Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja

NN 57/2015 (27.5.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1127

Na temelju članka 74. stavka 4. i članka 84. stavka 3. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/2005 i 55/2011), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAKNADAMA ZA POSLOVE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE BILJA

Članak 1.

U Pravilniku o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja (»Narodne novine«, br. 116/2009 i 25/2011), u članku 1. podstavku 1. iza broja: »74/2006« dodaje se zarez i brojevi: »84/2010, 120/2011, 46/2014 i 119/2014«.

Podstavak 6. mijenja se i glasi:

»– provođenje izobrazbe posjednika bilja, pružatelja usluga i drugih sudionika uključenih u poslove zdravstvene zaštite bilja.«.

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. broj: »1001005-1863000160« zamjenjuje se brojem: »HR1210010051863000160«.

Članak 3.

U članku 11. stavku 1. brojevi: »14/2006 i 122/2007« zamjenjuju se brojem: »89/2014«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 13. mijenja se i glasi: »Naknada za izobrazbu«.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Naknada za provođenje izobrazbe posjednika bilja, pružatelja usluga i drugih sudionika uključenih u poslove zdravstvene zaštite bilja propisana je točkom 5. Priloga 4. ovoga Pravilnika i prihod je pravne osobe s javnim ovlastima koja je provodi.«.

Članak 5.

Dosadašnji Prilog 3. zamjenjuje se novim Prilogom 3. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 6.

U Prilogu 4. točka 5. briše se.

Dosadašnje točke 6. - 11. postaju točke 5. - 10.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/37

Urbroj: 525-09/1096-14-6

Zagreb, 8. svibnja 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 3.

NAKNADE ZA LABORATORIJSKE ANALIZE

Red. broj

Vrsta ili metoda analize

Veličina uzorka

Pobliži opis
ili jedinica analize

Iznos u kunama

1.

VIROLOŠKE ANALIZE

1.1.

DAS-ELISA, DASI-ELISA

prema uputi za uzorkovanje

za jedan virus i jedan uzorak

100,00

1.2.

Analiza vinove loze na kompleks gospodarski značajnih virusa

prema uputi za uzorkovanje

za kompleks virusa i jedan uzorak

190,00

1.3.

IC-RT-PCR

prema uputi za uzorkovanje

za jedan virus i jedan uzorak

1.000,00

RT-PCR, PCR-RFLP, Real time-PCR

750,00

PCR

500,00

1.4.

Sekvenciranje i analiza sekvenci

za jedan virus i jedan uzorak

1.200,00

1.5.

Biotest na zeljastim biljkama indikatorima

prema uputi za uzorkovanje

za jedan virus i jedan uzorak

1.500,00

1.6.

Testiranje sjemena na skrivenu zarazu

ovisno o štetnom organizmu i propisanoj metodi

za jedan poduzorak i jednu metodu analize

umnožak broja poduzoraka i iznosa naknade za svaku metodu analize

2.

BAKTERIOLOŠKE ANALIZE

2.1.

Determinacija na hranjivim podlogama

prema uputi za uzorkovanje

za jednu bakteriju i za jedan uzorak

500,00

2.2.

DAS-ELISA

prema uputi za uzorkovanje

za jednu bakteriju i jedan uzorak

100,00

2.3.

Test imunofluorescencije

prema uputi za uzorkovanje

za jednu bakteriju i za jedan uzorak

200,00

2.4.

PCR

prema uputi za uzorkovanje

za jednu bakteriju i jedan uzorak

500,00

2.5.

Real-time PCR, PCR-RFLP, Bio-PCR i enrichment-PCR

prema uputi za uzorkovanje

za jednu bakteriju i jedan uzorak

750,00

2.6.

Sekvenciranje i analiza sekvenci

za jednu bakteriju i jedan uzorak

1.200,00

2.7.

Biotest na zeljastim biljkama ili test patogenosti

prema uputi za uzorkovanje

za jednu bakteriju i jedan uzorak

1.500,00

2.8.

Testiranje sjemena na skrivenu zarazu

ovisno o štetnom organizmu i propisanoj metodi

za jedan poduzorak i jednu metodu analize

umnožak broja poduzoraka i iznosa naknade za svaku metodu analize

3.

ENTOMOLOŠKE ANALIZE

3.1.

Vizualna analiza biljnog materijala radi određivanja prisutnosti člankonožaca

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak:

– ako nisu nađeni

400,00

– za svaku identificiranu vrstu

250,00

– za svaki identificirani rod ili porodicu125,00

3.2.

Mikroskopska analiza biljnog materijala radi određivanja prisutnosti člankonožaca uz jednostavnu pripremu mikroskopskog preparata prema ključevima za determinaciju

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak:

– ako je identificirana jedna vrsta

750,00

– za svaku daljnju identificiranu vrstu

350,00

– ako je identificiran jedan rod ili porodica

375,00

– za svaki daljnji identificirani rod ili porodicu

175,00

3.3.

