici u pomorskom prometu dužni su kretati se povećanim oprezom.

(2) Svi plovni objekti, jahte i brodice sa ili bez mehaničkog poriva dužni su ukloniti se s površine za slijetanje i uzlijetanje hidroaviona najkasnije 30 minuta prije slijetanja i uzlijetanja hidroaviona, te postupati prema uputama Operatora aerodroma na vodi koji je ovlašten osigurati odgovarajuće mjere sigurnosti i zaštite prema posebnim propisima.

(3) Zapovjednik hidroaviona dužan je manevar slijetanja, odnosno polijetanja obaviti nakon što utvrdi da je površina za slijetanje i uzlijetanje hidroaviona slobodna od svih sudionika u pomorskom prometu.

(4) Površina za slijetanje i uzlijetanje hidroaviona označava se oznakama prema posebnim propisima.

(5) Površine za slijetanje i uzlijetanje hidroaviona objavljuju se u službenim pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama.«.

Članak 4.

Iza članka 50.b dodaju se novi članci 50.c, 50.č, 50.ć i 50.d koji glase:

»Članak 50.c

(1) Područje Pelješkog kanala jest morski prostor koji obuhvaća područje unutar granica koje čine: a) sa sjeverozapadne strane: spojnica pomorskih svjetala na rtu Osičac i luci Račišće (Korčula);

b) s jugoistočne strane: spojnica pomorsko svjetlo na rtu Ražnjić (Korčula) – svjetionik Sestrice – obala poluotoka Pelješca (zaljev Trstenica).

(2) Područje Koločepskog kanala jest morski prostor koji obuhvaća područje sjeverno od spojnica točaka: rt Vratnik – rt Biskup (Jakljan) – Rt Kuk (Lopud) – svjetlo na rtu Bat (luka Zaton).

(3) Područjem iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka zabranjuje se plovidba:

a) teretnim brodovima iznad 500 BT,

b) svim tankerima, osim tankera kojima je odredišna luka u području iz stavka 1., odnosno stavka 2. ovog članka,

c) svim brodovima koji prevoze opasne ili štetne tvari, koje su utvrđene takvima prema IMDG Pravilniku ili prema Prilogu 2. i 3. MARPOL Konvencije, osim brodova koji obavljaju javni obalni linijski pomorski promet u području iz stavka 1., odnosno stavka 2. ovog članka,

d) svim brodovima s više od 500 m3 goriva u tankovima, ukoliko ne koriste usluge obalnog peljara.

(4) Plovni objekti iz stavka 3. ovoga članka, kojima je iznimno dopuštena plovidba područjem iz stavka 1., odnosno stavka 2. ovog članka, dužni su zatražiti odobrenje VTS službe za svaku plovidbu kroz navedeno područje.

Članak 50.č

(1) Područje Malih Vrata jest morski prostor između otočića Daksa i poluotoka Lapad.

(2) Područjem iz stavka 1. ovog članka zabranjuje se plovidba svim plovnim objektima dužim od 20 metara.

Članak 50.ć

(1) Prolaz Mali Ždrelac jest morski prostor omeđen spojnicama točaka:

Točka                 Bessel-LAT(φ)                     Bessel-LONG(λ)

1                         44˚00’46,7836”N                  15˚15’18,1140”E

2                         44˚00’46,2241”N                  15˚15’20,6292”E

3                         44˚00’55,4474”N                  15˚15’24,3344”E

4                         44˚00’59,8230”N                  15˚15’23,5847”E

5                         44˚00’59,3525”N                  15˚15’26,9420”E


Točka                 WGS 84-LAT(φ)                 WGS 84-LONG(λ)

1                         44˚00’46,5966”N                 15˚15’01,1573”E

2                         44˚00’46,0373”N                 15˚15’03,6723”E

3                         44˚00’55,2597”N                 15˚15’07,3764”E

4                         44˚00’59,6347”N                 15˚15’06,6266”E

5                         44˚00’59,1643”N                 15˚15’09,9835”E

(2) Prednost u plovidbi prolazom Mali Ždrelac imaju brod, jahta i brodice koji uplovljavaju sa sjeveroistočne strane.

(3) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, putnički brod u redovnoj liniji s objavljenim redom plovidbe ima prednost u odnosu na sve druge plovne objekte.

(4) Brod i jahta dok plovi prolazom ne smije, osim u slučaju nužde ili sigurnog manevriranja, pretjecati drugi brod odnosno jahtu ili ploviti brzinom koja može izazvati valove koji mogu nanijeti štetu brodovima i drugim objektima u prolazu Mali Ždrelac, te ne smije ploviti brzinom većom od 8 čvorova, i koliko god je to sigurno i izvedivo, mora se držati uz vanjski rub kanala odnosno plovnog puta koji se nalazi s njegove desne strane.

(5) Brodice te jahte do 30 BT, bez obzira na smjer plovidbe, ne smiju ometati plovidbu broda.

(6) Brod i jahta dužni su prije uplovljavanja u prolaz Mali Ždrelac dati dugi zvučni signal i najaviti prolazak na VHF radijskom kanalu VTS sektora.

(7) Zabranjeno je sidrenje, jedrenje, zadržavanje i ribolov u prolazu Mali Ždrelac, te neposredno pred ulazom i izlazom iz prolaza.

