Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvne ploče

NN 57/2015 (27.5.2015.), Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvne ploče

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1125

Na temelju članka 1. stavka 2. i članka 4. stavka 1. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (»Narodne novine«, broj 80/13) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA DRVNE PLOČE

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju:

– tehnički zahtjevi koje moraju ispuniti drvne ploče za opću uporabu i proizvodnju namještaja (u daljnjem tekstu: ploče) koje se stavljaju na tržište ili na raspolaganje na tržištu,

– prava i obveze gospodarskih subjekata koji stavljaju proizvode na tržište ili na raspolaganje na tržištu,

– postupci ocjenjivanja sukladnosti,

– prava i obveze tijela koja provode postupke ocjenjivanja sukladnosti ploča s tehničkim zahtjevima (u daljnjem tekstu: tijela za ocjenjivanje sukladnosti)

– dokumenti o sukladnosti: isprave o sukladnosti (izvještaj o ispitivanju, potvrda – certifikat o sukladnosti ili izvještaj ili potvrdu o pregledu), izjava o sukladnosti i tehnička dokumentacija potrebna za dokazivanje sukladnosti ploča koji moraju biti dostupni nadležnim tijelima.

Članak 2.

Ovaj se Pravilnik primjenjuje na ploče porijeklom iz Europske unije ili iz uvoza, a odnosi se na ploče iverice, OSB ploče, ploče vlaknatice, MDF ploče, uslojene ploče, te ploče od masivnog drva.

Članak 3.

Ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na propisivanje tehničkih zahtjeva i provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti za ploče, čije je stavljanje na tržište uređeno drugim propisima.

Članak 4.

(1) Ploče mogu biti stavljene na tržište ili na raspolaganje samo ako ispunjavaju tehničke zahtjeve propisane ovim Pravilnikom.

(2) Gospodarski subjekt koji stavlja ploče na tržište ili na raspolaganje na tržištu odgovoran je za sukladnost ploča s odredbama ovog Pravilnika.

(3) Gospodarski subjekt odgovoran je za točnost i potpunost podataka o svojim pločama te mora osigurati da ti podaci budu u skladu s propisanim zahtjevima za te ploče.

Pojmovnik

Članak 5.

U smislu ovoga Pravilnika, osim pojmova čije je značenje propisano člankom 2. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (»Narodne novine«, broj 80/13), pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Drvne ploče su materijali izrađeni od drvne sirovine različitog oblika, uz primjenu postupaka lijepljenja pod tlakom, uz ili bez djelovanja povišene temperature.

2. Ploče iverice su materijali izrađeni od ivera drva ili drugih lignoceluloznih sirovina, vezanih ljepilom na bazi sintetskih ili prirodnih smola, uz djelovanje tlaka i topline.

3. Ekstruzijske ploče iverice su materijali koji imaju iverje dispergirano u ravnini okomitoj na površinu ploče. Proizvode se kao pune i ploče sa šupljinama.

4. Ploče vlaknatice su materijali proizvedeni međusobnim prepletanjem vlakanaca drva ili drugih lignoceluloznih tvari u formiranom tepihu, zagrijavanjem pod tlakom ili bez djelovanja tlaka, uz dodatak vezivnih sredstava ili drugih tvari.

5. OSB ploče (engl. Oriented Strand Board) su materijali izrađeni od makro iverja drva, vezanih ljepilom na bazi sintetskih ili prirodnih smola, uz djelovanje tlaka i topline.

6. MDF ploče (engl. Medium Density Fiberboard) srednje su guste vlaknatice koje se proizvode po suhom postupku te im je i lice i naličje glatko.

7. Uslojene ploče su materijali čija se konstrukcija sastoji od slijepljenih slojeva čiji su smjerovi vlakanaca zaokrenuti pod nekim kutom (najčešće pravim kutom), a vanjski i unutarnji slojevi uglavnom su smješteni simetrično s obje strane od središnjeg sloja drva ili od srednjice.

8. Furnirske ploče su uslojeno drvo u kojem su svi slojevi i moguća srednjica napravljeni od furnira i orijentirani usporedno s površinom ploče, a međusobno se križaju pod nekim kutom (najčešće pod pravim kutom – klasične ploče ili drugim manjim kutom – zvjezdaste ploče).

9. Stolarske ploče izrađuju se sljepljivanjem najmanje dvaju listova ljuštenih ili rezanih furnira i srednjice (lamele masivnog drva, furnirske lamele ili saće) položene okomito na smjer vlakanaca vanjskih furnirskih listova. Mogu biti troslojne ili peteroslojne.

10. Ploče od masivnog drva jesu proizvodi sastavljeni od širinski i dužinski lijepljenih drvenih elemenata. Mogu se izrađivati i kao višeslojne (lijepljenjem ploča površinski), tako da su dva vanjska sloja s usporednim smjerom vlakanaca, a najmanje jedan unutarnji sloj čija su vlakanca pod kutom od 90° u odnosu na vanjske slojeve.

11. Furnirski otpresci definiraju se kao oblikovano uslojeno drvo od najmanje tri križno postavljena lista furnira ili od većega broja listova furnira složenih tako da su većini furnirskih listova vlakanca orijentirana u istom smjeru.

II. TEHNIČKI ZAHTJEVI

Članak 6.

(1) Sukladnost ploča s tehničkom specifikacijom treba biti utvrđena prema postupku propisanom u točki 1. Priloga 1. ovog Pravilnika.

