Poslovnik o dopuni Poslovnika Vlade Republike Hrvatske

NN 61/2015 (3.6.2015.), Poslovnik o dopuni Poslovnika Vlade Republike Hrvatske

61 03.06.2015 Poslovnik o dopuni Poslovnika Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1171

Na temelju članka 114. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 85/2010 – pročišćeni tekst i 5/2014 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. svibnja 2015. godine donijela

POSLOVNIK

O DOPUNI POSLOVNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Poslovniku Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 154/2011, 121/2012 i 7/2013), u članku 28., iza stavka 4. dodaju se stavci 5., 6. i 7. koji glase:

»Kad središnja tijela državne uprave iz stavka 1. ovoga članka predlažu Vladi donošenje zakona, predlažu njegovo donošenje po redovnom postupku propisanom Poslovnikom Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 81/2013).

Iznimno od stavka 5. ovoga članka središnja tijela državne uprave mogu predložiti Vladi donošenje zakona po hitnom postupku iz razloga propisanih u članku 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao i zbog provedbe Nacionalnog programa reformi za tekuću godinu.

Odluku o tome jesu li za predlaganje zakona po hitnom postupku ispunjeni razlozi navedeni u stavku 6. ovoga članka donosi nadležna koordinacija Vlade u pisanom obliku.«.

Članak 2.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-18/01

Urbroj: 50301-09/09-15-18

Zagreb, 28. svibnja 2015.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.