Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju

NN 64/2015 (10.6.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju

HRVATSKI SABOR

1224

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. svibnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/50

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 2. lipnja 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Članak 1.

U Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine«, br. 56/13.) u članku 1. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ovim Zakonom uređuju se zahtjevi za zaštitu zdravlja stanovništva od radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju te vrijednosti parametara, učestalost i metode za praćenje radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive:

− Direktiva Vijeća 1998/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (SL L 330, 5. 12. 1998.) – u daljnjem tekstu: Direktiva Vijeća 1998/83/EZ

− Direktiva Vijeća 2013/51/Euratom od 22. listopada 2013. o utvrđivanju zahtjeva za zaštitu zdravlja stanovništva od radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju (SL L 296, 7. 11. 2013.) – u daljnjem tekstu: Direktiva Vijeća 2013/51/Euratom.«.

Članak 3.

U članku 4. točka 20. mijenja se i glasi:

»20. Monitoring vode za ljudsku potrošnju podrazumijeva sustavno praćenje zdravstvene ispravnosti vode provođenjem niza planiranih mjerenja i analiza pojedinih parametara vode za ljudsku potrošnju, kako bi se utvrdila njezina sukladnost s propisanim vrijednostima, a obuhvaća redovni i revizijski monitoring (praćenje) te monitoring parametara radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju.«.

Iza točke 20. dodaju se točke 21., 22. i 23. koje glase:

»21. Radioaktivna tvar je svaka tvar koja sadrži jedan ili više radionuklida čija se aktivnost ili koncentracija aktivnosti ne može zanemariti sa stajališta zaštite od zračenja.

22. Indikativna doza ili ID je očekivana efektivna doza za jednu godinu unošenja koja proizlazi iz svih radionuklida čija je prisutnost otkrivena u opskrbi vode namijenjene za ljudsku potrošnju, prirodnog i umjetnog podrijetla, ali s iznimkom tricija, kalija-40, radona i kratkoživućih potomaka raspada radona.

23. Vrijednost parametara je vrijednost radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju iznad koje nadležno tijelo procjenjuje predstavlja li prisutnost radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju rizik za ljudsko zdravlje koji zahtijeva djelovanje i, kada je to potrebno, poduzimaju korektivne mjere kako bi se dosegnula razina kvalitete vode koja je u skladu sa zahtjevima za zaštitu ljudskog zdravlja sa stajališta zaštite od zračenja.«.

Članak 4.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Parametri za provjeru sukladnosti vode za ljudsku potrošnju su parametri zdravstvene ispravnosti, indikatorski parametri i parametri radioaktivnih tvari, propisani pravilnikom iz članka 10. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona.«.

U stavku 2. iza riječi: »ispunjavati« dodaju se riječi: »parametre radioaktivnih tvari i«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Pojam mjesta za provjeru sukladnosti iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka, a u vezi s parametrima radioaktivnih tvari, ne dovodi u pitanje izbor mjesta uzorkovanja koje može biti bilo koje mjesto unutar zone opskrbe ili u postrojenju za obradu pod uvjetom da nema negativne promjene vrijednosti koncentracije između mjesta uzorkovanja i mjesta sukladnosti.«.

Članak 5.

U članku 10. stavak 1. briše se.

U stavku 2. koji postaje stavak 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– parametre za provjeru sukladnosti i parametre radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju, vrste i opseg analiza uzoraka u svrhu ispitivanja parametara za provjeru sukladnosti, vrijednosti parametara, učestalost uzimanja uzoraka vode za ljudsku potrošnju u sklopu redovitog i revizijskog monitoringa te monitoringa radioaktivnih tvari, kao i metode laboratorijskog ispitivanja parametara sukladnosti u vodi za ljudsku potrošnju,«.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 2., 3. i 4.

Članak 6.

Iza članka 12. dodaje se članak 12.a koji glasi:

»Članak 12.a

Iznimno od članka 12. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona, procjenu rizika vezano uz odstupanje izmjerenih vrijednosti parametara radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju od propisanih pravilnikom iz članka 10. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona te predlaganje mjera koje se trebaju poduzeti obavlja Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost.«.

Članak 7.

U članku 13. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Iznimno od odredaba stavaka 1. do 5. ovoga članka, analize vode za ljudsku potrošnju na parametre radioaktivnih tvari obavljaju stručni tehnički servisi koje rješenjem ovlašćuje ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost prema posebnim propisima kojima je uređena radiološka i nuklearna sigurnost.«.

Članak 8.

U članku 15. stavku 2. podstavku 3. iza riječi: »isporuke vode,« dodaju se riječi: »uzimajući u obzir dostupne rezultate monitoringa kakvoće podzemnih i površinskih voda te planova upravljanja vodnim područjima,«.

U podstavku 4. iza riječi: »od M.D.K. vrijednosti« briše se zarez i dodaju riječi: »te dodatno Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost svako odstupanje parametara radioaktivnih tvari,«.

Na kraju podstavka 5. točka se zamjenjuje zarezom te dodaju podstavci 6. i 7. koji glase:

»– uspostaviti komunikaciju s ciljem prikupljanja podataka o postupcima samokontrole potencijalnih onečišćivača i procjene opasnosti od pojave onečišćivala u vodi za ljudsku potrošnju,

– na zahtjev subjekta u poslovanju s hranom osigurati rezultate provedenih analiza u vodi za ljudsku potrošnju koju mu isporučuje.«.

Članak 9.

U članku 17. stavku 1. iza riječi: »indikatorske parametre« dodaju se riječi: »te jedan puta godišnje na parametre radioaktivnih tvari«.

U stavku 3. iza riječi: »službeni laboratoriji« dodaju se riječi: »i stručni tehnički servisi«, a riječi: »stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 1. i 6.«.