(2) Primjena tehničkih zahtjeva obuhvaćenih ovim Pravilnikom i postupaka ocjenjivanja sukladnosti provodi se radi sigurnosti, zaštite života i zdravlja ljudi, domaćih životinja i biljaka, zaštite okoliša i prirode, zaštite potrošača i drugih korisnika.

Članak 7.

(1) Propisani osnovni tehnički zahtjevi za ploče iz članka 6. stavka 2. obvezno se utvrđuju mjerenjem i ispitivanjem.

(2) Za sve ploče proizvedene primjenom amino smola, njihovih modifikacija ili drugih komponenata koje emitiraju slobodni formaldehid, obvezno je ispitivanje koncentracije slobodnog formaldehida.

(3) Za ploče iverice, OSB ploče, MDF ploče i ploče vlaknatice obvezno je ispitivanje savojne čvrstoće i modula elastičnosti savojne čvrstoće te vlačne čvrstoće (čvrstoća raslojavanja).

(4) Za uslojene ploče obvezno je ispitivanje savojne čvrstoće, modula elastičnosti savojne čvrstoće te kvalitete lijepljenog spoja.

(5) Pločama ivericama, OSB pločama, MDF pločama i pločama vlaknaticama obvezno se ispituje bubrenje.

(6) Pločama za uporabu u vlažnim uvjetima obvezno se ispituje otpornost na uvjete povišene relativne vlage.

(7) Pločama za uporabu u ekstremnim klimatskim uvjetima obvezno se ispituje otpornost na ekstremne klimatske uvjete.

Članak 8.

(1) Pretpostavlja se da su drvne ploče na koje se primjenjuje ovaj Pravilnik sukladne s odredbama ovog Pravilnika, ako odgovaraju zahtjevima hrvatskih normi, kojima su prihvaćene usklađene europske norme.

(2) Popis hrvatskih normi iz stavka 1. ovoga članka kojima su prihvaćene usklađene norme u »Narodnim novinama« objavljuje ministar nadležan za drvnu industriju u suradnji s hrvatskim nacionalnim normirnim tijelom.

(3) Popis normi iz stavka 1. ovoga članka sadržan je u Prilogu 2. ovog Pravilnika.

Članak 9.

(1) Ukoliko sukladnost ploča nije moguće pouzdano utvrditi u skladu s propisanim osnovnim tehničkim zahtjevima, ispitivanja se provode primjenom dodatnih normi sadržanih u Prilogu 2. ovog Pravilnika.

(2) Odluku o proširenju područja ispitivanja donosi ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti.

III. OBVEZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Obveze proizvođača

Članak 10.

(1) Kad stavlja ploče na tržište, proizvođač je obvezan osigurati da su ploče proizvedene u skladu sa zahtjevima utvrđenim u ovom Pravilniku.

(2) Proizvođač je obvezan izraditi propisanu tehničku dokumentaciju i provesti ili osigurati provođenje primjenjivog postupka ocjenjivanja sukladnosti ploča.

(3) Sadržaj dokumenata o sukladnosti ploča naveden je u točki 2. Priloga 1. ovog Pravilnika.

(4) Potvrdu o sukladnosti izdaje ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti na zahtjev proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika.

(5) Potvrdom o sukladnosti potvrđuje se da su provedene, odnosno da se provode propisane radnje u postupku ocjenjivanja sukladnosti, da je u tom postupku potvrđena sukladnost ploča s odgovarajućim tehničkim specifikacijama te da se proizvod može staviti na tržište i rabiti.

(6) Potvrda o sukladnosti može se izdati samo na temelju izvršenih ispitivanja i izdanog izvještaja o ispitivanju.

(7) Kad je postupkom ocjenjivanja sukladnosti iz stavka 2. ovoga članka dokazana sukladnost ploča s propisanim zahtjevima, proizvođač je obvezan sastaviti izjavu o sukladnosti.

(8) Tehnička dokumentacija mora omogućiti ocjenu sukladnosti ploča s odgovarajućim zahtjevima te mora uključivati odgovarajuću analizu ocjene rizika. Tehnička dokumentacija mora sadržavati barem sljedeće elemente:

– opći opis ploča,

– rezultate provedenih ispitivanja,

– ispitne izvještaje.

(9) Proizvođač ploča obvezan je čuvati tehničku dokumentaciju, potvrdu o sukladnosti i izjavu o sukladnosti barem deset godina od stavljanja ploča na tržište.

(10) Proizvođač je obvezan osigurati postupke u cilju održanja sukladnosti proizvodne serije.

(11) Proizvođač je obvezan, s obzirom na rizike koje predstavljaju ploče, provoditi ispitivanje uzoraka ploča koje se stavljaju na tržište.

(12) Proizvođač je obvezan osigurati mogućnost identifikacije proizvoda (broj tipa, šarže ili serije i sl.), te na pločama ili ako to nije moguće, na ambalaži ili dokumentima koji prate proizvod, navesti identifikacijske podatke.

(13) Proizvođač je obvezan na proizvodu ili, kad to nije moguće, na njegovoj ambalaži ili u dokumentu koji prati proizvod, navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i adresu na kojoj je proizvođač dostupan.

(14) Proizvođač mora osigurati da ploče prate upute i podaci o sigurnosti na hrvatskom jeziku ili na jeziku koji mogu lako razumjeti potrošači i drugi korisnici.

(15) Kad proizvođač smatra ili ima razloga vjerovati da ploče koje je stavio na tržište nisu sukladne s odredbama ovog Pravilnika treba bez odgode poduzeti potrebne radnje kako bi se te ploče uskladile ili povukle s tržišta, odnosno spriječilo njihovo distribuiranje. Ako ploče predstavljaju rizik proizvođač mora o tome bez odgode obavijestiti nadležna inspekcijska tijela navodeći podatke, posebno o nesukladnosti proizvoda i svim poduzetim popravnim radnjama.

(16) Proizvođač je obvezan na opravdan zahtjev inspektora osigurati sve podatke i dokumente neophodne za dokazivanje sukladnosti ploča na na jeziku lako razumljivom nadležnom inspektoru. Proizvođač mora na zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela surađivati u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju ploče koje je stavio na tržište.

Ovlašteni zastupnici

Članak 11.

(1) Proizvođač može na temelju pisanog ovlaštenja ovlastiti fizičku ili pravnu osobu osnovanu u Europskoj uniji za svog ovlaštenog zastupnika.

(2) Ovlašteni zastupnik je obvezan provoditi zadaće koje su specificirane u ovlaštenju danom od strane proizvođača. Tim se ovlaštenjem mora omogućiti ovlaštenom zastupniku najmanje sljedeće:

– da drži izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju na raspolaganju nadležnim inspektorima u razdoblju koje je navedeno u propisu koji se odnosi na te ploče,

– da na opravdan zahtjev nadležnog inspektora osigura sve podatke i dokumente nužne za dokazivanje sukladnosti proizvoda,

– da surađuje s nadležnim inspektorom na njihov zahtjev u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju ploče obuhvaćene njegovim ovlaštenjem.

Obveze uvoznika

Članak 12.

(1) Uvoznik je obvezan na tržište Europske unije stavljati samo ploče sukladne s odredbama ovog Pravilnika.

(2) Prije stavljanja ploča na tržište uvoznik je obvezan osigurati da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti, sastavio tehničku dokumentaciju, da su praćene propisanim dokumentima te da su ispunile zahtjeve utvrđene u članku 10. stavcima 12., 13. i 14. ovog Pravilnika.

(3) Kad uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da ploče nisu u skladu s odredbama ovog Pravilnika ne smije staviti ploče na tržište sve dok se ne provede njihovo usklađivanje. U slučaju kad ploče predstavljaju rizik, uvoznik je obvezan o tome obavijestiti proizvođača i nadležna inspekcijska tijela.

(4) Uvoznik je obvezan na proizvodu ili, kad to nije moguće, na njegovoj ambalaži ili u dokumentu koji prati ploče navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i adresu na kojoj je dostupan.

(5) Uvoznik je obvezan osigurati da proizvod bude praćen uputama i podacima o sigurnosti na hrvatskom jeziku ili na jeziku koji mogu razumjeti potrošači i drugi korisnici.

(6) Uvoznik je obvezan dok su ploče pod njegovom odgovornošću osigurati da uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugroze sukladnost ploča s propisanim zahtjevima.

(7) Kad uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da ploče koje je stavio na tržište nisu sukladne s odredbama ovog Pravilnika, obvezan je odmah poduzeti potrebne popravne radnje kako bi se ploče uskladile, ili povukle s tržišta, odnosno spriječilo njihovo distribuiranje.

(8) Uvoznik ploča je obvezan, za razdoblje koje je navedeno u propisu koji se primjenjuje na taj proizvod, čuvati presliku izjave o sukladnosti radi stavljanja na raspolaganje nadležnim inspektorima te osigurati da tehnička dokumentacija bude raspoloživa nadležnim inspektorima na njihov zahtjev.

(9) Uvoznik je obvezan na opravdan zahtjev nadležnog inspektora osigurati sve podatke i dokumente neophodne za dokazivanje sukladnosti ploča na jeziku lako razumljivom inspektoru te mora surađivati s nadležnim inspektorom u svim radnjama koje poduzima kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju ploče koje je stavio na tržište.

Obveze distributera

Članak 13.

(1) Kad stavlja ploče na raspolaganje na tržištu, distributer mora djelovati s dužnom pažnjom u odnosu na propisane zahtjeve.

(2) Prije stavljanja ploča na raspolaganje na tržištu distributer mora provjeriti jesu li ploče praćene propisanim dokumentima, uputama i podacima o sigurnosti na hrvatskom jeziku ili na jeziku koji lako mogu razumjeti potrošači i drugi korisnici te jesu li proizvođač i uvoznik zadovoljili zahtjeve iz članka 10. stavaka 12.,13. i 14. i članka 12. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(3) Kad distributer smatra ili ima razloga vjerovati da ploče nisu sukladne s odredbama propisa koji se primjenjuju na te ploče, ne smije stavljati ploče na raspolaganje na tržištu sve dok se ne provede njihovo usklađivanje. Kada ploče predstavljaju rizik, distributer mora o tome obavijestiti proizvođača ili uvoznika kao i nadležna inspekcijska tijela.

(4) Dok su ploče pod njegovom odgovornošću distributer mora osigurati da uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugroze sukladnost ploča s propisanim zahtjevima.

(5) Kad distributer smatra ili ima razloga vjerovati da ploče koje je stavio na raspolaganje na tržištu nisu sukladne s odredbama propisa koji se primjenjuju na te ploče, mora odmah osigurati da se provedu popravne radnje kako bi se ploče povukle s tržišta ili spriječilo njihovo distribuiranje. Kada ploče predstavljaju rizik, distributer mora odmah o tome obavijestiti nadležna inspekcijska tijela pri tome dajući podatke posebno o nesukladnosti ploča i svim poduzetim popravnim radnjama.

(6) Distributer mora na opravdan zahtjev nadležnog inspektora osigurati sve podatke i dokumente neophodne za dokazivanje sukladnosti ploča te mora surađivati s nadležnim inspektorom u svim radnjama koje poduzima kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju ploče koje je stavio na raspolaganje na tržištu.

