Izmjene Statuta Središnjeg registra osiguranika

NN 60/2015 (30.5.2015.), Izmjene Statuta Središnjeg registra osiguranika

60 30.05.2015 Izmjene Statuta Središnjeg registra osiguranika

SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA

1167

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o Središnjem registru osiguranika (»Narodne novine«, broj 159/2013) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Upravno vijeće Središnjeg registra osiguranika, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/15-04/199, urbroj: 50301-04/04-15-2 od 21. svibnja 2015. godine, na 130. sjednici održanoj dana 26. svibnja 2015. godine donijelo je

IZMJENE STATUTA

SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA

Članak 1.

U Statutu Središnjeg registra osiguranika (»Narodne novine«, broj 83/2014) članak 9. mijenja se i glasi:

»REGOS organizira obavljanje poslova iz svoje djelatnosti u sljedećim ustrojstvenim jedinicama:

– Ured ravnatelja,

– Samostalna služba za razvoj i strategiju,

– Sektor obveznika,

– Sektor osiguranika i registra,

– Sektor administrativne podrške.«.

Članak 2.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»U Uredu ravnatelja obavljaju se sljedeći poslovi: podrške upravljanju poslovanjem i poslovnom planiranju, odnosa s javnošću, informiranja, izvješćivanja i promidžbe.«.

Članak 3.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»U Samostalnoj službi za razvoj i strategiju obavljaju se sljedeći poslovi: podrške strategijskom planiranju, upravljanja sustavom kvalitete, nadzora i koordiniranja razinom usluga, kontinuitetom poslovanja, rizicima, utjecajima na poslovanje i definiranja mjera unaprjeđenja uspješnosti u odnosu na zahtjeve poslovanja.«.

Članak 4.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»U Sektoru obveznika obavljaju se sljedeći poslovi: prikupljanja, prihvata i obrade podataka o svim primicima te doprinosima za mirovinska osiguranja, vođenja privremenog računa, povezivanja i rasporeda doprinosa po osiguranicima, obračuna i prijenosa sredstava doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje u obvezne mirovinske fondove i obvezna mirovinska društva.«.

Članak 5.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»U Sektoru osiguranika i registra obavljaju se sljedeći poslovi: prijave i rasporeda u obvezni mirovinski fond i kategoriju obveznog mirovinskog fonda, vođenja jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova, izbora mirovinskog osiguravajućeg društva, vođenja i održavanja registra, prihvata, dostave, razmjene podataka, objave i izvješćivanja sukladno posebnom propisu, uspostave i održavanja pristupne točke za elektroničku razmjenu podataka u sustavu socijalne sigurnosti i informatičko tehničke podrške.«.

Članak 6.

Članak 14. briše se.

Članak 7.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»U Sektoru administrativne podrške obavljaju se sljedeći poslovi: računovodstveno-financijski, nabave i planiranja, financijskog upravljanja i kontrole, pravne podrške, kadrovski poslovi i uredskog poslovanja.«.

Članak 8.

Članak 29. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ravnatelj REGOS-a ima tri pomoćnika:

– za obveznike,

– za osiguranike i registar,

– za administrativnu podršku.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

REGOS je dužan uskladiti svoje opće akte s odredbama ovih Izmjena Statuta u roku od 30 (trideset) dana od dana njihovog stupanja na snagu.

Opći akti REGOS-a ostaju na snazi i na odgovarajući se način primjenjuju do stupanja na snagu novih općih akata ako nisu u suprotnosti s ovim Izmjenama Statuta.

U roku iz stavka 1. ovoga članka, Upravno vijeće REGOS-a utvrdit će pročišćeni tekst Statuta Središnjeg registra osiguranika.

Članak 10.

Do stupanja na snagu općeg akta kojim se uređuje unutarnje ustrojstvo i sistematizacija radnih mjesta, radnici REGOS-a nastavljaju raditi sukladno postojećim ugovorima o radu.

Članak 11.

Ove Izmjene Statuta Središnjeg registra osiguranika stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 012-03/15-01/08

Urbroj: 353-05-02/2-15-1

Zagreb, 28. svibnja 2015.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Dean Sudec, v. r.