Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

NN 65/2015 (12.6.2015.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

65 12.06.2015 Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1238

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. lipnja 2015. godine donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica, te njihov djelokrug, način upravljanja, okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika, kao i druga pitanja važna za rad Ministarstva.

Unutarnje ustrojstvo i upravljanje unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, kao i potreban broj državnih službenika i namještenika, uređuje se na način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu zakonom dani u djelokrug.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 2.

Za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz djelokruga Ministarstva, ustrojavaju se upravne organizacije i druge unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Kabinet ministra

2. Glavno tajništvo

3. Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra

4. Uprava sigurnosti plovidbe

5. Uprava cestovnog i željezničkog prometa i infrastrukture

6. Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte

7. Uprava prometne inspekcije

8. Uprava za fondove EU

9. Uprava za proračun i financije

10. Samostalna služba za unutarnju reviziju

11. Samostalna služba za europske poslove.

III. DJELOKRUG I USTROJSTVO UPRAVNIH ORGANIZACIJA U SASTAVU MINISTARSTVA, TE UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA

1. KABINET MINISTRA

Članak 3.

Kabinet ministra posebna je unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavlja protokolarne, organizacijske, stručne i administrativne poslove za ministra i zamjenika ministra, poslove praćenja rada i komuniciranja s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske i drugim tijelima državne uprave, te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti iz djelokruga Ministarstva, poslove u vezi predstavki i pritužbi građana, sudjeluje u obavljanju poslova vezanih za informacijsku sigurnost Ministarstva, poslove pribavljanja dokumentacije i materijala od upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva za potrebe ministra i zamjenika ministra, poslove u vezi sa zaprimanjem i rješavanjem pošte upućene ministru i zamjeniku ministra, poslove u vezi s evidencijom i pohranom povjerljive pošte, te druge stručne i administrativne poslove koji se odnose na realizaciju programa rada i aktivnosti ministra i zamjenika ministra.

Kabinet ministra izvješćuje javnost o radu Ministarstva (konferencije za novinare, izjave, intervjui, priopćenja, obavijesti, i drugo), daje odgovore i informacije na upite novinara, organizira medijsko praćenje rada Ministarstva, organizira medijske i javne nastupe ministra i ostalih državnih dužnosnika Ministarstva. Uz to, prati medijske objave o radu Ministarstva, sadržajno priprema i uređuje internetsku (web) stranicu Ministarstva, s upravama Ministarstva koordinira uređivanje i izdavanje publikacija Ministarstva i drugih informativnih sadržaja o aktivnostima Ministarstva, surađuje s osobama zaduženima za odnose s javnošću u tijelima državne uprave, lokalne i regionalne samouprave, trgovačkim društvima, ustanovama, odnosno drugim pravnim osobama iz djelokruga rada Ministarstva, obavlja poslove vezano uz Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/2013), Zakon o medijima (»Narodne novine«, br. 59/2004, 84/2011 i 81/2013), Zakon o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, br. 153/2009, 84/2011, 94/2013 i 136/2013), te obavlja ostale poslove vezane uz planiranje, provedbu i nadzor strategije odnosa s javnošću.

2. GLAVNO TAJNIŠTVO

Članak 4.

Glavno tajništvo za potrebe Ministarstva obavlja upravne i stručne poslove vezane za: tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, pripremu, praćenje i ostvarivanje plana rada Ministarstva, izradu nacrta prijedloga propisa o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu Ministarstva. Brine o upravljanju ljudskim potencijalima i njihovom razvoju, daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu, priprema prijedloge planova prijma u državnu službu, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i planova izobrazbe za Ministarstvo, vodi osobne očevidnike službenika i namještenika redovito dostavljajući podatke u središnji popis državnih službenika, unosi i ažurira podatke u Registru zaposlenih u javnom sektoru, provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose, priprema rješenja, te obavlja druge pravne i stručne poslove iz područja ljudskih potencijala. Brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, obavlja poslove javne nabave, informatičke, poslove vezane za informacijsku sigurnost i obrambenu politiku, stručne poslove zaštite na radu i protupožarne zaštite, opće, tehničke i pomoćne poslove.

Za obavljanje poslova Glavnog tajništva, ustrojavaju se sljedeći sektori:

2.1. Sektor za ljudske potencijale i upravljanje imovinom i pomoćno-tehničkim poslovima

2.2. Sektor za javnu nabavu, informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost.

2.1. Sektor za ljudske potencijale i upravljanje imovinom i pomoćno-tehničkim poslovima

Članak 5.

Sektor za ljudske potencijale i upravljanje imovinom i pomoćno-tehničkim poslovima obavlja upravne i stručne poslove u svezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja radnopravnih odnosa, brine o upravljanju ljudskim potencijalima Ministarstva i njihovom razvoju. Priprema prijedlog plana prijma u državnu službu, provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose, priprema rješenja, te obavlja druge pravne i stručne poslove iz područja ljudskih potencijala. Vodi osobni očevidnik državnih službenika i namještenika, unosi i ažurira podatke u Registru zaposlenih u javnom sektoru, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i plana izobrazbe za Ministarstvo. Izrađuje odgovore na tužbe u predmetima vezanim za prava službenika, obavlja poslove u vezi provođenja postupaka utvrđivanja odgovornosti službenika za lake i teške povrede službene dužnosti, te druge pravne poslove vezane za ljudske potencijale. Obavlja poslove pisarnice, pismohrane i druge upravno stručne i administrativne poslove. Brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, obavlja opće, tehničke i pomoćne poslove.

Za obavljanje poslova Sektora za ljudske potencijale i upravljanje imovinom i pomoćno-tehničkim poslovima, ustrojavaju se sljedeće službe:

2.1.1. Služba za ljudske potencijale

2.1.2. Služba upravljanja i gospodarenja imovinom i pomoćno--tehničkim poslovima.

2.1.1. Služba za ljudske potencijale

Članak 6.

Služba za ljudske potencijale obavlja upravne i stručne poslove u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja radnopravnih odnosa, brine o planiranju i upravljanju ljudskim potencijalima u Ministarstvu i njihovom razvoju. Provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose. Obavlja poslove vezane za raspoređivanje, premještaj i prestanak državne službe službenika, odnosno radnog odnosa namještenika Ministarstva i poslove u vezi s drugim pravima i obvezama službenika i namještenika Ministarstva, vodi osobni očevidnik državnih službenika i namještenika, unosi i ažurira podatke u Registru zaposlenih u javnom sektoru, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i plana izobrazbe za Ministarstvo. Obavlja poslove vezane za provođenje postupaka utvrđivanja odgovornosti službenika za lake i teške povrede službene dužnosti, davanje stručnih mišljenja na zakone i druge propise iz djelokruga Službe, te druge pravne poslove vezane za ljudske potencijale. Obavlja poslove vezane za pisarnicu i pismohranu, te druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za ljudske potencijale, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

2.1.1.1. Odjel za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima i opće poslove

2.1.1.2. Odjel za razvoj ljudskih potencijala

2.1.1.3. Odjel za pravne poslove.

2.1.1.1. Odjel za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima i opće poslove

Članak 7.

Odjel za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima i opće poslove obavlja poslove vezane za pripremu prijedloga plana prijma u državnu službu, provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose, izrađuje rješenja vezano za raspoređivanje, premještaj i prestanak državne službe službenika, odnosno radnog odnosa namještenika, te rješenja o drugim pravima i obvezama službenika i namještenika Ministarstva, vodi osobni očevidnik državnih službenika i namještenika Ministarstva, unosi i ažurira podatke u Registru zaposlenih u javnom sektoru, daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu, te koordinira obavljanje poslova vezanih za ljudske potencijale za cjelokupno Ministarstvo. Izrađuje nacrt prijedloga propisa o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu Ministarstva, izrađuje provedbene propise vezane za uporabu klasifikacijskih oznaka, zaštitu i čuvanje arhivske i registraturne građe, izlučivanje arhivske građe, vodi popis arhivskog gradiva, vodi evidencije i brine o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske i natpisnim pločama Ministarstva. Obavlja administrativne poslove vezane za primitak i dostavu pošte, raspoređivanje akata, stručne i tehničke poslove koji se odnose na pisarnicu, te poslove arhiviranja i čuvanja arhivske i registraturne građe koja nastaje radom Ministarstva.

Za obavljanje poslova vezanih za primitak i otpremu pošte, te čuvanje arhivske i registraturne građe ustrojava se posebna jedinica:

2.1.1.1.1. Pododsjek pisarnice.

2.1.1.1.1. Pododsjek pisarnice

Članak 8.

Pododsjek pisarnice obavlja poslove primanja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije (očevidnike), dostave u rad, otpreme, te druge administrativne poslove vezane za primanje i otpremu pošte.

U sastavu Pododsjeka pisarnice ustrojava se:

2.1.1.1.1.1. Odjeljak pismohrane.

2.1.1.1.1.1. Odjeljak pismohrane

Članak 9.

Odjeljak pismohrane obavlja poslove arhiviranja i čuvanja registraturne građe koja nastaje radom Ministarstva, ulaže predmete po arhivskim znakovima, vodi arhivsku knjigu, unosi i ažurira podatke u sustavu ARHiNET-a, dostavlja propisane izvještaje Hrvatskom državnom arhivu, vodi očevidnik zaprimljenih predmeta, te obavlja druge stručne i tehničke poslove koji se odnose na pismohranu.

2.1.1.2. Odjel za razvoj ljudskih potencijala

Članak 10.

Odjel za razvoj ljudskih potencijala obavlja poslove vezane za provedbu i uspješnost procesa stručnog usavršavanja službenika Ministarstva, praćenje rada, napredovanja i nagrađivanja službenika i namještenika Ministarstva, vodi propisane očevidnike, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i planova izobrazbe za Ministarstvo, priprema i prati realizaciju ugovora o osposobljavanju i stručnom usavršavanju, obavlja koordinaciju edukacije po područnim jedinicama Ministarstva sukladno katalogu programa izobrazbe središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, prati rad vježbenika, sudjeluje u postupku izbora mentora vježbenicima i praćenju vježbeničke prakse.

2.1.1.3. Odjel za pravne poslove

Članak 11.

Odjel za pravne poslove obavlja poslove povodom žalbi o kojima rješava Odbor za državnu službu, daje očitovanja, te obavlja druge poslove u vezi s postupkom koji je prethodio žalbi službenika. Poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz djelokruga Glavnog tajništva, te odgovara na upite Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u vezi s radnopravnim sporovima. Obavlja poslove u vezi provođenja postupaka utvrđivanja odgovornosti službenika za lake i teške povrede službene dužnosti. Izrađuje očitovanja na odluke Službeničkog suda, očitovanja u vezi s postupcima povodom žalbe, obavlja poslove vezane za davanje stručnih mišljenja na zakone i druge propise iz djelokruga Službe, te druge pravne poslove vezane za ljudske potencijale.

2.1.2. Služba upravljanja i gospodarenja imovinom i pomoćno-tehničkim poslovima

Članak 12.

Služba upravljanja i gospodarenja imovinom i pomoćno-tehničkim poslovima obavlja poslove upravljanja i gospodarenja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, koje su dane Ministarstvu na upravljanje i korištenje, vodi i ažurira dokumentaciju o nekretninama, vodi očevidnik nekretnina, daje stručna mišljenja na ponuđene projekte, građevinsku dokumentaciju, troškovnike, u vezi objekata iz nadležnosti Ministarstva, obavlja poslove stručnog nadgledanja i praćenje stanja poslovnih i stambenih objekata unutar Ministarstva, sudjeluje u pripremi i izradi izvješća i prijedloga za osiguranje potrebnih sredstava za adaptaciju i rekonstrukciju poslovnih objekata koje koristi Ministarstvo, vrši interni stručni nadzor nad istim, surađuje s Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom, Državnim nekretninama d.o.o., Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, te drugim tijelima državne uprave i pravnim osobama u poslovima iz svoga djelokruga, dostavlja redovita izvješća o očevidniku nekretnina Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, vodi evidenciju o inventaru, daje prijedlog za njegovu nabavu, te brine o njegovom održavanju, provodi postupke za usklađivanje ugovora o zakupu poslovnog prostora s važećim propisima (osim poslova koji su prema unutarnjem ustrojstvu u nadležnosti druge ustrojstvene jedinice Ministarstva), pribavlja suglasnost za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, provodi aktivnosti za ažurnost i usklađenost stvarnog stanja nekretnina s podacima u zemljišnim knjigama, vodi podatke bitne za reguliranje statusa stanova za službene potrebe i ugovorno reguliranje statusa korisnika stanova (stanovi za službene potrebe djelatnika lučkih i riječnih kapetanija), obavlja poslove koji se odnose na korištenje prijevoznih sredstava za potrebe Ministarstva (poslove u vezi održavanja službenih automobila i opreme, vodi propisane očevidnike, prati stanje i inicira donošenje planova korištenja automobila), obavlja poslove uredskog čišćenja i čajne kuhinje.

Za obavljanje poslova iz nadležnosti Službe upravljanja i gospodarenja imovinom i pomoćno-tehničkim poslovima, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

2.1.2.1. Odjel upravljanja i gospodarenja imovinom

2.1.2.2. Odjel upravljanja voznim parkom.

2.1.2.1. Odjel upravljanja i gospodarenja imovinom

Članak 13.

Odjel upravljanja i gospodarenja imovinom obavlja najsloženije poslove stručnog nadgledanja i praćenja stanja stambenih i poslovnih objekata, poslove adaptacije i rekonstrukcije poslovnih objekata koje koristi Ministarstvo, te sudjeluje u izradi prijedloga za osiguranje potrebnih sredstava, vrši procjenu oštećenja objekata, te daje prijedloge o prioritetima adaptacije i rekonstrukcije, ažurira dokumentaciju o nekretninama o kojima vodi očevidnik, ažurira podatke koje dostavlja Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, usklađuje očevidnik nekretnina i o tome redovito dostavlja izvješća Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, vodi dokumentaciju i podatke o stanovima na raspolaganju Ministarstvu (stanovi za službene potrebe lučkih i riječnih kapetanija), surađuje s Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom, Državnim nekretninama d.o.o., Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, te drugim tijelima državne uprave i pravnim osobama iz svoga djelokruga, pribavlja suglasnosti za provođenje postupka za usklađivanje ugovora o zakupu poslovnog prostora i pravnu valjanost ugovora o zakupu s važećim propisima, pribavlja suglasnost za sklapanje ugovora o zakupu s raznim subjektima, daje očitovanja i dostavlja dokumentaciju općinskim državnim odvjetništvima u imovinskopravnim sporovima iz svoga djelokruga, te daje očitovanja o razlozima i potrebi ulaganja pravnih lijekova, daje odgovore, tumačenja i prijedloge na zahtjeve lučkih i riječnih kapetanija, vodi podatke bitne za reguliranje statusa stanova za službene potrebe i ugovorno reguliranje statusa korisnika stanova, te Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom daje prijedloge i očitovanja u vezi reguliranja statusa stanova za službene potrebe i korisnika, obavlja poslove uredskog čišćenja i čajne kuhinje.

2.1.2.2. Odjel upravljanja voznim parkom

Članak 14.

Odjel upravljanja voznim parkom obavlja poslove koji se odnose na korištenje prijevoznih sredstava za potrebe Ministarstva, poslove u vezi održavanja službenih automobila i opreme, sukladno uvjetima njihove uporabe, namjene i tehničkim uputstvima proizvođača, vodi propisane očevidnike, prati stanje, analizira i predlaže poduzimanje mjera da službeni automobili po količini i kvaliteti mogu udovoljiti zahtjevima Ministarstva, donosi plan korištenja automobila i koordinira izvršenje toga plana, sudjeluje prilikom uviđaja prometnih nezgoda i priprema odštetne zahtjeve, te druge poslove koji proizlaze iz upravljanja, korištenja i održavanja službenih automobila Ministarstva.

2.2. Sektor za javnu nabavu, informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost

Članak 15.

Sektor za javnu nabavu, informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost razvija i predlaže smjernice u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja javne nabave za cijelo Ministarstvo, obavlja poslove koordinacije planiranja i svih poslova koji prethode zaključenju ugovora o nabavi i okvirnih sporazuma, izvršava sve administrativne i stručne poslove u vezi nabave roba, radova i usluga, koordinira rad između drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i imenovanih ovlaštenih predstavnika naručitelja, sudjeluje te nadzire provedbu nabave proračunskih korisnika Ministarstva, surađuje sa središnjim tijelom za javnu nabavu i s drugim državnim tijelima te proračunskim korisnicima Ministarstva, predlaže izobrazbu državnih službenika iz nadležnosti Sektora, predlaže provedbene i druge akte u svezi unaprjeđenja poslovanja javne nabave, implementira napredne tehnologije u provedbi postupaka javne nabave. Sektor obavlja stručne i tehničke poslove vezane za planiranje, organiziranje, usklađivanje i provedbu sustavne informatizacije u Ministarstvu, izrađuje analize potreba Ministarstva u području primjene informacijske i komunikacijske tehnologije i predlaže mjere za unaprjeđenje informatizacije u Ministarstvu, brine se za nabavu, raspodjelu i održavanje računalne i programske opreme, te za razvoj i održavanje lokalne računalne i komunikacijske mreže i pristupne veze na internet, brine se za razvoj i održavanje javnih i internih informacijskih usluga kao što su www informacijske usluge, sudjeluje u razvoju i održavanju središnjih baza podataka u Ministarstvu, obavlja poslove posredovanja na telefonskoj centrali, sudjeluje u definiranju, razradi i održavanju korisničkih programskih aplikacija za pojedine ustrojstvene jedinice Ministarstva, brine se za sigurnost informacijskog sustava u suradnji sa savjetnikom za informacijsku sigurnost, vodi evidenciju o raspodjeli informatičke i komunikacijske opreme, osigurava savjetodavnu podršku korisnicima informacijskog sustava, organizira i sudjeluje u provedbi izobrazbe korisnika informacijskog sustava, sudjeluje u planiranju i provedbi projekta izgradnje računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave HITRONet, koordinira interne aktivnosti prema središnjim tijelima državne uprave zaduženim za informatizaciju, elektroničko poslovanje i tehnička pitanja u vezi s informacijskom sigurnošću. Surađuje s drugim tijelima državne uprave i samostalnim agencijama s kojima dijeli zajedničku informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu po pitanjima funkcionalnosti, ekonomičnosti, raspoloživosti, pouzdanosti i sigurnosti zajedničkih resursa. Sudjeluje u izradi internih planova, pravilnika i procedura iz područja informatike i komunikacija, informacijske sigurnosti i provodi ih u granicama svojih ovlasti. Obavlja poslove informacijske sigurnosti i obrambenih priprema, stručne poslove zaštite na radu i protupožarne zaštite i druge poslove iz i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora za javnu nabavu, informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost, ustrojavaju se sljedeće službe:

2.2.1. Služba za javnu nabavu

2.2.2. Služba za informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost.

2.2.1. Služba za javnu nabavu

Članak 16.

Služba za javnu nabavu koordinira izradu plana potreba i plana nabave, objedinjuje te utvrđuje konačne planove, obavlja poslove pripreme i provedbe postupaka javne nabave robe, radova i usluga za potrebe Ministarstva, osim onih kojih su posebnim propisima stavljeni u nadležnost Državnog ureda za središnju javnu nabavu, pruža stručnu pomoć ovlaštenim predstavnicima naručitelja, prati odvijanje postupaka nabave sukladno planu nabave, surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pripremi dokumentacije za nadmetanje, priprema ugovore o nabavi roba, radova i usluga, objavljuje propisane objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske odnosno na internetskoj stranici. Služba prati propise iz područja javne nabave, predlaže edukaciju djelatnika iz područja javne nabave, definira vrstu postupka javne nabave sukladno zakonu i podzakonskim propisima i planu nabave. Služba surađuje sa središnjim tijelom za javnu nabavu i s drugim državnim tijelima te proračunskim korisnicima Ministarstva i predlaže provedbene i druge akte u svezi unaprjeđenja poslovanja javne nabave. Služba implementira napredne tehnologije u provedbi postupaka javne nabave, unosi podatke potrebne za nesmetan rad računalne aplikacije za javnu nabavu uključujući sustav riznice, na zahtjev ovlaštenih osoba izdaje narudžbenice na temelju zaključenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te za nabave koje ne podliježu primjeni zakona kojim se regulira područje javne nabave. Služba kreira izvješća o javnoj nabavi za potrebe Ministarstva i središnjeg tijela za javnu nabavu, vodi registar jamstava vezanih uz ugovore o javnoj nabavi te registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug Službe.

Za obavljanje poslova Službe za javnu nabavu ustrojava se sljedeći odjeljak:

2.2.1.1. Odjeljak skladišta.

2.2.1.1. Odjeljak skladišta

Članak 17.

Odjeljak skladišta obavlja poslove zaprimanja naručene robe na centralnom skladištu te ulazne kontrole u pogledu količine i kvalitete, razvrstavanja i raspoređivanja unutar centralnog skladišta, upisivanja u odgovarajuće skladišne evidencije i izdavanja robe sa skladišta te druge administrativne poslove vezane za zaprimanje i otpremu robe.

2.2.2. Služba za informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost

Članak 18.

Služba za informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost obavlja stručne i tehničke poslove vezane za planiranje, organiziranje, usklađivanje i provedbu sustavne informatizacije u Ministarstvu, izrađuje analize potreba Ministarstva u području primjene informacijske i komunikacijske tehnologije i predlaže mjere za unaprjeđenje informatizacije u Ministarstvu, brine se za nabavu, raspodjelu i održavanje računalne i programske opreme, te za razvoj i održavanje lokalne računalne i komunikacijske mreže i pristupne veze na internet, brine se za razvoj i održavanje javnih i internih informacijskih usluga kao što su www informacijske usluge, sudjeluje u razvoju i održavanju središnjih baza podataka u Ministarstvu, obavlja poslove posredovanja na telefonskoj centrali, sudjeluje u definiranju, razradi i održavanju korisničkih programskih aplikacija za pojedine ustrojstvene jedinice Ministarstva, brine se za sigurnost informacijskog sustava u suradnji sa savjetnikom za informacijsku sigurnost, vodi evidenciju o raspodjeli informatičke i komunikacijske opreme, osigurava savjetodavnu podršku korisnicima informacijskog sustava, organizira i sudjeluje u provedbi edukacije korisnika informacijskog sustava, sudjeluje u planiranju i provedbi projekta izgradnje računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave HITRONet, koordinira interne aktivnosti prema središnjim tijelima državne uprave zaduženim za informatizaciju, elektroničko poslovanje i tehnička pitanja u vezi s informacijskom sigurnošću. Surađuje s drugim tijelima državne uprave i samostalnim agencijama s kojima dijeli zajedničku informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu po pitanjima funkcionalnosti, ekonomičnosti, raspoloživosti, pouzdanosti i sigurnosti zajedničkih resursa. Sudjeluje u izradi internih planova, pravilnika i procedura iz područja informatike i komunikacija, informacijske sigurnosti i provodi ih u granicama svojih ovlasti. Obavlja poslove informacijske sigurnosti i obrambenih priprema, poslove provođenja mjera protupožarne zaštite na objektima Ministarstva sukladno zakonu kojim se regulira zaštita od požara, obavlja uviđaje i sastavlja zapisnike o nastalim povredama na radu, daje očitovanja o poduzetim mjerama zaštite na radu i druge poslove iz djelokruga rada Službe.

Za obavljanje poslova Službe za informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

2.2.2.1. Odjel za informatiku

2.2.2.2. Odjel za komunikacije

2.2.2.3. Odjel za informacijsku sigurnost i obrambene pripreme.

2.2.2.1. Odjel za informatiku

Članak 19.

Odjel za informatiku inicira, koordinira i provodi plan razvoja primjene informacijske tehnologije u Ministarstvu, provodi planiranje, organiziranje, nabavu i implementaciju informatičke strojne i programske opreme, sudjeluje u razvoju i održavanju središnjih baza podataka u Ministarstvu, sudjeluje u definiranju, razradi i održavanju korisničkih programskih aplikacija za pojedine ustrojstvene jedinice Ministarstva, sudjeluje u projektima povezivanja aplikacijskih sustava između tijela državne uprave, vodi evidenciju o raspodjeli informatičke opreme, provodi program sigurnosti informacijskih resursa iz svoga djelokruga, brine se za održavanje strojne i programske opreme, osigurava savjetodavnu podršku korisnicima informacijskog sustava, organizira i sudjeluje u provedbi informatičke izobrazbe korisnika, prati korištenje informatičke opreme te izrađuje izvješća, analize i prijedloge poboljšanja i unaprjeđenja.

2.2.2.2. Odjel za komunikacije

Članak 20.

Odjel za komunikacije inicira, koordinira i provodi plan razvoja primjene komunikacijske tehnologije u Ministarstvu, provodi planiranje, nabavu i implementaciju komunikacijske opreme (telefonska centrala, telefonski sustavi i računalno-komunikacijska mreža), sudjeluje u projektima međusobnog povezivanja tijela državne uprave, brine se za funkcioniranje i održavanje informacijsko-komunikacijske infrastrukture, vodi evidenciju o raspodjeli komunikacijske opreme, provodi program sigurnosti komunikacijske infrastrukture iz svoga djelokruga, koordinira rad s davateljima usluga za fiksnu i mobilnu telefoniju, vodi i ažurira bazu podataka državnih službenika koji koriste službene mobitele, priprema ispis troškova fiksne telefonije Ministarstva, prema potrebi vrši audio zapise sastanaka u Ministarstvu, obavlja poslove posredovanja na telefonskoj centrali te vodi evidenciju o naručenim telefonskim razgovorima, prati korištenje komunikacijske opreme te izrađuje izvješća, analize i prijedloge poboljšanja i unaprjeđenja.

2.2.2.3. Odjel za informacijsku sigurnost i obrambene pripreme

Članak 21.

Odjel za informacijsku sigurnost i obrambene pripreme organizira, provodi, usklađuje i nadzire provođenje poslova vezanih za informacijsku sigurnost i obrambene pripreme u Ministarstvu i pravnim osobama u nadležnosti Ministarstva. Sudjeluje u obavljanju poslova provedbe fizičke sigurnosti, sigurnosnih provjera, sigurnosti podataka i poslovne suradnje. Obavlja poslove vezane za izradu Plana obrane Ministarstva, te prati stanje provođenja i izrade planova i prosudbi obrambenih priprema u pravnim osobama u nadležnosti Ministarstva. Obavlja poslove koji se odnose na zaštitu imovine i osoba u poslovnom objektu Ministarstva, poslove protupožarne zaštite, zaštite na radu, koordinira poslove zaštite i spašavanja na zahtjev Državne uprave za zaštitu i spašavanje, te obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odjela.

Za obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu ustrojava se posebna jedinica:

2.2.2.3.1. Pododsjek za zaštitu na radu i zaštitu od požara.

2.2.2.3.1. Pododsjek za zaštitu na radu i zaštitu od požara

Članak 22.

Pododsjek za zaštitu na radu i zaštitu od požara obavlja poslove u vezi provedbe zakona i podzakonskih propisa iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, surađuje s tijelima inspekcije rada, specijalistima medicine rada, zavodom nadležnim za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu te drugim ovlaštenim pravnim osobama koje se bave poslovima zaštite na radu, sukladno propisanim obrascima prijavljuje ozljede na radu te vodi evidenciju o istima. Pododsjek koordinira provođenje i praćenje zaštite na radu u područnim jedinicama Ministarstva, daje prijedloge za unaprjeđenje zaštite na radu odboru za zaštitu na radu i postupa po zaključcima odbora te obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove za odbor za zaštitu na radu. Pododsjek sudjeluje u izradi procjene rizika na radu te izrađuje i predlaže donošenje internih akata iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, organizira provedbu osposobljavanja iz zaštite na radu i zaštite od požara te vodi propisane evidencije iz područja zaštite na radu i zaštite od požara.

3. UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA

Članak 23.

Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra priprema nacrte prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja pomorskog brodarstva i prometa, unutarnje plovidbe, pomorskog dobra, morskih i riječnih luka, agencija pomorske i unutarnje plovidbe, priprema i izrađuje nacrte međunarodnih ugovora i drugih akata iz područja pomorstva i unutarnje plovidbe, sudjeluje u radu međunarodnih organizacija u području pomorstva i unutarnje plovidbe, sudjeluje u izradi i prati propise Europske unije u području pomorstva i unutarnje plovidbe, osigurava usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske u području pomorstva i unutarnje plovidbe s pravnom stečevinom Europske unije, sudjeluje u izradi strateških dokumenata, te predlaže razvojnu politiku iz područja pomorstva i unutarnje plovidbe, vodi prvostupanjske i drugostupanjske upravne postupke iz područja pomorstva, brodarstva, pomorskog dobra i unutarnje plovidbe poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, izrađuje odgovore na tužbe iz nadležnosti Uprave, daje mišljenja na zakonske prijedloge drugih nadležnih tijela, daje pravna mišljenja i tumačenja o pravnim pitanjima u području pomorstva i unutarnje plovidbe, obavlja poslove procjene učinka propisa iz svoga djelokruga, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, provodi upravni nadzor Agencije za obalni linijski pomorski promet, lučkih uprava te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prati i analizira gospodarenje i upravljanje morskim resursima, prostorom uz morsku obalu i sustavom unutarnje plovidbe, prati i analizira stanje, poslovanje i razvoj morskih i riječnih luka, koordinira, nadzire i daje upute za rad lučkih uprava, prati rad Agencija za obalni linijski pomorski promet i Agencije za vodne putove, prati poslovanje pravnih osoba od interesa za Republiku Hrvatsku u području pomorstva, utvrđuje granice pomorskog dobra i vodi upisnik koncesija na pomorskom dobru za koje je davatelj koncesija Vlada Republike Hrvatske, obavlja sve pripremne radnje za koncesije na pomorskom dobru koje su od značaja za Republiku Hrvatsku, prati namjensko trošenje proračunskih sredstava iz razdjela Ministarstva za poslove brodarstva, pomorskog dobra, lučkog sustava i koncesija, predlaže mjere za unaprjeđenje položaja hrvatskih pomoraca i surađuje sa socijalnim partnerima. Uprava obavlja upravni nadzor nad provedbom propisa iz područja unutarnje plovidbe, kao i upravni nadzor nad radom Agencije za vodne putove i lučkih uprava unutarnjih voda u obavljanju njihovih javnih ovlasti.