Slučajevi u kojima se obveze proizvođača primjenjuju na uvoznike i distributere

Članak 14.

Ako uvoznik ili distributer stavlja ploče na tržište pod svojim imenom ili trgovačkim znakom ili preinačuje proizvod koji je već stavljen na tržište na takav način da to može utjecati na sukladnost sa zahtjevima koji se primjenjuju na te ploče, smatrat će se proizvođačem te podliježe obvezama proizvođača u skladu s člankom 10. ovoga Pravilnika.

Identifikacija gospodarskih subjekata

Članak 15.

Svaki gospodarski subjekt mora, u razdoblju koje je navedeno u Pravilniku, na zahtjev nadležnog inspektora, dati podatke o identitetu:

– svakoga gospodarskog subjekta koji mu je isporučio ploče,

– svakoga gospodarskog subjekta kojemu su isporučene ploče.

IV. TIJELA ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI I ZAHTJEVI KOJE MORAJU ISPUNITI

Članak 16.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ne može biti gospodarski subjekt za ploče koje ocjenjuje niti smije biti izravno uključeno u projektiranje, proizvodnju ili izradu, stavljanje na tržište ili na raspolaganje na tržištu, instalaciju, korištenje ili održavanje tih ploča.

Članak 17.

(1) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti može obavljati poslove ocjenjivanja sukladnosti, koji su propisani u točki 3. Priloga 1. ovog Pravilnika, samo na temelju rješenja o ovlaštenju (u daljnjem tekstu: ovlaštenje) koje donosi ministar nadležan za drvnu industriju na zahtjev tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

(2) Za tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja dokažu svoju sukladnost sa zahtjevima utvrđenim u odgovarajućim normama sadržanim u Popisu iz Priloga 2. ovog Pravilnika, pretpostavlja se da zadovoljavaju zahtjeve utvrđene ovim Pravilnikom.

(3) Potvrda o akreditaciji koju dodjeljuje hrvatsko nacionalno akreditacijsko tijelo smatra se dokazom osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti sa zahtjevima utvrđenim u hrvatskim normama kojima su prihvaćene odgovarajuće usklađene norme.

(4) Rješenje o ovlaštenju iz stavka 2. ovoga članka izdaje se s rokom važenja od dvije godine, s mogućnošću produljenja.

Članak 18.

(1) Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti provodit će nadzor nad sustavom osiguranja kakvoće ploča za vrijeme valjanosti isprava o sukladnosti te po potrebi vršiti kontrolna ispitivanja ploča.

(2) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora ispunjavati zahtjeve propisane ovim Pravilnikom za cjelokupno vrijeme trajanja ovlaštenja.

(3) Ministar nadležan za drvnu industriju osnovat će povjerenstvo koje će pratiti ispunjava li ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti propisane zahtjeve iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka čine najmanje tri člana od kojih je najmanje jedan predstavnik hrvatskog nacionalnog akreditacijskog tijela.

(5) Ako se utvrdi da je tijekom trajanja ovlaštenja tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prestalo ispunjavati propisane zahtjeve, ministar nadležan za drvnu industriju donijet će rješenje kojim se ovlaštenje ukida u dijelu u kojem je tijelo prestalo ispunjavati zahtjeve.

(6) Protiv rješenja iz članka 17. stavka 1. ovog Pravilnika te stavka 5. ovog članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 19.

(1) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, ovlašteno za provedbu zadataka u smislu odredaba ovoga Zakona, provodi postupke ocjenjivanja sukladnosti na temelju zahtjeva proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika.

(2) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti i podnositelj zahtjeva uredit će ugovorom, sklopljenim u pisanom obliku, međusobna prava i obveze u vezi s provedbom postupaka ocjenjivanja sukladnosti.

V. INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 20.

Ispunjavanje zahtjeva iz ovog Pravilnika nadziru inspekcijska tijela nadležne državne uprave u skladu s ovlaštenjima za poduzimanje mjera koje proizlaze iz posebnih propisa koji se odnose na njihov rad te u skladu s poglavljem V. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, broj 80/13).

Članak 21.

(1) Ako nadležno inspekcijsko tijelo ne raspolaže potrebnim stručnim znanjem ili opremom za provedbu pregleda ili ispitivanja ploča, provedbu pojedinih radnji u okviru inspekcijskog nadzora može povjeriti stručnoj ustanovi koja nije bila uključena u ocjenjivanje sukladnosti istog proizvoda prije stavljanja na tržište ili na raspolaganje na tržištu.

(2) Troškove inspekcijskoga postupka (troškovi ispitivanja i provjere sukladnosti proizvoda i troškove prijevoza u vezi s inspekcijskim nadzorom) snosi gospodarski subjekt koji je ploče stavio na tržište ili u uporabu ako se pokaže da ploče nisu bile sukladne s tehničkim zahtjevima.

Članak 22.

(1) Ovaj Pravilnik nostrificiran je u skladu s izmijenjenom Direktivom 98/34/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. godine o utvrđivanju postupka obavješćivanja u području tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskoga društva

(2) Smatra se da proizvodi koji su zakonito proizvedeni i/ili stavljeni na tržište u drugoj državi članici ili Turskoj ili koji su zakonito proizvedeni u državi koja pripada Europskom udruženju slobodne trgovine, koja je ujedno strana Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, a koji su proizvedeni u skladu s nacionalnim zakonodavstvom koje osigurava jednaku razinu zaštite javnog interesa, ispunjavaju zahtjeve utvrđene ovim Pravilnikom te se mogu staviti na tržište. Provedba ovog Pravilnika podložna je Uredbi (EZ) br. 764/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju postupaka koji se odnose na primjenu određenih nacionalnih tehničkih propisa na proizvode koji se zakonito stavljaju na tržište u drugoj državi članici.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Prilog 1. i 2. tiskani u dodatku ovog Pravilnika čine njegov sastavni dio.

