Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 62/2015 (5.6.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1199

Na osnovi članka 24. stavka 3. i članka 25. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) te članka 26. točke 6. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 84. sjednici održanoj 29. travnja 2015. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DENTALNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 146/13., 160/13., 34/14. i 66/14.) u članku 1. stavku 1. riječi: »iz obveznog iz obveznog zdravstvenog osiguranja« zamjenjuju se riječima: »iz obveznog zdravstvenog osiguranja«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. u tablici »DTP »nulte« razine _KURATIVA_ sve osigurane osobe« šifre postupaka: »DM027« i »DM028« brišu se, a šifra postupka: »DM422« zamjenjuje se šifrom postupka: »DM464«.

U tablici »DTP I. razine _KURATIVA_ sve osigurane osobe« šifra postupka: »DM464« zamjenjuje se šifrom postupka: »DM422«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 2. Popis dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – ortodoncija za doktora dentalne medicine i Popis dijagnostičko-terapijskih postupaka dentalne tehnike za ortodonciju zamjenjuju se kako slijedi:

»Popis dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – ortodoncija za doktora dentalne medicine

Šifra

Naziv DTP-a

KRITERIJ – dijagnoza

KRITERIJ – šifra postupka

Opis

DO001

Ortodontski pregledPregled radi donošenja odluke o potrebi liječenja i za drugo mišljenje. Maksimalno dvaput godišnje

DO002

Dijagnostički postupci u ortodonciji*

 

31014, 31003, 13020, 13021, 13023, 31013

Obračunava se 1x pred početak ortodontskog liječenja. Uključuje uzimanje otiska, analizu studijskog modela, očitavanje ortopantomogram snimke, kefalometrijsku analizu i Rtg analizu šake, intraoralne i ekstraoralne fotografije pacijenta. Ispostavlja se račun u svrhu dijagnostičke obrade kod osigurane osobe kod koje se ne nastavlja liječenje ortodontskom napravom.

DO003

Fiksna ortodontska terapija za jednu čeljust


13020, 13021, 13023, 31014, 52482, 52470, 52471, 52356, 91310, 52466, 52468, 52473, 45210, 45320, 52462

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog lječenja/ortodontske naprave, analizu telerentgenskih snimaka, strojno čišćenje cakline sa jetkanjem cakline,postavljanje fiksne ortodontske naprave za jednu čeljust, te potreban materijal (lukovi, prsteni, klasične metalne bravice, sa ostalim potrebnim materijalom)** kefalometrijsku analizu, Rtg analizu šake, kontrolni pregled tijekom ortodontske terapije s prilagođavanjem i aktiviranjem fiksne ortodontske naprave, skidanje bravica, prstena, lukova,čišćenje i poliranje zubi u jednoj čeljusti i fluoridacija zubi sa ostalim potrebnim materijalom***, postava retainera nakon ortodontske terapije, uzimanje završnog otiska i arhiviranje sa ostalim potrebnim materijalom****, kontrole tijeka ortodontske terapije s readaptacijom retainera – naprave za retenciju po čeljusti.

DO004

Mobilna ortodontska terapija – monomaksilarnom napravom (jedna čeljust)

 

13020, 13021, 13023, 52460, 52462, 52485, 52487, 91310, 52466

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, izradu i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog liječenja/ortodontske naprave, postavu monomaksilarane mobilne ortodontske naprave, kontrole tijeka ortodontske terapije s readaptacijom mobilne monomaksilarne ortodontske naprave.

DO005

Mobilna ortodontska terapija – bimaksilarnom napravom (obje čeljusti)

 

13020, 13021, 13023, 52461, 52463, 52486, 52488, 91310, 52466

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, izradu i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog lječenja/ortodontske naprave, postavu bimaksilarne mobilne ortodontske naprave, kontrolu tijeka ortodontske terapije s readaptacijom mobilne bimaksilarne ortodontske naprave.

DO006

Delairova maska

K07.1, K07.2, Q35

13020, 13021, 13023, 91310, 52466

Uključuje uzimanje otiska i postavljanje Delairove maske u tijeku ortodontske terapije fiksnom ortodontskom napravom, troškove materijala, kontrole tijeka ortodontske terapije Delairovom maskom s readaptacijom – prema utvrđenoj medicinskoj indikaciji.

DO007

Ortodontska naprava za forsirano širenje nepca – RPE

K07.0, K07.1, K07.2, Q35

13020, 13021, 13023, 91310, 52466

Uključuje uzimanje otiska, analizu i nacrt liječenja, rad i postavu ortodontske naprave za širenje nepca – RPE s kontrolnim pregledima uključujući potrošni materijal.

DO008

Headgear

 

52472

Uključuje uzimanje otiska i postavljanje Headgeara u tijeku ortodontske terapije fiksnom ortodontskom napravom, troškove materijala, kontrole tijeka ortodontske terapije Headgearom s readaptacijom.

DO009

Reparatura mobilne ortodontske naprave

 

13020, 13021, 1302352464, 52465

Reparatura mobilne ortodontske naprave bez ili sa novim elementima. Uključuje uzimanje otiska, korekcija pri predaji naprave.

Popis dijagnostičko-terapijskih postupaka dentalne tehnike za ortodonciju

Šifra DTP-a

Naziv DTP-a

Kriterij šifra ortodontske naprave

Opis

DO010

Lab. izrada studijskog modela pri dijagnostičkom postupku ili pri ortodontskoj terapiji (fiksnom orto. napravom, Delairovom maskom i headgearom) za obje čeljusti

52491, 52497, 52492

Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi studijskih modela.

DO011

Lab. izrada mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne (za 1 čeljust)

52493

Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne (za 1 čeljust)

DO012

Lab. izrada mobilne ortodontske naprave – bimaksilarna (za obje čeljusti)

52494

Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne (za obje čeljusti)

DO013

Lab. izrada retainera (za 1 čeljust)

52495

Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi retencijske naprave – retainer (za 1 čeljust)

DO014

Reparatura mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne (za 1 čeljust) – 1x godišnje tijekom ortodontske terapije

52496

Rad i materijal popravka mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne (za 1 čeljust)

DO015

Reparatura mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne (za obje čeljusti) – 1x godišnje tijekom ortodontske terapije

52300

Rad i materijal popravka mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne (za obje čeljusti)

DO016

Lab. izrada ordontske naprave za forsirano širenja nepca (RPE) – 1x tijekom ortodontskog liječenja prema med. indikaciji

52498

Rad i materijal pri izradi ortodontske naprave za forsirano širenje nepca – 1x tijekom ortodontskog liječenja prema med. indikaciji

«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 2. tiskanica potvrde o dentalnom pomagalu/ortodontskoj napravi zamjenjuje se novom tiskanicom potvrde o dentalnom pomagalu/ortodontskoj napravi čiji je oblik i sadržaj otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/15-01/128

Urbroj: 338-01-01-15-01

Zagreb, 29. travnja 2015.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.


Potvrda o dentalnim pomagalima/napravama 

62 05.06.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja 62 05.06.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja