Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Vršna zona", Medvednica

NN 61/2015 (3.6.2015.), Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Vršna zona", Medvednica

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1172

Na temelju članka 86. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/2013) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. svibnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DRŽAVNOG ZNAČAJA »VRŠNA ZONA«, MEDVEDNICA

I.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja »Vršna zona«, Medvednica (u daljnjem tekstu: Odluka). Nositelj izrade Urbanističkog plana uređenja državnog značaja »Vršna zona«, Medvednica (u daljnjem tekstu: Plan) je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. Koordinator izrade Plana je Hrvatski zavod za prostorni razvoj.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana

II.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana sadržana je:

1. u članku 69. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/2013, u daljnjem tekstu: Zakon) u kojem je određena mogućnost propisivanja obveze donošenja urbanističkog plana uređenja državnog značaja na temelju prostornog plana područja posebnih obilježja;

2. u članku 140. Odluke o donošenju Prostornog plana Parka prirode Medvednica (»Narodne novine«, broj 89/2014) kojim je određena obveza izrade urbanističkog plana uređenja državnog značaja za područje Vršne zone.

Razlozi donošenja Plana

III.

Područje »Vršne zone« prepoznatljivo je područje unutar Parka prirode Medvednica (u daljnjem tekstu: Park). Gradnju unutar tog područja karakteriziraju građevine nastale u širokom vremenskom rasponu različitih funkcija, građevnog stanja i oblikovnog izričaja. S obzirom na rastući značaj Parka u turističkoj ponudi Grada Zagreba i Republike Hrvatske ocjenjuje se da je nakon donošenja Prostornog plana Parka prirode Medvednica potrebno izraditi analizu i stvoriti preduvjete za restrukturiranje područja, rekonstrukciju i gradnju građevina.

Razlozi za izradu i donošenje Plana su:

– utvrditi prihvatljivo opterećenje prostora vršnog područja,

– sagledati korištenje i zaštitu prostora kroz međuutjecaj s okolnim sadržajima,

– predložiti uvjete provedbe zahvata u prostoru i na taj način stvoriti planske pretpostavke za uređenje prostora unutar obuhvata Plana.

Obuhvat Plana

IV.

Plan obuhvaća prostor oko vrha Sljemena na dijelu vršnog područja Parka ukupne površine obuhvata cca 14,7 ha. Područje obuhvaća postojeće građevine: gornju stanicu žičare Zagrebačkog električnog tramvaja, TV toranj (građevina Hrvatske radiotelevizije i Hrvatskog telekoma), objekt Interventne baze Sljeme – prihvatnog centra za unesrećene, Zlatni medvjed, Ski klub Medveščak i Vidikovac, kao i područje formirano uz Sljemensku cestu uz rub autohtone šume s postojećom građevinom Tomislavovog doma.

Obuhvat Plana određen je na grafičkom dijelu Prostornog plana Parka prirode Medvednica, 3.B. – Uvjeti korištenja i zaštite prostora: Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite prostora, MJ. 1:25.000.

Obuhvat Plana detaljnije je određen kartografskim prikazom na digitalnoj ortofoto podlozi (DOF) u mjerilu 1:2000, koji je sastavni dio ove Odluke.

Sažeta ocjena stanja u obuhvatu Plana

V.

Područje unutar obuhvata Plana obuhvaća prostor oko vrha Sljemena na dijelu vršnog područja Parka prirode s postojećim građevinama: gornja stanica žičare Zagrebačkog električnog tramvaja, TV toranj (građevina Hrvatske radiotelevizije i Hrvatskog telekoma), objekt Interventne baze Sljeme – prihvatnog centra za unesrećene, Zlatni medvjed, Ski klub Medveščak i Vidikovac, kao i područje formirano uz Sljemensku cestu uz rub autohtone šume s postojećom građevinom Tomislavovog doma. Područje se nalazi unutar prostorne cjeline izraženih kulturno-povijesnih i ambijentalnih vrijednosti. Tomislavov dom i gornja stanica žičare Prostornim planom Parka prirode Medvednica štite se kao element kulturno-povijesnog identiteta. Područje je dostupno pješačkim i biciklističkim stazama i cestovnim priključkom na Sljemensku cestu, te asfaltnom šumskom cestom do TV tornja, na koju su priključeni kraći servisni prilazi (pristupi) ostalim građevinama.

Opće stanje u području obuhvata: Dio vršne zone uređen je, posebno okoliš Tomislavovog doma, Supekove livade i dio pristupa Vidikovcu i TV tornju. Veći dijelovi šumskog kompleksa u rubnom dijelu zone nepristupačni su zbog strmine terena. Ukupna ocjena je neusklađenost uređenja u stilovima, detaljima i stupnju uređenosti.

Stanje građevina:

– gornja stanica žičare Zagrebačkog električnog tramvaja je zapuštena građevina izvan funkcije kroz dulje vremensko razdoblje, s neuređenim okolišem. Na čestici se nalazi više infrastrukturnih građevina od kojih su neke u funkciji (trafostanica), a nekima treba utvrditi funkciju (šahtovi, spremnici, okna),

– građevina TV tornja je u dobrom stanju, uređenog okoliša,

– objekt Interventne baze Sljeme – prihvatnog centra za unesrećene u sklopu s objektom Mladosti: drvene građevine novijeg datuma u dobrom stanju,

– Tomislavov dom predstavlja značajni smještajni sadržaj više kategorije (hotel***) s ugostiteljskom ponudom, bazenom i rekreativnim sadržajima, otvorenim terasama i parkiralištem te s rješenjem otpadnih voda s biodiskom,

– grupa objekata Zlatni medvjed, ski i snowboard klubova obuhvaća više zgrada različite namjene (ugostiteljsko-turistički, klupski), neujednačene kvalitete, nastalih u različitim razdobljima i nadograđivanjem,

– Vidikovac je veći ugostiteljski sadržaj s atraktivnom terasom s pogledom,

– pojedinačni manji kiosci i štandovi različitog su oblikovanja i stanja.

Stanje prometne infrastrukture:

– ceste su neujednačene razine završne obrade i stanja završnog sloja i širine,

– staze i pristupi su dijelom zadržani u prirodnom stanju, dijelom obrađen završni sloj (makadam, asfalt, kocka ili profil), neujednačene obrade.

Stanje ostale infrastrukture:

– vodnogospodarski sustav je neujednačen po grupama objekata,

– električna mreža djelomično kablirana, sa samostalnim i ugrađenim trafostanicama,

– elektroničke komunikacije izvedene su u sklopu TV tornja i pojedinih objekata.

Ciljevi i programska polazišta Plana

VI.

Opći ciljevi određeni planom šireg područja – Prostornim planom Parka prirode Medvednica:

– očuvanje prirodne cjelovitosti, krajobraznih značajki i pojedinačnih sastavnica prirodne i kulturne baštine, a posebno očuvanje vrsta i stanišnih tipova značajnih za očuvanje ekološke mreže Natura 2000,

– unaprjeđivanje primarne ekološke, znanstveno-edukativne i izletničko-rekreacijske funkcije Parka,

– vođenje računa o osjetljivosti i dozvoljivom opterećenju prostora, krajnjim kapacitetima funkcija i okupljanja ljudi, te ograničavanje stambene i druge izgradnje,

– poboljšavanje dostupnosti pješačkim putovima i javnim prijevozom,

– povećavanje kvalitete usluga koje prate izletništvo, planinarstvo i edukaciju kao primarne funkcije u sferi posjećivanja,

– sustavno praćenje pojava i procesa i provođenja istraživanja, te na temelju toga unaprjeđivanje spoznaja i informacija o vrijednostima prostora, te unaprjeđivanje sustava prezentacije i posjećivanja.

Posebni ciljevi u odnosu na regionalni položaj, odnos Parka prema Gradu Zagrebu i drugim naseljima, te specifičnosti prirodnih obilježja Parka definirani planom šireg područja – Prostornim planom Parka prirode Medvednica:

– uspostavljanje visokog stupnja kontrole korištenja prostora i aktivnosti unutar Parka s mjerama sanacije ugroženih prostora,

– rasterećivanje vršne zone od prometa osobnih automobila i poboljšavanje javnog prijevoza,

– prvenstveno zadržavanje funkcije izletništva i planinarenja,

– u funkciji sustava posjećivanja prioritetno saniranje i rekonstruiranje postojećih građevina, a iznimno i u najmanjoj mjeri koja je nužna radi unapređenja toga sustava, gradnja novih građevina na za to izričito određenim lokacijama,

– poboljšavanje opremljenosti komunalnom infrastrukturom, osobito odvodnje i unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom,

– prilagođavanje zahvata u prostoru, a posebno arhitekture tradicijskim značajkama, te afirmiranje tradicijskih vrijednosti,

– posebna skrb o pojedinim lokalitetima od značaja za prirodni i kulturni identitet, tradiciju i turističku aktivnost,

– usklađivanje korištenja prirodnih dobara (šume, poljoprivredno zemljište, vode, mineralne sirovine) sa zahtjevima zaštite prirode i okoliša, krajobrazne i biološke raznolikosti,

– komunikacija, edukacija i interpretacija.

Programska polazišta određena planom šireg područja – Prostornim planom Parka prirode Medvednica:

– predložiti lokaciju gornje stanice žičare ovisno o tehničkim i prirodnim ograničenjima, te osigurati uklapanje i povezanost s mrežom planinarskih putova i rekreativnih površina u i izvan obuhvata Plana,

– istražiti mogućnost povezivanja žičarom s bistranskim i stubičkim prostorom,

– prenamjena, preispitivanje i preraspodjela postojećih sadržaja ovisno o lokaciji gornje stanice žičare i vrijednostima prostora,

– rekonstrukcija građevina uz uvažavanje mjera energetske učinkovitosti,

– predvidjeti uklanjanje privremenih građevina,

– istražiti mogućnost smještaja za potrebe Gorske službe spašavanja, Javne ustanove Parka i sportskih klubova,

– osigurati ujednačen način korištenja prostora,

– prilikom planiranja svih zahvata u prostoru potrebno je voditi računa o zaštiti vizualnog identiteta prostora,

– postojeću šumsku cestu kao i servisne prilaze pojedinim građevinama moguće je sanirati ili rekonstruirati kao kolno-pješačke površine uz mogućnost zamjene asfalta primjerenim materijalom (betonski opločnik, tucanik i dr.) uz poštivanje propisa za prilaz vatrogasnih vozila i kvalitetno rješenje odvodnje oborinskih voda,

– kroz cijelo vršno područje od Grafičara do Puntijarke moguće je uređenje postojeće glavne uzdužne pješačke komunikacije kao šetnice i staze za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću koristeći pri tome po nagibu i trasi pogodne dijelove postojećih putova,

– preispitivanje infrastrukturne opremljenosti, posebice rješenja odvodnje građevina, vodoopskrbe, elektroničke komunikacijske infrastrukture i mogućnosti korištenja sunčeve energije,

– planirati zbrinjavanje i odvoz otpada putem komunalnog poduzeća izvan Parka.

Programska polazišta određena ovom Odlukom:

– istražiti prostorne mogućnosti smještaja novih građevina poput gornje stanice žičare u odnosu na tehnološke zahtjeve i prihvatne kapacitete sadržaja i potrebnih površina za očekivani broj posjetitelja,

– ujednačiti stupanj oblikovanja i uređenosti objekata i vanjskih prostora unutar pojedinih funkcionalnih cjelina,

– obnoviti postojeću i planirati novu infrastrukturu prometa, prometa u mirovanju, elektroopskrbe, javne rasvjete, vodoopskrbe i odvodnje te energetskih rješenja u skladu s potrebama i suvremenim tehnološkim mogućnostima i zahtjevima,

– u najvećoj mogućoj mjeri sačuvati zelene površine, posebno livadske površine i visoko raslinje, šumske ekosustave, opremiti staze vrtno tehničkim sadržajima, klupama, koševima u skladu sa smjernicama oblikovanja unutar Parka,

– stručni izrađivač Plana u toku izrade Plana predložit će rješenja proizašla iz istraživanja, rasprava, prijedloga, primjedbi, stručnih podloga i zahtjeva,

– cilj i način gospodarenja šumama posebne namjene utvrđuje se u skladu s ekološkim prilikama i uvjetima zaštite prirode u postupku izrade i donošenja šumskogospodarskih planova

Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Plana

VII.

Za područje Parka izrađeni su dokumenti, studije, radovi:

– Klimatske prilike centralnog vršnog područja Medvednice (Republički hidrometeorološki zavod SR Hrvatske, Centar za meteorološka istraživanja, Zagreb – Grič 3, Zagreb, 1979.),

– Vršna zona Medvednice – stanje, problemi i smjernice za zaštitu i uređenje, (Kamenarović M., Rukavina M., Republički zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 1979.),

– Geološka građa Medvednice (Crnković B., Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, OOUR Institut za geologiju i mineralne sirovine, Zagreb, 1985.),

– Studija utjecaja na okoliš uslijed rekonstrukcije skijališta na Medvednici (APO – Agencija za posebni otpad, Zagreb, 1998.),

– Integralni sustav sportske infrastrukture Grada Zagreba (Ivaniš K., Arhitektonski fakultet Zagreb, Zagreb, 1999.),

– Krajolik, sadržajna i metodska osnova krajobrazne osnove Hrvatske, (Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, Zavod za prostorno planiranje i Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za ukrasno bilje i krajobraznu arhitekturu, Zagreb, 1999.),

– Turistička atrakcijska osnova (Kušen, E., Institut za turizam, Zagreb, 2002.),

– Studija aktivnih i mogućih klizišta i odrona, pojačane erozije te pretežito nestabilnih područja u Parku prirode Medvednica (Miklin, Ž., Institut za geološka istraživanja – Zavod za hidrologiju i inženjersku geologiju, Zagreb, 2003.),

– Program odmora, rekreacije i sporta u Parku prirode Medvednica (Ivaniš, K., Arhitektonski fakultet – Zavod za arhitekturu, Zagreb, 2003.),

– Meteorološka podloga za Prostorni plan posebnih obilježja Parka prirode Medvednica (Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb, 2003.),

– Konzervatorska podloga za Prostorni plan područja posebnih obilježja Parka prirode Medvednica (Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba, Zagreb, 2008.),

– Vrednovanja turističkih resursa Parka prirode Medvednica – turistička sektorska studija (Kušen, E., Zagreb, 2003.),

– Studija o utjecaju na okoliš rekonstrukcije Žičare Sljeme s izgradnjom nove donje stanice (Gračani Dolje), (ECOINA d.o.o., 2009.),

– Plan upravljanja Parkom prirode Medvednica (Javna ustanova Medvednica),

– Park prirode Medvednica, stručna podloga zaštite prirode za prostorni plan posebnih obilježja (Državni zavod za zaštitu prirode, 2012.).

Javnopravna tijela, sukladno članku 90. Zakona, dostavit će zahtjeve za izradu Plana u roku od 20 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

Uz dostavu zahtjeva iz stavka 2. ove točke javnopravna tijela mogu dostaviti i druge dokumente, studije ili radove osim navedenih u stavku 1. ove točke.

Način pribavljanja stručnih rješenja Plana

VIII.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač na temelju zahtjeva, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata.

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana

IX.

Javnopravna tijela određena posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana i drugi sudionici prostora koji sudjeluju u izradi Plana navedena su u sljedećem popisu. U slučaju da se preklapaju nadležnosti više ustrojstvenih jedinica nadležnog javnopravnog tijela, zahtjevi za izradu Plana dostavit će se objedinjeno. Popis javnopravnih tijela:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode – Uprava za zaštitu prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom,

2. Ministarstvo kulture,

3. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture,

4. Ministarstvo poljoprivrede,

5. Ministarstvo obrane,

6. Ministarstvo turizma,

7. Ministarstvo unutarnjih poslova – Policijska uprava Zagrebačka, Sektor zaštite od požara i eksploziva, Sektor za poslove civilne zaštite,