Članak 24.

(1) Postupci izdavanja dokumenata o sukladnosti ploča započeti do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika dovršit će se prema odredbama Pravilnika o tehničkim zahtjevima za drvne ploče (»Narodne novine«, br. 24/11.).

(2) Dokumenti o sukladnosti ploča izdani u skladu s odredbama propisa iz članka 26. stavka 1. ovog Pravilnika priznaju se kao dokaz uporabljivosti ploča do datuma važenja koji je u njima određen.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje se primjenjivati Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvne ploče (»Narodne novine«, br. 24/11.).

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/22

Urbroj: 525-11/1002-15-8

Zagreb, 4. svibnja 2015.

Ministar poljoprivrede
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1.

1. ISPITIVANJE PLOČA

1.1. Razredba i specificirana svojstva

Tehnička svojstva ploča ovisno o vrsti (uslojene ploče, ploče vlaknatice, MDF ploče, ploče iverice, OSB ploče i ploče od masivnog drva) moraju biti usklađene s tehničkim zahtjevima za njihovu krajnju namjenu i ovisno o vrsti moraju biti specificirane prema Popisu prihvaćenih usklađenih norma iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

1.2. Ispitivanje

Ispitivanje svojstava ploča ovisno o vrsti, uzimanje i priprema uzoraka drvnih ploča, računske metode za pojedina mehanička svojstva provode se prema Popisu prihvaćenih usklađenih norma iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

1.3. Statistička obrada

Broj i učestalost uzimanja uzoraka, statistička obrada te prikaz ispitnih rezultata, nadzor nad kakvoćom u tvornici te nadzor nad pošiljkom ploča provode se prema Popisu prihvaćenih usklađenih norma iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

2. SADRŽAJ DOKUMENATA O SUKLADNOSTI PLOČA

2.1. Potvrda o sukladnosti

a) Potvrda o sukladnosti ploča mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

b) Potvrda o sukladnosti obavezno sadrži:

– naziv i sjedište ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti koje je izdalo potvrdu o sukladnosti ploča,

– oznaku i datum izdavanja ovlaštenja za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti tijelu za ocjenjivanje sukladnosti koje je izdalo potvrdu o sukladnosti,

– evidencijski broj ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti,

– ime, registrirano trgovačko ime ili registriran trgovački znak i adresu proizvođača i ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i adresu uvoznika,

– naziv, kratki opis i namjenu ploča,

– oznaku tehničkih specifikacija koje su mjerodavne za ocjenjivanje sukladnosti ploča,

– oznaku sustava ocjenjivanja sukladnosti koji je proveden ili se provodi,

– naziv i sjedište ovlaštenih tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja su sudjelovala u ocjeni sukladnosti, te oznaku i datum izdavanja ovlaštenja za obavljanje tih poslova,

– oznaku i datum izvještaja o ispitivanju ploča,

– oznaku i datum izdavanja potvrde o sukladnosti i rok njezinog važenja,

– ime i potpis osobe odgovorne u stručnom smislu za izdavanje potvrda o sukladnosti,

– pečat ovlaštene pravne osobe, te ime i potpis osobe odgovorne u pravnom smislu.

2.2. Izvještaj o ispitivanju ploča

Izvještaj o ispitivanju ploča obavezno sadrži:

– naziv i sjedište ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti koje je izdalo izvještaj o ispitivanju ploča,

– ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i adresu proizvođača i ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i adresu uvoznika,

– naziv, kratki opis i namjenu ploča,

– oznaku tehničkih specifikacija koje su mjerodavne za ocjenjivanje sukladnosti ploča,

– oznaku sustava ocjenjivanja sukladnosti koji je proveden ili se provodi,

– ispitne vrijednosti,

– stručno mišljenje i prijedlog,

– broj potvrde o sukladnosti koja se izdaje za ploče,

– oznaku i datum izdavanja izvještaja o ispitivanju ploča,

– ime i potpis osobe odgovorne u stručnom smislu za izdavanje potvrde o sukladnosti,

– pečat ovlaštene pravne osobe te ime i potpis osobe odgovorne u pravnom smislu.

3. MINIMALNI KRITERIJI KOJI SE MORAJU UZETI U OBZIR ZA IMENOVANJE OVLAŠTENIH TIJELA ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

Zahtjevi koje moraju zadovoljiti tijela za ocjenjivanje sukladnosti odnose se na stručnu osposobljenost osoblja, potrebnu opremu i prostor, neovisnost i nepristranost u postupku ocjene sukladnosti, čuvanje poslovne tajne, odgovornosti za obavljeni rad, ako odgovornost nije propisana drugim zakonom, te druge uvjete.

