Pravilnik o najmu nekretnina iz programa društveno poticane stanogradnje

NN 57/2015 (27.5.2015.), Pravilnik o najmu nekretnina iz programa društveno poticane stanogradnje

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

1128

Na temelju članka 28 b. stavka 2. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine« broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13 i 26/15) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O NAJMU NEKRETNINA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i mjerila, tijela i postupak davanja u najam stanova i ostalih prostorija sagrađenih prema odredbama zakona kojim se uređuje društveno poticana stanogradnja, koji su namijenjeni za davanje u najam i koji su u vlasništvu Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: Agencija), sve do njihove prodaje.

(2) Stanom se smatra skup prostorija namijenjenih za stanovanje, s prijeko potrebnim sporednim prostorijama, koje čine jednu samostalnu građevinsku cjelinu i imaju poseban ulaz.

(3) Ostale prostorije u zgradi koje najmoprimac koristi (spremišta, garaže, parkirno garažna mjesta i sl.) mogu biti predmet ugovora o najmu stana.

(4) Nekretnine iz stavka 2. i stavka 3. ovoga članka Agencija daje u najam na određeno vrijeme, uz mogućnost kupnje, sve prema uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom i javnim pozivom.

II. UVJETI I MJERILA ZA DAVANJE U NAJAM

Članak 2.

(1) Pravo na podnošenje zahtjeva za najam imaju:

– državljani Republike Hrvatske koji, kao i članovi njihova zajedničkog domaćinstva, nemaju u vlasništvu odgovarajuću nekretninu namijenjenu stanovanju, na području gdje se nalazi nekretnina koja se daje u najam,

– osobe kojima iznos predviđene najamnine predstavlja maksimalno 30% ukupnog mjesečnog prihoda svih članova obiteljskog domaćinstva.

(2) Odgovarajućom nekretninom razumijeva se vlasništvo stambenog prostora (stana ili kuće) koji je primjereno opremljen infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja i drugo) i udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje, veličine oko 35 m² korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m².

(3) Odgovarajućim stanom ne smatra se stan u vlasništvu fizičke osobe koji koristi zaštićeni najmoprimac.

III. POSTUPAK I TIJELO ZA PROVEDBU DAVANJA U NAJAM

Članak 3.

(1) Odluku o početku postupka davanja nekretnina u najam donosi direktor Agencije.

(2) Postupak za davanje u najam nekretnina iz članka 1. ovoga Pravilnika pokreće se objavljivanjem javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje nekretnina u najam.

(3) Javni poziv objavljuje se na internetskoj stranici Agencije: www.apn.hr i u dnevnom tisku.

Članak 4.

(1) Postupak davanja nekretnina u najam provodi Povjerenstvo koje imenuje direktor Agencije i koje ima najmanje 3 (tri) člana (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo razmatra pristigle zahtjeve i utvrđuje prijedlog reda prvenstva za podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam iz Programa društveno poticane stanogradnje (u daljnjem tekstu: Program POS-a), poziva podnositelja zahtjeva na odabir te nakon odabira donosi Zaključak o davanju nekretnine u najam.

(3) Odluku o utvrđenju konačnog reda prvenstva za najam stanova iz Programa POS-a donosi direktor Agencije.

(4) Povjerenstvo razmatra moguće prigovore podnositelja zahtjeva na utvrđeni konačni red prvenstva za najam stanova, a o osnovanosti prigovora odlučuje direktor Agencije.

(5) Povjerenstvo, na temelju konačnog reda prvenstva, poziva podnositelja zahtjeva na odabir (prema u zahtjevu iskazanom interesu) te nakon odabira donosi Zaključak o davanju nekretnine u najam. Na temelju zaključka Povjerenstva direktor Agencije sklapa ugovor o najmu.

(6) Ukoliko podnositelj zahtjeva za najam, ne pristupi zaključenju ugovora o najmu najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana primitka poziva na sklapanje ugovora o najmu, smatra se da je odustao od zahtjeva.

(7) Povjerenstvo je ovlašteno po službenoj dužnosti zatražiti podatke iz službenih evidencija drugih nadležnih tijela u slučaju sumnje u vjerodostojnost isprava i dokaza iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

(1) Javni poziv iz članka 3. ovoga Pravilnika obvezno sadrži:

– opis nekretnine koja se daje u najam (oznaka, adresa, kat, površina, sobnost nekretnine i sl.),

– visinu najamnine,

– kupoprodajnu cijenu nekretnine, koja vrijedi najviše 60 mjeseci od dana sklapanja ugovora o najmu, te se istekom navedenog roka ponovno utvrđuje imajući u vidu troškove financiranja izgradnje, tržišnu vrijednost nekretnine i mogućnost prodaje iste u odnosu na stanje na tržištu nekretnina,

– način i visinu uračunavanja uplaćene najamnine, u iznos kupoprodajne cijene u slučaju kupnje nekretnine koja je u najmu,

– uvjete za sudjelovanje u postupku,

– isprave koje se prilažu uz zahtjev,

– naznaku što se smatra potpunim zahtjevom,

– naznaku da se jedan zahtjev za najam može odnositi samo na jednu nekretninu, odnosno najviše 2 (dva) parkirna mjesta,

– naznaku da je javni poziv vremenski ograničen,

– naziv i adresu tijela kojemu se podnosi zahtjev.

(2) Zahtjev za najam stana podnosi se na posebnom obrascu, koji se preuzima, kao i pripadajuće izjave, neposredno u službenim prostorijama Agencije, odnosno na internetskoj stranici Agencije: www.apn.hr.

Članak 6.

(1) Podnositelj zahtjeva za najam stana obvezan je uz zahtjev priložiti:

– presliku osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva te podatke o članovima obiteljskog domaćinstva koji će koristiti stan koji se daje u najam,

– izjavu danu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva nemaju u vlasništvu odgovarajuću nekretninu na području gdje se nalazi nekretnina koja se daje u najam,

– potvrdu Ministarstva financija – Porezne uprave, ispostave prema mjestu stanovanja, o visini ukupnih mjesečnih prihoda ostvarenih u godini u kojoj se podnosi zahtjev za najam te godini koja prethodi tekućoj godini, za sve punoljetne članove obiteljskog domaćinstva,

– vjenčani list odnosno izvadak iz registra životnog partnerstva ili rodni list – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u Zahtjevu,

– dokaz o statusu samohranog roditelja/posvojitelja/partnera skrbnika,

– izjavu o postojanju izvanbračne zajednice ili neformalnog životnog partnerstva, potpisane od strane podnositelja zahtjeva, izvanbračnog supružnika-ce odnosno neformalnog životnog partnera-ice i dva svjedoka, danu pod kaznenom odgovornošću,

– uvjerenje o prebivalištu odnosno boravištu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za najam stana, koje izdaje policijska uprava (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),

– dokaz o školskoj spremi (svjedodžba o završenom školovanju, radna knjižica, diploma)

– dokaz o školovanju djece – potvrda/uvjerenje škole ili visokog učilišta,

– rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta – za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva,

– potvrdu nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva,

– rješenje nadležnog ministarstva o utvrđenoj skupini i stupnju invaliditeta za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata,

– potvrdu o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – za podnositelja zahtjeva.

(2) Isprave iz stavka 1. ovoga članka prilažu se kao obične preslike odnosno vlastoručno potpisane izjave, a podnositelj zahtjeva dužan je, najkasnije prije zaključenju ugovora o najmu, dostaviti na uvid izvornike isprava iz stavka 1. ovoga članka odnosno, javnobilježnički ovjeriti svoj potpis na izjavama iz stavka 1. podstavaka 2. i 6. ovoga članka.

(3) Isprave iz stavka 1. podstavaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka ne prilažu se uz zahtjev koji se odnosi na sklapanje ugovora o najmu isključivo ostalih prostorija u zgradi iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

(1) Red prvenstva utvrđuje se na temelju bodovanja sljedećih kriterija:

– stambeni status,

– vrijeme prebivanja podnositelja zahtjeva na području na kojem se nalazi stan koji se daje u najam,

– broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,

– statusa samohranog roditelja/posvojitelja/partnera skrbnika,

– životna dob podnositelja zahtjeva,

– stručna sprema podnositelja zahtjeva,

– djeca predškolske dobi i djeca na školovanju,

– invaliditet ili tjelesno oštećenje podnositelja zahtjeva i/ili člana njegova obiteljskog domaćinstva,

– sudjelovanje u Domovinskom ratu,

– status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva,

– status člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva.

(2) Broj bodova koje je moguće ostvariti po pojedinom kriteriju iz stavka 1. ovog članka utvrđuje direktor Agencije posebnom odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za najam stanova iz Programa POS-a.

(3) Bodovi ostvareni prema navedenim kriterijima zbrajaju se i na osnovi njih se utvrđuje redoslijed na listi reda prvenstva.

(4) Lista reda prvenstva sadrži:

– redni broj,

– prezime i ime i adresu podnositelja zahtjeva,

– broj bodova prema pojedinim kriterijima i mjerilima za svakog podnositelja zahtjeva,

– ukupan broj bodova za svakog podnositelja zahtjeva,

– mjesto i datum utvrđivanja Liste reda prvenstva.

IV. VISINA NAJAMNINE

Članak 8.

(1) Visinu mjesečne najamnine utvrđuje Upravno vijeće Agencije na temelju kalkulacije troškova izgradnje i primjerenog roka povrata uloženih javnih sredstava, za svaku lokaciju posebno.

(2) Visina najamnine utvrđuje se u kunama.

(3) Ukoliko u primjerenom roku od oglašavanja javnog poziva, ali ne prije od 3 mjeseca od javnog poziva za najam, za neku od nekretnina ne bude podnesen zahtjev za najam ili ne bude sklopljen ugovor o najmu, direktor Agencije će o istom izvijestiti Upravno vijeće Agencije i predložiti smanjenje visine najamnine.

Članak 9.

(1) Najamnina se plaća najkasnije do 15-og u mjesecu za tekući mjesec, a rok dospijeća se ne može mijenjati za vrijeme trajanja ugovora o najmu, bez suglasnosti najmoprimca.

(2) Na uplate najamnine izvršene nakon roka dospijeća Agencija ima pravo obračunati zakonske zatezne kamate.

(3) Sredstva od najamnine koriste se za podmirenje troškova izgradnje i financiranja stanova, za podmirenje javnih i drugih sredstava koja pripadaju Republici Hrvatskoj odnosno jedinici lokalne samouprave, za podmirenje troškova investicijskog održavanja, a preostala sredstva koriste se za daljnje poticanje stanogradnje.

V. UGOVOR O NAJMU

Članak 10.

(1) Ugovor o najmu sadrži osobito:

– ugovorne strane,

– podatke o osobama koje će se zajedno s najmoprimcem koristiti nekretninom,

– opis stana odnosno nekretnine (podaci o lokaciji, adresi, oznaci, površini, katu, sobnosti),

– visinu najamnine i način plaćanja,

– odredbe o mogućnosti kupnje stana, i odredbe o načinu uračunavanja najamnine u kupoprodajnu cijenu,

– vrstu troškova koji se plaćaju u svezi sa stanovanjem,

– odredbe o obvezi najmoprimca na davanje pologa od tri mjesečne najamnine prilikom sklapanja ugovora,

– odredbe o primjerenom načinu uporabe stana odnosno nekretnine,

– zabranu davanja u podnajam,

– vrijeme trajanja najma,

– odredbe o održavanju stana odnosno nekretnine,

– odredbe o uporabi zajedničkih prostorija, zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i zemljišta koje služi zgradi,

– odredbe o primopredaji stana odnosno nekretnine,

– mjesto i datum sklapanja ugovora.

(2) Ugovor o najmu sadrži i odredbe o prodajnoj cijeni nekretnine, koja je nepromjenjiva najviše 60 mjeseci od dana sklapanja ugovora o najmu, načinu utvrđenja prodajne cijene nekretnine nakon isteka navedenog roka, utvrđivanju načina plaćanja prodajne cijene nekretnine, obveza najmoprimca (kupca) o plaćanju poreza na promet nekretnina i na podmirenje troškova sklapanja ugovora o kupoprodaji i uknjižbe nekretnine u zemljišnim knjigama.

(3) Ako Agencija kao najmodavac želi izmijeniti sklopljeni ugovor o najmu, dužna je o tome obavijestiti najmoprimca najmanje 60 dana prije isteka ugovorenog vremena najma, u pisanom obliku, te pozvati najmoprimca na zaključenje dodatka ugovora o najmu odnosno novog ugovora o najmu.

(4) Ukoliko najmoprimac u roku od 8 dana od dana primitka poziva ne pristupi zaključenju dodatka odnosno novog ugovora o najmu, ugovor o najmu se smatra raskinutim te se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika o raskidu ugovora o najmu.

Članak 11.

(1) Ugovor o najmu sklapa se obvezno u obliku javnobilježničkog akta, s ovršnom odredbom o neposrednoj i prisilnoj ovrsi duga najmoprimca na njegovoj cjelokupnoj imovini kao i ovrsi radi iseljenja.

(2) Troškove solemnizacije Ugovora o najmu snosi najmoprimac.

Članak 12.

(1) Ugovor o najmu sklapa se na rok od 60 mjeseci, uz mogućnost naknadnih produljenja Ugovora o najmu za daljnja razdoblja od po 36 mjeseci.

(2) Ugovor o najmu sklopljen na određeno vrijeme, smatra se prešutno obnovljenim za sljedeće vremensko razdoblje od 36 mjeseci, ukoliko ni jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu stranu najkasnije 30 dana prije isteka ugovorenog vremena najma da ne namjerava sklopiti ugovor o najmu za navedeno sljedeće vremensko razdoblje.

(3) Ugovorne strane su suglasne da je najmodavac ovlašten najkasnije 30 dana prije isteka ugovorenog vremena najma zatražiti najmoprimca izjavu danu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da najmoprimac i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva nemaju u vlasništvu odgovarajuću nekretninu namjenjenu stanovanju na području gdje se nalazi nekretnina koja se daje u najam. Ukoliko su isti za vrijeme trajanja najma stekli odgovarajuću nekretninu namijenjenu stanovanju, postojeći ugovor o najmu se neće naknadno produljiti.

(4) Ugovor o najmu sklopljen na sljedeće vremensko razdoblje, koji se sklapa nakon isteka roka od 60 mjeseci na koji rok je prvotno sklopljen ugovor o najmu, prvenstveno svojim odredbama koje se odnose na visinu najamninu, ne mora biti istovjetan prvotno sklopljenom Ugovoru o najmu.

Članak 13.

(1) Najmoprimac se obvezuje prilikom sklapanja ugovora o najmu na račun Agencije, kao najmodavca, položiti jamčevinu u iznosu od 3 tri mjesečne najamnine, kao jamstvo za plaćanje najamnine za vrijeme trajanja najma, otkaznog roka i popravaka prouzročenih oštećenja u stanu i zajedničkim dijelovima zgrade.

(2) Otkazom ugovora o najmu ili istekom roka na koji je ugovor o najmu sklopljen, jamčevina se vraća najmoprimcu ovisno o podmirenosti dospjelih iznosa najamnine i stanju i u kojem je nekretnina koja je bila predmetom najma.

(3) Stanje nekretnine dane u najam, utvrđuje se zapisnikom o primopredaji nekretnine u posjed najmoprimcu ili Agenciji, nakon sklapanja ili nakon otkaza ugovora o najmu odnosno nakon isteka vremena na koje je ugovor o najmu sklopljen.