Članak 10.

U članku 20. stavku 1. iza riječi: »sukladnosti« dodaju se riječi: »i parametre radioaktivnih tvari«, a iza riječi: »članka 11. ovoga Zakona« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno procjenu rizika Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost«.

U podstavku 2. iza riječi: »nesukladnost« briše se zarez i dodaju riječi: »te dodatno Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u slučaju odstupanja izmjerenih vrijednosti parametara radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju od propisanih pravilnikom iz članka 10. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona.«.

U podstavku 3. iza riječi: »Stručno povjerenstvo« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost«.

U podstavku 5. riječi: »zdravstvene neispravnosti vode« zamjenjuju se riječima: »odstupanja od parametara sukladnosti propisanih pravilnikom iz članka 10. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost obvezan je predložiti mjere i procjenu ugroženosti zdravlja ljudi u slučaju odstupanja izmjerenih parametara radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju od propisanih pravilnikom iz članka 10. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona.

(7) Uspješnost provedenih mjera dokazuje se ispitivanjem stručnih tehničkih servisa iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 11.

U članku 25. stavku 3. iza riječi: »Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo« dodaju se riječi: »i Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost«.

Članak 12.

U članku 37. stavku 1. broj: »30« zamjenjuje se brojem: »60«.

U stavku 3. iza riječi: »Grada Zagreba« dodaju se riječi: »i Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5., 6., 7. i 8. koji glase:

»(4) Ne dovodeći u pitanje odredbe posebnih propisa kojima je uređena radiološka sigurnost, ministar nadležan za zdravlje donosi godišnji plan monitoringa (praćenja) parametara radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju, na prijedlog Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, najkasnije 60 dana prije početka kalendarske godine.

(5) Cilj plana monitoringa iz stavka 4. ovoga članka je utvrditi predstavlja li odstupanje izmjerenih parametara radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju od propisanih pravilnikom iz članka 10. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona rizik za ljudsko zdravlje koji zahtijeva djelovanje te kako bi se poduzele, kada je to potrebno, korektivne mjere radi poboljšanja kvalitete vode do razine koja je u skladu sa zahtjevima za zaštitu ljudskog zdravlja sa stajališta radiološke sigurnosti.

(6) Plan monitoringa iz stavka 4. ovoga članka mora se temeljiti na strategijama i učestalosti praćenja parametara propisanih pravilnikom iz članka 10. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona, radi postizanja cilja iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Planom monitoringa mora se osigurati da su izmjerene vrijednosti reprezentativne za kvalitetu vode koja se troši tijekom cijele godine. U slučaju vode namijenjene za ljudsku potrošnju koja se stavlja u boce ili posude namijenjene za prodaju, to ne dovodi u pitanje načela sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP), kako je propisano Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.) i načelima službene kontrole iz Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (SL L 165, 30. 4. 2004.).

(8) Praćenje koje se provodi glede ID-a i obilježja analitičkih metoda moraju biti u skladu sa zahtjevima propisanim pravilnikom iz članka 10. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 13.

U članku 38. stavku 2. podstavku 2. riječi: »31. listopada« zamjenjuju se riječima: »30. rujna«.

U podstavku 4. riječi: »iz stavka 1. podstavka 3.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 2. podstavka 3.«.

Članak 14.

Iza članka 41. dodaje se naslov i članak 41.a koji glasi:

»Obveze Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost

Članak 41.a

(1) Provedbu monitoringa parametara radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju koordinira Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost.

(2) U svrhu provođenja monitoringa parametara radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost obvezan je:

− dostaviti prijedlog plana monitoringa ministru nadležnom za zdravlje svake godine najkasnije do 30. rujna za iduću godinu, uzimajući u obzir svoju procjenu,

− u elektroničkom obliku uspostaviti bazu podataka provedbe monitoringa radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju,

− izraditi godišnji izvještaj o praćenju radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju i dostaviti ga ministru nadležnom za zdravlje najkasnije do 31. svibnja iduće godine za prethodnu godinu,

− izraditi trogodišnji izvještaj o praćenju radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju na temelju godišnjih izvještaja iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka i dostaviti ga ministru nadležnom za zdravlje najkasnije do 31. svibnja tekuće godine za prethodne tri godine.

(3) Bazu podataka i izvještaje iz stavka 2. podstavaka 2., 3. i 4. ovoga članka Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost izrađuje na osnovi podataka stručnih tehničkih servisa o provedenim ispitivanjima vode u monitoringu.«.

Članak 15.

U članku 44. stavku 1. iza riječi: »parametara« dodaju se riječi: »i parametara radioaktivnih tvari«.

Članak 16.

U članku 45. stavku 1. podstavku 8. iza riječi: »sanitarnoj inspekciji« briše se zarez i dodaju riječi: »te svako odstupanje parametara radioaktivnih tvari stručnom povjerenstvu, nadležnoj sanitarnoj inspekciji i Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost,«.

Članak 17.

(1) Iznimno od članka 12. ovoga Zakona, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost obvezan je prijedlog plana monitoringa za 2016. godinu dostaviti ministarstvu nadležnom za zdravlje najkasnije do 15. siječnja 2016.

(2) Iznimno od članka 12. ovoga Zakona, ministar nadležan za zdravlje donijet će godišnji plan monitoringa (praćenja) parametara radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju za 2016. godinu, na prijedlog Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, najkasnije 1. veljače 2016.

Članak 18.

Ministar nadležan za zdravlje će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti odredbe Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (»Narodne novine«, br. 125/13. i 141/13.) s odredbama ovoga Zakona.

Članak 19.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. studenoga 2015.

Klasa: 022-03/15-01/57

Zagreb, 29. svibnja 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.