3.1. Stručna osposobljenost osoblja

a) Ovlaštena tijela za ocjenjivanje sukladnosti ploča moraju imati ovlaštenu odgovornu osobu u stručnom smislu koja zadovoljava sljedeće zahtjeve:

– magistar je drvne tehnologije (mag. ing. techn. lign.),

– ovlašteni je inženjer drvne tehnologije u Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije,

– ekspert je u području ploča s radnim iskustvom od najmanje pet godina,

– posljednjih pet godina bavi se područjem ploča,

– permanentno se usavršava u području kvalitete, osobito drvnih ploča.

b) Ovlaštena odgovorna osoba, u stručnom smislu, tijela za ocjenjivanje sukladnosti ploča mora imati zamjenika koji mora ispunjavati iste zahtjeve kao i odgovorna osoba.

c) Ovlaštena tijela za ocjenjivanje sukladnosti ploča moraju imati najmanje jednog stručnog suradnika koji zadovoljava sljedeće zahtjeve:

– magistar je drvne tehnologije (mag. ing. techn. lign.) ili sveučilišni prvostupnik drvne tehnologije (univ. bacc. ing. techn. lign.)

– stručno je osposobljen za rad u području tehničkih svojstava ploča s radnim iskustvom od najmanje tri godine,

– posljednje tri godine bavi se područjem ispitivanja ploča,

– permanentno se usavršava u području ispitivanja drvnih ploča.

d) Ovlaštena tijela za ocjenjivanje sukladnosti ploča moraju imati najmanje jednog stručnog suradnika koji zadovoljava sljedeće zahtjeve:

– magistar je drvne tehnologije (mag. ing. techn. lign.) ili sveučilišni prvostupnik kemije (univ. bacc. chem,),

– stručno je osposobljen za rad u području kemijskih svojstava ploča s radnim iskustvom od najmanje tri godine,

– posljednje tri godine bavi se područjem analize kemijskih svojstava ploča,

– permanentno se usavršava u području kemijskih analiza drvnih ploča.

3.2. Potrebna oprema

a) Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ploča mora imati sljedeću opremu:

1. uređaj za ispitivanje mehaničkih svojstava ploča,

2. uređaje za ispitivanje slobodnog formaldehida,

3. spektrofotometar za analizu vodenih formaldehidnih otopina,

4. termostatiranu kupelj za ispitivanje bubrenja,

5. uređaj za tretiranje ispitnih uzoraka vrućom vodom,

6. sušionik,

7. eksikator,

8. klima-uređaj (klima-komoru),

9. pomična mjerila,

10. mikrometre,

11. tehničke i analitičke vage,

12. opremu za krojenje ploča i izradu ispitnih uzoraka.

Mjerna oprema mora biti ovjerena u skladu s Naredbom o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (»Narodne novine«, broj 47/05; 48/11).

b) Oprema mora biti smještena u primjerenim prostorima i prihvatljivim okolišnim uvjetima.

c) Laboratorij u kojem se provodi ispitivanje slobodnog formaldehida i kemijske analize mora biti u skladu sa zakonskim propisima, opremljen digestorima, skladištem za kemikalije te osiguranim zbrinjavanjem otpadnih kemikalija.

3.3. Neovisnost i nepristranost u postupku ocjene sukladnosti, čuvanje poslovne tajne, odgovornosti za obavljeni rad

a) Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ploča mora imati razvijen sustav koji osigurava neovisnost i nepristranost u postupku ocjene sukladnosti, čuvanje poslovne tajne i odgovornosti za obavljeni rad.

b) Ovlašteno tijelo, njegov rukovoditelj i osoblje odgovorno za provođenje ispitivanja u svrhu ocjene sukladnosti ne smije biti projektant, proizvođač, odnosno isporučitelj ploča, niti smije biti ovlašteni predstavnik bilo koje od ovih osoba. Oni ne smiju biti uključeni kao ovlašteni predstavnici u projektiranju, konstruiranju, marketingu ili održavanju.

c) Ovlašteno tijelo i njegovo osoblje koji provode ispitivanja moraju provoditi ispitivanja u svrhu provjere s najvećom profesionalnom pažnjom i tehničkom kompetencijom i moraju biti oslobođeni bilo kakvih pritisaka ili utjecaja na njihovu ocjenu rezultata provjere, posebno od osoba ili grupe s interesom za rezultate provjere.

d) Ovlašteno tijelo mora imati na raspolaganju posebno osoblje za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova.

e) Nezavisnost osoba koje provode ispitivanje mora biti garantirana. Prihodi ispitivača ne smiju ovisiti o broju ni o rezultatima ispitivanja.

f) Osoblje ovlaštenog tijela mora čuvati profesionalne tajne s obzirom na sve informacije dobivene obavljanjem svojih poslova.

g) Tijela za ocjenjivanje sukladnosti moraju imati osiguranje od odgovornosti.

PRILOG 2.

POPIS HRVATSKIH NORMI ZA PRIMJENU PRAVILNIKA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA DRVNE PLOČE

Oznaka hrvatske norme

Naslov hrvatske norme

Oznaka
europske norme

Naslov europske norme

HRN EN 120:2000

Ploče na osnovi drva – Određivanje sadržaja formaldehida – Ekstrakcijska metoda nazvana perforatorska metoda

EN 120:1992

Wood based panels – Determination of formaldehyde content – Extraction method called the perforator method

HRN EN 300:2008

Ploče s usmjerenim iverjem – Definicije, razredba i specifikacije

EN 300:2006

Oriented Strand Boards (OSB) – Definitions, classification and specifications

HRN EN 309:2008

Ploče iverice – Definicija i klasifikacija

EN 309:2005

Particleboards – Definition and classification

HRN EN 310:1999

Ploče na osnovi drva – Određivanje savojne čvrstoće i modula elastičnosti savojne čvrstoće

EN 310:1993

Wood-based panels – Determination of modulus of elasticity in bending and of bending strength