Članak 50.d

(1) Zaljev Mali Lošinj jest morski prostor koji obuhvaća područje čija je morska granica spojnica pomorskih svjetala rt Tornuza i rt Križ, otočić Koludarc.

(2) Prilaz području iz stavka 1. ovog članka obuhvaća područje omeđeno spojnicama točaka: pomorsko svjetlo rt Tornuza – pomorsko svjetlo rt Križ – pomorsko svjetlo otočić Murtar – pomorsko svjetlo otočić Zabodaski – rt Salzina – pomorsko svjetlo rt Tornuza.

(3) Na udaljenosti 300 metara od prilaza području iz stavka 2. ovog članka sva plovila dužna su ploviti brzinom ne većom od 12 čvorova.

(4) U prilazu zaljeva Mali Lošinj iz stavka 2. ovog članka svi plovni objekti dužni su ploviti brzinom ne većom od 10 čvorova.

(5) U području iz stavka 1. ovoga članka od ulaza u zaljev Mali Lošinj (rt Tornuza – rt Križ) do prolaza subočice pomorskom svjetlu Poljana svi plovni objekti dužni su ploviti brzinom ne većom od 8 čvorova.

(6) U području iz stavka 1. ovoga članka od prolaza subočice pomorskom svjetlu Poljana do prolaza subočice prolazu Privlaka svi plovni objekti dužni su ploviti brzinom ne većom od 6 čvorova.

(7) U području luke Mali Lošinj, prolaskom subočice prolazu Privlaka svi plovni objekti dužni su ploviti najmanjom sigurnosnom manevarskom brzinom ne većom od 5 čvorova.

(8) Iznimno, lučka kapetanija može rješenjem za određene vrste brodova odrediti i drugačiji režim plovidbe.

(9) Režim plovidbe iz stavka 8. ovog članka utvrđuje nadležna lučka kapetanija neposrednim opažanjem, te objavljuje u službenim pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama.«

Članak 5.

Iznad članka 58. naziv glave II. dijela četvrtog mijenja se i glasi: »Glava II. Sustav VTS usluga« ispod koje se dodaje »Poglavlje 1. VTS usluge«.

Članak 6.

U članku 58. stavku 3. riječi: »navigacijskim kartama i priručnicima Hrvatskog hidrografskog instituta« zamjenjuju se riječima »pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama«.

Članak 7.

U članku 61. iza stavka 6. dodaju se novi stavci 7. i 8. koji glase:

»(7) Brodovi u međunarodnoj plovidbi na kružnim putovanjima dužni su VTS službi dostaviti plan plovidbe na odobrenje najmanje 3 sata prije isplovljenja.

(8) Plan plovidbe brodovi iz stavka 7. ovog članka dostavljaju, a VTS služba potvrđuje zaprimanje, putem elektroničke pošte ili drugih dostupnih komunikacijskih sredstava.«.

Članak 8.

U članku 64. stavku 3. iza riječi: »izdaje se« dodaju se riječi: »brodu što je moguće ranije, a najkasnije«.

Članak 9.

Iza članka 64. dodaje se Poglavlje 2. naziv poglavlja i članak 64.a koji glasi:

»Poglavlje 2.

VTS USLUGE ZA JAHTE I BRODICE

Članak. 64.a

(1) VTS služba pruža informacijsku podršku brodicama i jahtama (nautical Information Service – nIS) (u daljnjem tekstu: nIS) od značaja za sigurnu plovidbu u VTS području.

(2) Informacijska podrška iz stavka 1. ovog članka obuhvaća uslugu pružanja sljedećih podataka:

a. podaci o službama nadležnim za sigurnost pomorskog prometa,

b. meteorološki podaci,

c. hidrografski podaci,

d. podaci o stanju objekata sigurnosti plovidbe,

e. podaci o opasnostima koje predstavljati ugrozu brodicama/jahtama,

f. drugi podaci koji mogu biti od utjecaja za sigurnost pomorskog prometa.

(3) Pružanje podataka iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka osigurava se elektroničkom dostavom podataka uporabom mrežnih preglednika.

(4) Podaci iz stavka 2. točke c. ovog članka temelje se na službenim hidrografskim podacima Hrvatskog hidrografskog instituta.

(5) Podaci iz stavka 2. točke d. ovog članka temelje se na službenim obavijestima za pomorce (radiooglasi, SECURITE poruke i dr.).

(6) Brodice i jahte dužne su na vlastitu odgovornost uzeti u razmatranje podatke pružene u skladu s odredbama ovog članka.«.

Članak 10.

U članku 65. stavku 5. riječi: »navigacijskim kartama i priručnicima Hrvatskog hidrografskog instituta« zamjenjuju se riječima »pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama«.

Članak 11.

U članku 67. stavku 2. iza riječi: »telefaks« stavlja se zarez i dodaje riječ »e-mail«.

Članak 12.

Iza članka 75. dodaje se glava IV. naziv glave i članci 75.a, 75.b, 75.c, 75.č, 75.ć, 75.d, 75.dž, 7.đ, 75.e, 75.f, 75.g, 75.h, 75.i, 75.j, 75.k, 75.l, 75.lj, 75.m, 75.n, 75.nj koji glase:

»Glava IV.
STRUČNA OSPOSOBLJENOST DJELATNIKA VTS SLUŽBE

Poglavlje 1.
OPĆE ODREDBE

Članak 75.a

U ovoj glavi Pravilnika propisuju se djelatnosti i poslovi VTS službe, razine odgovornosti, uvjeti i način stjecanja Svjedodžbi o stručnoj osposobljenosti i Ovjera osposobljenosti, programi izobrazbe djelatnika VTS službe, uvjeti i način obnove, zamjene i oduzimanja Svjedodžbi o stručnoj osposobljenosti i Ovjera osposobljenosti.

Članak 75.b

Za potrebe ove glave pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

– Službenik VTS službe je VTS operater (VTSO) ili VTS nadzornik (VTSS)

– Izobrazba – označava stjecanje znanja i vještina putem uvježbavanja i svladavanja stručnih programa posebne namjene propisanih ovim Pravilnikom

– Izobrazba na radu (On-the-Job training) – je izobrazba službenika VTS službe posebne namjene koja se obavlja tijekom rada u VTS službi i koja obuhvaća izobrazbu o postupcima i propisima, o uporabi opreme i informacijskih sustava VTS službe, te upoznavanje s osobitostima VTS sektora

– Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti – je isprava izdana i ovjerena od strane Ministarstva u skladu s odredbama ovog Pravilnika, kojom se dokazuje odgovarajuća osposobljenost njezinog posjednika

– Ovjera osposobljenosti za VTS sektor – je isprava izdana i ovjerena od strane Ministarstva u skladu s odredbama ovog Pravilnika, kojom se dokazuje da je službenik VTS službe osposobljen obavljati djelatnost nadzora i upravljanja pomorskim prometom na odgovarajućoj razini odgovornosti i u određenim VTS sektorima

– Ovjera osposobljenosti VTS instruktora izobrazbe na radu – je isprava izdana i ovjerena od strane Ministarstva u skladu s odredbama ovog Pravilnika, kojom se dokazuje da je službenik VTS službe osposobljen provoditi program izobrazbe na radu u određenim VTS sektorima

– IALA – International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities – Međunarodno udruženje pomorske signalizacije

– IALA preporuke V-103 – sadrže smjernice koje se odnose na standarde za osposobljavanje i stjecanje svjedodžbi djelatnika VTS službe, iz prosinca 2009. (Standards for Training and Certification of VTS Personnel)

– Uprava je ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za sigurnost plovidbe

Poglavlje 2.
DJELATNOST I POSLOVI VTS SLUŽBE

Članak 75.c

(1) Poslovi nadzora i upravljanja pomorskim prometom obavljaju se na radnoj i upravljačkoj razini odgovornosti.

(2) Nadzor i upravljanje pomorskim prometom na radnoj razini odgovornosti uključuje:

a. prikupljanje i analizu podataka o pomorskim objektima i pomorskom prometu,

b. pružanje informacijske podrške pomorskim objektima (IS),

c. davanje plovidbenih savjeta i podrške u plovidbi pomorskim objektima (NAS),

d. organizaciju plovidbe i upravljanje pomorskim prometom (TOS),

e. inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe, u skladu s posebnim propisima,

f. suradnju s nadležnim službama Ministarstva i lučkih kapetanija,

g. suradnju s drugim tijelima operativnog nadzora,

h. druge poslove iz djelokruga VTS službe.

(3) Nadzor i upravljanje pomorskim prometom na upravljačkoj razini odgovornosti uključuje:

a. koordinaciju, usklađivanje i nadzor rada VTS operatera i osiguranje učinkovitosti rada pojedinog VTS centra,

b. planiranje i provedbu stručnog osposobljavanja i usavršavanja djelatnika VTS službe,

c. provedbu godišnje procjene kakvoće stečenih znanja i vještina i njihove praktične primjene u radu VTS operatera,

d. inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe, u skladu s posebnim propisima,

e. suradnju s nadležnim službama Ministarstva i lučkih kapetanija,

f. suradnju s drugim tijelima operativnog nadzora,

g. obavljanje posebnih poslova prema odlukama Uprave

h. druge poslove iz djelokruga VTS službe.

Članak 75.č

(1) VTS operater (VTS Operator – oznaka VTSO) je službenik VTS službe osposobljen za obavljanje poslova nadzora i upravljanja pomorskim prometom na radnoj razini odgovornosti u određenim VTS sektorima ako posjeduje valjanu Svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti i valjanu Ovjeru osposobljenosti za VTS sektor, izdanu u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

(2) VTS nadzornik (VTS Supervisor – oznaka VTSS) je službenik VTS službe osposobljen za obavljanje poslova nadzora i upravljanja pomorskim prometom na upravljačkoj razini odgovornosti u određenim VTS sektorima ako posjeduje valjanu Svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti i valjanu Ovjeru osposobljenosti za VTS sektor, izdanu u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Poglavlje 3.
SVJEDODŽBE O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI I OVJERE OSPOSOBLJENOSTI DJELATNIKA VTS SLUŽBE

Članak 75.ć

(1) Svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti VTS operatera (VTS Operator Certificate of Competency) stječe osoba koja:

a. – posjeduje Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima (STCW II/1) s najmanje 24 mjeseci potvrđene plovidbene službe u istom zvanju, ili

– posjeduje najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i/ili plovidbe, ili

– ima najmanje 2 godine radnog iskustva u VTS službi,

b. završi poseban program izobrazbe za VTS Operatera iz Priloga A. koji je sastavni dio ovog Pravilnika,

c. posjeduje Svjedodžbu o osposobljenosti za GMDSS radiooperatera (STCW IV/2),

d. posjeduje Potvrdu o osposobljenosti za motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na radnoj ili upravljačkoj razini,

e. posjeduje Potvrdu o osposobljenosti za korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS),

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovog članka izdaje uz ograničenje obavljanja poslova nadzora i upravljanja pomorskim prometom na radnoj razini koja ne uključuje davanje plovidbenih savjeta i podrške u plovidbi (NAS) i organizaciju plovidbe i upravljanje pomorskim prometom (TOS), ukoliko osoba ne posjeduje odgovarajuće zvanje u službi palube s pripadajućom plovidbenom službom u istom zvanju iz stavka 1. točke a. ovog članka.

(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovog članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

(4) Svjedodžbu iz stavka 1. ovog članka izdaje Ministarstvo na obrascu iz Priloga 4. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 75.d

(1) Svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti VTS nadzornika (VTS Supervisor Certificate of Competency) stječe osoba koja:

a. – posjeduje Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg (STCW II/2), najmanje 12 mjeseci potvrđene plovidbene službe u svojstvu zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg i najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u VTS službi na poslovima VTS Operatera, ili

– posjeduje Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima (STCW II/1), najmanje 36 mjeseci potvrđene plovidbene službe u svojstvu časnika plovidbene straže i najmanje 36 mjeseci radnog iskustva u VTS službi na poslovima VTS Operatera,

b. završi poseban program izobrazbe za VTS nadzornika iz Priloga B. koji je sastavni dio ovog Pravilnika,

c. posjeduje Svjedodžbu o osposobljenosti za GMDSS radiooperatera (STCW IV/2),

d. posjeduje Potvrdu o osposobljenosti za motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na radnoj ili upravljačkoj razini,

e. posjeduje Potvrdu o osposobljenosti za korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS),

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovog članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

(3) Svjedodžbu iz stavka 1. ovog članka izdaje Ministarstvo na obrascu iz Priloga 5. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 75.đ

(1) Ovjeru osposobljenosti za VTS sektor (VTS Sector Endorsement) stječe osoba koja:

a. posjeduje valjanu Svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti VTS operatera i završi posebni program izobrazbe na radu, ili

b. posjeduje valjanu Svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti VTS nadzornika

(2) Valjanost Ovjere iz stavka 1. ovog članka potvrđuje se temeljem procjene za razdoblje od 36 mjeseci od datuma procjene.

(3) Ovjeru iz stavka 1. ovog članka izdaje Ministarstvo na obrascu iz Priloga 6. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 75.e

(1) Ovjeru osposobljenosti VTS instruktora izobrazbe na radu (VTS On-the-Job Training Instructor Endorsement) može posjedovati službenik VTS službe iz članka 75.č ovog Pravilnika ukoliko ima najmanje 5 godine radnog iskustva u VTS službi.

(2) Službenik VTS službe koji posjeduje Ovjeru iz stavka 1. ovog članka može provoditi izobrazbu na radu za VTS sektore naznačene u vlastitoj Ovjeri osposobljenosti za VTS sektor.

(3) Ovjera iz stavka 1. ovog članka izdaje se na obrascu iz Priloga 7. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 75.f

(1) Izvornici Svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti i Ovjere osposobljenosti djelatnika VTS službe moraju biti dostupni u VTS centru tijekom obavljanja službe.

Poglavlje 4.
IZOBRAZBA DJELATNIKA VTS SLUŽBE

Članak 75.g

(1) Izobrazba djelatnika VTS službe provodi se kroz sljedeće programe:

a. Program izobrazbe za VTS Operatera prema Prilogu A. koji je sastavni dio ovog Pravilnika (u skladu s IALA V-103/1 VTS Operator Training Model Course)

b. Program izobrazbe za VTS nadzornika prema Prilogu B. koji je sastavni dio ovog Pravilnika (u skladu s IALA V-103/2 VTS Supervisor Training Model Course)

c. Program izobrazbe na radu (On-the-Job Training)

(2) VTS centar dužan je izraditi program izobrazbe na radu, ovjeren od Uprave, koji sadrži najmanje:

– plan i program rada prema područjima izobrazbe u skladu s posebnostima VTS sektora koje nadzire VTS centar

– organizacijsku strukturu izobrazbe koja uključuje obveze, zadaće i odgovornosti djelatnika uključenih u program izobrazbe na radu

– kriterije uspješnosti usvojenosti programskih sadržaja i vještina

(3) Izobrazbu iz stavka 1. ovog članka provodi Uprava.

(4) Uprava odlukom određuje mjesto, vrijeme trajanja, popis polaznika, te način i uvjete održavanja izobrazbe iz stavka 1. ovog članka.

(5) Uprava može provedbu programa ili određenog dijela programa iz stavka 1. točke a i točke b. ovoga članka odlukom povjeriti pravnoj osobi koja u okviru svoje djelatnost provodi obrazovanje i/ili stručno usavršavanje iz područja pomorstva i ukoliko udovoljava uvjetima u pogledu održavanog sustava kvalitete, tehničke opremljenosti i kadrova za provođenje programa ili njegova određenog dijela propisanim ovim Pravilnikom.

(6) Polazniku koji je završio izobrazbu prema pojedinom programu iz stavka 1. ovog članka izdaje se potvrdnica o završenoj izobrazbi na obrascu iz Priloga 8. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 75.h

(1) Izobrazba na radu provodi se u VTS centru za rad u kojemu se osposobljava osoba koja posjeduje valjanu Svjedodžbu o osposobljenosti VTS Operatera (u daljnjem tekstu: vježbenik).

(2) Izobrazbom na radu moraju biti obuhvaćeni svi poslovi nadzora i upravljanja pomorskim prometom na radnoj razini u svim VTS sektorima nadležnog VTS centra, u trajanju od najmanje 6 mjeseci.

(3) Izobrazbu na radu provodi djelatnik VTS službe s odgovarajućom Ovjerom osposobljenosti VTS instruktora izobrazbe na radu.

(4) Tijekom trajanja izobrazbe na radu vježbenik vodi Dnevnik izobrazbe na radu iz Priloga C koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(5) Uspješno završeni program izobrazbe na radu dokazuje se ovjerenim Dnevnikom izobrazbe na radu, te Potvrdnicom o završenoj izobrazbi.

Poglavlje 5.
OBNOVA SVJEDODŽBI O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI I OVJERA OSPOSOBLJENOSTI

Članak 75.i

Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti VTS operatera obnavlja se za razdoblje od pet godina ukoliko posjednik svjedodžbe:

– ima najmanje tri godine operativnog rada u proteklih pet godina u VTS službi ili ima najmanje dvije godine operativnog rada u proteklih pet godina u VTS službi i najmanje jednu godinu potvrđene plovidbene službe u svojstvu zapovjednika broda ili časnika plovidbene straže,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

Članak 75.j

Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti VTS nadzornika obnavlja se za razdoblje od pet godina ukoliko posjednik svjedodžbe:

– ima najmanje tri godine operativnog rada u proteklih pet godina u VTS službi ili ima najmanje dvije godine operativnog rada u proteklih pet godina u VTS službi i najmanje jednu godinu potvrđene plovidbene službe u svojstvu zapovjednika broda ili časnika plovidbene straže,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

Članak 75.k

(1) Ovjera osposobljenosti za VTS sektor obnavlja se za razdoblje od 36 mjeseci na temelju trogodišnje procjene kvalitete stečenih znanja i vještina i njihove praktične primjene u radu djelatnika VTS službe tijekom protekle tri godine (u daljnjem tekstu: trogodišnja procjena).

(2) Trogodišnja procjena utvrđuje se na temelju:

– trajanja i kvalitete operativnog rada u protekloj godini,

– pohađanja tečajeva, seminara i drugih vrsta usavršavanja u organizaciji Ministarstva,

– provedene edukacije za rad na novim tehničkim sustavima nadzora i upravljanja pomorskim prometom.

(3) Trogodišnja procjena može se, prema procjeni i temeljem odluke Uprave, utvrditi i na temelju praktične demonstracije znanja i vještina u VTS centru i/ili temeljem pisanih zadaća

(4) Trogodišnju procjenu za VTS operatera vrši VTS nadzornik za pojedini VTS centar.

(5) Trogodišnju procjenu za VTS nadzornika vrši Uprava.

(6) Ukoliko je utvrđeno da službenik VTS službe udovoljava uvjetima za obnovu Ovjere osposobljenosti za VTS sektor, isto se potvrđuje unošenjem datuma od kojeg se Ovjera obnavlja za naredni period od 36 mjeseci, uz naznaku imena i prezimena procjenitelja s potpisom i naznaku ovlaštene osobe Uprave koja odobrava trogodišnju procjenu s potpisom u za to odgovarajuću rubriku Ovjere osposobljenosti za VTS sektor.

(7) Ovjera osposobljenosti za VTS sektor ne može se obnoviti službeniku VTS službe koji je u proteklom trogodišnjem razdoblju izostao s rada u VTS službi, neovisno o razlogu, duže od 12 mjeseca.

(8) U slučaju iz članka 7. ovog članka, Uprava će temeljem pisanog zahtjeva službenika VTS službe za obnovom Ovjere o osposobljenosti za VTS sektor, odrediti sadržaj i način kojim će se utvrditi primjerena osposobljenost službenika, a koji uključuje najmanje praktičnu demonstraciju znanja i vještine rada u VTS centru i pisanu provjeru znanja.

Poglavlje 6.
ZAMJENA SVJEDODŽBE O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI I OVJERE OSPOSOBLJENOSTI

Članak 75.l

(1) Nestanak Svjedodžbe o osposobljenosti (u daljnjem tekstu: Svjedodžba), odnosno Ovjere osposobljenosti (u daljnjem tekstu: Ovjera) posjednik je dužan prijaviti Ministarstvu.

(2) Ministarstvo će rješenjem nestalu Svjedodžbu/Ovjeru proglasiti nevažećom.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka žalba nije moguća.

(4) Rješenje iz stavka 2. ovog članka objavit će se u »Narodnim novinama« o trošku stranke.

