Zakon o osobnoj iskaznici

NN 62/2015 (5.6.2015.), Zakon o osobnoj iskaznici

HRVATSKI SABOR

1189

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI

Proglašavam Zakon o osobnoj iskaznici, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. svibnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/38

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 29. svibnja 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O OSOBNOJ ISKAZNICI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Osobna iskaznica je elektronička javna isprava kojom hrvatski državljanin dokazuje identitet, hrvatsko državljanstvo, spol, datum rođenja i prebivalište u Republici Hrvatskoj.

(2) Hrvatski državljanin koji nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj može ishoditi osobnu iskaznicu u koju se upisuje podatak o njegovu prebivalištu izvan Republike Hrvatske prema podacima o prebivalištu ispisanim u javnoj ispravi koju mu je izdalo nadležno tijelo države u kojoj ima prijavljeno prebivalište ili odobren boravak.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, hrvatskim državljanima iz stavka 2. ovoga članka osobna iskaznica ne služi kao dokaz njihova prebivališta.

(4) Osobna iskaznica može služiti i kao putna isprava za putovanja u države koje to dopuštaju.

(5) Osobna iskaznica predstavlja dio državne informacijske infrastrukture, sukladno propisima kojima je regulirana državna informacijska infrastruktura.

Članak 2.

(1) Osobna iskaznica sadržava elektronički nosač podataka na koji se uz podatke iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona može pohraniti jedan ili dva certifikata.

(2) Certifikati koji se mogu pohraniti na elektronički nosač podataka iz stavka 1. ovoga članka su identifikacijski certifikat i potpisni certifikat.

(3) Identifikacijski certifikat je kvalificirani certifikat koji se koristi za elektroničku identifikaciju i autentifikaciju radi pristupa elektroničkim uslugama.

(4) Potpisni certifikat je kvalificirani certifikat koji se koristi za podršku naprednom elektroničkom potpisu koji ima istu pravnu snagu i zamjenjuje vlastoručni potpis sukladno propisima kojima je reguliran elektronički potpis.

(5) Davatelj usluga certificiranja koji obavlja poslove izdavanja certifikata iz stavaka 3. i 4. ovoga članka je pravna osoba ovlaštena za izradu osobnih iskaznica.

(6) Davatelj usluga certificiranja iz stavka 5. ovoga članka dužan je uspostaviti Portal elektroničke osobne iskaznice na kojem će objavljivati sve informacije potrebne za korištenje osobne iskaznice, donijeti interni akt o postupcima certificiranja te se upisati u evidenciju ministarstva nadležnog za poslove gospodarstva kao davatelj usluga certificiranja koji obavlja usluge izdavanja kvalificiranih certifikata te provesti integraciju u sustav e-Građani sukladno propisima o državnoj informacijskoj infrastrukturi.

Članak 3.

(1) Pravo na hrvatsku osobnu iskaznicu ima svaki državljanin Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: osoba).

(2) Osoba s navršenih 18 godina života s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj mora ishoditi osobnu iskaznicu.

II. ROK VAŽENJA OSOBNIH ISKAZNICA

Članak 4.

(1) Rok važenja osobnih iskaznica i certifikata koje sadržavaju je pet godina.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, osobna iskaznica koja je izdana osobi s navršenih 65 godina nema roka važenja.

(3) Osobna iskaznica izdana djeci do navršenih pet godina ne sadržava identifikacijski niti potpisni certifikat.

(4) Osobna iskaznica izdana djeci od navršenih pet do navršenih 18 godina sadržava identifikacijski certifikat.

(5) Osobna iskaznica izdana osobama od navršenih 18 do navršenih 65 godina sadržava identifikacijski i potpisni certifikat.

(6) Osobe s navršenih 65 godina mogu po vlastitoj želji ishoditi osobnu iskaznicu s identifikacijskim i potpisnim certifikatom ili bez njega.

(7) Osoba s navršenih 65 godina koja ishodi osobnu iskaznicu koja sadržava certifikate istekom roka važenja certifikata može nastaviti koristiti osobnu iskaznicu, ali njome neće moći obavljati elektroničku potvrdu svojeg identiteta niti će joj ona moći služiti za izradu naprednog elektroničkog potpisa.

(8) Ako osoba iz stavka 7. ovoga članka nakon isteka roka važenja certifikata želi i dalje koristiti osobnu iskaznicu za osiguranje elektroničke potvrde svojeg identiteta te za izradu naprednog elektroničkog potpisa, mora podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice.

Članak 5.

(1) Osoba koja posjeduje osobnu iskaznicu mora podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice ako:

1. su se promijenili osobni podaci o njezinu osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju, spolu, datumu rođenja ili ako je promijenila prebivalište u Republici Hrvatskoj

2. fotografija na osobnoj iskaznici više ne odgovara izgledu osobe

3. joj je istekao rok važenja

4. je oštećena na način da je otežano ili onemogućeno vizualno ili strojno čitanje podataka u vizualno ili strojno čitljivoj zoni, ako je djelomično ili u potpunosti prelomljena ili zbog bilo kojeg drugog razloga ne služi svrsi.

(2) Dijete i osoba koja nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj ne mora podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice nakon isteka roka važenja osobne iskaznice koja joj je izdana.

(3) Ako su se promijenili podaci o osobnom imenu ili osobnom identifikacijskom broju, osoba je dužna zatražiti opoziv ili suspenziju certifikata u roku od dva dana od dana nastanka promjene.

(4) Nastupanjem okolnosti iz stavka 1. ovoga članka osobna iskaznica postaje nevažećom te je osoba dužna podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice u roku od 15 dana od dana nastupanja tih okolnosti.

III. OBRAZAC OSOBNE ISKAZNICE

Članak 6.

(1) Osobna iskaznica izdaje se na propisanom obrascu.

(2) Obrazac osobne iskaznice sadržava: grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska«, naziv: »osobna iskaznica« i broj osobne iskaznice, oznaku za elektroničku ispravu te prostor za upis: prezimena, imena, podatka o spolu, podatka o državljanstvu, datuma rođenja, osobnog identifikacijskoga broja (OIB), roka važenja, prebivališta, datuma izdavanja, naziva policijske uprave odnosno policijske postaje koja osobnu iskaznicu izdaje i podataka za strojno čitanje. Obrazac osobne iskaznice sadržava i prostor za fotografiju te prostor za potpis osobe.

(3) Na zahtjev osobe kojoj se izdaje osobna iskaznica izdat će se osobna iskaznica na kojoj se nalazi oznaka za osobnu iskaznicu: »OI« na Brailleevu pismu.

(4) Osobi čije se ime i prezime sastoji od više riječi, koje se zbog broja znakova koje sadržavaju ne mogu ispisati u prostoru za upis imena i prezimena u obrazac osobne iskaznice upisat će se one riječi osobnog imena koje je osoba izjavom pred matičarom odredila za uporabu u pravnom prometu.

Članak 7.

(1) Obrazac osobne iskaznice tiska se na hrvatskom i engleskom jeziku i latiničnom pismu, a popunjava se samo na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

(2) Kada je to utvrđeno posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorima, obrazac osobne iskaznice za osobu – pripadnika nacionalne manjine tiska se i na jeziku nacionalne manjine.

(3) Obrazac iz stavka 2. ovoga članka popunjava se na hrvatskom jeziku latiničnim pismom i na jeziku i pismima pripadnika nacionalnih manjina.

(4) Ministar nadležan za unutarnje poslove pravilnikom će propisati obrazac osobne iskaznice i obrazac zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice.

IV. IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE

Članak 8.

(1) Osobnu iskaznicu izdaje policijska uprava odnosno policijska postaja ministarstva nadležnog za unutarnje poslove (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), mjesno nadležna prema prebivalištu odnosno boravištu podnositelja zahtjeva.

(2) Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji mjesno nadležnoj prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.

(3) Osoba koja uz prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske ima i prijavljeno boravište zahtjev za izdavanje osobne iskaznice može podnijeti i policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji mjesno nadležnoj prema mjestu svojeg boravišta.

(4) Iznimno od stavaka 2. i 3. ovoga članka, u izvanrednim okolnostima uvjetovanim elementarnim ili drugim nepogodama ili u drugim iznimnim situacijama osoba može podnijeti zahtjev za izdavanje osobne iskaznice i u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji koja nije mjesno nadležna prema mjestu njezina prebivališta ili boravišta.

(5) Osoba koja nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi bilo kojoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji.

Članak 9.

(1) Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice osoba je dužna dati točne i istinite podatke.

(2) Nakon zaprimanja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice osobni podaci podnositelja zahtjeva ispisuju se na propisanom obrascu iz evidencija Ministarstva, koje se vode u informacijskom sustavu, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka.

(3) Za izdavanje osobne iskaznice koja sadržava jedan ili dva certifikata podnositelj zahtjeva dužan je s davateljem usluge certificiranja sklopiti ugovor o obavljanju usluga certificiranja.

(4) Protiv odluke kojom se odbija zahtjev za izdavanje osobne iskaznice žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 10.

(1) Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice osoba podnosi osobno.

(2) Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice za dijete odnosno osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja podnosi zakonski zastupnik.

(3) Dijete do navršenih 12 godina ne mora biti nazočno prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice.

(4) Zakonski zastupnik djeteta može biti roditelj, skrbnik ili osoba kojoj je odlukom suda povjereno ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom u cijelosti ili u tom dijelu.

(5) Ako roditelji djeteta zajednički ostvaruju roditeljsku skrb, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnose osobno oba roditelja.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice djetetu može podnijeti jedan od roditelja, uz izjavu da će drugi roditelj osobno preuzeti osobnu iskaznicu.

(7) Ako je drugi roditelj iz stavka 6. ovoga članka spriječen osobno preuzeti osobnu iskaznicu, osobnu iskaznicu može preuzeti roditelj koji je podnio zahtjev uz pisanu suglasnost drugog roditelja s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, odnosno u konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske ako se ne nalazi na području Republike Hrvatske, a drugi roditelj će moći suglasnost dati i elektroničkim putem korištenjem javnog servisa izdavatelja osobne iskaznice za dostavu izjave o suglasnosti ovjerene elektroničkim potpisom, kad za to budu ostvarene pretpostavke.

(8) Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice za dijete može samostalno podnijeti jedan od roditelja ako je drugi roditelj umro ili je proglašen umrlim, ako je lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje osobne iskaznice, ako na temelju sudske odluke samostalno ostvaruje roditeljsku skrb u cijelosti ili u tom dijelu odnosno ako drugom roditelju miruje ostvarivanje roditeljske skrbi na temelju sudske odluke.

(9) Iznimno od stavaka 5. i 6. ovoga članka, u žurnim slučajevima, kada prijeti opasnost za dijete ili je izdavanje osobne iskaznice u osobitom interesu djeteta, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice za dijete može podnijeti i izdanu osobnu iskaznicu može preuzeti isti roditelj uz pisanu suglasnost centra za socijalnu skrb nadležnog prema mjestu prebivališta odnosno boravišta djeteta, a ako dijete nema prebivalište odnosno boravište u Republici Hrvatskoj, centra za socijalnu skrb nadležnog prema sjedištu tijela kojem je podnesen zahtjev za izdavanje osobne iskaznice.

(10) Za osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja osobnu iskaznicu preuzima zakonski zastupnik.

Članak 11.

(1) Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice prilaže se jedna fotografija propisane veličine koja vjerno prikazuje osobu koja podnosi zahtjev, bez pokrivala za glavu te se daje na uvid prije izdana osobna iskaznica ili druga javna isprava kojom se može provjeriti identitet podnositelja zahtjeva.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, od podnositelja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice može se uzeti fotografija na kojoj je fotografiran s pokrivalom za glavu ako pokrivalo nosi zbog vjerskih ili medicinskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice nije potrebno priložiti fotografiju ako je podnositelju zahtjeva u proteklih pet godina izdana putovnica ili osobna iskaznica koja sadržava OIB, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled osobe nije bitno promijenjen.

Članak 12.

(1) Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice osoba je dužna dati otisak papilarnih linija lijevog i desnog kažiprsta.

(2) Ako osoba nema kažiprst ili je vrh kažiprsta ozlijeđen, uzima se otisak srednjeg ili nekog drugog prsta, a ako nema jednu ruku, uzima se otisak kažiprsta i srednjeg ili nekog drugog prsta druge ruke.

(3) Otisci papilarnih linija ne uzimaju se ako to zbog medicinskih razloga, koji nisu privremeni, nije moguće.

(4) Otisci papilarnih linija i potpis ne uzimaju se od djeteta do navršenih 12 godina.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, osoba ne mora dati otiske papilarnih linija ako su otisci već izuzeti i pohranjeni u elektroničkom obliku u nekom postupku izdavanja javne isprave koji se provodio u Ministarstvu.

Članak 13.

(1) Policijska uprava odnosno policijska postaja o podnesenom zahtjevu za izdavanje osobne iskaznice izdaje osobi potvrdu na propisanom obrascu koja služi kao dokaz o podnesenom zahtjevu.

(2) Policijska uprava odnosno policijska postaja dužna je izdati osobnu iskaznicu najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva ako je zahtjev za izdavanje podnesen u redovitom postupku.

(3) Ako je uredan zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnesen u ubrzanom postupku, policijska uprava odnosno policijska postaja dužna je osobnu iskaznicu izdati u roku od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(4) Ako je uredan zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnesen u žurnom postupku, policijska uprava dužna je osobnu iskaznicu izdati u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 14.

(1) Osoba preuzima izdanu osobnu iskaznicu i podatke za aktivaciju elektroničkog dijela osobne iskaznice te podatke za registraciju na Portalu elektroničke osobne iskaznice, koji vodi davatelj usluga certificiranja, u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji u kojoj je podnijela zahtjev za njezino izdavanje, osim u slučaju iz članka 13. stavka 4. ovoga Zakona kada se preuzimanje zbog razloga žurnosti može obaviti i u policijskoj upravi u čijem je sastavu policijska postaja u kojoj je osoba podnijela zahtjev za izdavanje osobne iskaznice.

(2) Prilikom prvog izdavanja osobne iskaznice koja sadržava certifikate osoba je dužna registrirati se na Portal elektroničke osobne iskaznice korištenjem podataka za registraciju koje dobiva prilikom preuzimanja izdane osobne iskaznice te se informirati o načinu korištenja osobne iskaznice.

(3) Osoba sama aktivira elektronički dio osobne iskaznice korištenjem podataka za aktivaciju koje dobiva prilikom preuzimanja izdane osobne iskaznice.

(4) Policijska uprava odnosno policijska postaja dužna je prije izdanu osobnu iskaznicu poništiti te podnijeti zahtjev za opoziv certifikata pri uručenju nove osobne iskaznice ili prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje nove osobne iskaznice.

(5) Ako osoba ne preuzme izdanu osobnu iskaznicu i podatke za aktivaciju elektroničkog dijela osobne iskaznice te podatke za registraciju na Portalu elektroničke osobne iskaznice u idućih 90 dana od dana isteka rokova iz članka 13. stavaka 2., 3. i 4. ovoga Zakona, policijska uprava odnosno policijska postaja će osobnu iskaznicu i podatke za aktivaciju elektroničkog dijela osobne iskaznice i podatke za registraciju na Portalu elektroničke osobne iskaznice poništiti te podnijeti zahtjev za opoziv certifikata.

(6) Poslovi izdavanja osobnih iskaznica moraju se obavljati u skladu s odredbama zakona kojim je uređen elektronički potpis i provedbenih propisa donesenih na temelju tog zakona te internog akta o postupcima certificiranja koji donosi davatelj usluga certificiranja.

(7) Osam dana prije početka izdavanja osobnih iskaznica davatelj usluga certificiranja mora biti upisan u evidenciju ministarstva nadležnog za poslove gospodarstva kao davatelj usluga certificiranja koji obavlja usluge izdavanja kvalificiranih certifikata.

Članak 15.

(1) Osobna iskaznica prestaje važiti i prije isteka roka na koji je izdana ako je:

1. osoba umrla

2. osobi prestalo hrvatsko državljanstvo

3. osoba odjavila prebivalište u Republici Hrvatskoj

4. osoba odjavljena po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu u Republici Hrvatskoj.

(2) Osoba mora osobnu iskaznicu vratiti policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji koja ju je izdala odmah nakon nastupanja razloga iz stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga članka, a kod nastupanja razloga iz stavka 1. točke 4. ovoga članka u roku od osam dana od dana izvršnosti rješenja o odjavi po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu u Republici Hrvatskoj.

(3) Punoljetni član kućanstva umrle osobe iz stavka 1. točke 1. ovoga članka dužan je osobnu iskaznicu umrle osobe vratiti policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji koja ju je izdala u roku od 15 dana od dana smrti osobe.

(4) Ako osoba odnosno punoljetni član kućanstva umrle osobe ne vrati osobnu iskaznicu u roku iz stavka 3. ovoga članka, policijska uprava odnosno policijska postaja će joj evidentirati status nevažeće osobne iskaznice u evidenciji osobnih iskaznica.

(5) Nakon što se osobnoj iskaznici koja je prestala važiti zbog razloga iz stavka 1. ovoga članka evidentira status nevažeće osobne iskaznice u evidenciji osobnih iskaznica, automatski se pokreće zahtjev za opoziv certifikata.

Članak 16.

(1) Punoljetna osoba dužna je imati kod sebe osobnu iskaznicu i dati je na uvid osobama koje su na temelju posebnih propisa u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti ovlaštene izvršiti uvid u osobnu iskaznicu radi utvrđivanja ili provjere identiteta nositelja osobne iskaznice.

(2) Punoljetna osoba ne smije dati osobnu iskaznicu drugome da se njome služi kao svojom niti se služiti tuđom osobnom iskaznicom kao svojom.

Članak 17.

(1) Osoba je dužna bez odgode prijaviti nestanak, sumnju u zlouporabu ili pronalazak osobne iskaznice najbližoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji.

(2) Ako je osobna iskaznica nestala ili pronađena u inozemstvu, osoba je dužna njezin nestanak ili pronalazak prijaviti najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske koji je o tome dužan bez odgode obavijestiti policijsku upravu odnosno policijsku postaju koja je izdala osobnu iskaznicu.

(3) Službena osoba u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji kojoj je prijavljen nestanak ili pronalazak osobne iskaznice dužna je podatak o nestanku bez odgode upisati u službene evidencije te se na temelju tog podatka u evidenciji osobnih iskaznica koja se vodi u informacijskom sustavu Ministarstva nestaloj osobnoj iskaznici evidentira status nevažeće osobne iskaznice.

(4) Nakon što se nestaloj osobnoj iskaznici evidentira status nevažeće osobne iskaznice, automatski se pokreće zahtjev za suspenziju certifikata.

Članak 18.

(1) Nestanak osobne iskaznice ili sumnja u zlouporabu, u svrhu suspenzije certifikata, može se prijaviti korištenjem elektroničke usluge davatelja usluga certificiranja iz članka 2. stavka 5. ovoga Zakona.

(2) Kod prijave nestanka ili sumnje u zlouporabu osobne iskaznice korištenjem elektroničke usluge iz stavka 1. ovoga članka certifikati će biti suspendirani ako je tijekom provjere pristupnih podataka za Portal elektroničke osobne iskaznice prethodno potvrđen identitet osobe koja prijavljuje nestanak.

(3) Osoba iz stavka 2. ovoga članka dužna je naknadno, u najkraćem mogućem roku prijaviti nestanak osobne iskaznice najbližoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji radi evidentiranja potrage za osobnom iskaznicom u evidenciji koja se vodi u informacijskom sustavu Ministarstva.

Članak 19.

(1) Ako osoba čijoj su osobnoj iskaznici suspendirani certifikati zbog nestanka prijavi pronalazak osobne iskaznice u roku od osam dana od dana suspenzije certifikata, certifikati će ponovo postati važeći.

(2) Istekom roka od osam dana od dana suspenzije certifikata certifikati se automatski opozivaju i više se ne mogu koristiti.

(3) Ako osoba starija od 65 godina kojoj je nestala osobna iskaznica izdana s certifikatima prijavi pronalazak osobne iskaznice nakon isteka roka od osam dana od dana suspenzije certifikata, osobnu iskaznicu može nastaviti koristiti pod uvjetom iz članka 4. stavka 7. ovoga Zakona, ako je njezin pronalazak prijavila u roku od 15 dana od dana evidentiranja statusa nevažeće osobne iskaznice u evidenciji osobnih iskaznica.

(4) Nestalu osobnu iskaznicu izdanu osobi starijoj od 65 godina bez certifikata osoba kojoj je izdana može nastaviti koristiti ako njezin pronalazak prijavi u roku od 15 dana od dana evidentiranja statusa nevažeće osobne iskaznice u evidenciji osobnih iskaznica.

Članak 20.

(1) Evidenciju osobnih iskaznica vodi Ministarstvo.

(2) Ministar nadležan za unutarnje poslove pravilnikom će propisati sadržaj i način vođenja evidencija osobnih iskaznica te izdanih certifikata.

(3) Obrada osobnih podataka sadržanih u evidenciji osobnih iskaznica i davanje podataka iz te evidencije primateljima obavlja se pod uvjetima propisanim zakonom kojim je uređena zaštita osobnih podataka.

Članak 21.

(1) Ministar nadležan za unutarnje poslove pravilnikom propisuje cijenu osobne iskaznice.

(2) U cijenu osobne iskaznice uračunani su troškovi obrasca osobne iskaznice i pripadajućih elektroničkih komponenti, obrasca koji se koristi u postupku njezina izdavanja, troškovi izrade, troškovi izdavanja certifikata i troškovi dostave u Ministarstvo.

(3) Troškove iz stavka 2. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice.

Članak 22.

Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za unutarnje poslove, određuje pravnu osobu u državnom vlasništvu (u daljnjem tekstu: ovlaštena pravna osoba) za obavljanje poslova:

1. tehničke izrade osobne iskaznice

2. tiskanja obrasca osobne iskaznice te obrasca koji se koristi u postupku njezina izdavanja

3. vođenja evidencije o izrađenim osobnim iskaznicama

4. izdavanja kvalificiranih certifikata.

Članak 23.

(1) Policijske uprave odnosno policijske postaje elektroničkim putem dostavljaju ovlaštenoj pravnoj osobi sve osobne podatke koji se upisuju i elektronički unose u obrazac osobne iskaznice.

(2) Ovlaštena pravna osoba osobne podatke iz stavka 1. ovoga članka smije koristiti samo u svrhu upisa i elektroničkog unosa u obrazac osobne iskaznice.

(3) Upis i elektronički unos osobnih podataka u obrazac osobne iskaznice mora se obavljati u sigurnom okruženju uz poduzimanje tehničkih, kadrovskih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe.

(4) Nitko ne smije mijenjati, brisati ili na drugi način krivotvoriti podatke koji su upisani i elektronički uneseni u obrazac osobne iskaznice.

(5) Ministar nadležan za unutarnje poslove pravilnikom će propisati organizacijske, tehničke i sigurnosne mjere u postupku izdavanja osobnih iskaznica.

V. NADZOR

Članak 24.

Nadzor nad postupkom izdavanja osobnih iskaznica koji se obavlja u ovlaštenoj pravnoj osobi obavlja Ministarstvo.

Članak 25.

(1) Nadzor nad ispunjavanjem i provedbom organizacijskih, tehničkih i sigurnosnih mjera u postupku izdavanja osobnih iskaznica u ovlaštenoj pravnoj osobi, propisanih pravilnikom iz članka 23. stavka 5. ovoga Zakona, obavljaju službene osobe Ministarstva koje su nadležne za obavljanje poslova vezanih uz postupke izdavanja osobnih iskaznica i nadzora nad tim poslovima.

(2) Ako u provedbi nadzora službene osobe Ministarstva utvrde da ovlaštena pravna osoba ne provodi organizacijske, tehničke i sigurnosne mjere, Ministarstvo će joj rješenjem privremeno zabraniti obavljanje poslova te odrediti rok u kojem je dužna otkloniti utvrđene nedostatke.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Nadzor nad postupkom izdavanja osobnih iskaznica u dijelu prikupljanja, obrade, korištenja i zaštite osobnih podataka mogu provoditi i državna i druga tijela određena zakonom i drugim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

(5) Nadzor nad postupkom izdavanja osobnih iskaznica u području davanja usluga certificiranja provode državna i druga tijela određena zakonom i drugim propisima kojima se uređuje elektronički potpis.

(6) Nadzor nad postupkom izdavanja osobnih iskaznica u području provedbe informacijske sigurnosti mogu provoditi i državna i druga tijela određena zakonom i drugim propisima kojima se uređuje informacijska sigurnost.

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 26.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ovlaštena pravna osoba ako ne poduzme tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe (članak 23. stavak 3.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 10.000,00 kuna i odgovorna osoba u ovlaštenoj pravnoj osobi.

Članak 27.

Novčanom kaznom od 3000,00 do 4500,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba:

1. koja je navršila 18 godina i ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nije ishodila osobnu iskaznicu (članak 3. stavak 2.)

2. koja u roku od 15 dana od dana nastupanja okolnosti iz članka 5. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Zakona ne podnese zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice

3. koja u slučaju promjene podataka o svom osobnom imenu ili osobnom identifikacijskom broju ne zatraži opoziv ili suspenziju certifikata u roku od dva dana od dana nastanka promjene (članak 5. stavak 3.).

Članak 28.

Novčanom kaznom od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba:

1. koja u roku od 15 dana od dana nastupanja okolnosti iz članka 5. stavka 1. točke 3. i 4. ovoga Zakona ne podnese zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice

2. koja u propisanom roku osobnu iskaznicu koja je prestala važiti prije isteka roka na koji je izdana ne vrati nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji (članak 15. stavci 2. i 3.).

Članak 29.

Novčanom kaznom od 200,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba:

1. koja kod sebe nema osobnu iskaznicu ili je odbije dati na uvid ovlaštenim osobama (članak 16. stavak 1.)

2. koja bez odgode ne prijavi nestanak ili pronalazak osobne iskaznice (članak 17. stavci 1. i 2.).

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

(1) Osobne iskaznice izdane prije stupanja na snagu ovoga Zakona na rok važenja od pet ili deset godina važe do isteka roka njihova važenja, a osobe kojima su izdane mogu ih, ako žele, zamijeniti osobnim iskaznicama koje se izdaju na temelju ovoga Zakona i prije isteka roka važenja.

(2) Osobne iskaznice izdane prije stupanja na snagu ovoga Zakona osobama starijim od 65 godina bez roka važenja ostaju važeće, a osobe kojima su izdane mogu ih, ako žele, zamijeniti osobnim iskaznicama koje se izdaju na temelju ovoga Zakona.

Članak 31.

Postupci rješavanja zahtjeva za izdavanje osobnih iskaznica započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, br. 11/02., 122/02., 31/06. i 68/13.).

Članak 32.

Pravna osoba u državnom vlasništvu određena na temelju Zakona o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, br. 11/02., 122/02., 31/06. i 68/13.) za obavljanje poslova u vezi s osobnim iskaznicama nastavlja obavljati te poslove sukladno danom ovlaštenju do donošenja nove odluke, sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 33.

Ministar nadležan za unutarnje poslove donijet će pravilnik iz članka 7. stavka 4., članka 20. stavka 2., članka 21. stavka 1. i članka 23. stavka 5. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 34.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, br. 11/02., 122/02., 31/06. i 68/13.).

Članak 35.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-01/56

Zagreb, 29. svibnja 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.