Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Skijaški kompleks", Medvednica

NN 61/2015 (3.6.2015.), Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Skijaški kompleks", Medvednica

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1173

Na temelju članka 86. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/2013) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. svibnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DRŽAVNOG ZNAČAJA »SKIJAŠKI KOMPLEKS«, MEDVEDNICA

I.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja »Skijaški kompleks«, Medvednica (u daljnjem tekstu: Odluka). Nositelj izrade Urbanističkog plana uređenja državnog značaja »Skijaški kompleks«, Medvednica (u daljnjem tekstu: Plan) je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. Koordinator izrade Plana je Hrvatski zavod za prostorni razvoj.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana

II.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana sadržana je:

1. u članku 69. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/2013, u daljnjem tekstu: Zakon) u kojem je određena mogućnost propisivanja obveze donošenja urbanističkog plana uređenja državnog značaja na temelju prostornog plana područja posebnih obilježja;

2. u članku 140. Odluke o donošenju Prostornog plana Parka prirode Medvednica (»Narodne novine«, broj 89/2014) kojim je određena obveza izrade urbanističkog plana uređenja državnog značaja za područje skijaškog kompleksa.

Razlozi donošenja Plana

III.

Područje »Skijaškog kompleksa« unutar Parka prirode Medvednica (u daljnjem tekstu: Park) je područje koje je u relativno kratkom vremenskom razdoblju, zbog održavanja skijaškog natjecanja »Snježna kraljica«, postalo prepoznatljivo za Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku. Nakon donošenja Prostornog plana Parka prirode Medvednica potrebno je izraditi analizu i stvoriti preduvjete za restrukturiranje područja radi poboljšanja tehničko-tehnoloških karakteristika područja i optimiziranja utjecaja na okoliš.

Razlozi za izradu i donošenje Plana su:

– utvrditi prihvatljivo opterećenje prostora i odrediti kapacitet skijališta,

– sagledati korištenje i zaštitu prostora kroz međuutjecaj s okolnim sadržajima,

– predložiti uvjete provedbe zahvata u prostoru i na taj način stvoriti planske pretpostavke za uređenje prostora unutar obuhvata Plana.

Obuhvat Plana

IV.

Plan obuhvaća područje dijela vršnog područja Parka sa skijalištem, područja Sljeme II. i Sljeme IV., ukupne površine obuhvata cca 104,3 ha. Područje obuhvaća: livadne površine koje se pružaju od vrha Sljemena na sjevernu (Crveni, Zeleni, Plavi, Bijeli spust te livada Krumpirište) te na istočnu stranu (Bijeli spust i Činovnička livada), gornja i donja stanica skijaške žičare, kompleks građevina za zasnježivanje staza i prateće sadržaje. Područje Sljeme II. formirano je uz Sljemensku cestu na vršnom području Parka prirode i obuhvaća postojeće građevine: Dom željezničara s livadom i odmorištem uz Leustekov put, Sljemensku lugarnicu, Komunalnu bazu Hortikultura, izletište Grofica, Činovničku livadu i lugarnicu na Činovničkoj livadi (kontrolna točka Hrvatske gorske službe spašavanja). Područje Sljeme IV. se nalazi na glavnom grebenu Medvednice, unutar šumskog prostora u vršnom području Parka prirode i obuhvaća postojeće građevine: Crkvu Majke Božje Sljemenske Kraljice Hrvata, Župni ured, Odašiljač Ministarstva unutarnjih poslova, Apartmansku kuću Snježna kraljica i Prekratićevu kuću.

Obuhvat Plana određen je na grafičkom dijelu Prostornog plana Parka prirode Medvednica, 3.B. – Uvjeti korištenja i zaštite prostora: Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite prostora, MJ. 1:25.000.

Obuhvat Plana detaljnije je određen kartografskim prikazom na digitalnoj ortofoto podlozi (DOF) u mjerilu 1:5.000, koji je sastavni dio ove Odluke.

Sažeta ocjena stanja u obuhvatu Plana

V.

Područje Sljeme II. nalazi se unutar prostorne cjeline izraženih kulturno-povijesnih i ambijentalnih vrijednosti. Dom željezničara, Sljemenska lugarnica i stara Sljemenska lugarnica Prostornim planom Parka prirode Medvednica štite se kao element kulturno-povijesnog identiteta.

Područje Sljeme IV. također se nalazi unutar prostorne cjeline izraženih kulturno-povijesnih i ambijentalnih vrijednosti. Crkva Majke Božje Sljemenske Kraljice Hrvata upisana je u Listu zaštićenih kulturnih dobara. Dostupnost području je Sljemenskom cestom, javnim autobusnim prometom, pješačkim i biciklističkim stazama. Kolni prilaz pojedinim građevinama i lokalitetima moguć je samo interventnim i servisnim vozilima, odvojcima od Sljemenske ceste, šumskom cestom i pješačkim/planinarskim putovima. Prostornim planom Parka prirode Medvednica planira se prometno otvaranje područja prema Gornjoj Bistri postojećim preuređenim šumskim cestama i minibusevima.

Opće stanje u području obuhvata

Livadne površine od vrha Sljemena prema sjevernoj strani (Crveni, Zeleni, Plavi, Bijeli spust te livada Krumpirište) djelomično su uređene i zatravnjene kao i livadne površine od vrha Sljemena prema istočnoj strani (Bijeli spust i Činovnička livada).

Izvori poput Sokolovog vrela kod Doma željezničara predstavljaju veliku vrijednost, oblikovani su u zelenom sljemenskom kamenu, zapuštenih okolnih površina.

Stanje građevina:

– gornja i donja stanica skijaške žičare na Crvenom spustu danas je u funkciji kao i prateći i infrastrukturni objekti,

– kompleks građevina za zasnježivanje staza vezan je s umjetnim jezerom-akumulacijom za vodoopskrbu koje je izvedeno s armirano betonskim zidom (branom) prema padini, uz koji je ugostiteljski objekt i servisni sadržaji te asfaltirani pristup iznad kojeg se, u zimskoj sezoni, postavljaju montažne tribine za gledatelje skijaških natjecanja,

– odašiljač Ministarstva unutarnjih poslova ograđen je na zasebnoj parceli,

– »Snježna kraljica«, apartmanski objekt izgrađen na mjestu bivšeg Doma izviđača, u dobrom je stanju i funkciji s uređenim vanjskim površinama i javnom rasvjetom,

– livada za skijanje djece s malim kontejnerom obučenim u drvo za ski-klub, smještena je istočno od »Snježne kraljice«,

– Prekratićeva kuća između »Snježne kraljice« i Župnog ureda, izgrađena od drva, u ruševnom je stanju i predstavlja opasnost za posjetitelje,

– okoliš Crkve Majke Božje Sljemenske Kraljice Hrvata uređen je, kao i pristupne stube, Župni ured je u dobrom stanju, ali s neprimjerenim prigradnjama,

– Dom željezničara je zapušten, krov je u lošem stanju, posebno južne terase, a okoliš je neuređen i zarastao,

– kompleks oko stare Sljemenske lugarnice uređen je i ograđen, a u funkciji je noviji ugostiteljski objekt,

– komunalna baza PJ »Hortikultura« Hrvatskih šuma d.o.o. uz Leustikov put obuhvaća noviju zgradu i prateći pomoćni objekt s pošljunčanim vanjskim prostorom,

– izletište »Grofica« sastoji se od nekoliko zgrada povezanih nadstrešnicama neposredno do ceste, oblikovno neujednačeno, a prostor ispod kuća nije adekvatno uređen,

– planinarska kuća »Junac« na Činovničkoj livadi (kontrolna točka GSS-a) nastala je nadogradnjama manjeg objekta s vanjskim površinama za sjedenje; manji objekti skijaške škole za djecu »Žuti mačak«, ugostiteljski kiosci i sanitarni čvorovi oblikovno su neujednačeni.

Stanje prometne infrastrukture:

– glavne kolne prometnice su asfaltirane, a pomoćni pristupi izvedeni u makadamu, parkirališta su nedefinirana,

– staze i pristupi su obilježeni, ali neujednačeno obrađeni.

Stanje ostale infrastrukture:

– vodnogospodarski sustav obuhvaća vodoopskrbne priključke i odvodnju uglavnom betonskim cijevima koje su u lošem stanju, do septičkih jama,

– električna mreža je kablirana, trafostanice su ukopavane ili izvedene kao zasebni objekti, sustav nije pregledan i potrebno je preispitati kapacitete.

Ciljevi i programska polazišta Plana

VI.

Opći ciljevi određeni planom šireg područja – Prostornim planom Parka prirode Medvednica:

– očuvanje prirodne cjelovitosti, krajobraznih značajki i pojedinačnih sastavnica prirodne i kulturne baštine, a posebno očuvanje vrsta i stanišnih tipova značajnih za očuvanje ekološke mreže Natura 2000,

– unaprjeđivanje primarne ekološke, znanstveno-edukativne i izletničko-rekreacijske funkcije Parka,

– vođenje računa o osjetljivosti i dozvoljivom opterećenju prostora, krajnjim kapacitetima funkcija i okupljanja ljudi te ograničavanje druge izgradnje,

– poboljšavanje dostupnosti pješačkim putovima i javnim prijevozom,

– povećavanje kvalitete usluga koje prate izletništvo, planinarstvo i edukaciju kao primarne funkcije u sferi posjećivanja,

– sustavno praćenje pojava i procesa i provođenja istraživanja te na temelju toga, unaprjeđivanje spoznaja i informacija o vrijednostima prostora te unaprjeđivanje sustava prezentacije i posjećivanja.

Posebni ciljevi u odnosu na regionalni položaj, odnos Parka prema Gradu Zagrebu i drugim naseljima, te specifičnosti prirodnih obilježja Parka određeni planom šireg područja – Prostornim planom Parka prirode Medvednica:

– uspostavljanje visokog stupnja kontrole korištenja prostora i aktivnosti unutar Parka s mjerama sanacije ugroženih prostora,

– rasterećivanje vršne zone od prometa osobnih automobila i poboljšavanje javnog prijevoza,

– u funkciji sustava posjećivanja prioritetno saniranje i rekonstruiranje postojećih građevina, a iznimno i u najmanjoj mjeri koja je nužna radi unaprjeđenja toga sustava, gradnja novih građevina na za to izričito određenim lokacijama,

– poboljšavanje opremljenosti komunalnom infrastrukturom, osobito odvodnje, i unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom,

– posebna skrb o pojedinim lokalitetima od značaja za prirodni i kulturni identitet, tradiciju i turističku aktivnost,

– usklađivanje korištenja prirodnih dobara (šume, poljoprivredno zemljište, vode, mineralne sirovine) sa zahtjevima zaštite prirode i okoliša, krajobrazne i biološke raznolikosti,

– komunikacija, edukacija i interpretacija.

Programska polazišta određena planom šireg područja – Prostornim planom Parka prirode Medvednica:

– preispitati mogućnosti uređenja skijališta u jedan skijaško-žični sustav opremljen sanitarnom opremom, kako bi se osigurali propisani tehnički i sigurnosni uvjeti i standardi,

– redefinirati sustav umjetnog zasnježivanja uzevši u obzir prirodna i tehnička ograničenja i mogućnosti vodoopskrbe,

– osigurati nesmetano funkcioniranje različitih grupa korisnika prostora,

– osigurati uklapanje i povezanost s mrežom planinarskih putova i rekreativnih površina,

– istražiti mogućnost uređenja montažno-demontažnog adrenalinskog parka,

– kroz cijelo vršno područje od Grafičara do Puntijarke moguće je uređenje postojeće glavne uzdužne pješačke komunikacije, kao šetnice i staze za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, koristeći pritom po nagibu i trasi pogodne dijelove postojećih putova,

– prenamjena, preispitivanje i preraspodjela postojećih sadržaja ovisno o lokaciji i vrijednostima prostora,

– predvidjeti uklanjanje privremenih građevina,

– osigurati ravnomjerno opterećenje u korištenju prostora,

– prilikom planiranja svih zahvata u prostoru potrebno je voditi računa o zaštiti vizualnog identiteta prostora,

– preispitati prenamjenu Doma željezničara u funkciji posjetiteljske infrastrukture i sportskih klubova. Posebnu pozornost posvetiti uređenju pripadajućeg otvorenog prostora,

– tlocrtne gabarite prizemlja Sljemenske lugarnice moguće je prema potrebi povećati ili povezati terasama. Moguće je izvršiti adaptaciju potkrovlja za potrebe budućih namjena. S obzirom na svoju centralnu poziciju, ima idealnu lokaciju za smještaj informativnog i edukativnog centra Javne ustanove Parka, uz pretpostavku obnove stare lugarnice, kao središnje i dominantne građevine lokaliteta. Građevinu Komunalne baze Hortikultura potrebno je dovršiti kako bi se njezin vanjski izgled materijalom i oblikovnim karakteristikama prilagodio vrijednosti prostora, a okoliš građevine krajobrazno i funkcionalno uredio,

– oblikovanje okoliša Župnog ureda (prateći sadržaj sakralnoj građevini, edukativna namjena) odnosi se prvenstveno na održavanje i njegu postojeće vegetacije, te održavanje postojeće opreme bez mogućnosti širenja pratećih sadržaja na otvorene površine,

– potrebno je obnoviti Prekratićevu kuću – napušteni i devastirani drveni stambeni objekt, u izvornom obliku zamjenom dotrajalih konstruktivnih elemenata, odnosno restitucijom. Namjena će se utvrditi u skladu s krajobrazno-funkcionalnim karakterom područja,

– postojeću šumsku cestu kao i servisne prilaze pojedinim građevinama moguće je sanirati ili rekonstruirati kao kolno-pješačke površine uz mogućnost zamjene asfalta primjerenim materijalom (betonski opločnik, tucanik i dr.) uz poštivanje propisa za prilaz vatrogasnih vozila i kvalitetno rješenje odvodnje oborinskih voda,

– preispitivanje infrastrukturne opremljenosti, posebice rješenja odvodnje građevina, vodoopskrbe, elektroničke komunikacijske infrastrukture i mogućnosti korištenja sunčeve energije,

– planirati zbrinjavanje i odvoz otpada putem komunalnog poduzeća izvan Parka.

Programska polazišta određena ovom Odlukom:

– istražiti prostorne mogućnosti za lociranje građevina potrebnih za sustav skijaških žičara i prateću infrastrukturu, definiranje površina skijaških staza i ostalih sportsko – rekreacijskih sadržaja, sadržaja potrebnih za zasnježivanje, posebno opskrbu vodom u skladu s tehnološkim zahtjevima i planiranim kapacitetima te za uređenje potrebnih površina za očekivani broj korisnika,

– ujednačiti stupanj oblikovanja i uređenosti površina unutar pojedinih funkcionalnih cjelina i sadržaja,

– obnoviti postojeće i planirati nove prometne površine, promet u mirovanju, elektroopskrbu, javnu rasvjetu, vodoopskrbu i odvodnju te energetska rješenja u skladu s potrebama, mogućnostima i zahtjevima,

– u najvećoj mogućoj mjeri sačuvati zelene površine, posebno livadske površine i visoko raslinje, šumske ekosutave, opremiti staze vrtno tehničkim sadržajima, klupama, koševima u skladu sa smjernicama oblikovanja unutar Parka,

– stručni izrađivač plana u toku izrade plana predložit će rješenja proizašla iz istraživanja, rasprava, prijedloga, primjedbi, stručnih podloga i zahtjeva,

– cilj i način gospodarenja šumama posebne namjene utvrđuje se u skladu s ekološkim prilikama i uvjetima zaštite prirode u postupku izrade i donošenja šumskogospodarskih planova.

Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Plana

VII.

Za područje Parka izrađeni su sljedeći dokumenti, studije, radovi:

– Park prirode Medvednica – studija zaštite prirode (Republički zavod za zaštitu prirode, Zagreb 1979.),

– Klimatske prilike centralnog vršnog područja Medvednice (Republički hidrometeorološki zavod SR Hrvatske, Centar za meteorološka istraživanja, Zagreb – Grič 3, Zagreb, 1979.),

– Vršna zona Medvednice – stanje, problemi i smjernice za zaštitu i uređenje (Kamenarović M., Rukavina M., Republički zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 1979.),

– Geološka građa Medvednice (Crnković B., Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, OOUR Institut za geologiju i mineralne sirovine, Zagreb, 1985.),

– Studija utjecaja na okoliš uslijed rekonstrukcije skijališta na Medvednici (APO – Agencija za posebni otpad – Zagreb, 1998.),

– Integralni sustav sportske infrastrukture Grada Zagreba (Ivaniš K., dipl. ing. arh., Arhitektonski fakultet Zagreb, Zagreb, 1999.),

– Krajolik, sadržajna i metodska osnova krajobrazne osnove Hrvatske (Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, Zavod za prostorno planiranje i Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za ukrasno bilje i krajobraznu arhitekturu, Zagreb, 1999.),

– Turistička atrakcijska osnova (dr. sc. Kušen Eduard, Institut za turizam, Zagreb 2002.),

– Studija aktivnih i mogućih klizišta i odrona, pojačane erozije te pretežito nestabilnih područja u Parku prirode Medvednica (Željko Miklin, dipl. ing. geol, Institut za geološka istraživanja – Zavod za hidrologiju i inženjersku geologiju, Zagreb, 2003.),

– Program odmora, rekreacije i sporta u Parku prirode Medvednica (prof. Krešimir Ivaniš, Arhitektonski fakultet – Zavod za arhitekturu, Zagreb, 2003.),

– Meteorološka podloga za Prostorni plan posebnih obilježja Parka prirode Medvednica, (Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb, 2003.),

– Konzervatorska podloga za Prostorni plan područja posebnih obilježja Parka prirode Medvednica (Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba, Zagreb, 2008.),

– Vrednovanja turističkih resursa Parka prirode Medvednica – turistička sektorska studija (dr. sc. Eduard Kušen, Zagreb, srpanj 2003.),

– Studija o utjecaju na okoliš rekonstrukcije Žičare Sljeme s izgradnjom nove donje stanice (Gračani Dolje), (ECOINA d.o.o., siječanj 2009.),

– Plan upravljanja Parkom prirode Medvednica, Javna ustanova Medvednica,

– Park prirode Medvednica, stručna podloga zaštite prirode za prostorni plan posebnih obilježja (Državni zavod za zaštitu prirode, srpanj 2012.).

Javnopravna tijela, sukladno članku 90. Zakona, dostavit će zahtjeve za izradu Plana u roku od 20 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

Uz dostavu zahtjeva iz stavka 2. ove točke, javnopravna tijela mogu dostaviti i druge dokumente, studije ili radove osim navedenih u stavku 1. ove točke.

Način pribavljanja stručnih rješenja Plana

VIII.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač na temelju zahtjeva, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata.

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana

IX.

Javnopravna tijela određena posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana i drugi sudionici prostora koji sudjeluju u izradi Plana navedena su u sljedećem popisu. U slučaju da se preklapaju nadležnosti više ustrojstvenih jedinica nadležnog javnopravnog tijela, zahtjevi za izradu Plana dostavit će se objedinjeno.

Popis javnopravnih tijela:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode – Uprava za zaštitu prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom,

2. Ministarstvo kulture,

3. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture,

4. Ministarstvo poljoprivrede,

5. Ministarstvo obrane,

6. Ministarstvo turizma,

7. Ministarstvo unutarnjih poslova,

8. Ministarstvo unutarnjih poslova – Policijska uprava krapinsko-zagorska,

9. Državna uprava za zaštitu i spašavanje,

10. Državni ured za upravljanje državnom imovinom,

11. Državni hidrometeorološki zavod,

12. Hrvatska gospodarska komora,

13. Javna ustanova Park prirode Medvednica,

14. Hrvatske šume d.o.o.,

15. Hrvatske vode,

16. Hrvatska elektroprivreda – ODS Elektra Zagreb, ODS Elektra Zabok,

17. Hrvatski Telekom d.d. – Zagreb, TKC Krapina, Zabok,

18. Hrvatska pošta, Zagreb, Poštanski ured Krapina,

19. Hrvatska radiotelevizija – Odjel izgradnje,

20. Krapinsko-zagorska županija,

21. Općina Stubičke Toplice,

22. Općina Bistra,

23. Gradska četvrt Podsljeme,

24. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, Zagreb,

25. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Zagreb,

26. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Zagreb,

27. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb,

28. Vodoopskrba i odvodnja –Sektor vodoopskrbe, Sektor odvodnje,

29. Zagorski vodovod, Zabok,

30. Zagrebački električni tramvaj – Služba razvoja,

31. Zagrebački Holding – Služba za upravljanje projektima,

32. Zagrebački Holding, Podružnica ZGOS d.o.o.,

33. HRT, Odašiljači i veze d.o.o., TV toranj Sljeme,

34. HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti,

35. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb,

36. Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije,

37. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Zagreb,

38. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, ispostava Zaprešić,

39. Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije,

40. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Krapina,

41. Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije,

42. Turistička zajednica Zagrebačke županije,

43. Turistička zajednica Stubičke Toplice,

44. Zagrebačka nadbiskupija,

45. Zagrebački sportski savez,

46. Hrvatski skijaški savez,

47. Zagrebački skijaški savez,

48. Hrvatski planinarski savez,

49. Hrvatski lovački savez,

50. Hrvatski biciklistički savez,

51. Hrvatska gorska služba spašavanja.

Javnopravno tijelo je dužno nositelju izrade na njegov zahtjev dostaviti i sve raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz svojega djelokruga, koji su potrebni za izradu Plana, a koji nisu sadržani u informacijskom sustavu.

Planirani rok za izradu Plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu Plana tijela i osoba određenih posebnim propisima

X.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana je 20 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

Rok za izradu prijedloga Plana je 50 dana od proteka roka iz stavka 1. ove točke.

Trajanje javnog uvida u prijedlog Plana je 30 dana.

Rok za pripremu izvješća o javnoj raspravi je 15 dana.

Rok za pripremu nacrta konačnog prijedloga Plana je 10 dana od proteka roka iz stavka 4. ove točke.

Ako se iz objektivnih razloga neki od rokova iz stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. ove točke produlji, to se produljenje uz posebno obrazloženje ne smatra protivnim ovoj Odluci.

Izvori financiranja izrade Plana

XI.

Na temelju članka 63. stavka 1. Zakona, pisma namjere Grada Zagreba, klase: 350-02/14-006/1, urbroja: 251-02-01-14-2, od 9. rujna 2014. godine i u skladu s Ugovorom o financiranju izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja državnog značaja »Skijaški kompleks«, klase: 350-02/14-006/1, urbroja: 251-02-01/1-15-7, sklopljenim 24. veljače 2015. godine između Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Grada Zagreba, sredstva za izradu i donošenje tog plana osigurat će Grad Zagreb.

Druga pitanja značajna za izradu nacrta Plana

XII.

U svrhu donošenja ove Odluke, pozivom na odredbu članka 86. stavka 2. Zakona, od Ministarstva zaštite okoliša i prirode, sukladno odredbi članka 63. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 153/2013) pribavljeno je Mišljenje o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš, klase: 351-03/14-04/456, urbroja: 517-06-2-1-2-14-2, od 23. rujna 2014. godine, a sukladno odredbi članka 48. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/2013) pribavljeno je Rješenje da je obvezna provedba Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, klase: UP/I-612-07/14-60/116, urbroja: 517-07-2-2-14-5, od 22. prosinca 2014. godine.

Objava i stupanje na snagu ove Odluke

XIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/211

Urbroj: 50301-05/05-15-2

Zagreb, 28. svibnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

Obuhvat UPU »SKIJAŠKI KOMPLEKS« prikazan na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000

61 03.06.2015 Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Skijaški kompleks", Medvednica 61 03.06.2015 Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Skijaški kompleks", Medvednica