Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

NN 57/2015 (27.5.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

57 27.05.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

1130

Na temelju članka 104. stavka 2. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/2013, 151/2014 i 33/2015) i članka 21. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/2014 i 24/2015), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 21. svibnja 2015., donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOĐENJU MATIČNE EVIDENCIJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Članak 1.

U Pravilniku o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 159/2013 i 22/2015, u daljnjem tekstu: Pravilnik), u članku 8. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Zavod, kao korisnik osobnog identifikacijskog broja (OIB), koji u službenoj evidenciji evidentira podatak o prestanku poslovanja obveznika doprinosa – pravne osobe, na temelju usuglašenog protokola s Ministarstvom financija – Poreznom upravom, može preuzeti i evidentirati podatak o prestanku pravne osobe ako to obveznik doprinosa, pravna osoba iz članka 7. ovog Pravilnika, nije učinio.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 041-01/15-02/4

Urbroj: 341-99-01/01-15-5

Zagreb, 21. svibnja 2015.

Predsjednica
Upravnog vijeća
Mirjana Rađenović, v. r.