(5) Ministarstvo će posjedniku na njegov zahtjev izdati novu Svjedodžbu/Ovjeru.

(6) Rok valjanosti Svjedodžbe/Ovjere iz stavka 5. ovog članka ne može biti dulji od datuma valjanosti izgubljene Svjedodžbe/Ovjere.

Članak 75.lj

(1) Znatno oštećenje Svjedodžbe/Ovjere posjednik je dužan prijaviti Ministarstvu.

(2) Ministarstvo će na zahtjev posjednika izdati novu Svjedodžbu/Ovjeru ukoliko posjednik oštećeni primjerak priloži zahtjevu.

(3) Rok valjanosti Svjedodžbe/Ovjere iz stavka 2. ovog članka ne može biti dulji od datuma valjanosti oštećene Svjedodžbe/Ovjere.

Poglavlje 7.
ODUZIMANJE SVJEDODŽBI O OSPOSOBLJENOSTI I OVJERA OSPOSOBLJENOSTI

Članak 75.m

(1) Ministarstvo će donijeti rješenje kojim se proglašava ništavim Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti, te djelatniku VTS službe oduzeti Svjedodžbu ako:

– djelatnik VTS službe stekne Svjedodžbu na temelju krivotvorenih ili neistinitih isprava potrebnih za njezino stjecanje,

– djelatnik VTS službe postane trajno zdravstveno nesposoban za obavljanje poslova nadzora i upravljanja pomorskim prometom,

– se pravomoćno utvrdi teža povreda službene dužnosti od strane djelatnika VTS službe.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo će donijeti rješenje kojim se proglašavaju ništavim, te djelatniku VTS službe oduzeti pripadajuće Ovjere osposobljenosti.

Poglavlje 8.
UPISNIK SVJEDODŽBI I UPISNIK OVJERA

Članak 75.n

(1) Podaci o izdanim Svjedodžbama o stručnoj osposobljenosti vode se u Upisniku Svjedodžbi.

(2) Upisnik Svjedodžbi vodi Ministarstvo kroz osobne Očevidnike djelatnika.

(3) Upisnik Svjedodžbi javna je knjiga.

(4) Upisnik svjedodžbi sadrži najmanje:

– podatke sadržane u Svjedodžbi,

– podatke o valjanosti Svjedodžbe ili oduzimanju Svjedodžbe,

– podatke o radnom stažu djelatnika VTS službe,

Članak 75.nj

(1) Podaci o izdanim Ovjerama osposobljenosti vode se u Upisniku Ovjera.

(2) Upisnik Ovjera vodi Ministarstvo kroz osobne Očevidnike djelatnika.

(3) Upisnik Ovjera javna je knjiga.

(4) Upisnik Ovjera sadrži najmanje:

– podatke sadržane u Ovjeri,

– podatke o valjanosti Ovjere,

– podatke o trogodišnjim procjenama.«.

Članak 13.

Iza članka 76. dodaju se novi članak 76.a i 76.b koji glase:

»Članak 76.a

Zapovjednik pomorskog objekta koji plovi ili se nalazi u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru, zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske dužan je obavijestiti VTS službu na VHF radijskom kanalu sektora o iznenadnim meteorološkim pojavama od značaja za sigurnost plovidbe, koje nisu sadržane u redovnim emisijama meteoroloških izvješća i izvanrednim vremenskim upozorenjima.

Članak 76.b

(1) Svaki putnički brod u međunarodnoj plovidbi, dok plovi područjem nadležnosti traganja i spašavanja na moru Republike Hrvatske, mora posjedovati Plan suradnje sa Nacionalnom središnjicom za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) u slučaju izvanrednog događaja.

(2) Kompanija putničkog broda iz stavka 1. ovog članka mora osigurati da se primjerak ažurnog Plana suradnje iz stavka 1. ovog članka pravovremeno i točno dostavi Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka).

(3) Kompanija putničkog broda iz stavka 1. ovog članka, koji vije hrvatsku zastavu te koji plovi kroz više područja nadležnosti traganja i spašavanja na moru, dužna je Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) uputiti zahtjev za unosom u javnu međunarodnu bazu kontakt podataka za olakšano zaprimanje Planova suradnje u slučaju izvanrednog događaja koja se vodi pri Pomorskoj Agenciji Ujedinjenog Kraljevstva.

(4) Plan suradnje iz stavka 1. ovog članka sačinjava se u suradnji putničkog broda, kompanije i Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) u skladu sa Smjernicama MSC/Circ.1079 Međunarodne pomorske organizacije (IMO).

(5) Putnički brod iz stavka 1. ovog članka koji vije hrvatsku zastavu i kompanija takvog broda, dužni su u suradnji s Nacionalnom središnjicom za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) jednom godišnje provesti vježbu pokretanja Plana suradnje iz stavka 1. ovog članka.

Članak 14.

Iza Priloga 3. dodaju se novi prilozi 4., 5., 6., 7. i 8. i prilozi A, B, C koji glase:


PRILOG 4. – PRILOG 8.


PRILOG A.

PROGRAM IZOBRAZBE ZA VTS OPERATERA


PREDMETNI PROGRAM

SATI

Predavanja

Vježbi

1.

Engleski jezik

6 sati

6 sati

1.1.

Struktura engleskog jezika u komunikaciji

1

1

1.2.