8. Državna uprava za zaštitu i spašavanje,

9. Državni ured za upravljanje državnom imovinom,

10. Državni hidrometeorološki zavod,

11. Hrvatska gospodarska komora,

12. Javna ustanova Park prirode Medvednica,

13. Hrvatske šume d.o.o.,

14. Hrvatske vode,

15. Hrvatska elektroprivreda d.d.,

16. Hrvatski Telekom d.d. – Zagreb,

17. TKC Krapina, Zabok,

18. HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti,

19. Hrvatska pošta, Zagreb,

20. Hrvatska radiotelevizija – Odjel izgradnje,

21. Zagrebačka županija,

22. Općina Bistra,

23. Gradska četvrt Podsljeme,

24. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, Zagreb,

25. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Zagreb,

26. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Zagreb,

27. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba,

28. Vodoopskrba i odvodnja – Sektor vodoopskrbe, Sektor odvodnje,

29. Zagorski vodovod, Zabok,

30. Zagrebački električni tramvaj – Služba razvoja,

31. Zagrebački Holding – Služba za upravljanje projektima,

32. Zagrebački Holding, Podružnica ZGOS d.o.o.,

33. HRT, Odašiljači i veze d.o.o., Tv toranj Sljeme,

34. Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije,

35. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb,

36. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Zagreb,

37. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, ispostava Zaprešić,

38. Turistička zajednica Zagrebačke županije,

39. Turistička zajednica Stubičke Toplice,

40. Zagrebačka nadbiskupija,

41. Zagrebački sportski savez,

42. Hrvatski skijaški savez,

43. Zagrebački skijaški savez,

44. Hrvatski planinarski savez,

45. Hrvatski lovački savez,

46. Hrvatski biciklistički savez,

47. Hrvatska gorska služba spašavanja.

Javnopravno tijelo je dužno nositelju izrade na njegov zahtjev dostaviti i sve raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz svojega djelokruga, koji su potrebni za izradu Plana, a koji nisu sadržani u informacijskom sustavu.

Planirani rok za izradu Plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu Plana tijela i osoba određenih posebnim propisima

X.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana je 20 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

Rok za izradu prijedloga Plana je 50 dana od proteka roka iz stavka 1. ove točke.

Trajanje javnog uvida u prijedlog Plana je 30 dana.

Rok za pripremu izvješća o javnoj raspravi je 15 dana.

Rok za pripremu nacrta konačnog prijedloga Plana je 10 dana od proteka roka iz stavka 4. ove točke.

Ako se iz objektivnih razloga neki od rokova iz stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. ove točke produlji, to se produljenje uz posebno obrazloženje ne smatra protivnim ovoj Odluci.

Izvori financiranja izrade Plana

XI.

Na temelju članka 63. stavka 1. Zakona, pisma namjere Grada Zagreba, klase: 350-02/14-006/1, urbroja: 251-02-01-14-2, od 9. rujna 2014. godine i u skladu s Ugovorom o financiranju izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja državnog značaja »Vršna zona«, klase: 350-02/15-006/1, urbroja: 251-02-01/1-15-6, sklopljenim 24. veljače 2015. godine između Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Grada Zagreba, sredstva za izradu i donošenje tog plana osigurat će Grad Zagreb.

Druga pitanja značajna za izradu nacrta Plana

XII.

U svrhu donošenja ove Odluke, pozivom na odredbu članka 86. stavka 2. Zakona, od Ministarstva zaštite okoliša i prirode, sukladno odredbi članka 63. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 153/2013) pribavljeno je Mišljenje o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš, klase: 351-03/14-04/457, urbroja: 517-06-2-1-2-14-2, od 23. rujna 2014. godine a sukladno odredbi članka 48. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/2013) pribavljeno je Rješenje da je obvezna provedba Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, klase: UP/I-612-07/14-60/115, urbroja: 517-07-2-2-14-5, od 22. prosinca 2014. godine.

Objava i stupanje na snagu ove Odluke

XIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/193

Urbroj: 50301-05/05-15-3

Zagreb, 28. svibnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

61 03.06.2015 Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Vršna zona", Medvednica