(4) Agencija će iz primljenog iznosa jamčevine namiriti nastale troškove prema sljedećem redoslijedu:

– pretrpljenu štetu na predmetu najma,

– zakonsku zateznu kamatu za nepravodobnu plaćenu najamninu i troškove,

– dospjelu neplaćenu najamninu i troškove,

– druge nespecificirane troškove i obveze, koji mogu nastati tijekom trajanja ugovora.

(5) Najmoprimac je dužan Agenciji kao Najmodavcu ili osobi koju najmodavac ovlasti dopustiti ulaz u predmet najma te dopustiti kontrolu korištenja predmeta najma.

Članak 14.

(1) Ugovorom o najmu najmoprimac se obvezuje uz trošak najamnine snositi troškove komunalne naknade, odvoza smeća, potrošnje plina, električne energije i vode te naknadu za odvodnju, čišćenje zajedničkih prostorija i uređaja stambene zgrade i pričuvu, putem izvornih uplatnica pojedinog davatelja usluga te se obvezuje iste podmiriti u roku dospijeća naznačenom na svakoj od uplatnica.

(2) Najmoprimac se obvezuje do 15-og u mjesecu, za prethodni mjesec, dostaviti Agenciji dokaz o podmirenju obveza iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 15.

(1) Najmoprimac se obvezuje preuzeti plaćanje troškova tekućeg održavanja stana i opreme, a za popravke koji prelaze granice tekućeg održavanja (nužne popravke) odnosno popravke koji se mogu smatrati korisnima i luksuznima popravcima, dužan je ishoditi suglasnost Agencije kao Najmodavca.

(2) Najmoprimac nije ovlašten vršiti preinake na predmetu najma i zajedničkim prostorijama, kao i uređajima zgrade bez prethodne pisane suglasnosti Agencije kao Najmodavca.

(3) Agencija kao najmodavac će na zahtjev Najmoprimca o svom trošku otkloniti nedostatke na stanu ili opremi, a za koje nije odgovoran Najmoprimac.

VI. PRESTANAK UGOVORA O NAJMU

Članak 16.

(1) Ugovor o najmu sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom toga vremena.

(2) Ugovor o najmu prestaje i otkazom koji svaka strana može dati drugoj poštujući otkazni rok.

(3) Otkazni rok iznosi tri mjeseca i počinje teći prvog dana sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem je otkaz primljen.

Članak 17.

(1) Najmodavac može otkazati Ugovor o najmu ako Najmoprimac koristi predmet najma suprotno odredbama zakona, ovoga Pravilnika ili ugovora o najmu, a osobito:

– ako Najmoprimac ne plati u ugovorenom roku ugovoreni iznos najamnine i druge ugovorene troškove u svezi s uporabom predmeta najma,

– ako Najmoprimac svojim radnjama ili propustima ometa druge suvlasnike ili korisnike zgrade u mirnom korištenju njihovih posebnih dijelova zgrade,

– ako Najmoprimac ili druge korisnici predmeta najma (članovi obiteljskog domaćinstva) ne koriste predmet najma za stanovanje, već u cijelosti ili djelomično za druge namjene,

– ako Najmoprimac ne dopusti Agenciji kao Najmodavcu ili osobi koju najmodavac ovlasti ulaz u predmet najma, odnosno ukoliko ne dopustiti kontrolu korištenja predmeta najma u skladu s uvjetima zakona, ovoga Pravilnika i ugovora o najmu,

– ako Najmoprimac stan ili dio stana daje u podnajam.

(2) Najmodavac ne može najmoprimcu otkazati ugovor o najmu stana iako su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, ako ga prethodno pisano ne opomene da u roku od 30 dana otkloni razloge za otkaz.

(3) Najmodavac ima pravo otkazati ugovor i bez opomene iz stavka 2. ovoga članka ako najmoprimac dva ili više puta postupi suprotno ugovoru odnosno stavku 1. ovoga članka.

(4) Ako najmoprimac odbije primiti pisanu opomenu iz stavka 2. ovoga članka ista se smatra dostavljenom istekom roka od 3 dana od dana oglašavanje na oglasnoj ploči Agencije te objave na internetskoj stranici Agencije.

(5) Ako najmoprimac odbije primiti pisani otkaz ugovora o najmu, otkazni rok počinje teći protekom roka od 3 dana od kada je obavijest o pisanom otkazu ugovora o najmu izvješena na oglasnoj ploči Agencije te objavljena na internetskoj stranici Agencije.

(6) Ako najmoprimac odbije predati nekretninu u posjed Agenciji, nakon isteka otkaznog roka, odnosno u roku koji je odredio najmodavac, najmodavac će pred nadležnim tijelom pokrenuti postupak radi iseljenja najmoprimca.

Članak 18.

(1) Najmodavac može raskinuti ugovor o najmu stana ako:

– najmoprimac ili članovi njegova obiteljskog domaćinstva na zajedničkim prostorijama, uređajima i dijelovima zgrade svojom krivnjom nanose štetu koju u roku od 30 dana nisu otklonili,

– najmoprimac ili članovi njegova obiteljskog domaćinstva preinačuju stan, zajedničke prostorije i uređaje zgrade bez prethodne pismene suglasnosti Najmodavca.

(2) Najmodavac raskida ugovor o najmu stana u pisanom obliku, s obrazloženjem i rokom iseljenja iz stana koji ne može biti kraći od 15 dana.

(3) Na način dostave pisanog raskida ugovora o najmu na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 18. ovoga Pravilnika.

Članak 19.

Najmoprimac može otkazati Ugovor o najmu stana prije isteka ugovorenog vremena, ali je o tome dužan izvijestiti najmodavca, najmanje 3 mjeseca prije nego što namjerava iseliti iz stana.

VII. KUPOPRODAJA NEKRETNINE

Članak 20.

Ugovorom o najmu obvezno se utvrđuje i pravo Najmoprimca da tijekom trajanja najma, nekretninu koja je predmet najma kupi od Agencije.

Članak 21.

(1) Kupoprodajna cijena nekretnine utvrđuje se imajući u vidu troškove financiranja i izgradnje te tržišnu vrijednost nekretnine, i mogućnost prodaje nekretnine u odnosu na stanje na tržištu nekretnina pri čemu redovito korištenje nekretnine od strane najmoprimca neće utjecati na eventualno smanjenje vrijednosti nekretnine koja je predmet najma.

(2) Kupoprodajna cijena nekretnine utvrđena prije sklapanja ugovora o najmu, nepromjenjiva je najviše 60 mjeseci od dana sklapanja ugovora o najmu te se istekom navedenog roka ponovno utvrđuje od strane stalnog sudskog vještaka procjenom, koja u svojim elementima sadrži i mogućnost prodaje predmetne nekretnine u odnosu na stanje na tržištu nekretnina.

(3) Ukoliko je utvrđena cijena nekretnine, na način određen stavcima 1. i 2. ovoga članka, niža od troškova izgradnje i financiranja predmetne nekretnine, na predloženu kupoprodajnu cijenu suglasnost daje Upravno vijeće Agencije.

Članak 22.

(1) Kupoprodajna cijena nekretnine, utvrđena na način određen člankom 22. ovoga Pravilnika, umanjit će se za iznos plaćene najamnine, najmoprimcima koji uredno ispunjavaju svoje obveze iz sklopljenog ugovora o najmu, i to na način i u visini kako slijedi:

– ukoliko od zaključenja ugovora o najmu do zaključenja ugovora o kupoprodaji prođe manje od 36 mjeseci (ili 36 mjeseci) kupoprodajna cijena će se umanjiti za cjelokupni iznos plaćene najamnine (100%);

– ukoliko od zaključenja ugovora o najmu do zaključenja ugovora o kupoprodaji prođe više od 36 mjeseci ali ne više od 60 mjeseci, kupoprodajna cijena će se umanjiti za 85% iznosa uplaćene najamnine;

– ukoliko od zaključenja ugovora o najmu do zaključenja ugovora o kupoprodaji prođe više od 60 mjeseci, kupoprodajna cijena neće se umanjivati za iznos uplaćene najamnine.

(2) Ukoliko nakon isteka ugovora o najmu, ugovorne strane sklope novi ugovor o najmu, kupoprodajna cijena neće se umanjivati za uplaćenu najamninu po prethodnom ugovoru o najmu.

Članak 23.

Ugovor o kupoprodaji ne može se sklopiti prije podmirenja svih dospjelih, a neplaćenih, iznosa najamnina te podmirenja svih drugih troškove u svezi s uporabom predmeta najma za cjelokupno razdoblje trajanja najma.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

(1) Administrativne i tehničke poslove pripreme i realizacije najma nekretnina prema uvjetima iz ovoga Pravilnika obavljaju radnici Odjela za gospodarenje i prodaju nekretnina Agencije.

(2) Administrativni i tehnički poslovi obuhvaćaju:

– pripremu i objavu javnog poziva iz članka 3. ovoga Pravilnika,

– izradu sažetka za svaki zaprimljeni predmet s analitičkim prikazom zahtijevane i dostavljene dokumentacije, potvrđen od radnika koji je sastavio isti,

– izradu nacrta zaključka kojom se prihvaća zahtjev,

– izradu ugovora o najmu i svih pripadajućih dokumenata,

– predaju nekretnine u posjed najmoprimcu uz sastavljanje zapisnika o primopredaji,

– provjeru korištenja nekretnine,

– druge poslove potrebne za realizaciju najma.

Članak 25.

(1) Poslove praćenja naplate dospjelih iznosa najamnine, i ispunjenja ostalih obveza Najmoprimca u vezi korištenja nekretnine, odnosno praćenja naplate dospjelih iznosa u slučaju kupoprodaje nekretnine koja je predmet najma, obavljaju radnici Odjela za financije i računovodstvo Agencije.

(2) Poslovi praćenja naplate prvenstveno obuhvaćaju pravovremeno izvješćivanje Odjela za gospodarenje i prodaju nekretnina Agencije o dospjelim, a neplaćenim iznosima najamnine, radi poduzimanja potrebnih radnji usmjerenih osiguranju ispunjenja obveza iz ugovora o najmu ili ugovora o prodaji.

Članak 26.

(1) Agencija ustrojava i upravlja bazom podataka sklopljenih ugovora o najmu, najmoprimaca i ostalih podataka koji nastanu za vrijeme trajanja najma, sklopljenih ugovora o kupoprodaji, kupaca i ostalih podataka koji nastanu za vrijeme otplate nekretnine koja je predmet kupnje, u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) Agencija osigurava zaštitu podataka, u skladu s posebnim propisima o zaštiti podataka te osigurava njihovu dostupnost samo na obrazloženi zahtjev podnositelja upita ili prilikom obavljanja svojih javnih ovlasti.

(3) Smatra se da je podnositelj zahtjeva, podnošenjem zahtjeva za najam dao dobrovoljni pristanak na poduzimanje svih radnji u vezi s obradom svih osobnih podataka, što obuhvaća i pravo na prikupljanje, spremanje, snimanje i organiziranje, uvid, korištenje i prijenos svih osobnih podataka sa svrhom obavljanja poslova u vezi s najmom ili kupoprodajom. Osobni podaci koji su stavljeni na raspolaganje mogu se koristiti samo u svrhe potrebne za provedbu ovoga Pravilnika.

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/75

Urbroj: 531-01-15-1

Zagreb, 20. svibnja 2015.

Ministrica
Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.

57 27.05.2015 Pravilnik o najmu nekretnina iz programa društveno poticane stanogradnje 57 27.05.2015 Pravilnik o najmu nekretnina iz programa društveno poticane stanogradnje 57 27.05.2015 Pravilnik o najmu nekretnina iz programa društveno poticane stanogradnje