Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija

NN 60/2015 (30.5.2015.), Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija

60 30.05.2015 Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1166

Na temelju članka 3. stavka 3. Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 (»Narodne novine«, broj 50/12 i 18/13) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU, OZNAČAVANJU, OBILJEŽAVANJU I PAKIRANJU OPASNIH KEMIKALIJA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom stavlja izvan snage Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (»Narodne novine« broj 23/08, 64/09, 113/10 i 63/12).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. lipnja 2015. godine.

Klasa: 011-02/15-04/21

Urbroj: 534-02-1-1/1-15-2

Zagreb, 22. svibnja 2015.

Ministar
prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.