HRN EN 311:2008

Ploče na osnovi drva – Površinska čvrstoća – Metoda ispitivanja

EN 311:2002

Wood-based panels – Surface soundness – Test method

HRN EN 312:2008

Ploče iverice – Specifikacije

EN 312:2003

Particleboards – Specifications

HRN EN 313-1:2008

Uslojeno drvo – Razredba i nazivlje – 1. dio: Razredba

EN 313-1:1996

Plywood – Classification and terminology – Part 1: Classification

HRN EN 313-2:2008

Uslojeno drvo – Razredba i nazivlje – 2. dio: Nazivlje

EN 313-2:1999

Plywood – Classification and terminology – Part 2: Terminology

HRN EN 314-1:2008

Uslojeno drvo – Kakvoća čvrstoće vezanja – 1. dio: Metode ispitivanja

EN 314-1:2004

Plywood – Bonding quality – Part 1: Test methods

HRN EN 314-2:1999

Uslojeno drvo – Kakvoća čvrstoće vezanja – 2. dio: Zahtjevi

EN 314-2:1993

Plywood – Bonding quality – Part 2: Requirements

HRN EN 315:2008

Uslojeno drvo – Dopuštena odstupanja mjera

EN 315:2000

Plywood – Tolerances for dimensions

HRN EN 316:2009

Ploče vlaknatice – Definicija, razredba i oznake

EN 316:2009

Wood fibreboards – Definition, classification and symbols

HRN EN 317:2000

Ploče iverice i ploče vlaknatice – Određivanje debljinskog bubrenja nakon potapanja u vodi

EN 317:1993

Particleboards and fibreboards – Determination of swelling in thickness after immersion in water

HRN EN 318:2008

Ploče na osnovi drva – Određivanje promjena mjera ovisno o promjenama relativne vlažnosti

EN 318:2002

Wood based panels – Determination of dimensional changes associated with changes in relative humidity

HRN EN 319:1999

Ploče iverice i ploče vlaknatice – Određivanje vlačne čvrstoće okomito na površinu ploče

EN 319:1993

Particleboards and fibreboards – Determination of tensile strength perpendicular to the plane of the board

HRN EN 320:1999

Ploče vlaknatice – Određivanje otpora pri okomitom vađenju vijaka

EN 320:1993

Fibreboards – Determination of resistance to axial withdrawal of screws

HRN EN 321:2008

Ploče na osnovi drva – Otpornost na vlagu u uvjetima cikličkog ispitivanja

EN 321:2001

Wood-based panels – Determination of moisture resistance under cyclic test conditions

HRN EN 322:2003

Ploče na osnovi drva – Određivanje sadržaja vode

EN 322:1993

Wood based panels – Determination of moisture content

HRN EN 323:2008

Ploče na osnovi drva – Određivanje gustoće

EN 323:1993

Wood-based panels – Determination of density

HRN EN 324-1:2003

Ploče na osnovi drva – Određivanje dimenzija ploča – 1. dio: Određivanje debljine, širine i duljine

EN 324-1:1993

Wood-based panels – Determination of dimensions of boards – Part 1: Determination of thickness, width and length

HRN EN 324-2:2003

Ploče na osnovi drva – Određivanje dimenzija ploča – 2: dio: Određivanje kvadratičnosti i pravokutnosti

EN 324-2:1993

Wood-based panels – Determination of dimensions of boards – Part 2: Determination of squareness and edge straightness

HRN EN 325:2003

Ploče na osnovi drva – Određivanje dimenzija ispitnih uzoraka

EN 325:1993

Wood based panels – Determination of dimension of test pieces

HRN EN 326-1:1999

Ploče na osnovi drva – Uzorkovanje, krojenje i nadzor – 1. dio: Uzorkovanje i krojenje ispitnih uzoraka te prikaz ispitnih rezultata

EN 326-1:1994

Wood-based panels – Sampling, cutting and inspection – Part 1: Sampling and cutting of test pieces and expression of test results

HRN EN 326-2:2001

Ploče na osnovi drva – Uzorkovanje, krojenje i nadzor – 2. dio: Nadzor nad kakvoćom u tvornici

EN 326-2:2000

Wood-based panels – Sampling, cutting and inspection – Part 2: Quality control in the factory

HRN EN 326-2:2001 /Ispr.1:2008

Ploče na osnovi drva – Uzorkovanje, krojenje i nadzor – 2. dio: Nadzor nad kakvoćom u tvornici

EN 326-2:2000/AC:2005

Wood-based panels – Sampling, cutting and inspection – Part 2: Quality control in the factory

HRN EN 326-3:2008

Ploče na osnovi drva – Uzorkovanje, krojenje i nadzor – 3. dio: Nadzor izdvojene grupe ploča

EN 326-3:2003

Wood-based panels – Sampling, cutting and inspection – Part 3: Inspection of an isolated lot of panels

HRN EN 382-1:1999

Ploče vlaknatice – Određivanje površinskog upijanja – 1. dio: Metoda ispitivanja vlaknatica proizvedenih suhim postupkom

EN 382-1:1993

Fibreboards – Determination of surface absorption – Part 1: Test method for dry process fibreboards

HRN EN 382-2:1999

Ploče vlaknatice – Određivanje površinskog upijanja – 2. dio: Metoda ispitivanja tvrdih ploča vlaknatica

EN 382-2:1993

Fibreboards – Determination of surface absorption – Part 2: Test method for hardboards