Mikroskopska analiza biljnog materijala radi određivanja prisutnosti člankonožaca uz složenu pripremu mikroskopskog preparata prema ključevima za determinaciju

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak:

– ako je identificirana jedna vrsta

1.000,00

– za svaku daljnju identificiranu vrstu

500,00

– ako je identificiran jedan rod ili porodica

500,00

– za svaki daljnji identificirani rod ili porodicu

250,00

3.4.

Mikroskopska analiza člankonožaca radi identifikacije uz jednostavnu pripremu mikroskopskog preparata prema ključevima za determinaciju

                                              prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak:

– ako je identificirana jedna vrsta

                                           750,00

– za svaku daljnju identificiranu vrstu

350,00

– ako je identificiran jedan rod ili porodica

375,00

– za svaki daljnji identificirani rod ili porodicu

175,00

3.5.

Mikroskopska analiza člankonožaca radi identifikacije uz složenu pripremu mikroskopskog preparata prema ključevima za determinaciju

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak:

– ako je identificirana jedna vrsta

1.000,00

– za svaku daljnju identificiranu vrstu

500,00

– ako je identificiran jedan rod ili porodica

500,00

– za svaki daljnji identificirani rod ili porodicu

250,00

3.6.

Analiza mamca ili ljepljive ploče

1 mamac, ljepljiva ploča

za jednu ploču ili jedan mamac:

– ako je identificirana jedna vrsta kukca750,00

– za svaku daljnju identificiranu vrstu kukca

350,00

– ako je identificiran jedan rod ili porodica

375,00

– za svaki daljnji identificirani rod ili porodicu

175,00

3.7.

PCR

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak

500,00

4.

MIKOLOŠKE ANALIZE

4.1.

Vizualna analiza biljnog materijala radi određivanja prisutnosti gljiva i gljivama sličnih organizama

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak

100,00

4.2.

Mikroskopska analiza biljnog materijala radi određivanja prisutnosti gljiva

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak

150,00

Mikroskopska analiza biljnog materijala radi određivanja prisutnosti gljiva metodom na filter papiru

200,00

Mikroskopska analiza radi određivanja prisutnosti bilja metodom na hranjivoj podlozi

500,00

4.3.

Analiza sjemena radi određivanja zdravstvenog stanja

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak:

– pregled naturalnog sjemena

100,00

– test ispiranja

150,00

– metoda na filter papiru

500,00

– metoda na hranjivoj podlozi

750,00

4.4.

PCR

prema uputi za uzorkovanje

za jednog patogena i jedan uzorak

500,00

4.5.

Real-time PCR, PCR-RFLP

prema uputi za uzorkovanje

za jednog patogena i jedan uzorak

750,00

4.6.

Sekvenciranje i analiza sekvenci

za jednog patogena i jedan uzorak

1.200,00

5.

NEMATOLOŠKE ANALIZE

5.1.

Analiza radi određivanja slobodnoživućih nematoda (ekstrakcija i identifikacija)

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak:

– kad nisu nađene nematode

300,00

– kad su nađene nematode

500,00

5.2.

Analiza uzorka tla radi određivanja cistolikih nematoda (ekstrakcija i identifikacija)

prema uputi za uzorkovanje

identifikacija do roda:

za jedan uzorak:

– kad nisu nađene štetne nematode200,00

– kad su nađene štetne nematode

300,00

5.3.

Analiza tla radi određivanja broja jaja nematoda (ekstrakcija i brojanje)

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak:

– kad nisu nađena jaja nematoda

200,00

– kad su nađena jaja nematoda

300,00

5.4.

Analiza biljnog tkiva metodom orošavanja (ekstrakcija i identifikacija)

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak:

– kad nisu nađene štetne nematode

500,00

– kad su nađene štetne nematode

800,00

5.5.

Analiza tla/biljnog materijala radi određivanja kompleksa cistolikih/slobodnoživućih nematoda (ekstrakcija i identifikacija)

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak:

– kad nisu nađene štetne nematode

300,00

– kad su nađene štetne nematode

600,00

5.6.

Analiza sjemena ili lukovica na slobodnoživuće nematode

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak:

– kad nisu nađene štetne nematode

300,00

– kad su nađene štetne nematode

500,00

5.7.

Analiza sjemena na cistolike nematode

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak:

– kad nisu nađene štetne nematode

300,00

– kad su nađene štetne nematode

500,00

5.8.

PCR

prema uputi za uzorkovanje

za jednu nematodu i jedan uzorak

500,00

5.9.

Real-time PCR, PCR-RFLP

prema uputi za uzorkovanje

za jednu nematodu i jedan uzorak

750,00

5.10.

Sekvenciranje i analiza sekvenci

za jednu nematodu i jedan uzorak

1.200,00

5.11.

Testovi patotipova cistolikih nematoda

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak

1.500,00

6.

HERBOLOŠKE ANALIZE

6.1.

Vizualna analiza biljnog materijala radi određivanja vrste korova

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak

200,00

6.2.

Analiza biljnog materijala radi određivanja vrste korova prema ključevima za determinaciju

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak

500,00

6.3.

Analiza sjemena korova radi određivanja vrste korova

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak

700,00

6.4.

Određivanje korovske vrste PCR-om

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak

500,00

57 27.05.2015 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja 57 27.05.2015 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja