Pravilnik o Diplomatskoj akademiji i polaganju savjetničkog ispita

NN 64/2015 (10.6.2015.), Pravilnik o Diplomatskoj akademiji i polaganju savjetničkog ispita

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

1232

Na temelju članka 37. stavak 3. i članka 38. stavak 5. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/1996., 72/2013. i 127/2013.), donosim

PRAVILNIK

O DIPLOMATSKOJ AKADEMIJI I POLAGANJU SAVJETNIČKOG ISPITA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o Diplomatskoj akademiji i polaganju savjetničkog ispita (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se:

1. stručno usavršavanje iz djelokruga službe vanjskih poslova;

2. program, način i uvjeti polaganja stručnih ispita koji se polažu sukladno odredbama ovog Pravilnika;

3. program priprema za rad u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu (u daljnjem tekstu: diplomatskim misijama i konzularnim uredima);

4. program priprema za rad u tijelima Europske unije (u daljnjem tekstu: EU) te međunarodnim tijelima i organizacijama;

5. izdavačka djelatnost, obrada i prikupljanje stručne literature u okviru poslova knjižnice Ministarstva.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Pravilniku odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova se u daljnjem tekstu Pravilnika navodi kao Ministarstvo.

Članak 2.

Vijeće Diplomatske akademije (u daljnjem tekstu: Vijeće) je savjetodavno tijelo koje daje mišljenje o programu i procesu stručnog usavršavanja i drugim djelatnostima Diplomatske akademije.

Vijeće ima sedam članova koje imenuje ministar vanjskih i europskih poslova (u daljnjem tekstu: ministar), na prijedlog glavnog tajnika Ministarstva (u daljnjem tekstu: glavni tajnik) i načelnika Sektora za diplomatsko i europsko usavršavanje i pripreme (u daljnjem tekstu: načelnik Sektora).

Članovi Vijeća su predavači na Diplomatskoj akademiji, a po dužnosti glavni tajnik i načelnik Sektora.

Sjednice Vijeća saziva i njima predsjedava načelnik Sektora.

Članak 3.

Predavači na Diplomatskoj akademiji su diplomati, sveučilišni profesori, znanstvenici, političke i druge stručne osobe.

Ministar, na prijedlog Vijeća, potvrđuje predavače na Diplomatskoj akademiji za svaku akademsku godinu.

2. STRUČNO USAVRŠAVANJE

Članak 4.

Sektor za diplomatsko i europsko usavršavanje i pripreme (u daljnjem tekstu: Sektor):

– provodi stručno usavršavanje profesionalnih diplomata u službi vanjskih poslova;

– priprema profesionalne i ugovorne diplomate i ostale djelatnike za rad u diplomatskim misijama i konzularnim uredima te, po potrebi, i za rad u tijelima EU i međunarodnim organizacijama;

– provodi stručne ispite koji se polažu sukladno odredbama ovog Pravilnika: prvi diplomatski ispit, završni stručni diplomatski ispit, savjetnički ispit, kao i druge provjere znanja u funkciji obavljanja temeljnih zadaća službe vanjskih poslova, uključujući i odgovarajuće provjere znanja u postupku prijma u službu vanjskih poslova;

– sukladno posebnim sporazumima i programima, u području svojeg djelokruga poslova, stručno usavršava hrvatske i strane državljane, te surađuje s fizičkim i pravnim osobama u zemlji i inozemstvu radi ostvarivanja međunarodnih političkih, gospodarskih, pravnih i drugih ciljeva od važnosti za službu vanjskih poslova.

Članak 5.

Stručno usavršavanje u službi vanjskih poslova provodi se putem temeljnih i specijaliziranih diplomatskih i EU tečajeva, seminara, diplomatske prakse, predavanja, konferencija i učenja stranih jezika.

Oblici stručnog usavršavanja iz stavka 1. ovog članka provode se kroz opće i posebne programe, za koje se, prema potrebi, prethodno provode klasifikacijski postupci.

Članak 6.

Ministar, na prijedlog Vijeća, donosi plan i program stručnog usavršavanja kojim se razrađuje Jednogodišnji stručni diplomatski studij i ostali oblici diplomatskog usavršavanja, kao i program polaganja stručnih ispita iz članka 4. st. 1. al. 3. ovoga Pravilnika.

Program iz stavka 1. ovog članka sadrži način stručnog usavršavanja i utvrđuje nastavnu građu i okvirni broj nastavnih sati, te čini sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 1.).

Ministar donosi, na prijedlog glavnog tajnika, odluku o visini naknada u procesu stručnog usavršavanja (mentorstvo, predavanja, povjerenstva itd.).

Članak 7.

Temeljni oblici usavršavanja su: Jednogodišnji stručni diplomatski studij (u daljnjem tekstu: Jednogodišnji studij) i Sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij diplomacije (u daljnjem tekstu: Specijalistički studij diplomacije), koji se provodi u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu.

Polaznici Jednogodišnjeg studija su državni službenici u službi vanjskih poslova završenog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija kao i profesionalni diplomati početnih diplomatskih zvanja (od atašea do I. tajnika), koji su prošli odgovarajući klasifikacijski postupak.

Polaznici Specijalističkog studija diplomacije su, uz polaznike iz stavka 2. ovog članka, strani državljani i diplomati, te polaznici odabrani javnim natječajem (u skladu s pravilima Sveučilišta u Zagrebu), a koji su prošli odgovarajući klasifikacijski postupak.

Članak 8.

Jednogodišnji studij je podijeljen u dva semestra, a svaki semestar na kolegije, s ukupnim trajanjem do 300 nastavnih sati.

Raspis za prijavu polaznika objavljuje se na Intranet stranicama Ministarstva.

Po svakom odslušanom semestru Jednogodišnjeg studija iz stavka 1. ovog članka, polaznici polažu pisane parcijalne ispite. Nakon položenih pisanih parcijalnih ispita i pozitivno ocijenjenog pisanog rada, polažu završni stručni diplomatski ispit.

Članak 9.

Polaznike Jednogodišnjeg studija i Specijalističkog studija diplomacije iz članka 7. st. 2. ovog Pravilnika predlažu uprave, Glavno tajništvo i ostale samostalne ustrojstvene jedinice Ministarstva, a iz redova djelatnika službe vanjskih poslova.

Konačni prijedlog polaznika iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Vijeće, na prijedlog glavnog tajnika i načelnika Sektora, a odluku o polaznicima donosi ministar.

Pohađanje nastave Jednogodišnjeg studija i Specijalističkog studija diplomacije je obvezatno.

Članak 10.

Profesionalni diplomat sa uspješno završenim Specijalističkim studijem diplomacije, oslobođen je polaganja završnoga stručnoga diplomatskog ispita iz članka 8. stavka 3. ovog Pravilnika.

Zaposlenicima u službi vanjskih poslova koji uspješno završe Jednogodišnji studij ili Specijalistički studij diplomacije priznat će se položen posebni dio državnog stručnog ispita.

Članak 11.

Za administrativno-tehničko osoblje u službi vanjskih poslova, ovisno o potrebama, organiziraju se tečajevi i seminari.

Članak 12.

Učenje stranih jezika organizira se sukladno programu prilagođenom potrebama službe vanjskih poslova.

Program donosi Vijeće na prijedlog glavnog tajnika i načelnika Sektora.

3. PROGRAM, NAČIN I UVJETI POLAGANJA PRVOGA DIPLOMATSKOG ISPITA, ZAVRŠNOGA STRUČNOGA DIPLOMATSKOG ISPITA I SAVJETNIČKOG ISPITA

Članak 13.

Program polaganja stručnih ispita – prvog diplomatskog ispita, završnog stručnog diplomatskog ispita i savjetničkog ispita, odgovarajuće složenosti i sadržaja, obavezno obuhvaća provjeru znanja iz sljedećih područja: vanjska politika i međunarodni odnosi, europski poslovi, europske integracije, EU, NATO, Ujedinjeni narodi, ostale međunarodne organizacije i asocijacije, međunarodno, diplomatsko i konzularno pravo, bilateralna i multilateralna diplomacija, diplomatske metode, vještine i tehnika, diplomatski protokol, međunarodni gospodarski odnosi i gospodarska diplomacija, odnosi s javnošću, kulturna i javna diplomacija, poslovna i diplomatska etika, analitičke metode i tehnike, informatička kultura i pismenost, te sigurnosna kultura i osviještenost.

Članak 14.

Polaganju prvoga diplomatskog ispita može pristupiti kandidat sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem struke iz članka 36. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva vanjskih i europskih poslova, a koji ispunjava ostale uvjete sukladno propisima službe vanjskih poslova.

Prvi diplomatski ispit polaže se u odgovarajućem sadržaju prilagođenom odredbama ovog Pravilnika i Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva vanjskih i europskih poslova kao preduvjet za upis u Jednogodišnji studij.

Smatra se da su položili prvi diplomatski ispit svi diplomati u službi vanjskih poslova koji su prošli odgovarajući klasifikacijski postupak iz članka 7. stavka 2. ovog Pravilnika.

Članak 15.

Završni stručni diplomatski ispit Jednogodišnjeg studija iz članka 8. stavka 3. ovog Pravilnika polaže se pred tročlanim povjerenstvom koje određuje glavni tajnik, na prijedlog načelnika Sektora, s popisa članova ispitnih povjerenstava iz članka 19. stavka 3. ovog Pravilnika.

Tijekom Jednogodišnjeg studija polaznik izrađuje pisani rad tema kojeg se utvrđuje iz područja programa Jednogodišnjeg studija u suglasnosti s načelnikom Sektora i mentorom.

Mentor iz prethodnog stavka je jedan od predavača u Diplomatskoj akademiji, odnosno na Specijalističkom studiju diplomacije.

Nakon položenog završnog stručnog diplomatskog ispita, polazniku Jednogodišnjeg studija izdaje se potvrda o uspješno završenom studiju.

Članak 16.

Savjetnički ispit jedan je od uvjeta za stjecanje diplomatskih zvanja: savjetnik i viša diplomatska zvanja.

Savjetnički ispit mogu polagati profesionalni diplomati koji imaju zvanje I. tajnika i završen Jednogodišnji studij ili Specijalistički studij diplomacije.

Položen istovrsni studij u inozemnim diplomatskim akademijama, završen sveučilišni poslijediplomski studiji (strani ili domaći), u trajanju od najmanje godinu dana iz područja vanjske politike, međunarodnih odnosa i diplomacije, može se priznati kao uvjet za pristupanje savjetničkom ispitu, ukoliko takav studij svojim kvalitativnim sadržajem i obujmom odgovara Jednogodišnjem studiju ili Specijalističkom studiju diplomacije.

O sukladnosti programa iz prethodnog stavka prosuđuje kolegij koji čine načelnik Sektora i voditelji službi u Sektoru. Nakon pozitivnog mišljenja kolegija, u programe takvih studija izvršit će uvid i članovi Vijeća te dati svoje mišljenje o sukladnosti programa, kao i mogućnosti da kandidat pristupi savjetničkom ispitu bez završenog Jednogodišnjeg studija ili Specijalističkog studija diplomacije.

Članak 17.

Savjetnički ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela.

Pisani dio ispita iz stavka 1. ovog članka sastoji se u izradi pisanog rada u dogovoru s mentorom, na temu iz područja vanjske politike, međunarodnih odnosa i diplomacije, a u skladu s nekim od područja rada službe vanjskih poslova.

Mentor je stručna osoba iz redova predavača u Diplomatskoj akademiji iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika.

Vijeće, na prijedlog načelnika Sektora, utvrđuje popis tema i mentora koje kandidat može odabrati za ispit iz stavka 1. ovog članka, te daje suglasnost na izbor mentora.

Sve uprave Ministarstva, Glavno tajništvo i ostale samostalne ustrojstvene jedinice Ministarstva, dužne su u skladu s prioritetima vanjske politike Republike Hrvatske predložiti popis aktualnih tema iz područja svojega rada i dostaviti Diplomatskoj akademiji najkasnije do 1. srpnja svake godine.

Temu pisanog rada iz stavka 2. ovog članka, na prijedlog kandidata, odobrava povjerenstvo u sastavu: načelnik Sektora, mentor i još tri člana iz redova predavača u Diplomatskoj akademiji.

Prijedlog kandidata iz prethodnog stavka ovog članka sadrži sažetak rada, obrazloženje teme, sadržaj, opis metoda koje će koristiti u izradi rada, te literaturu koja se namjerava koristiti.

Članak 18.

Pisani rad iz članka 17. stavka 2. ovog Pravilnika svojom strukturom, sadržajem i obujmom (od 2 do 3 arka) slijedi opća stručna i znanstvena pravila i kriterije za izradu stručnog rada, uz obavezan kratak sadržaj (eng. abstract) i zaključni sažetak (eng. summary) na engleskom jeziku te popis korištene literature (bibliografija).

Pisani rad iz prethodnog stavka ocjenjuju mentor i povjerenstvo u sastavu: načelnik Sektora i voditelji službi Sektora, a ukoliko je ocjena pozitivna, rad se predaje tzv. izvjestitelju na daljnji pregled i ocjenu.

Izvjestitelja imenuje načelnik Sektora u dogovoru s voditeljima službi Sektora.

Nakon što mu se rad pozitivno ocijeni, kandidat pristupa usmenom dijelu ispita.

Članak 19.

Usmeni dio ispita iz članka 17. stavka 1. ovog Pravilnika polaže se pred ispitnim povjerenstvom čiji su članovi: izvjestitelj, predstavnik struke iz redova Ministarstva, te član akademske zajednice iz područja teme pisanog rada.

Članove ispitnog povjerenstva iz prethodnog stavka ovog članka određuje Vijeće na prijedlog načelnika Sektora, a odabire ih s popisa članova ispitnih povjerenstava.

Popis članova ispitnih povjerenstava potvrđuje ministar, na prijedlog Vijeća iz redova stručnih osoba navedenih u članku 3. stavku 1. ovog Pravilnika.

Popis stalnih članova ispitnih povjerenstava ima 25 članova.

Ispitno povjerenstvo iz stavaka 1. i 2. ovog članka ima tajnika koji vodi sve organizacijske i administrativne poslove vezane uz ispitni postupak, prisutan je usmenom dijelu ispita, ali nije član ispitnog povjerenstva.

Članak 20.

Usmeni dio ispita iz članka 17. stavka 1. ovog Pravilnika sastoji se od provjere znanja iz područja navedenih u članku 13. ovog Pravilnika, a na osnovu utvrđenog popisa literature.

Dio usmenog ispita iz stavka 1. ovog članka polaže se na engleskom jeziku.

Popis obavezne literature za savjetnički ispit donosi početkom svake akademske godine načelnik Sektora.

Članak 21.

Kandidat koji položi savjetnički ispit dobiva potvrdu o položenom ispitu. Pozitivne ocjene koje kandidat može postići na ispitu su zadovoljava, uspješan, primjeran i izuzetan.

Potvrdu o položenom savjetničkom ispitu izdaje načelnik Sektora, a supotpisuje glavni tajnik.

Kandidat koji ne zadovolji na usmenom dijelu ispita iz članka 17. stavka 1. ovog Pravilnika i ocijenjen je ocjenom ‘ne zadovoljava’, može ponoviti ispit nakon proteka godine dana. Ispit se može polagati najviše tri puta.

4. PROGRAM PRIPREMA ZA RAD U DIPLOMATSKOJ MISIJI I KONZULARNOM UREDU

Članak 22.

Pripreme za rad u diplomatskoj misiji i konzularnom uredu provode se za:

– profesionalne diplomate,

– ugovorne diplomate,

– administrativno-tehničko osoblje.

Pripreme su obvezatni dio stručnog usavršavanja državnih službenika, ugovornih djelatnika i namještenika raspoređenih na rad u diplomatsku misiju ili konzularni ured.

Resorni predstavnici, sekundirani diplomati, te diplomatski djelatnici u različitim tijelima EU te međunarodnim tijelima i organizacijama, prema potrebi mogu također biti obuhvaćeni dijelom programa priprema.

Ministar, na prijedlog glavnog tajnika i načelnika Sektora, donosi Program priprema iz stavka 1. ovog članka i sastavni je dio ovog Pravilnika (Prilog 2).

Članak 23.

Pripreme se provode u suradnji s nadležnim upravama, Glavnim tajništvom i drugim državnim tijelima i ustanovama.

Dio priprema osoba iz članka 22. st. 1., 2. i 3. (u daljnjem tekstu: polaznik priprema) može provesti u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu.

Pripreme za profesionalne diplomate traju najkraće dva mjeseca, za ugovorne diplomate najkraće tri mjeseca, za administrativno-tehničko osoblje najkraće jedan mjesec. Najduže vrijeme trajanja utvrđeno je Programom priprema.

Profesionalni diplomati i administrativno-tehničko osoblje Ministarstva, obvezatni su, u slučaju potrebe službe vanjskih poslova, za vrijeme trajanja priprema obavljati i dio poslova radnog mjesta na koje je raspoređen u Ministarstvu.

Način provedbe priprema polaznika priprema utvrđuje načelnik Sektora.

Članak 24.

Nakon završenih priprema, polazniku priprema se izdaje potvrda o završenim pripremama koja je jedan od uvjeta za upućivanje odnosno raspored na rad u inozemstvu u diplomatsku misiju i konzularni ured odnosno tijela EU odnosno međunarodna tijela ili međunarodne organizacije.

Potvrdu iz stavka 1. ovog članka izdaje načelnik Sektora, a supotpisuje glavni tajnik.

Članak 25.

Glavni tajnik, sukladno odluci ministra, može pojedinog državnog službenika, iz posebno opravdanih razloga i sukladno potrebama službe vanjskih poslova, osloboditi od obveze provedbe priprema.

5. PRIKUPLJANJE I OBRADA STRUČNE LITERATURE, TE IZDAVAČKA DJELATNOST

Članak 26.

U sklopu Diplomatske akademije djeluje knjižnica Ministarstva u kojoj se prikuplja i obrađuje stručna literatura.

U knjižnici se obavljaju sve potrebne tehničke predradnje koje su potrebne za tiskanje publikacija Ministarstva (knjiga, zbornika, članaka, skripata i sl.) od važnosti za rad službe vanjskih poslova i potrebe stručnog usavršavanja diplomata.

Vijeće Diplomatske akademije, na prijedlog načelnika Sektora, donosi Program objavljivanja publikacija.

6. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Diplomatskoj akademiji i savjetničkom ispitu (»Narodne novine«, broj 44/97, 70/2013., 43/2014. i 126/2014.).

Članak 28.

Djelatnici službe vanjskih poslova koji su ispunili uvjete za polaganje savjetničkog ispita prema ranijim propisima mogu pristupiti polaganju istog prema programu i postupku koji propisuje ovaj Pravilnik.

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/3

Urbroj: 521-GT-01-01-15-7

Zagreb, 6. svibnja 2015.

Prva potpredsjednica Vlade i ministrica

Vesna Pusić, v. r.

PRILOG 1.

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Detaljan način stručnog usavršavanja, kao i detaljan program, nastavnu građu i okvirni broj nastavnih sati Jednogodišnjeg stručnog diplomatskog studija kao i ostalih oblika stručnog usavršavanja iz ovog Pravilnika za svaku godinu, u skladu s odredbama ovog Pravilnika, donosi ministar na prijedlog Vijeća.

Ovisno o potrebama i mogućnostima službe vanjskih poslova kao i drugim okolnostima te prijedlozima iz članka 17. st. 5. ovog Pravilnika, način stručnog usavršavanja kao i detaljni programi, nastavna građa i okvirni broj nastavnih sati mogu se odgovarajuće prilagoditi.

JEDNOGODIŠNJI STRUČNI DIPLOMATSKI STUDIJ

Jednogodišnji studij je podijeljen na dva semestra, a svaki semestar na kolegije, s ukupnim trajanjem do 300 nastavnih sati.

Raspis za prijavu polaznika objavljuje se na Intranet stranicama Ministarstva.

Po svakom odslušanom semestru, polaznici polažu pisane parcijalne ispite, a nakon položenih pisanih parcijalnih ispita i pozitivno ocijenjenog pisanog rada, polažu završni stručni diplomatski ispit.

Završni stručni diplomatski ispit polaže se pred tročlanim povjerenstvom koje određuje glavni tajnik, na prijedlog načelnika Sektora, s popisa članova ispitnih povjerenstava iz članka 19. stavka 3. ovog Pravilnika.

Tijekom Jednogodišnjeg studija polaznik izrađuje pisani rad tema kojeg se utvrđuje iz područja programa Jednogodišnjeg studija u suglasnosti s načelnikom Sektora i mentorom.

Mentor iz prethodnog stavka je jedan od predavača u Diplomatskoj akademiji, odnosno na Specijalističkom studiju diplomacije.

I. SEMESTAR (zimski)

Kolegiji:

1. Ustavna vladavina: modeli i praksa

2. Ljudska prava i civilno društvo

3. Hrvatska povijest u 20. st.

4. Međunarodni odnosi i vanjska politika

5. Međunarodne organizacije i asocijacije

6. Globalna sigurnost i transatlantski odnosi

7. Europski jugoistok

8. Diplomacija i diplomatska profesija

9. Diplomatske metode, vještine i tehnika

10. Međunarodno, diplomatsko i konzularno pravo

11. Vanjskopolitički seminar*

II. SEMESTAR (ljetni)

Kolegiji:

1. Institucionalni ustroj i pravni temelji EU

2. Vanjski odnosi EU

3. Ekonomika EU

4. EU i svjetska trgovina

5. Politike EU

6. Europski upravni prostor – strukture i odabrani procesi

7. Povijest diplomacije

8. Javna i e-diplomacija

9. Globalni razvoj i gospodarski odnosi

10. Gospodarska diplomacija

11. Upravljanje markom zemlje i nacionalna konkurentnost

12. Vanjskopolitički seminar*

Jednogodišnji stručni diplomatski studij – ukupno trajanje do 300 nastavnih sati.

* Vanjskopolitički seminar – predavanja gostiju predavača o aktualnim vanjskopolitičkim temama.

PRVI DIPLOMATSKI ISPIT

SADRŽAJ:

1. Kompetencija:

– omnibus-test diplomatskih predznanja, koji se sastoji od slijedećih pet područja:

1. diplomacija, vanjska politika i EU,

2. informatika,

3. komunikacija,

4. gospodarstvo i osnove upravljačkih vještina,

5. Hrvatska i svijet (nacionalna i svjetska povijest i kultura).

2. Strani jezici – ispitivanje znanja dva strana jezika na naprednoj razini

* znanje jezika se ne provjerava u slučaju kad je tijekom prijema u službu vanjskih poslova izvršena istovrsna provjera znanja stranih jezika.

3. Psihološki potencijal:

– opća informiranost, aktualne informacije i rječnik.

Smatra se da su položili prvi diplomatski ispit svi diplomati u službi vanjskih poslova koji su prošli odgovarajući klasifikacijski postupak iz članka 7. stavka 2. ovog Pravilnika.

OSTALI OBLICI STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Stručno usavršavanje u službi vanjskih poslova provodi se putem temeljnih i specijaliziranih diplomatskih i EU tečajeva, seminara, diplomatske prakse, predavanja, konferencija i učenja stranih jezika. Ovi oblici stručnog usavršavanja provode se kroz opće i posebne programe, za koje se, prema potrebi, prethodno provode klasifikacijski postupci. Ovi oblici stručnog usavršavanja organiziraju se ovisno o potrebama i mogućnostima službe vanjskih poslova, a programe, uvjete, okvirne brojeve nastavnih sati i načine donosi Vijeće, na prijedlog glavnog tajnika i načelnika Sektora.

– učenje stranih jezika

Učenje stranih jezika organizira se sukladno programu prilagođenom potrebama službe vanjskih poslova. Program donosi Vijeće na prijedlog glavnog tajnika i načelnika Sektora.

– druge provjere znanja u funkciji obavljanja temeljnih zadaća službe vanjskih poslova, uključujući i odgovarajuće provjere znanja u postupku prijema u službu vanjskih poslova (iz članka 4. st. 1. al. 3. ovog Pravilnika) – programe, načine, okvirne brojeve nastavnih sati i uvjete donosi Vijeće na prijedlog glavnog tajnika i načelnika Sektora.

– stručno usavršavanje hrvatskih i stranih državljana sukladno posebnim sporazumima i programima (iz članka 4. st. 1. al 4. ovog Pravilnika) – programe i načine takvog usavršavanja (sukladno posebnim sporazumima i programima) donosi Vijeće na prijedlog glavnog tajnika i načelnika Sektora.

– tečajevi i seminari za administrativno-tehničko osoblje u službi vanjskih poslova, ovisno o potrebama – planove i programe tečajeva donosi Vijeće na prijedlog glavnog tajnika i načelnika Sektora.

– poseban program osposobljavanja vježbenika za vrijeme probnog rada – donosi Vijeće na prijedlog glavnog tajnika i načelnika Sektora (u suradnji s Sektorom za pravne poslove i ljudske resurse).

PRILOG 2.

PROGRAM PRIPREMA ZA RAD U DIPLOMATSKIM MISIJAMA I KONZULARNIM UREDIMA

Pripreme su obvezatni dio stručnog usavršavanja državnih službenika, ugovornih djelatnika i namještenika raspoređenih na rad u diplomatsku misiju ili konzularni ured.

Pripreme za rad u diplomatskoj misiji i konzularnom uredu provode se za profesionalne diplomate, ugovorne diplomate i administrativno-tehničko osoblje.

Prema potrebi mogu biti obuhvaćeni dijelom programa priprema i resorni predstavnici, sekundirani diplomati, te diplomatski djelatnici u različitim tijelima EU, međunarodnim tijelima i organizacijama.

Program priprema profesionalnih i ugovornih diplomata i ostalih djelatnika za rad u tijelima EU i međunarodnim organizacijama, prema potrebi, donosi Vijeće na prijedlog glavnog tajnika i načelnika Sektora.

Program priprema za rad u diplomatskim misijama i konzularnim uredima se odgovarajuće primjenjuje i prilagođava (u sadržaju i obujmu) u slučajevima iz članka 22. st. 3. ovog Pravilnika – npr. priprema za rad u tijelima EU, međunarodnim tijelima i organizacijama. Program donosi Vijeće ma prijedlog glavnog tajnika i načelnika Sektora.

Konzularni ispit se, u okviru programa priprema organizira i polaže, prema posebnom programu koji svake godine donosi Vijeće na prijedlog glavnog tajnika i načelnika Sektora, a u suradnji sa Sektorom konzularnih poslova, Uprave za europsko pravo, međunarodno pravo i konzularne poslove.

I. OPĆE ODREDBE

1. Program priprema za rad u diplomatskim misijama i konzularnim uredima provodi se za sve djelatnike koji se raspoređuju na rad u diplomatsku misiju, odnosno konzularni ured, i to:

A) PROFESIONALNI DIPLOMATI

B) UGOVORNI DIPLOMATI

C) ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

2. Profesionalno i učinkovito obavljanje veoma zahtjevnih i složenih poslova u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu traži, pored ostalih, čvrste stručne pretpostavke, a poglavito:

– temeljito poznavanje Republike Hrvatske, kao države šiljateljice;

– temeljito poznavanje države primateljice;

– opće stručnu diplomatsku naobrazbu iz područja teorije i prakse diplomacije;

– osposobljenost za obavljanje konkretnih poslova i zadaća u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu.

Ovim se programom omogućuje stjecanje navedenih temeljnih stručnih pretpostavki za obavljanje poslova i zadaća u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu u državi primateljici ili pri međunarodnoj organizaciji.

3. Trajanje priprema određuje se na temelju raščlambe: stručnog profila djelatnika, prethodne diplomatske izobrazbe, radnog iskustva, diplomatskog iskustva i sl. Vrijeme trajanja priprema iznosi od jedan do četiri mjeseca i navedeno je u priloženim planovima za pojedine kategorije polaznika priprema.

4. Nakon ispunjenih svih obveza iz programa priprema, djelatnicima odnosno polaznicima priprema se izdaje potvrda o završenim pripremama, koja je uvjet za njihovo upućivanje u diplomatsku misiju, odnosno konzularni ured.

II. A, B. SADRŽAJ PROGRAMA PRIPREMA ZA PROFESIONALNE I UGOVORNE DIPLOMATE

Cjeloviti program stručnih priprema sastoji se od četiri programska područja:

1. OPĆI PROGRAM

2. STRUČNI PROGRAM

3. POSEBNI PROGRAM

4. ZAVRŠNI PISANI RAD.

1. OPĆI PROGRAM (TEME I OSNOVNE TEZE)

a) Unutarnja politika Republike Hrvatske

– Suvremena hrvatska povijest

– Domovinski rat i stvaranje nezavisne i međunarodno priznate Republike Hrvatske

– Elementi nacionalne strategije Republike Hrvatske

– Politički sustav Republike Hrvatske (temeljna načela i obilježja, Ustav Republike Hrvatske, ustrojstvo vlasti, izborni sustav, lokalna samouprava)

– Gospodarski sustav

– Sigurnosni i obrambeni sustav

– Znanost, prosvjeta, kultura

– Hrvati izvan Republike Hrvatske.

b) Vanjska politika Republike Hrvatske

– Temeljna načela, obilježja, interesi i ciljevi

– Tijela vanjske politike

– Provedba vanjske politike

– Služba vanjskih poslova (ustroj, organizacija, zadaće i način ostvarivanja i dr.)

– Geopolitički i geostrategijski položaj Republike Hrvatske

– Bilateralni odnosi (sa susjednim državama, velikim svjetskim silama, ostalim državama)

– Multilateralni odnosi (odnosi s europskim integracijama, ostalim asocijacijama, Republika Hrvatska i UN)

– Prioriteti hrvatske vanjske politike i mogućnosti ostvarivanja.

c) Međunarodni politički odnosi

– Subjekti (akteri) međunarodnih političkih odnosa

– Faktori međunarodnih političkih odnosa

– Sadržaj međunarodnih odnosa

– Međunarodne organizacije (pojam, vrste, ciljevi)

– Republika Hrvatska i međunarodne organizacije

– Glavni procesi i obilježja međunarodnih odnosa koncem 80-ih godina

– Sustav sigurnosti u međunarodnim odnosima

– Diplomacija u međunarodnim odnosima (pojam, nastanak, razvoj, vrste, metode, sredstva, ciljevi).

d) Međunarodni gospodarski odnosi

Način provedbe: individualni rad, konzultacije, predavanja

Nositelj i suradnja: Sektor za diplomatsko i europsko usavršavanje i pripreme – Služba za pripreme, HIDRA, biblioteke

Napomena: Polaznicima priprema sa završenim odgovarajućim diplomatskim usavršavanjem u sklopu Ministarstva (ili primjerenim) priznaje se usvojenim ovaj dio programa, pa će mu posvetiti onoliko pozornosti koliko drže potrebnim.

2. STRUČNI PROGRAM

– Osnove međunarodnoga javnog prava

– Diplomatsko pravo

– Konzularno pravo

– Diplomatski protokol

– Diplomatske tehnike

– Osnovi sigurnosti u službi vanjskih poslova Republike Hrvatske

– Ustroj službe vanjskih poslova Republike Hrvatske i neki komparativni modeli

– Diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske (vrste, ustroj, zadaće i načini provedbe, komunikacije, izvješćivanje i sl.)

Način provedbe: individualni rad na osnovi propisane literature, konzultacije, razgovori, predavanja

Nositelj i suradnja: Sektor za diplomatsko i europsko usavršavanje i pripreme, Služba za pripreme, uprave, Glavno tajništvo, sektori, službe, odjeli i druge ustrojstvene jedinice Ministarstva

Napomena: Polaznicima priprema sa završenim odgovarajućim diplomatskim usavršavanjem u sklopu Ministarstva (ili primjerenim) priznaje se usvojenim ovaj dio programa, pa će mu posvetiti onoliko pozornosti koliko drže potrebnim.

3. POSEBNI PROGRAM

Posebni program sadrži praktične pripreme za profesionalno i učinkovito obavljanje poslova i zadaća u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu u državi primateljici ili pri međunarodnoj organizaciji.

Posebni program sadrži:

a) Pripreme za državu primateljicu ili međunarodnu organizaciju

b) Rješavanje statusnih pitanja

c) Praktične pripreme u Ministarstvu

d) Praktične pripreme izvan Ministarstva.

a) Pripreme za državu primateljicu ili međunarodnu organizaciju

– Povijesni razvoj

– Politički i gospodarski sustav

– Odnosi političkih snaga (političke stranke, političke snage na vlasti, odnos s opozicijom i ostalim političkim čimbenicima)

– Geostrategijski, geopolitički i međunarodni položaj

– Vanjska politika

– Posebnosti (gospodarske, političke, sigurnosne, etničke, tehnološke, kulturne, ekološke, običaji)

– Bilateralni odnosi s Republikom Hrvatskom

– Stanje u svekolikim odnosima s Republikom Hrvatskom (pozitivni elementi, negativni)

– Interesi Republike Hrvatske i realne mogućnosti ostvarivanja, prioriteti

– Mogućnosti unapređivanja suradnje (dinamika)

– Iseljeništvo u državi primateljici (brojnost, status, organiziranost, utjecaj, djelovanje)

Način provedbe: individualni rad, razgovori, konzultacije

Nositelj i suradnja: Sektor za diplomatsko i europsko usavršavanje i pripreme, Služba za pripreme, HIDRA, nadležne uprave, Glavno tajništvo, sektori, službe, odjeli i druge ustrojstvene jedinice Ministarstva.

b) Rješavanje statusnih pitanja

Upoznavanje i rješavanje praktičnih i drugih pitanja u svezi s odlaskom u diplomatsku misiju, odnosno konzularni ured (prava, obveze, zdravstveni pregled, putovnica, obitelj, putni nalog i sl.).

Način provedbe: rješavanje praktičnih pitanja i problema, konzultacije

Nositelj i suradnja: Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske resurse, Sektor za financijsko-materijalne poslove i podršku službi vanjskih poslova, Služba za upravljanje imovinom i podršku službi vanjskih poslova, Služba za računovodstvo, Služba za proračun, Sektor za diplomatsko i europsko usavršavanje, Diplomatska akademija, Služba za pripreme i ostale ustrojstvene jedinice Ministarstva prema potrebi.

c) Praktične pripreme u Ministarstvu

– Upoznavanje s ustrojstvom, organizacijom, sadržajem, poslovima, zadaćama i načinom rada nadležne službe sektora (uprave) i odgovarajućeg deska;

– Sudjelovanje u radu nadležne sektora službe i odgovarajućeg deska;

– Upoznavanje ustrojstva, organizacije, funkcija, sadržaja i načina rada službe vanjskih poslova (uprava, sektor, služba i ostale ustrojstvenih jedinica Ministarstva;

– Praćenje aktualne problematike i stanja odnosa između Republike Hrvatske i države primateljice (kroz rad odgovarajućeg deska, izvješća, komunikacije);

– Praktično obavljanje poslova i zadaća na desku (uz nadzor);

– Upoznavanje s načinima usmene i pisane komunikacije, izradbe izvješća, diplomatskim tehnikama i sl.;

– Sigurnosne pripreme;

– Informatičko osposobljavanje;

– Diplomatski protokol (prakt.).

Način provedbe: razgovori, konzultacije, individualni teorijski i praktični rad

Nositelj i suradnja: nadležna služba (koja pokriva državu primateljicu) i desk, ostali sektori i službe te ostale ustrojstvene jedinice Ministarstva u koordinaciji s Sektorom za diplomatsko i europsko usavršavanje i pripreme – Služba za pripreme

Realizaciju navedenoga programa u Ministarstvu ovjeravaju, na kraju ovog dijela priprema, ovlaštene osobe sektora i službi te ostalih ustrojstvenih jedinica Ministarstva u kojima se polaznik priprema pripremao.

d) Praktične pripreme izvan Ministarstva

Provode se, usporedo i u koordinaciji s pripremama u Ministarstvu, u ministarstvima, tijelima Sabora i Vlade i ostalim dijelovima državne uprave, kao i u drugim relevantnim ustanovama i organizacijama u Republici Hrvatskoj.

– Raščlamba stanja odnosa između Republike Hrvatske i države primateljice na pojedinim konkretnim područjima (gospodarstvo, turizam, promet, znanost, kultura, školstvo i sl.);

– Interesi Republike Hrvatske i mogućnosti ostvarivanja, prioriteti, dinamika, načini;

– Mogućnosti unapređivanja odnosa, problemi;

– Dogovaranje buduće suradnje i komunikacije;

– Iseljeništvo u državi primateljici.

Način provedbe: instruktivni i konzultativni razgovor (uz prethodnu pripremu), prikupljanje informacija, materijala i sl. s težištem na područje rada kojim će se polaznik priprema baviti u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu

Nositelj i suradnja: Sektor za diplomatsko i europsko usavršavanje i pripreme – Služba za pripreme, ustrojstvene jedinice Ministarstva, tijela Sabora i Vlade, ostale ustanove i organizacije prema planu priprema.

4. ZAVRŠNI PISANI RAD

Na temelju obavljenih priprema polaznik priprema izrađuje pisani rad o odnosima između Republike Hrvatske i države primateljice ili međunarodne organizacije, s posebnim osvrtom na suradnju u području kojim će se baviti u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu. Pisani rad može imati naslov: »Odnosi između Republike Hrvatske i ---------------– s posebnim osvrtom na --------------– suradnju« (ili sličan navedenom naslovu).

Pisani rad treba sadržavati:

– Kratko izvješće o obavljenim pripremama

– Relevantne činjenice o državi primateljici (zemljopisne, povijesne, političke, gospodarske osobitosti)

– Stanje bilateralnih odnosa između Republike Hrvatske i države primateljice

– Interesi Republike Hrvatske i mogućnosti ostvarivanja

– Mogućnosti unapređivanja suradnje, s težištem na području kojim će se djelatnik baviti, načini i sredstva, dinamika i prioriteti

– Zaključak.

Nakon što je polaznik priprema ispunio sve obveze predviđene programom priprema i predao pisani rad, organizira se zaključni razgovor polaznika priprema s načelnikom Sektora, voditeljem Službe za pripreme i načelnikom nadležnog sektora.

Diplomati u zvanju diplomatskog savjetnika i višem dužni su, prije odlaska u diplomatsku misiju, odnosno konzularni ured, obaviti razgovore s glavnim tajnikom te nadležnim pomoćnikom ministra.

Šefovi diplomatskih misija, odnosno konzularnih ureda pred užim kolegijem iznose i obrazlažu osnovne teze iz programa rada diplomatske misije, odnosno konzularnog ureda za njihova mandata.

II. C. SADRŽAJ PROGRAMA PRIPREMA ZA ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

Program priprema administrativnog i tehničkog osoblja za rad u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu sastoji se od:

1. OPĆE STRUČNIH PRIPREMA

2. PRIPREMA ZA DRŽAVU PRIMATELJICU

3. PRAKTIČNIH PRIPREMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U DIPLOMATSKOJ MISIJI, ODNOSNO KONZULARNOM UREDU.

1. OPĆE STRUČNE PRIPREME

– Osnove ustavnog i političkog ustrojstva Republike Hrvatske

– Vanjski poslovi Republike Hrvatske (osnove vanjske politike, služba vanjskih poslova)

– Diplomatsko i konzularno pravo (Bečke konvencije o diplomatskim i konzularnim odnosima)

– Upravni postupak

– Uredsko poslovanje

Načini provedbe: individualni rad, konzultacije, predavanje

Nositelji i suradnja: Sektor za diplomatsko i europsko usavršavanje i pripreme, Služba za pripreme, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske resurse, Služba za radno-pravna pitanja, Sektor za informacijsku sigurnost i informatiku, Služba za informacijsku sigurnost, Sektor za financijsko-materijalne poslove i podršku službi vanjskih poslova, Služba za upravljanje imovinom i podršku službi vanjskih poslova.

Napomena: Djelatnicima s položenim državnim stručnim ispitom priznaje se usvojenim ovaj dio programa.

Posebnu pozornost treba posvetiti upravnom postupku i uredskom poslovanju.

2. PRIPREME ZA DRŽAVU PRIMATELJICU

– Povijesne, zemljopisne, političke i druge osobitosti države primateljice – temeljne informacije

Način provedbe: individualni rad, konzultacije

Nositelji i suradnja: Sektor za diplomatsko i europsko usavršavanje i pripreme, Služba za pripreme, sektor i/ili služba nadležni za državu primateljicu.

3. PRAKTIČNE PRIPREME ZA OBAVLJANJE POSLOVA U DIPLOMATSKOJ MISIJI, ODNOSNO KONZULARNOM UREDU

– Diplomatska misija, odnosno konzularni ured

– Administrativni poslovi u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu

– Rad sa strankama

– Usmene i pisane komunikacije

– Uredsko poslovanje

– Financijsko-računovodstveni poslovi

– Informatičko osposobljavanje

– Sigurnosne pripreme

– Rješavanje statusnih pitanja

Način provedbe: individualni-praktični rad, konzultacije, razgovori

Nositelji i suradnja: Glavno tajništvo, Sektor za informacijsku sigurnost i informatiku, Služba za informacijsku sigurnost, Služba za informatiku i telekomunikacije, Sektor za financijsko-materijalne poslove i podršku službi vanjskih poslova, Služba za upravljanje imovinom i podršku službi vanjskih poslova, Služba za računovodstvo, Služba za proračun, Sektor konzularnih poslova.

Napomena: Težište na temeljitom osposobljavanju za obavljanje konkretnih poslova u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu na koje je djelatnik raspoređen.

Pripreme djelatnika raspoređenih na poslove sigurnosti obavlja, prema svojem programu, Sektor za informacijsku sigurnost i informatiku.

III. A. PLAN PRIPREMA PROFESIONALNIH DIPLOMATA ZA RAD U DIPLOMATSKIM MISIJAMA I KONZULARNIM UREDIMA

Red.
broj

PODRUČJE – TEMA

vrijeme

(sati)1

NAPOMENA

a

b

c

I.

OPĆI PROGRAM

1.

Unutarnja politika Republike Hrvatske

25

2.

Vanjska politika Republike Hrvatske

15

3.

Međunarodni politički odnosi

12


UKUPNO I.

52

II.

STRUČNI PROGRAM
1.

Osnove međunarodnog javnog prava

10

2.

Međunarodno diplomatsko i konzularno pravo

30

3.

Diplomatski protokol i diplomatske tehnike

30

4.

Služba vanjskih poslova Republike Hrvatske

10

5.

Sigurnost u službi vanjskih poslova

4


UKUPNO II.

84

III.

POSEBNI PROGRAM
1.

Država primateljica

25

25

20

2.

Pripreme u Ministarstvu

40

40

12

3.

Pripreme izvan Ministarstva

40

40

25

4.

Rješavanje statusnih pitanja

16

16

10


UKUPNO III.

121

121

67

IV.

ZAVRŠNI PISANI RAD
1.

Izrada pisanog rada

45

45

38

2.

Završni razgovor

2

2

2


UKUPNO IV.

47

47

40


UKUPNO I. + II. + III. + IV.

304

168

107

1 a – Diplomati bez završenog odgovarajućeg diplomatskog usavršavanja u sklopu Ministarstva i bez diplomatskog iskustva u radu u DM/KU

b – Diplomati sa završenim odgovarajućim diplomatskim usavršavanjem u sklopu Ministarstva, bez diplomatskog iskustva u radu u DM/KU

c – Diplomati sa završenim odgovarajućim diplomatskim usavršavanjem u sklopu Ministarstva, uz diplomatsko iskustvo u radu u DM/KU

III. B. PLAN PRIPREMA UGOVORNIH DIPLOMATA ZA RAD U DIPLOMATSKIM MISIJAMA I KONZULARNIM UREDIMA

Red.
broj

PODRUČJE – TEMA

vrijeme

(sati)1

NAPOMENA

a

b

c

I.

OPĆI PROGRAM
1.

Unutarnja politika Republike Hrvatske

25

2.

Vanjska politika Republike Hrvatske

20

3.

Međunarodni politički odnosi

15


UKUPNO I.

60

II.

STRUČNI PROGRAM
1.

Osnove međunarodnog javnog prava

20

2.

Međunarodno diplomatsko i konzularno pravo

40

3.

Diplomatski protokol i diplomatske tehnike

40

4.

Služba vanjskih poslova Republike Hrvatske

10

5.

Sigurnost u službi vanjskih poslova

4


UKUPNO II.

114

III.

POSEBNI PROGRAM
1.

Država primateljica

25

25

20

2.

Pripreme u Ministarstvu

60

60

30

3.

Pripreme izvan Ministarstva

50

50

30

4.

Rješavanja statusnih pitanja

16

16

10


UKUPNO III.

151

151

90

IV.

ZAVRŠNI PISANI RAD
1.

Izrada pisanog rada

45

45

38

2.

Završni razgovor

2

2

2


UKUPNO IV.

47

47

40


UKUPNO I.+II.+III.+IV.

372

198

130

1 a – Diplomati bez završenog odgovarajućeg diplomatskog usavršavanja u sklopu Ministarstva i bez diplomatskog iskustva u radu u DM/KU

b – Diplomati sa završenim odgovarajućim diplomatskim usavršavanjem u sklopu Ministarstva, bez diplomatskog iskustva u radu u DM/KU

c – Diplomati sa završenim odgovarajućim diplomatskim usavršavanjem u sklopu Ministarstva, uz diplomatsko iskustvo u radu u DM/KU

III. C. PLAN PRIPREMA ADMINISTRATIVNOG I TEHNIČKOG OSOBLJA ZA RAD U DIPLOMATSKIM MISIJAMA I KONZULARNIM UREDIMA

Red.
broj

PODRUČJE – TEMA

vrijeme

(sati)1

NAPOMENA

a

b


1.

OPĆE STRUČNE PRIPREME

40

60


2.

PRIPREME ZA DRŽAVU PRIMATELJICU

20

30


3.

PRAKTIČNE PRIPREME

122

132– Praktične pripreme za poslove

80

80– Informatičko osposobljavanje

20

30– Sigurnosne pripreme

8

8– Rješavanje statusnih pitanja

14

14


4.

UKUPNO 1 + 2 + 3

182

222


1

a – administrativno osoblje

b – tajnik – prevoditelj
64 10.06.2015 Pravilnik o Diplomatskoj akademiji i polaganju savjetničkog ispita 64 10.06.2015 Pravilnik o Diplomatskoj akademiji i polaganju savjetničkog ispita 64 10.06.2015 Pravilnik o Diplomatskoj akademiji i polaganju savjetničkog ispita