Posebne VTS poruke u komunikaciji

2

2

1.3.

Standadni pomorsko-komunikacijski izrazi

2

2

1.4.

Prikupljanje informacija

1

1

2.

Upravljanje pomorskim prometom

9 sati

6 sati

2.1.

Međunarodni i nacionalni propisi

1

0

2.2.

Uloge i odgovornosti (VTS službe, zapovjednika broda, pilota, ostalih službi)

2

1

2.3.

VTS područje (VTS sektori, zone odvojene i zabranjene plovidbe, uski kanali, sidrišta)

2

0

2.4.

Načela upravljanja i organizacije pomorskog prometa (planiranje, procjena rizika, prostorno-vremenska organizacija prometa)

2

3

2.5.

Nadzor pomorskog prometa i organizacija (prometni tijekovi, VTS plan plovidbe, analiza navigacijske situacije)

2

2

3.

Tehnički sustav za nadzor i upravljanje pomorskim prometom

9 sati

8 sati

3.1.

Komunikacijska sredstva

1

0

3.2.

VTMIS uređaji i oprema

1

0

3.3.

Radar

2

2

3.4.

Podsustav CCTV kamera, meteorološki podsustav

1

1

3.5.

3.6.

VHF radiokomunikacijski uređaji i oprema

Sustav za automatsku identifikaciju brodova (AIS)

1

1

1

1

3.7.

Elektroničke pomorske karte, integrirani pomorski informacijski sustav CIMIS, ostali VTMIS uređaji i oprema

1

2

3.8.

Nadzor ispravnosti rada VTMIS uređaja i opreme

1

1

4.

Nautičko znanje

11 sati

3 sata

4.1.

Rad na pomorskoj karti

1

2

4.2.

Pravila o izbjegavanju sudara na moru

2

1

4.3.

Navigacijski i pozicijski sustavi i metode

2

0

4.4.

Brodska navigacijska sredstva

1

0

4.5.

Sredstva pomorskog prometa, tereti u pomorskom prometu, stabilnost broda, vrste propulzije, vanjski utjecaji na brod, plovidbena straža, pristajanje, privez/odvez, sidrenje)

3

0

4.6.

Lučke operacije (brodski agenti, tegljenje, peljarenje, veza zapovjednik-pilot-VTS služba, plan u slučaju izvanrednih događaja)

2

0

5.

Komunikacijske vještine

3 sata

-

5.1.

Opće komunikacijske vještine

1

0

5.2.

Komunikacija između VTS službe i subjekata pomorskog prometa, te ostalih nadležnih tijela

1

0

5.3.

Vođenje dnevnika i pohranjivanje podataka

1

0

6.

VHF Radiokomunikacija

4 sata

3 sata

6.1.

Radio operater

1

0

6.2.

VHF radijski sustav i njegova uporaba u VTS službi

1

1

6.3.

6.4.

Korištenje VHF uređaja i opreme

VHF radiokomunikacijske procedure

1

1

1

1

7.

Osobna obilježja

2 sata

2 sata

7.1.

7.2.

Međuljudski odnosi i timski rad

Osobna odgovornost i upravljanje stresom

1

1

1

1

8.

Izvanredne okolnosti

7 sati

3 sata

8.1.

Nacionalni i međunarodni propisi

1

0

8.2.

Planovi u izvanrednim okolnostima

1

0

8.3.

Pravovremeno reagiranje u izvanrednim okolnostima

1

1

8.4.

Koordinacija sa i potpora pratećim službama

1

1

8.5.

Dokumentiranje tijeka događaja

1

0

8.6.

8.7.

9.

Upravljanje pomorskim prometom na sigurnim plovnim putovima tijekom izvanrednih okolnosti

Unutarnje i vanjske izvanredne okolnosti

Prekršaji

Prikupljanje činjenica – izuzimanje dokaza

Utvrđivanje prekršaja

Pokretanje prekršajnog postupka

1

1

6 sati

2

2

2

1

0

2 sata

1

1

UKUPNO

57 sati

33 sata

UKUPNO (Predavanja + Vježbi)

90 sati

PRILOG B.

PROGRAM IZOBRAZBE ZA VTS NADZORNIKA


PREDMETNI PROGRAM

SATI

Predavanja

Vježbi

1.

Napredno nautičko znanje s upravljanjem pomorskim prometom

14 sati

18 sati

1.1.

Službene pomorske navigacijske karte i publikacije, ECDIS sustav, ispravci

2

3

1.2.

Nadzor i kontrola rada tehničkog sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom

1

3

1.3.

Međunarodne, europske i nacionalne pomorske organizacije, njihova struktura i uloga u pomorstvu (IMO, ITU, IALA, EMSA, Ministarstvo nadležno za poslove pomorstva, tijela državne uprave nadležna za operativni nadzor u pomorstvu, itd.)

2

0

1.4.

Principi organizacije pomorskog prometa i upravljanja pomorskim prometom (planiranje, procjena rizika, prostorno-vremenska organizacija prometa, kriteriji koji određuju sigurnost plovidbe)

1

1

1.5.

Nadzor i organizacija pomorskog prometa (uobičajeni plovidbeni tijekovi, VTS plan plovidbe, analiza navigacijskih situacija)

1

1

1.6.

Uloga, odgovornost i međuovisnost VTS službe, lučke kapetanije, tijela koje upravlja lukom, zapovjenika broda, peljara, pomorskog agenta, tegljača i ostalih subjekata

1

1

1.7.

Lučke operacije i uloga carine, kapetanije, policije, privezivača, lučkih radnika, organizacija opskrbe brodova, uloga VTS službe u području manevriranja

1

1

1.8.

Uloga VTS službe u pomorskom prometu unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i ZERP-u

1

1

1.9.

Postupak u slučaju povrede međunarodnih i nacionalnih pomorskih propisa, prekršaji i prijave

1

1

1.10.

Prijevoz opasnih tereta morem, vrste opasnih tereta

1

2

1.11.

Uloga VTS službe u nadzoru brodova koji prevoze opasan teret

2

4

2.

Tehnički sustav za nadzor i upravljanje pomorskim prometom

3 sata

3 sata

2.1.

VTMIS oprema i uređaji, rad na tehničkim sustavima, nadgledanje, pregled i održavanje sustava

0,5

0,5

2.2.

Sustav i oprema za prikupljanje, analizu i distribuciju podataka

0,5

0,5

2.3.

Održavanje uređaja i opreme (dnevno, tjedno, mjesečno, dugoročno)

0,5

0,5

2.4.

Postupci u slučaju kvara uređaja i opreme

0,5

0,5

2.5.

Redundancija sustava

0,5

0,5

2.6.

Sigurnost na radu, opasnost od zračenja i električnog udara

0,5

0,5

3.

Osobna odgovornost i napredne komunikacijske vještine

6 sati

4 sata

3.1.

Vodstvo, upravljanje timom, suradnja unutar tima, procjena članova tima

2

1

3.2.

Komunikacijske i motivacijske vještine

1

1

3.3.

Vještina komuniciranja s medijima i javnošću, raspolaganje povjerljivim informacijama

1

1

3.4.

Prepoznavanje i odgovor na stres, poduzimanje mjera za ublažavanje utjecaja stresa na poslovnu sposobnost

2

1

4.

Spremnost za i reagiranje na izvanredne okolnosti

12 sati

18 sati

4.1.

Opis i svrha postupaka u izvanrednim okolnostima

1

3

4.2.

Implementacija postupaka za izvanredne situacije (čovjek u moru, požar, sudar, nasukanje, onečišćenje mora, terorizam, itd.)

3

3

4.3.

Postupak djelovanja po dojavi, korištenje popisa provjere, koordinacija i razmjena podataka s drugim službama

2

3

4.4.

Praćenje prijevoza opasnih tvari

2

3

4.5.

Izvanredne okolnosti u VTS centru

2

3

4.6.

Raspodjela odgovornosti i upravljanje ljudskim resursima u izvanrednim okolnostima

2

3

5.

Administrativne dužnosti

12 sati

6 sati

5.1.

Vertikalna i horizontalna suradnja

1

0

5.2.

Ažuriranje pomorskog prometa

1

2

5.3.

Vrste izvješća i njihova izrada

1

1

5.4.

Dnevnik rada

1

0

5.5.

Raspored smjenskog rada

2

1

5.6.

Koordinacija, usklađivanje i nadzor rada VTS operatera i osiguranje učinkovitosti rada VTS centra

3

1

5.7.

Provedba procjene kakvoće stečenih znanja i vještina i njihove praktične primjene u radu VTS operatera

3

1

6.

Pomorsko javno pravo

6 sati

3 sata

6.1.

Pravni temelji uspostave i organizacije VTS službe u međunarodnom pravu (UNCLOS, SOLAS V, IMO smjernice, COLREG)

1

0,5

6.2.

Pravna odgovornost i uključenost VTS službe

1

0,5

6.3.

Pravna odgovornost sudionika u pomorskom prometu u VTS području

1

0,5

6.4.

Međunarodni propisi, Pomorski zakonik i propisi doneseni na temelju Pomorskog zakonika

1

0,5

6.5.

Ostali propisi iż područja sigurnosti plovidbe i zaštite mora u Republici Hrvatskoj

1

0,5

6.6.

Praćenje stanja i predlaganje odgovarajućih mjera i izrada stručnih podloga

1

0,5

UKUPNO

53 sata

52 sata

UKUPNO (Predavanja + Vježbi)

105 sati


PRILOG C

DNEVNIK IZOBRAZBE NA RADU

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Osobama zaposlenim u VTS Hrvatska na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika s radnim iskustvom u trajanju od najmanje 12, odnosno 36 mjeseci u VTS službi smatra se radno iskustvo na poslovima VTS Operatera u skladu s člankom 75.d stavkom 1. točkom a. ovog Pravilnika.

Članak 16.

Osobe zaposlene u VTS Hrvatska na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika s radnim iskustvom u VTS službi u trajanju od najmanje 6 mjeseci nisu obvezne završiti posebni program izobrazbe na radu u skladu s člankom 75.đ stavkom 1. točkom a. ovog Pravilnika.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, osim:

– članka 9. ovoga Pravilnika koji stupa na snagu 1. svibnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/14-02/67
Urbroj: 530-04-2-1-15-7
Zagreb, 18. svibnja 2015.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

57 27.05.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom 57 27.05.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom 57 27.05.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom 57 27.05.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom 57 27.05.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom