Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe

NN 62/2015 (5.6.2015.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1200

Na osnovi članka 103. stavka 1. točke 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 6. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 84. sjednici održanoj 29. travnja 2015. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA NA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI OSIGURANE OSOBE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući (»Narodne novine«, broj 88/10., 1/11., 16/11. – ispravak, 87/11., 38/13., 49/13. i 93/13.) tiskanica »NALOG Broj__ ZA PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI« iz članka 5. stavka 2. mijenja se, tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

U članku 8. Pravilnika riječi: »ovlašteni doktor« zamjenjuju se riječima: »liječničko povjerenstvo regionalnog ureda« u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/15-01/129

Urbroj: 338-01-01-15-01

Zagreb, 29. travnja 2015.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.


NALOG Broj__ ZA PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI

62 05.06.2015 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe 62 05.06.2015 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe