Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

NN 64/2015 (10.6.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

HRVATSKI SABOR

1225

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. svibnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/51

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 2. lipnja 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

Članak 1.

U Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13. i 92/14., u daljnjem tekstu: Zakon) u članku 1.a podstavak 14. mijenja se i glasi:

»− Direktiva (EU) 2015/413 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2015. o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima protiv sigurnosti prometa na cestama (SL L 68/9, 13. 3. 2015.),«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točki 34. iza riječi: »buldožer,« dodaje se riječ: »motokultivator,«.

U točki 38. riječi: »50 km na sat« zamjenjuju se riječima: »45 km/h«.

U točki 39. riječi: »50 km/h« zamjenjuju se riječima: »45 km/h«.

U točki 40. riječi: »50 km/h« zamjenjuju se riječima: »45 km/h«.

Iza točke 50. dodaju se nove točke 51. i 52. koje glase:

»51) »natjecateljsko vozilo« je motorno vozilo koje je posebno opremljeno, preinačeno i namijenjeno za sudjelovanje na automobilskim sportskim natjecanjima, za koje osnovne tehničke uvjete, uvjete uporabe i način stjecanja statusa natjecateljskog vozila pravilnikom utvrđuje ministar nadležan za poslove prometa u suglasnosti s ministrom nadležnim za unutarnje poslove,

52) »turističko vozilo« je motorno ili priključno vozilo posebne namjene, konstruirano ili preinačeno isključivo za turističke potrebe za koje osnovne tehničke uvjete i uvjete uporabe pravilnikom utvrđuje ministar nadležan za poslove prometa u suglasnosti s ministrom nadležnim za unutarnje poslove te koje se razvrstava u kategoriju turističkih vozila.«.

Dosadašnje točke 51. do 96. postaju točke 53. do 98.

Članak 3.

U članku 199. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Vozač vozila C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE i H, instruktor vožnje, mladi vozač, kao i vozač vozila B kategorije kada upravlja vozilom u profesionalne svrhe (taksisti, vozači hitne pomoći, vozači u tvrtkama i tijelima državne vlasti itd.), ne smije upravljati vozilom na cesti niti početi upravljati vozilom ako je pod utjecajem droga ili lijekova ili ako u krvi ima alkohola.«.

Članak 4.

U članku 208. stavku 4. riječi: »one kategorije za koju postaje ovlašteni ispitivač« brišu se.

Članak 5.

U članku 217. stavku 1. točki 1. riječ: »motokultivatori« zamjenjuje se riječima: »laki četverocikli«.

U točki 9. riječi: »veća od 7.500 kg« zamjenjuju se riječima: »veća od 3.500 kg«.

Članak 6.

U članku 219. stavku 1. točki (b) riječi: »već imaju pravo upravljati vozilima kategorije B, C1, C, D1 i D« zamjenjuju se riječima: »su već položili vozački ispit za upravljanje vozilima kategorije B, C1, C, D1 i D«.

U točki (c) riječi: »vozaču koji već ima pravo upravljati vozilima kategorije B« zamjenjuju se riječima: »vozačima koji su već položili vozački ispit za upravljanje vozilima kategorije B«.

Članak 7.

U članku 221. stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 8.

U članku 222. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Vozačka dozvola za upravljanje vozilima AM, A1, A2, A, B, BE, F i G kategorije izdaje se s rokom važenja od 10 godina. Prilikom produljenja vozačke dozvole vozač je dužan podvrgnuti se zdravstvenom pregledu za vozača u slučaju kada je obveza zdravstvenog pregleda utvrđena zdravstvenim uvjerenjem na temelju kojeg je vozačka dozvola izdana.«.

U stavku 4. riječi: »kojem je upravljanje vozilom osnovno zanimanje« zamjenjuju se riječima: »koji upravlja vozilom u profesionalne svrhe«.

Članak 9.

U članku 224. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Protiv rješenja donesenog u postupku izdavanja vozačke dozvole ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 10.

U članku 232. stavku 1. riječi: »kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje« zamjenjuju se riječima: »koji upravljaju vozilom u profesionalne svrhe«.

Članak 11.

U članku 236. stavku 3. iza riječi: »policijski službenici,« dodaju se riječi: »inspektori cestovnog prometa i inspektori cesta«.

Članak 12.

U članku 241. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Protiv rješenja donesenog u postupku izdavanja izvoznih pločica ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 7. i 8.

Članak 13.

U članku 250. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) U slučaju prodaje ili drugog načina promjene vlasništva na vozilu, novi vlasnik vozila dužan je u roku od 15 dana od stjecanja vozila registrirati vozilo na svoje ime ili ga odjaviti, a ako ga ne registrira na svoje ime ili ne odjavi, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove će, na zahtjev osobe na koju je vozilo registrirano, rješenjem ukinuti registraciju vozila.

(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 14.

U članku 252. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. postaju stavci 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10.

Iza dosadašnjeg stavka 12., koji postaje stavak 11., dodaje se novi stavak 12. koji glasi:

»(12) Protiv rješenja donesenog u postupku registracije vozila, produženja važenja prometne dozvole, izdavanja pokusnih pločica, izdavanja i ukidanja odobrenja za izdavanje pokusnih pločica, izdavanja odobrenja za korištenje prenosivih pločica i oduzimanja prenosivih pločica ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 15.

U članku 284. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Policijska uprava, odnosno policijska postaja odbit će izdati vozačku dozvolu kandidatu za vozača, odnosno oduzet će vozačku dozvolu vozaču ili instruktoru vožnje čija je zdravstvena sposobnost različito ocijenjena u jednoj ili više zdravstvenih ustanova, sve dok drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo iz članka 234. stavka 1. ovoga Zakona ne utvrdi da je zdravstveno sposoban za upravljanje vozilima kategorija za koje se vozačka dozvola izdaje, odnosno oduzima.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Protiv rješenja iz stavka 1., 3., 4. i 5. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 16.

U članku 285. stavku 1. točka 3. briše se.

Dosadašnje točke 4., 5., 6. i 7. postaju točke 3., 4., 5. i 6.

Članak 17.

U članku 287. stavku 3. riječi: »članka 216. stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »članka 216. stavka 3.«.

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-01/58

Zagreb, 29. svibnja 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.
studeni 2022.