Uprava, putem Lučkih kapetanija unutarnjih voda obavlja i poslove nadzora sigurnosti plovidbe, koordinacije spašavanja plovila i osoba sa plovila na unutarnjim vodama u slučaju plovidbene nesreće, provodi istrage plovidbenih nesreća, obavlja inspekcijske poslove, poslove utvrđivanja sposobnosti čamaca za plovidbu osim čamaca za javne namjene i za gospodarske namjene za prijevoz putnika i stvari, poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti članova posade za stjecanje zvanja u unutarnjoj plovidbi, tehničke i druge stručne poslove sigurnosti plovidbe. Također obavlja i upravne poslove iz svoje nadležnosti a naročito upisivanje i brisanje plovila te s tim u vezi vodi propisane službene evidencije, poslove izdavanja propisanih isprava i knjiga, osobnih isprava članova posade, rješava u prekršajnim postupcima te obavlja i druge upravne poslove iz nadležnosti sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama.

Za obavljanje poslova Uprave pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, ustrojavaju se sljedeći sektori:

3.1. Sektor upravljanja pomorskim dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom,

3.2. Sektor pomorske plovidbe, pravnih, međunarodnih poslova i EU,

3.3. Sektor unutarnje plovidbe

3.4. Lučka kapetanija Sisak

3.5. Lučka kapetanija Osijek

3.6. Lučka kapetanija Slavonski Brod

3.7. Lučka kapetanija Vukovar.

3.1. Sektor upravljanja pomorskim dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom

Članak 24.

Sektor upravljanja pomorskim dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom priprema nacrte prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja pomorskog dobra, morskih luka i koncesija na pomorskom dobru, posebice u odnosu na razne djelatnosti koje se obavljaju na pomorskom dobru (iznajmljivanje sredstava, ronjenje, plažni sadržaji, komercijalno-rekreacijski sadržaji i dr.), prati i analizira stanje, poslovanje i razvoj morskih luka, prati i analizira upravljanje pomorskim dobrom od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavlja upravni nadzor nad gospodarenjem i korištenjem pomorskog dobra i provođenjem koncesijskog sustava na pomorskom dobru, koordinira i vodi rad Povjerenstva za granice pomorskog dobra Ministarstva koje u upravnom postupku utvrđuje granice pomorskog dobra/lučkog područja, obavlja sve stručno-tehničke poslove vezane uz rad Povjerenstva za granice pomorskog dobra Ministarstva, daje upute županijskim povjerenstvima za granice pomorskog dobra, vodi upisnik koncesija na pomorskom dobru u kojima je davatelj Vlada Republike Hrvatske, prati i daje upute jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za vođenje upisnika koncesija na pomorskom dobru, priprema prijedloge odluka i ugovora o koncesiji na pomorskom dobru u kojima je davatelj Vlada Republike Hrvatske, nadzire, koordinira i daje upute za rad lučkih uprava, koordinira i saziva Stručno tijelo za ocjenu ponuda za davanje koncesija na pomorskom dobru koje daje Vlada Republike Hrvatske, te Povjerenstva za oduzimanje koncesija na pomorskom dobru koje daje Vlada Republike Hrvatske i analizira koncesijske sustave, vodi očevidnik utvrđenih granica pomorskog dobra/lučkog područja, prati izvršavanje županijskih godišnjih planova upravljanja pomorskim dobrom po pitanju granica i provedbe utvrđenog pomorskog dobra, osigurava i provodi radnje vezane za namjensko trošenje proračunskih sredstava za poslove utvrđivanja, provedbe i izvlaštenja na pomorskom dobru, te izrade stručnih podloga za dodjelu koncesija na pomorskom dobru u kojima je davatelj Vlada Republike Hrvatske, vodi strateško planiranje razvoja lučkog sustava uz praćenje i analiziranje stanja, poslovanja i postignutog stupnja razvoja morskih luka i lučkog sustava, te predlaže mjere unaprjeđenja istog sustava, te prati, analizira i nadzire druge oblike gospodarskog korištenja pomorskog dobra i priprema očitovanja na predstavke građana i drugih tijela iz područja svoga rada i predlaže mjere za poboljšanje.

Za obavljanje poslova Sektora upravljanja pomorskim dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom, ustrojavaju se sljedeće službe:

3.1.1. Služba za lučki sustav

3.1.2. Služba pomorskog dobra.

3.1.1. Služba za lučki sustav

Članak 25.

Služba za lučki sustav sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja morskih luka i koncesija na lučkom području, prati i analizira stanje, poslovanje i razvoj morskih luka, nadzire, koordinira i daje upute za rad lučkih uprava, vodi strateško planiranje razvoja lučkog sustava uz praćenje i analiziranje stanja, poslovanja i postignutog stupnja razvoja morskih luka i lučkog sustava, te predlaže mjere unaprjeđenja istog sustava. Priprema očitovanja na predstavke građana i drugih tijela iz područja svoga rada i predlaže mjere za poboljšanje. Služba sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja morskih luka i koncesija na lučkom području, prati i analizira rad ovlaštenika koncesija. Sudjeluje u procesima donošenja dokumenata prostornoga uređenja kojima se planiraju luke posebne namjene. Izrađuje suglasnosti i ostale dokumente potrebne za rad luka posebne namjene. Priprema očitovanja na predstavke građana i drugih tijela iz područja svoga rada i predlaže mjere za poboljšanje. Služba koordinira projekte razvoja infrastrukture u lukama, prati implementaciju projekata, izrađuje nacrte strateških dokumenata upravljanja lukama otvorenim za javni promet. Priprema izvješća i analize rada lučkih uprava, sudjeluje prilikom stručnih rasprava o razvoju sustava luka otvorenih za javni promet, posebice prati određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet, izrađuje stručna mišljenja u pogledu širenja lučkog područja, sudjeluje prilikom izrade dokumenata prostornoga uređenja u pogledu određenja lučkih područja. Priprema očitovanja na predstavke građana i drugih tijela iz područja svoga rada i predlaže mjere za poboljšanje.

3.1.2. Služba pomorskog dobra

Članak 26.

Služba pomorskog dobra priprema nacrte prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja pomorskog dobra i koncesija na pomorskom dobru, prati i analizira upravljanje pomorskim dobrom od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavlja upravni nadzor nad gospodarenjem i korištenjem pomorskog dobra i provođenjem koncesijskog sustava na pomorskom dobru, koordinira i vodi rad Povjerenstva za granice pomorskog dobra Ministarstva koje u upravnom postupku utvrđuje granice pomorskog dobra/lučkog područja, obavlja sve stručno-tehničke poslove vezane uz rad Povjerenstva za granice pomorskog dobra Ministarstva, daje upute županijskim povjerenstvima za granice pomorskog dobra, vodi upisnik koncesija na pomorskom dobru u kojima je davatelj Vlada Republike Hrvatske, prati i daje upute jedinicama područne (regionalne) samouprave za vođenje upisnika koncesija na pomorskom dobru, priprema prijedloge odluka i ugovora o koncesiji na pomorskom dobru u kojima je davatelj Vlada Republike Hrvatske, koordinira i saziva Stručno tijelo za ocjenu ponuda za davanje koncesija na pomorskom dobru koje daje Vlada Republike Hrvatske, te Povjerenstva za oduzimanje koncesija na pomorskom dobru koje daje Vlada Republike Hrvatske i analizira koncesijske sustave, vodi očevidnik utvrđenih granica pomorskog dobra/lučkog područja, prati izvršavanje županijskih godišnjih planova upravljanja pomorskim dobrom po pitanju granica i provedbe utvrđenog pomorskog dobra, osigurava i provodi radnje vezane za namjensko trošenje proračunskih sredstava za poslove utvrđivanja, provedbe i izvlaštenja na pomorskom dobru, te izrade stručnih podloga za dodjelu koncesija na pomorskom dobru u kojima je davatelj Vlada Republike Hrvatske, posebice u odnosu na razne djelatnosti koje se obavljaju na pomorskom dobru (iznajmljivanje sredstava, ronjenje, plažni sadržaji, komercijalno-rekreacijski sadržaji i dr.) te prati, analizira i nadzire druge oblike gospodarskog korištenja pomorskog dobra. Priprema očitovanja na predstavke građana i drugih tijela iz područja svoga rada i predlaže mjere za poboljšanje.

