Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2015. godini

NN 64/2015 (10.6.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2015. godini

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1233

Na temelju članka 92. Zakona o cestama (»Narodne novine« br. 84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013 i 92/2014), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE U 2015. GODINI

Članak 1.

U Pravilniku o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2015. godini (»Narodne novine«, broj 38/2015), članak 1. stavak 2., mijenja se i glasi:

»Ukupna izdvajanja Hrvatskih cesta d.o.o., iz stavka 1. ovog članka za 2015. godinu iznose 18.000.000,00 kuna.«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva u ukupnom iznosu od 18.000.000,00 kuna namijenjena su ujednačavanju redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta, a doznačavat će se Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 810.000,00 kuna i Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije u iznosu od 17.190.000,00 kuna, mjesečno u visini 1/12 utvrđenog iznosa.«.

Članak 3.

Članci 3., 4., 5., 7., 8. i 9. se brišu.

Članak 4.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/50

Urbroj: 530-08-1-15-4

Zagreb, 5. svibnja 2015.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.