HRN EN 622-1:2008

Ploče vlaknatice – Specifikacije – 1. dio: Opći zahtjevi

EN 622-1:2003

Fibreboards – Specifications – Part 1: General requirements

HRN EN 622-2:2008

Ploče vlaknatice – Specifikacije – 2. dio: Zahtjevi za tvrde ploče

EN 622-2:2004+AC:2005

Fibreboards – Specifications – Part 2: Requirements for hardboards

HRN EN 622-3:2008

Ploče vlaknatice – Specifikacije – 3. dio: Zahtjevi za srednje ploče

EN 622-3:2004

Fibreboards – Specifications – Part 3: Requirements for medium boards

HRN EN 622-4:2010

Ploče vlaknatice – Specifikacije – 4. dio: Zahtjevi za lake ploče

EN 622-4:2009

Fibreboards – Specifications – Part 4: Requirements for softboards

HRN EN 622-5:2010

Ploče vlaknatice – Specifikacije – 5. dio: Zahtjevi za ploče proizvedene suhim postupkom (MDF)

EN 622-5:2009

Fibreboards – Specifications – Part 5: Requirements for dry process boards

HRN EN 635-1:1999

Uslojeno drvo – Razredba prema vanjskomu izgledu površine – 1. dio: Općenito

EN 635-1:1994

Plywood – Classification by surface appearance – Part 1: General

HRN EN 635-2:1999

Uslojeno drvo – Razredba prema vanjskomu izgledu površine – 2. dio: Listače

EN 635-2:1995

Plywood – Classification by surface appearance – Part 2: Hardwood

HRN EN 635-3:1999

Uslojeno drvo – Razredba prema izgledu površine – 3. dio: Četinjače

EN 635-3:1995

Plywood – Classification by surface appearance – Part 3: Softwood

HRN ENV 635-4:1999

Uslojeno drvo – Razredba prema vanjskomu izgledu površine – 4. dio: Parametri prikladnosti za završnu obradbu, smjernica

ENV 635-4:1996

Plywood – Classification by surface appearance – Part 4: Parameters of ability for finishing, Guideline

HRN EN 635-5:2002

Uslojeno drvo – Razredba prema izgledu površine – 5. dio: Metode mjerenja i izražavanja svojstava i grešaka

EN 635-5:1999

Plywood – Classification by surface appearance – Part 5: Methods for measuring and expressing characteristics and defects

HRN EN 636:2008

Uslojeno drvo – Specifikacije

EN 636:2003

Plywood – Specifications

HRN EN 717-2:2002

Ploče na osnovi drva – Određivanje slobodnog formaldehida – 2. dio: Slobodni formaldehid određen metodom plinske analize

EN 717-2:1994
+AC:2002

Wood-based panels – Determination of formaldehyde release – Part 2: Formaldehyde release by the gas analysis method

HRN EN 717-3:2002

Ploče na osnovi drva – Određivanje slobodnog formaldehida – 3. dio: Slobodni formaldehid određen metodom boce

EN 717-3:1996

Wood-based panels – Determination of formaldehyde release – Part 3: Formaldehyde release by the flask method

HRN EN 1084:2003

Uslojeno drvo – Razredi emisije formaldehida određeni plinskom analitičkom metodom

EN 1084:1995

Plywood – Formaldehyde release classes determined by the gas analysis method

HRN EN 1087-1:1999

Ploče iverice – Određivanje otpornosti na vlagu – 1. dio: Ispitivanje kuhanjem

EN 1087-1:1995

Particleboards – Determination of moisture resistance – Part 1: Boil test

HRN ENV 1099:2002

Uslojeno drvo – Biološka trajnost – Smjernice za ocjenu uporabe uslojenog drva u različitim razredima opasnosti

ENV 1099:1997

Plywood – Biological durability – Guidance for the assessment of plywood for use in different hazard classes

HRN ENV 1156:2002

Ploče na osnovi drva – Određivanje trajanja opterećenja i faktora puzanja

ENV 1156:1998

Wood-based panels – Determination of duration of load and creep factors

HRN EN 14322:2008

Ploče na osnovi drva – Melaminom obložene ploče za unutarnju uporabu – Definicija, zahtjevi i razredba

EN 14322:2004

Wood-based panels – Melamine faced boards for interior uses – Definition, requirements and classification

HRN EN 14323:2008

Ploče na osnovi drva – Melaminom obložene ploče za unutarnju uporabu – Ispitne metode

EN 14323:2004

Wood-based panels – Melamine faced boards for interior uses – Test methods

HRN EN 14354:2008

Ploče na osnovi drva – Podne obloge obložene furnirom

EN 14354:2004+
AC:2006

Wood-based panels – Wood veneer floor covering

HRN EN 12775:2002

Ploče iz masivnog drva – Razredba i nazivlje (EN 12775:2001)

EN 12775:2001

Solid wood panels – Classification and terminology

HRN EN 13017-1:2002

Ploče iz masivnog drva – Razredba prema izgledu površine – 1. dio: Četinjače

EN 13017-1:2000

Solid wood panels – Classification by surface appearance – Part 1: Softwood

HRN EN 13017-2:2002

Ploče iz masivnog drva – Razredba prema izgledu površine – 2. dio: Listače

EN 13017-2:2000

Solid wood panels – Classification by surface appearance – Part 2: Hardwood

HRN EN 13353:2009

Ploče iz masivnog drva – Zahtjevi

EN 13353:2008

Solid wood panels (SWP) – Requirements

HRN ENV 14272:2002

Uslojeno drvo – Metode proračuna za pojedina mehanička svojstva

ENV 14272:2002

Plywood – Calculation method for some mechanical properties

HRN EN 14755:2008

Ekstruzijske ploče iverice – Specifikacije

EN 14755:2005

Extruded particleboards – Specifications

57 27.05.2015 Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvne ploče 57 27.05.2015 Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvne ploče