Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati klaonice

NN 57/2015 (27.5.2015.), Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati klaonice

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1126

Na temelju članka 15.b stavka 2. Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 125/2013, 14/2014 i 92/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI KLAONICE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti kojima moraju udovoljavati klaonice odobrene do 1. srpnja 2013. godine glede uređenja, konstrukcije i opreme u skladu s člankom 28. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1099/2009 od 24. rujna 2009. o zaštiti životinja u vrijeme usmrćivanja (SL L 303, 18. 11. 2009.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1099/2009).

Članak 2.

Uvjeti iz članka 1. ovoga Pravilnika propisani su u Prilogu ovoga Pravilnika koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Do 8. prosinca 2019. godine klaonice iz članka 1. ovoga Pravilnika moraju udovoljiti odredbama Priloga II. Uredbe (EZ) br. 1099/2009 u skladu s člankom 29. Uredbe (EZ) br. 1099/2009.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/66

Urbroj: 525-10/0255-15-2

Zagreb, 28. travnja 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG

DIO PRVI – UVJETI ZA KRETANJE I SMJEŠTAJ ŽIVOTINJA U KLAONICAMA

POGLAVLJE I. – OPĆI UVJETI

Svaka klaonica mora imati odgovarajuću opremu i prostor na raspolaganju za istovar životinja iz prijevoznih sredstava.

POGLAVLJE II. – UVJETI ZA ŽIVOTINJE KOJE NISU DOPREMLJENE U KONTEJNERIMA

1. Oprema za istovar životinja u klaonici mora imati pod koji onemogućava klizanje i, prema potrebi, bočnu zaštitu. Mostovi, rampe i prolazi moraju imati stranice, ogradu ili neki drugi oblik zaštite kako bi se spriječilo padanje životinja s njih. Izlazne ili ulazne rampe moraju imati najmanji mogući nagib.

2. Prolazi moraju biti izgrađeni tako da se opasnost od ozljeđivanja životinja svede na najmanju moguću mjeru i moraju se razmjestiti tako da se iskoristi sklonost životinja sakupljanju u krdo.

3. Ne dovodeći u pitanje odstupanja odobrena u skladu s posebnim propisima o hrani, klaonice moraju biti opremljene dovoljnim brojem obora za odgovarajući smještaj životinja, sa zaštitom od nepovoljnih vremenskih uvjeta.

4. Uz ispunjavanje uvjeta koji su propisani posebnim propisima, prostori za smještaj životinja moraju imati:

a) podove koji na najmanju mjeru svode opasnost od klizanja i s kojima u dodiru se životinje ne mogu ozlijediti,

b) odgovarajuću ventilaciju, uzimajući u obzir najviše i najniže očekivane temperature i vlagu. Tamo gdje postoji potreba za mehaničkim ventilacijskim uređajima, moraju postojati i pričuvni ventilacijski uređaji za slučaj kvara,

c) umjetno osvjetljenje jačine dovoljne za obavljanje pregleda svih životinja u bilo koje doba, a prema potrebi mora biti na raspolaganju i odgovarajuća pričuvna rasvjeta,

d) prema potrebi, opremu za vezanje životinja i

e) prema potrebi, dovoljne zalihe odgovarajuće stelje za sve životinje koje su smještene preko noći.

5. Ako klaonice osim prostora za smještaj životinja iz točke 4. ovoga Poglavlja imaju i prostor za smještaj životinja na otvorenom, bez prirodnog zaklona ili sjene, mora se osigurati odgovarajuća zaštita od nepovoljnih vremenskih uvjeta. Prostori za smještaj životinja na otvorenom moraju biti održavani na takav način da životinje nisu izložene fizičkim, kemijskim ili drugim opasnostima po njihovo zdravlje.

6. Životinje koje se odmah po dolasku ne odvedu u prostor za klanje moraju u svako doba imati pristup pitkoj vodi u odgovarajućoj opremi za napajanje.

DIO DRUGI – OMAMLJIVANJE ILI USMRĆIVANJE ŽIVOTINJA KOJE SE NE UZGAJAJU RADI KRZNA

POGLAVLJE I. – POSEBNI ZAHTJEVI ZA OMAMLJIVANJE ŽIVOTINJA

ODJELJAK A – OMAMLJIVANJE ELEKTRIČNOM STRUJOM

1. Elektrode

Kada se životinje omamljuju pojedinačno, uređaj za omamljivanje električnom strujom kroz elektrode mora:

a) imati ugrađenu napravu za mjerenje otpora tijekom rada i sprječavanje rada uređaja u slučaju nemogućnosti postizanja najmanje potrebne jakosti struje;

b) imati ugrađen zvučni ili vizualni uređaj koji pokazuje duljinu trajanja primjene struje na životinju;

c) biti spojen na uređaj koji pokazuje napon i jakost struje tijekom rada i koji mora biti smješten tako da ga osoba koja obavlja omamljivanje jasno vidi.

2. Kupke za omamljivanje

a) Kod primjene kupki za omamljivanje peradi razina vode mora se moći prilagoditi kako bi se osigurao potpuni kontakt vode s glavom ptice.

b) Kada se perad u kupkama za omamljivanje omamljuje u skupinama, mora se održavati dovoljno visok napon kako bi se proizvela dovoljna jakost struje kojom se osigurava omamljivanje svake ptice.

c) Kupke za omamljivanje peradi moraju veličinom i dubinom odgovarati vrsti ptica koje se kolje te se ne smiju prelijevati na ulazu. Elektroda uronjena u vodu mora se protezati cijelom dužinom kupke.

ODJELJAK B – OMAMLJIVANJE UGLJIČNIM DIOKSIDOM

Izlaganje ugljičnom dioksidu

a) Komora u kojoj se svinje izlažu plinu i oprema koja se koristi za provoz svinja kroz komoru mora biti konstruirana, izvedena i održavana tako da se izbjegne ozljeđivanje svinja i pritisak na prsni koš te da im se omogući da ostanu u uspravnom položaju sve dok ne izgube svijest. Oprema koja se koristi za provoz svinja kroz komoru i komora moraju biti dobro osvijetljeni kako bi svinje mogle vidjeti jedna drugu ili okruženje u kojem se nalaze.

b) Komora mora biti opremljena uređajima za mjerenje koncentracije plina u točki najveće izloženosti životinja plinu te za davanje svjetlosnog i zvučnog upozorenja ako koncentracija ugljičnog oksida padne ispod zahtijevane razine.

57 27.05.2015 Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati klaonice 57 27.05.2015 Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati klaonice