Naredba o izmjenama Naredbe o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, u prolazu Mali Ždrelac i Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Pelješkim, Koločepskim, Unijskim kanalom i kanalom Krušija, dijelovima Srednjega kanala, Murterskog mora i Žirjanskog kanala

NN 57/2015 (27.5.2015.), Naredba o izmjenama Naredbe o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, u prolazu Mali Ždrelac i Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Pelješkim, Koločepskim, Unijskim kanalom i kanalom Krušija, dijelovima Srednjega kanala, Murterskog mora i Žirjanskog kanala

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1124

Na temelju članka 24. stavak 2. i članka 1021. stavak 2. Pomorskoga zakonika (»Narodne novine«, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA NAREDBE O PLOVIDBI U PROLAZU U ŠIBENSKU LUKU, U PAŠMANSKOM TJESNACU, U PROLAZU MALI ŽDRELAC I VELA VRATA, RIJEKAMA NERETVOM I ZRMANJOM, TE O ZABRANI PLOVIDBE PELJEŠKIM, KOLOČEPSKIM, UNIJSKIM KANALOM I KANALOM KRUŠIJA, DIJELOVIMA SREDNJEGA KANALA, MURTERSKOGA MORA I ŽIRJANSKOGA KANALA

I.

U Naredbi o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, u prolazu Mali Ždrelac i Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Pelješkim, Koločepskim, Unijskim kanalom i kanalom Krušija, dijelovima Srednjeg kanala, Murterskog mora i Žirjanskog kanala (»Narodne novine«, broj 9/2007) naziv Naredbe mijenja se i glasi:

»Naredba o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, kroz prolaz Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Unijskim kanalom i kanalom Krušija, dijelovima Srednjeg kanala, Murterskog mora i Žirjanskog kanala«.

II.

U glavi I. OPĆA ODREDBA riječi »u Mali Ždrelac i«, te riječi »Pelješkim, Koločepskim,«, brišu se.

III.

Glava IV. PLOVIDBA KROZ PROLAZ MALI ŽDRELAC, briše se.

IV.

Glava VIII. ZABRANA PLOVIDBE PELJEŠKIM, KOLOČEPSKIM, UNIJSKIM KANALOM I KANALOM KRUŠIJA, TE DIJELOVIMA SREDNJEGA KANALA, MURTERSKOGA MORA I ŽIRJANSKOGA KANALA mijenja se i glasi:

»VIII. ZABRANA PLOVIDBE UNIJSKIM KANALOM I KANALOM KRUŠIJA, TE DIJELOVIMA SREDNJEGA KANALA, MURTERSKOGA MORA I ŽIRJANSKOGA KANALA

1. Zabranjuje se plovidba brodova dijelovima Srednjega kanala, Murterskoga mora i Žirjanskoga kanala, i to:

1) teretnim brodovima iznad 500 BT;

2) teretnim brodovima koji prevoze opasne tvari, odnosno teretnim brodovima koji nisu degazirani;

2. Zabranjeno područje plovidbe iz točke 1. ove glave obuhvaća: sa sjeverozapadne strane crta koja spaja otočić Golac – sjeverozapadni rt otoka Tun V. – rt Križ (otok Sestrunj) – otočić Jidula – rt Sv. Petar (otok Ugljan); s jugoistočne strane crta koja spaja rt Opat (otok Kornat) – svjetionik Blitvenica – otočić Mažirina – svjetlo na rtu Jadrija.

3. Iznimno, nadležna lučka kapetanija može, u slučaju više sile, dozvoliti plovidbu zabranjenu točkom 1. ove glave.

4. Zabranjuje se plovidba Unijskim kanalom i kanalom Krušija tankerima većim od 500 BT kada prevoze teret.

5. Brod koji dolazi u remontno brodogradilište u uvali Lamjana Vela, smije ploviti područjem iz točke 2. ove glave.

6. Iznimno, brodovi iz točke 1. ove glave manji od 5000 BT, ako imaju ukrcanoga obalnog peljara, mogu od 1. listopada do 31. ožujka ploviti područjem iz točke 2. ove glave.«

V.

Ova Naredba stupa na snagu danom stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom (»Narodne novine«, broj 79/13, 140/14).

Klasa: 011-01/14-02/97

Urbroj: 530-04-2-1-15-1

Zagreb, 15. svibnja 2015.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.