Za obavljanje poslova Službe pomorskog dobra, ustrojavaju se sjedeći odjeli:

3.1.2.1. Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog dobra i koncesijski sustav

3.1.2.2. Odjel za granice pomorskog dobra.

3.1.2.1. Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog dobra i koncesijski sustav

Članak 27.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog dobra i koncesijski sustav sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja pomorskog dobra i koncesija na pomorskom dobru, prati i analizira upravljanje pomorskim dobrom od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavlja upravni nadzor nad gospodarenjem i korištenjem pomorskog dobra i provođenjem koncesijskog sustava na pomorskom dobru, prati izvršavanje županijskih godišnjih planova upravljanja pomorskim dobrom po pitanju granica i provedbe utvrđenog pomorskog dobra, osigurava i provodi radnje vezane za namjensko trošenje proračunskih sredstava za poslove utvrđivanja, provedbe i izvlaštenja na pomorskom dobru, vodi upisnik koncesija na pomorskom dobru u kojima je davatelj Vlada Republike Hrvatske, prati i daje upute jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za vođenje upisnika koncesija na pomorskom dobru, priprema prijedloge odluka i ugovora o koncesiji na pomorskom dobru u kojima je davatelj Vlada Republike Hrvatske, koordinira i saziva Stručno tijelo za ocjenu ponuda za davanje koncesija na pomorskom dobru koje daje Vlada Republike Hrvatske, te Povjerenstva za oduzimanje koncesija na pomorskom dobru koje daje Vlada Republike Hrvatske i analizira koncesijske sustave, osigurava i provodi radnje vezane za namjensko trošenje proračunskih sredstava za poslove izrade stručnih podloga za dodjelu koncesija, te prati, analizira i nadzire druge oblike gospodarskog korištenja pomorskog dobra posebice u odnosu na razne djelatnosti koje se obavljaju na pomorskom dobru (iznajmljivanje sredstava, ronjenje, plažni sadržaji, komercijalno-rekreacijski sadržaji i dr.). Priprema očitovanja na predstavke građana i drugih tijela iz područja svog rada i predlaže mjere za poboljšanje.

3.1.2.2. Odjel za granice pomorskog dobra

Članak 28.

Odjel za granice pomorskog dobra priprema nacrte prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja pomorskog dobra, koordinira i vodi rad Povjerenstva za granice pomorskog dobra Ministarstva koje u upravnom postupku utvrđuje granice pomorskog dobra/lučkog područja, obavlja sve stručno-tehničke poslove vezane uz rad Povjerenstva za granice pomorskog dobra Ministarstva, daje upute županijskim povjerenstvima za granice pomorskog dobra, vodi očevidnik utvrđenih granica pomorskog dobra/lučkog područja, te priprema očitovanja na predstavke građana i drugih tijela iz područja svog rada i predlaže mjere za poboljšanje.

3.2. Sektor pomorske plovidbe, pravnih, međunarodnih poslova i EU

Članak 29.

Sektor pomorske plovidbe, pravnih, međunarodnih poslova i EU priprema nacrte prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja pomorstva, priprema i izrađuje nacrte međunarodnih ugovora i drugih akata iz područja pomorstva, sudjeluje u radu međunarodnih organizacija u području pomorstva, sudjeluje u izradi i prati propise Europske unije u području pomorstva, te osigurava usuglašavanje zakonodavstva Republike Hrvatske u području pomorstva sa pravnom stečevinom Europske unije, sudjeluje u izradi strateških dokumenata iz područja pomorstva, daje mišljenja na zakonske prijedloge drugih nadležnih tijela, vodi prvostupanjski upravni postupak iz područja pomorstva i brodarstva, kao i drugostupanjski upravni postupak iz područja pomorstva, brodarstva i pomorskog dobra, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, izrađuje odgovore na tužbe iz nadležnosti Uprave u području pomorstva, prati i analizira razvoj tehničkih, tehnoloških i drugih dostignuća iz područja pomorstva, prati i sudjeluje u izradi razvojnih studija iz područja pomorstva, surađuje sa znanstvenim i drugim ustanovama iz područja pomorstva, daje pravna mišljenja i tumačenja o pravnim pitanjima u području pomorstva, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, provodi upravni nadzor Agencije za obalni linijski pomorski promet, koordinira obavljanje poslova pravnih odjela u lučkim kapetanijama, prati i analizira gospodarenje morskim resursima i prostorom uz morsku obalu, te predlaže mjere racionalnog korištenja mora kao prirodnog resursa, analizira poslovanje i razvoj gospodarskih subjekata iz područja pomorskog prometa i brodarstva te pomorskih agenata i špeditera, priprema i izrađuje izvješća u cilju stvaranja sustavnih uvjeta za poslovanje u ovom području, vodi brigu nad održavanjem pomorskoga putničkog prometa na državnim linijama, prati rad Agencije za obalni linijski pomorski promet u obavljanju zakonom povjerenih poslova, prati poslovanje pravnih osoba od interesa za Republiku Hrvatsku u području pomorstva i tu posebno Jadrolinije, Plovputa, Jadroplova, Hrvatskog hidrografskog instituta, prati i sudjeluje u izradi razvojnih i drugih studija iz područja pomorskog prometa i pomorskog brodarstva, osigurava provođenje utvrđene politike iz područja pomorskog prometa. Sektor prati i podupire djelovanje privatnih brodara u nacionalnoj plovidbi, te predlaže programe i mjere za unaprjeđenje poslovanja brodara u nacionalnoj i međunarodnoj plovidbi. Sektor vodi poslove na stvaranju uvjeta i provedbi mjera za poboljšanje intermodalnog prijevoza, te koordinaciju rada službi u cilju povećanja učinkovitosti pomorskog sektora. Sektor planira, prati i nadzire ostvarenje razvojnih projekata čija se izgradnja financira, odnosno sufinancira iz državnog proračuna Republike Hrvatske s razdjela Ministarstva – prati namjensko trošenje proračunskih sredstava (programi izgradnje putničkih i trgovačkih brodova za hrvatske brodare, izgradnja ribolovne flote, izgradnja i rekonstrukcija izletničke flote, izgradnja lučke infrastrukture u lukama otvorenim za javni promet, subvencioniranje brodara s osnova razlike u cijeni goriva). Sektor predlaže mjere za unaprjeđenje položaja hrvatskih pomoraca i surađuje sa socijalnim partnerima. Sektor izdaje odobrenja za domaće i strane pravne i fizičke osobe te hrvatske ratne brodove za obavljanje istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenja mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda, odnosno teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Za obavljanje poslova Sektora pomorske plovidbe, pravnih, međunarodnih poslova i EU, ustrojavaju se sljedeće službe:

3.2.1. Služba za pravne, međunarodne poslove, razvojne projekte i EU

3.2.2. Služba pomorskog prometa i brodarstva.

3.2.1. Služba za pravne, međunarodne poslove, razvojne projekte i EU

Članak 30.

Služba za pravne, međunarodne poslove, razvojne projekte i EU donosi upravna rješenja u prvom stupnju i to za: odobrenje za kabotažu stranih brodova, suglasnost učilištima za naobrazbu i izobrazbu pomoraca, izdavanje dopusnica pri posredovanju za zapošljavanje pomoraca, rješenja o stjecanju prava na stipendiju učenika i studenata pomorskih škola i fakulteta, rješenja o prigovorima na odluke o objavljivanju javnog prikupljanja ponuda za davanje koncesija na pomorskom dobru. U drugom stupnju Služba donosi rješenja povodom žalbi na rješenja lučkih kapetanija glede upisa pomorskih objekata, na rješenja inspektora sigurnosti plovidbe, na odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru, na koncesijska odobrenja za obavljanje gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru, na rješenja županijskih ureda za poslove pomorstva o naknadi koju plaćaju vlasnici brodica za korištenje pomorskog dobra, na rješenja povjerenstva o granicama pomorskog dobra, kao i druga upravna rješenja koje donosi na temelju Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013 i 26/2015), Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, br. 33/2006, 38/2009, 87/2009, 18/2011 i 80/2013), te Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (»Narodne novine«, br. 124/2009 i 59/2012).

Za obavljanje poslova Službe za pravne, međunarodne poslove, razvojne projekte i EU, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

3.2.1.1. Odjel za pravne poslove

3.2.1.2. Odjel za međunarodne poslove, EU poslove i EU fondove.

3.2.1.1. Odjel za pravne poslove

Članak 31.

Odjel za pravne poslove obavlja poslove pripreme nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja pomorstva, sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja s plovnih objekata, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, izrađuje odgovore na tužbe iz nadležnosti Uprave, daje pravna mišljenja i tumačenja o svim pitanjima iz nadležnosti Uprave, daje pravna mišljenja na prijedloge propisa iz nadležnosti drugih tijela, vodi prvostupanjski upravni postupak iz nadležnosti Uprave, donosi upravna rješenja u prvom stupnju i to za: odobrenje za kabotažu stranih brodova, suglasnost učilištima za naobrazbu i izobrazbu pomoraca, izdavanje dopusnica pri posredovanju za zapošljavanje pomoraca, rješenja o stjecanju prava na stipendiju učenika i studenata pomorskih škola i fakulteta, rješenja o prigovorima na odluke o objavljivanju javnog prikupljanja ponuda za davanje koncesija na pomorskom dobru. U drugom stupnju Služba donosi rješenja povodom žalbi na rješenja lučkih kapetanija glede upisa pomorskih objekata, na rješenja inspektora sigurnosti plovidbe, na odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru, na koncesijska odobrenja za obavljanje gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru, na rješenja o naknadi koju plaćaju vlasnici brodica za korištenje pomorskog dobra, na rješenja povjerenstva o granicama pomorskog dobra, kao i druga upravna rješenja koje donosi na temelju Pomorskog zakonika, Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, te Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, priprema mišljenja o upravnim stvarima iz nadležnosti Uprave, sudjeluje u provedbi upravnog nadzora Agencije za obalni linijski pomorski promet, priprema očitovanja na predstavke građana i drugih tijela, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

3.2.1.2. Odjel za međunarodne poslove, EU poslove
i EU fondove

Članak 32.

Odjel za međunarodne poslove, EU poslove i EU fondove priprema i sudjeluje u izradi nacrta dvostranih i mnogostranih međunarodnih ugovora iz područja prava mora, pomorstva, sigurnosti plovidbe, zaštiti mora od onečišćenja s pomorskih objekata, priprema akte o pristupanju međunarodnim ugovorima iz područja pomorstva, sigurnosti plovidbe i zaštiti mora od onečišćenja s pomorskih objekata, prati i predlaže mjere za primjenu međunarodnih ugovora iz nadležnosti Sektora, prati i sudjeluje u procesima usvajanja pravnih propisa Europske unije u području pomorstva, sudjeluje u izradi nacionalnih propisa kojima se osigurava primjena pravne stečevine Europske unije, sudjeluje u radu i surađuje s tijelima i organizacijama Europske unije u području pomorstva, sudjeluje u radu Europske agencije za sigurnost pomorske plovidbe, sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, a posebno, Međunarodne pomorske organizacije, Međunarodne organizacije rada, tijela Barcelonske konvencije, tijela IOPC Fonda, konferencija stranaka Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora, Jadransko-jonske inicijative i drugih međunarodnih tijela iz područja pomorstva, sudjeluje u pregovorima radi njihovog zaključivanja i prati primjenu ugovora, te sudjeluje u radu mješovitih odbora, priprema izvješća o suradnji Republike Hrvatske sa drugim državama u području pomorstva, sudjeluje u izradi platformi za sudjelovanje izaslanstava Republike Hrvatske na diplomatskim konferencijama radi usvajanja višestranih međunarodnih ugovora, sudjeluje u izradi platformi za sudjelovanje u radu tijela međunarodnih organizacija u području pomorstva, priprema nacrte akata o potvrđivanju međunarodnih ugovora u području pomorstva, predlaže nacrte nacionalnih propisa kojima se osigurava primjena međunarodnih ugovora, sudjeluje u izradi Nacionalnog programa usuglašavanja hrvatskog zakonodavstva u području pomorstva s pravnom stečevinom Europske unije, priprema izvješća o provedbi Nacionalnog programa, priprema druga izvješća za potrebe Europske komisije u području pomorstva, obavlja poslove izobrazbe i obrazovanja pomoraca te poslove vezane za utjecaj ljudskog faktora na sigurnost plovidbe, praćenje i unaprjeđivanje socijalnog statusa pomoraca, poslove vezane za primjenu radnih, životnih, socijalnih i zdravstvenih uvjeta pomoraca, vodi upravni postupak za izdavanje rješenja o izobrazbi ili suglasnosti na obavljanje naobrazbe pomorskim učilištima, vodi evidenciju o izdanim ovlaštenjima učilištima, obavlja stručnu pripremu za izdavanje dopusnica posrednicima pri zapošljavanju pomoraca, nadzire rad posrednika pri zapošljavanju pomoraca, priprema očitovanja na predstavke građana i drugih tijela, prati međunarodne propise koji se odnose na pomorce, prati provedbu socijalnih mjera za pomorce i predlaže mjere socijalne politike prema pomorcima, predlaže mjere za afirmaciju pomorskih zanimanja, provodi postupak u svezi stipendiranja đaka i studenata pomorskih škola i fakulteta, surađuje sa drugim nadležnim tijelima i institucijama te obavlja druge poslove iz nadležnosti Službe i Sektora. Odjel prati i analizira razvoj tehničkih, tehnoloških i drugih dostignuća iz područja pomorstva, prikuplja, prati i analizira podatke o projektima od značenja za razvitak pomorskog prometa, prati i sudjeluje u izradi razvojnih studija iz područja pomorstva, surađuje sa znanstvenim ustanovama iz područja pomorstva, Hrvatskim registrom brodova, Hrvatskim hidrografskim institutom, Plovputom, Brodarskim institutom i Tehničkom komisijom brodara, prati i analizira strateške i razvojne smjernice i dokumente nacionalnih tijela i međunarodnih organizacija i Europske unije, priprema stručne podloge i mišljenja za potrebe izrade prijedloga zakonskih i podzakonskih akata, te izrađuje prijedloge mjera za unaprjeđenje pomorstva, obavlja stručne poslove izrade prijedloga strategija razvoja i drugih strateških dokumenata i predlaže njihove izmjene, te priprema i predlaže odgovarajuće provedbene planove i prati njihovo izvršavanje, obavlja poslove pripreme dokumenata vezanih uz predpristupne i druge programe Europske unije, te ostale međunarodne programe pomoći, priprema i koordinira izradu stručnih podloga, razvojne dokumentacije, znanstveno-stručnih studija i elaborata, te razvojnih programa i projekata u svezi s razvojem pomorstva i pomorskom politikom, prati donošenje Tehničkih pravila, propisa Međunarodne pomorske organizacije, Europske komisije i Europske agencije za sigurnost plovidbe koje se odnose na tehničke uvjete sigurnosti plovidbe, sigurnosti luka i tehničke uvjete zaštite mora od onečišćenja s brodova, prati rad Hrvatskog hidrografskog instituta o obavljanju poslova vezanih za sigurnost plovidbe, Pomorsko-meteorološkog centra i Plovputa, te priprema upute za provedbu tehničkih mjera i obavlja druge poslove u okviru svog djelokruga.

3.2.2. Služba pomorskog prometa i brodarstva

Članak 33.

Služba pomorskog prometa i brodarstva prati i analizira gospodarenje morskim resursima, analizira poslovanje i razvoj gospodarskih subjekata iz područja pomorskog prometa i brodarstva te pomorskih agenata i špeditera, priprema i izrađuje izvješća u cilju stvaranja sustavnih uvjeta za poslovanje u ovom području, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja pomorskog prometa i brodarstva, vodi brigu nad održavanjem pomorskoga putničkog prometa na državnim linijama, prati rad Agencije za obalni linijski pomorski promet u obavljanju Zakonom povjerenih poslova, prati poslovanje pravnih osoba od interesa za Republiku Hrvatsku te obavlja nadzor nad radom Jadrolinije, Plovputa, Jadroplova, Hrvatskog hidrografskog instituta, prati i sudjeluje u izradi razvojnih i drugih studija iz područja pomorskog prometa i pomorskog brodarstva, osigurava provođenje utvrđene politike iz područja pomorskog prometa. Služba vodi poslove na stvaranju uvjeta i provedbi mjera za poboljšanje intermodalnog prijevoza, naročito između brodara, luka, carine, pomorskih agenata i špeditera kao i svih ostalih interesno-utjecajnih skupina koji koriste, održavaju ili imaju nadležnost nad intermodalnim transportom.

Služba sudjeluje u pripremi strateških planova za trogodišnja proračunska razdoblja iz svoje nadležnosti, te sudjeluje u pripremi Strateškog plana Ministarstva. Služba planira i prati izgradnju razvojnih projekata i programa iz nadležnosti Uprave, a koji se financiraju, odnosno subvencioniraju sredstvima državnog proračuna s razdjela Ministarstva (program obnove i razvoja putničke flote, izletničke flote, programi izgradnje tankera, trgovačkih brodova). Služba prati i nadzire ostvarenje projekata davanja potpora za obnovu ribolovne flote te dodjelu potpora male vrijednosti brodarima za razliku u cijeni pogonskog goriva. Služba provodi i prati Projekt stipendiranja redovitih učenika i studenata te obavlja tehničke poslove u svezi korištenja školskog broda »Kraljica mora« (nadzor nad poslovima održavanja školskog broda, nadzor nad troškovima izvršavanja ugovora o upravljanju i održavanju školskog broda).

Za obavljanje poslova Službe pomorskog prometa i brodarstva, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

3.2.2.1. Odjel pomorskog prometa

3.2.2.2. Odjel za financiranje i potporu brodarima i praćenje poslovanja pravnih osoba od interesa za Republiku Hrvatsku.

3.2.2.1. Odjel pomorskog prometa

Članak 34.

Odjel pomorskog prometa prati i analizira gospodarenje morskim resursima, te predlaže mjere racionalnog korištenja mora kao prirodnog resursa, analizira poslovanje i razvoj gospodarskih subjekata iz područja pomorskog prometa i brodarstva te pomorskih agencija, priprema i izrađuje izvješća u cilju stvaranja sustavnih uvjeta za poslovanje u ovom području, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja pomorskog prometa i brodarstva, vodi brigu nad održavanjem pomorskoga putničkog prometa na državnim linijama, prati rad Agencije za obalni linijski pomorski promet u obavljanju Zakonom povjerenih poslova, prati izradbu razvojnih i drugih studija iz područja pomorskog prometa i pomorskog brodarstva, osigurava provođenje utvrđene politike iz područja pomorskog prometa, analizira, prati i predlaže mjere za razvoj intermodalnog transporta. U području nacionalne plovidbe prati poslovanje brodara koji se bave gospodarskom djelatnošću prvenstveno povremenim pomorskim prijevozima, te u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom obrtničkom komorom poduzima i predlaže mjere u cilju razvoja navedenih brodara.

3.2.2.2. Odjel za financiranje i potporu brodarima i praćenje poslovanja pravnih osoba od interesa za Republiku Hrvatsku.

Članak 35.

Odjel za financiranje i potporu brodarima i praćenje poslovanja pravnih osoba od interesa za Republiku Hrvatsku predlaže, priprema, prati i izvršava potpore brodarima, lukama i ostalim sudionicima u pomorskom prometu i brodarstvu, priprema programe vezane za sufinanciranje gradnje brodova, obnove putničke i izletničke flote sukladno Zakonu o državnim potporama, te smjernicama EZ-a o državnim potporama u pomorskom prijevozu, državnim potporama za zaštitu okoliša. U izradi i provedbi navedenih programa Odjel u svom radu surađuje s Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja. Odjel priprema i sudjeluje u izradi projekata i studija vezanih za potpore u pomorstvu. Odjel sudjeluje na poslovima u pripremi i izradi prijedloga proračuna za tekuću godinu vezano za korisnike proračunskih sredstava iz područja pomorskog prometa i brodarstva, kontinuirano i redovito prati izvršenje financijskog godišnjeg plana proračunskih korisnika na razini Službe te sudjeluje u pripremi prijedloga izmjena i dopuna državnog proračuna, kao i preraspodjele proračunskih sredstava korisnika iz područja rada Službe, sukladno Zakonu o proračunu. Odjel redovito koordinira u svom radu s Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja sukladno odredbama Zakona o državnim potporama te Pravilnikom o obliku i sadržaju, te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija državnih potpora. Odjel prati poslovanje i obavlja nadzor nad radom Jadrolinije, Jadroplova, Plovputa, Agencije za obalni linijski pomorski promet, kontrolira pripremu projekata iz područja rada i poslovanja navedenih pravnih osoba od interesa za Republiku Hrvatsku. Obavlja poslove u vezi s restrukturiranjem i konsolidacijom poslovnih subjekata. Odjel prati i analizira poslovanje trgovačkih društava od državnog interesa, kao i Agencije za obalni linijski pomorski promet, analizira razvojne programe pojedinih poduzeća i ocjenjuje kvalitetu poslovnih odluka u budućnosti te poslovna stanja pojedinih javnih i trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu.

3.3. Sektor unutarnje plovidbe

Članak 36.

Sektor unutarnje plovidbe predlaže politiku razvitka riječnog prometa, osigurava provođenje utvrđene politike i izvršava zakone i druge propise iz područja riječnog prometa, brodarstva, riječnih luka i vodnih putova, prijevoza i plovidbenih poslova. Predlaže i priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa, te regulativnih mjera za gospodarenje i upravljanje sustavom unutarnje plovidbe, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga. Planira i prati provedbu projekata izgradnje prometne infrastrukture te programe za tehnološki razvitak i inovacije u unutarnjoj plovidbi. Prati stanje uređenosti pozitivnih propisa Europske unije iz nadležnosti unutarnje plovidbe te predlaže i provodi postupke za prilagodbu pozitivnih propisa s propisima Europske unije. Priprema nacrte prijedloga međunarodnih i međudržavnih ugovora, sporazuma, konvencija, rezolucija i drugih akata, sudjeluje u pregovorima za sklapanje, i provodi postupak za njihovo usvajanje. Sudjeluje u radu i prati rad međunarodnih organizacija, i drugih međunarodnih subjekata iz područja unutarnje plovidbe. Koordinira i nadzire rad lučkih uprava unutarnjih voda i Agencije za vodne putove. Analizira stanje i predlaže programe razvitka vodnih putova, riječnih luka, brodarstva i poslovanje gospodarskih subjekata unutarnje plovidbe. Prati stanje sustava sigurnosti unutarnje plovidbe i predlaže mjere za njegovo unaprjeđenje, koordinira inspekcijski nadzor sigurnosti riječnog prometa i reda u lukama unutarnjih voda. Sektor surađuje s Tehničkim nadzornim tijelom u svezi poslova vezanih za certifikaciju plovila. Obavlja poslove operativnog upravljanja Riječnim informacijskim uslugama (RIS). Osigurava neposrednu suradnju u obavljanju funkcija i objedinjava rad ustrojenih službi te odjela u sastavu službi. Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na riječni promet i plovidbu unutarnjim vodama.

Za obavljanje poslova Sektora unutarnje plovidbe, ustrojavaju se sljedeće službe:

3.3.1. Služba pravnih i međunarodnih poslova

3.3.2. Služba sigurnosti, riječnog prometa i luka

3.3.3. Služba za strategiju i razvojne programe.

3.3.1. Služba pravnih i međunarodnih poslova

Članak 37.

Služba pravnih i međunarodnih poslova obavlja sljedeće poslove: analizira stanje pravne uređenosti unutarnje plovidbe, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakonskih i podzakonskih akata. Daje pravna mišljenja i tumačenja u vezi s primjenom pozitivnih propisa iz nadležnosti unutarnje plovidbe te vodi prvostupanjski i drugostupanjski upravni postupak iz nadležnosti unutarnje plovidbe, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, izrađuje odgovore na tužbe za potrebe vođenja upravnih sporova. Daje mišljenja na zakone i podzakonske akte drugih tijela državne uprave. Obavlja upravni nadzor nad primjenom propisa unutarnje plovidbe. Priprema izvješća o stanju pravne uređenosti unutarnje plovidbe za potrebe Ministarstva, Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora i drugih državnih tijela, te na upite građana, sukladno pravu na pristup informacijama. Obavlja poslove pripreme nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja unutarnje plovidbe s međunarodnim elementom, provodi postupke prilagodbe pozitivnih propisa s pravnom stečevinom Europske unije. Priprema nacrte prijedloga međunarodnih i međudržavnih ugovora, sporazuma, konvencija, rezolucija i drugih akata, sudjeluje u vođenju pregovora, sklapanja i usvajanja istih, te prati način njihova provođenja. Sudjeluje u radu i prati rad međunarodnih organizacija, i drugih međunarodnih subjekata iz područja unutarnje plovidbe, te sudjeluje u radu radnih grupa međunarodnih organizacija na ekspertnoj razini: UN/Ekonomske komisije za Europu, Odbora za kopneni promet, radne grupe za promet unutarnjim vodama, radne grupe za ujednačavanje tehničkih i sigurnosnih pravila u unutarnjoj plovidbi sa sjedištem u Genevi, Dunavske komisije sa sjedištem u Budimpešti, Centralne komisije za plovidbu Rajnom sa sjedištem u Strasbourgu, Savske komisije sa sjedištem u Zagrebu. Obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

3.3.2. Služba sigurnosti, riječnog prometa i luka

Članak 38.

Služba sigurnosti, riječnog prometa i luka obavlja inspekcijske poslove i nadzor svih aktivnosti u unutarnjoj plovidbi, prati stanje sustava sigurnosti unutarnje plovidbe te predlaže mjere za njegovo unaprjeđenje. Koordinira rad inspektora i ovlaštenika inspekcijskih poslova te planira i organizira sustavno osposobljavanje inspektora u lučkim kapetanijama unutarnjih voda. Služba surađuje i prati rad međunarodnih tijela iz područja sigurnosti riječnog prometa, surađuje s Tehničkim nadzornim tijelom u svezi poslova vezanih za certifikaciju plovila. Predlaže prometnu i gospodarsku politiku riječnog prometa, programe razvitka luka, brodarstva i vodnih putova. Koordinira i obavlja poslove nadzora rada lučkih uprava i Agencije za vodne putove, koordinira poslove održavanja, obilježavanja i izgradnje plovnih putova, luka i pristaništa unutarnjih voda, analizira poslovanje brodarstva i plovidbenih poslova te predlaže regulativne mjere u sektoru riječnog prometa a sve u skladu s provođenjem mjera zaštite okoliša i sigurnosti plovidbe. Služba obavlja poslove stručne procjene utjecaja na okoliš na razini strateških dokumenata, sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna i načina korištenja financijskih sredstava iz državnog proračuna iz područja riječnog prometa i luka. Sudjeluje u radu stručnih međunarodnih organizacija te izradi stručnih prijedloga zakona, podzakonskih akata, rezolucija i sl. iz područja sigurnosti riječnog prometa i luka na unutarnjim vodama.

Za obavljanje poslova Službe sigurnosti, riječnog prometa i luka, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

3.3.2.1. Odjel sigurnosti riječnog prometa i brodarstva

3.3.2.2. Odjel lučkog sustava.

3.3.2.1. Odjel sigurnosti riječnog prometa i brodarstva

Članak 39.

Odjel sigurnosti riječnog prometa i brodarstva osigurava, koordinira i nadzire provedbu nacionalnih i međunarodnih propisa iz područja sigurnosti plovidbe te nadzire i koordinira rad inspekcijskih poslova koje obavljaju djelatnici lučkih kapetanija unutarnjih voda. Odjel nadzire upravljanje rječnim prometom, nadzire provedbu propisa u kojima se regulira održavanje reda u lukama i pristaništima unutarnjih voda te poslove traganja i spašavanja na unutarnjim vodama, a u tim poslovima operativno usklađuje i nadzire rad lučkih kapetanija. Odjel nadzire rad operativnog upravljanja Riječnim informacijskim servisima (RIS-om). Također nadzire djelotvornost i funkcionalnost informacijskih sustava i pojedinih servisa u sklopu RIS-a te po potrebi predlaže mjere i smjernice za unaprijeđenije istih. Odjel koristi i po potrebi administrira informacijske i računalne baze iz djelokruga sigurnosti plovidbe i nadzora prometa. Odjel surađuje sa Nacionalnom RIS središnjicom koja je ustrojena unutar Agencije za vodne putove i regionalnim centrima za upravljanje prometom ustrojenih u okviru lučkih kapetanija, te prati njihov rad. Odjel sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija Europske unije u području sigurnosti plovidbe i inspekcijskog nadzora na unutarnjim vodama, predlaže i sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga svoga rada. Koordinira i vodi međuresorne radne skupine za pitanja iz djelokruga poslova, prati stanje sigurnosti unutarnje plovidbe, te predlaže i provodi mjere za unaprjeđenje sigurnosti plovidbe. Odjel prati i analizira prometnu i gospodarsku politiku riječnog prometa i programe razvitka brodarstva. Prati tržište i uvjete pristupa tržištu u brodarstvu uz prijedlog mjera kojima bi se racionalnije koristili plovni resursi na unutarnjim vodama. Također priprema i provodi postupak dodjeljivanja potpora jedinicama lokalne (regionalne) samouprave vezano za razvoj riječnog prometa, županijskih luka i pristaništa. Sudjeluje u izradi podloga, odnosno projekata i studija, te izrađuje statistička izvješća vezana za razvitak poslovanja u brodarstvu u skladu sa smjernicama Europske unije. Analizira strateške, razvojne smjernice i dokumente nacionalnih i međunarodnih tijela iz područja riječnog brodarstva. Iz područja brodarstva prati rad međunarodnih priznatih klasifikacijskih društava i Hrvatskog registra brodova. Odjel analizira poslovanje brodarstva na unutarnjim vodama te predlaže regulativne mjere a sve u skladu s provođenjem mjera zaštite okoliša i sigurnosti plovidbe. Obavlja poslove stručne procjene utjecaja na okoliš na razini strateških dokumenata, sudjeluje u pripremi te načinu korištenja financijskih sredstava iz državnog proračuna iz područja riječnog prometa i brodarstva. Sudjeluje u radu stručnih međunarodnih organizacija te izradi stručnih prijedloga zakona, podzakonskih akata, rezolucija i sl. iz područja svoga djelokruga. Odjel izrađuje stručne podloge za tehničko, tehnološko, provedbeno i drugo unaprjeđenje službe te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.3.2.2. Odjel lučkog sustava

Članak 40.

Odjel lučkog sustava prati i analizira prometnu i gospodarsku politiku i programe razvitka luka i pristaništa na unutarnjim vodama. Koordinira i nadzire rad lučkih uprava unutarnjih voda te surađuje s Agencijom za vodne putove u svezi s poslovima izgradnje plovnih putova na području luka i pristaništa unutarnjih voda. U skladu sa Srednjoročnim planom razvitka vodnih putova i luka te pristaništa unutarnjih voda nadzire i koordinira izradu planova tehničkog održavanja i razvoja luka i pristaništa. Predlaže regulativne mjere za unapređenje konkurentnosti luka i prati uvjete pristupa tržištu korisnika lučkih usluga. Prati i analizira poslovanje u lukama i pristaništima unutarnjih voda, prikuplja, obrađuje i vodi statističke podatke koji se odnose na luke i pristaništa unutarnjih voda. Odjel sudjeluje u radu stručnih međunarodnih organizacija, udruženja i tehničkih radnih grupa u okviru tih organizacija. Izrađuje nacrte akata za autoriziranje prijenosa financijskih sredstava iz državnog proračuna za lučke uprave, i sredstava iz drugih izvora namijenjenih za programe i projekte gradnje, modernizacije i održavanje lučkih građevina u lukama i pristaništima unutarnjih voda. Sudjeluje u izradi stručnih prijedloga propisa iz područja regulative luka i pristaništa unutarnjih voda te vodnih putova. Sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna ovog ministarstva te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.3.3. Služba za strategiju i razvojne programe

Članak 41.

Služba za strategiju i razvojne programe obavlja stručne poslove koji se odnose na formiranje i izradu prijedloga strategija, razvojnih programa, planova razvoja, strateškog plana Ministarstva i drugih strateških dokumenata, te predlaže njihove izmjene i dopune. Sudjeluje u izradi prijedloga mjera za unaprjeđenje unutarnje plovidbe, predlaže odgovarajuće provedbene planove i prati njihovo izvršavanje. Obavlja poslove vezane za planiranje, pripremu, razvoj i upravljanje projektima. Prati i analizira prometne politike, strateške i razvojne smjernice, propise i dokumente nacionalnih tijela, međunarodnih organizacija i Europske unije u skladu s načelima harmonizacije europskog transportnog tržišta, surađuje s državnim tijelima, nacionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama te europskim integracijama vezano uz razvoj, financiranje i realizaciju projekata iz područja riječnog prometa, vodnih putova i luka unutarnjih voda. Obavlja poslove vezane uz kandidiranje projekata za financiranje kroz namjenske programe i strukturne fondove Europske unije. Priprema i predlaže metodologije i modele financiranja te praćenja tijeka projekta. Provodi aktivnosti usmjerene na razvoj i stvaranje uvjeta za poboljšanje intermodalnog prijevoza, poduzima aktivnosti za modernizaciju unutarnje plovidbe kao ekološki i društveno prihvatljivog načina transporta u skladu sa smjernicama i direktivama Europske komisije. Priprema stručne podloge i mišljenja za potrebe izrade prijedloga zakonskih i podzakonskih akata. Prati i daje prijedloge za razvojno-istraživačke programe i programe tehnoloških inovacija u upravljanje prometno-tehnološkim procesima i razvoju integriranosti u robno transportne logističke lance. Koordinira nabavu u dijelu koji se odnosi na unutarnju plovidbu. Vodi, prikuplja i obrađuje statističke podatke o investicijama, financijama i provođenju projekata. Sudjeluje u izradi prijedloga plana nabave, brine da se nabava odvija sukladno planu i proračunu, sudjeluje u pripremi natječajne dokumentacije, prati i kontrolira izvršenje ugovornih obveza. Obavlja stručne poslove koji se odnose na planiranje, izradu prijedloga i izvršavanje državnog proračuna iz resora unutarnje plovidbe, te surađuje sa službama revizije. Sastavlja, analizira i podnosi izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici.

Lučke kapetanije

Članak 42.

Područne jedinice u sastavu Uprave pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra ustrojene na temelju pozitivnih pravnih propisa koji reguliraju unutarnju plovidbu su:

3.4. Lučka kapetanija Sisak, sa sjedištem u Sisku

3.5. Lučka kapetanija Osijek, sa sjedištem u Osijeku

3.6. Lučka kapetanija Slavonski Brod, sa sjedištem u Slavonskom Brodu

3.7. Lučka kapetanija Vukovar, sa sjedištem u Vukovaru.

3.4. Lučka kapetanija Sisak

Članak 43.

U Lučkoj kapetaniji Sisak, sa sjedištem u Sisku ustrojavaju se sljedeći odjeli:

3.4.1. Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja

3.4.2. Odjel za inspekcijske poslove

3.4.3. Odjel za upravnopravne poslove.

3.5. Lučka kapetanija Osijek

Članak 44.

U Lučkoj kapetaniji Osijek, sa sjedištem u Osijeku ustrojavaju se sljedeći odjeli:

3.5.1. Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja

3.5.2. Odjel za inspekcijske poslove

3.5.3. Odjel za upravnopravne poslove.

Lučka kapetanija Osijek ima ispostavu izvan svog sjedišta i to:

3.5.4. Ispostava Varaždin, sa sjedištem u Varaždinu za vodni put rijeke Drave od rkm 177 do granice s Republikom Slovenijom, rijeke Mure od ušća u rijeku Dravu do granice s Republikom Slovenijom, područja unutarnjih voda Varaždinske županije, Međimurske županije i Koprivničko-križevačke županije.

3.6. Lučka kapetanija Slavonski Brod

Članak 45.

U Lučkoj kapetaniji Slavonski Brod, sa sjedištem u Slavonskom Brodu ustrojavaju se sljedeći odjeli:

3.6.1. Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja

3.6.2. Odjel za inspekcijske poslove

3.6.3. Odjel za upravnopravne poslove.

3.7. Lučka kapetanija Vukovar

Članak 46.

U Lučkoj kapetaniji Vukovar, sa sjedištem u Vukovaru ustrojavaju se sljedeći odjeli:

3.7.1. Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja

3.7.2. Odjel za inspekcijske poslove

3.7.3. Odjel za upravnopravne poslove.

Članak 47.

Lučke kapetanije obavljaju poslove inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe, spašavanja ljudskih života i imovine na unutarnjim vodama, provode istrage plovidbenih nesreća, obavljaju poslove utvrđivanja sposobnosti čamaca za plovidbu, poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti članova posade za stjecanje zvanja u unutarnjoj plovidbi, tehničke i druge stručne poslove sigurnosti plovidbe koji su im posebnim propisom stavljeni u nadležnost, obavljaju upravne poslove iz svoje nadležnosti, upisivanje i brisanje plovila te s tim u vezi vode propisane službene evidencije, poslove izdavanja propisanih isprava i knjiga, osobnih isprava članova posade, rješavaju u prekršajnim postupcima povodom plovidbenih prekršaja, potvrđuju pravilnike o redu u lukama i pristaništima unutarnjih voda. Lučke kapetanije obavljaju i druge upravnopravne, stručne i tehničke poslove sigurnosti plovidbe prema posebnom zakonu i drugim propisima.

Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja

i spašavanja

Članak 48.

Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja iz članaka 43. do 46. ove Uredbe obavlja poslove nadzora sigurnosti plovidbe, obavlja poslove operativnog upravljanja prometom kao regionalni centar (RCC), obavlja poslove spašavanja ljudskih života i imovine na unutarnjim vodama, provodi poslove utvrđivanja sposobnosti čamaca za plovidbu, nadzire ukrcaj i iskrcaj tereta i putnika, brine o sigurnoj plovidbi stranih i domaćih plovila, vodi evidenciju prijava dolaska u luku i prijava odlaska iz luke, izdaje odobrenja za organiziranje sportskih aktivnosti, regata i drugih javnih događanja na unutarnjim vodama; izdaje odobrenja za vez, stajanje u raspremi i probnu vožnju plovila. Odjel izdaje odobrenja za kupališta, organiziranje zimovnika i zimskih skloništa. Odjel obavlja meteorološka motrenja, motrenja za potrebe sigurnosti plovidbe i izdaje priopćenja brodarima o uvjetima za plovidbu. Brine o drugim poslovima iz djelokruga sigurnosti plovidbe i zaštite unutarnjih voda od onečišćenja s plovila, te obavlja druge poslove propisane posebnim propisima.

Odjel za inspekcijske poslove

Članak 49.

Odjel za inspekcijske poslove iz članaka 43. do 46. ove Uredbe obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad lukama, pristaništima i sidrištima; inspekcijskog nadzora nad tehničkim održavanjem vodnog puta i objekata sigurnosti plovidbe, inspekcijskog nadzora nad gradnjom na vodnom putu u pogledu utjecaja na sigurnost plovidbe. Odjel obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad prijevozom putnika i stvari u pogledu zaštite ljudskih života i imovine, kao i poslove inspekcijskog nadzora nad zaštitom od onečišćenja s plovila te ostale inspekcijske poslove sukladno odredbama pozitivnih pravnih propisa koji reguliraju unutarnju plovidbu, podzakonskih akata te primjenjivih međunarodnih konvencija.

Odjel za upravnopravne poslove

Članak 50.

Odjel za upravnopravne poslove iz članaka 43. do 46. ove Uredbe obavlja poslove upisa i brisanja plovila, poslove vođenja upisnika plovila i odgovarajućih pomoćnih knjiga, izdavanja isprava i knjiga plovilima; obavlja poslove izdavanja osobnih isprava brodara te vodi evidenciju o izdanim ispravama; obavlja poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti članova posade za stjecanje zvanja u unutarnjoj plovidbi, kao i poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti za upravljanje čamcima. Odjel izdaje svjedodžbe i uvjerenja o osposobljenosti te vodi evidenciju o izdanim svjedodžbama i uvjerenjima. Odjel obavlja poslove vezane za vođenje prekršajnog postupka povodom plovidbenih prekršaja u prvom stupnju, kao i poslove vođenja evidencija o prekršajnim postupcima. Odjel brine o radnopravnim pitanjima službenika i namještenika lučke kapetanije i ispostava lučke kapetanije, brine o tekućim poslovima održavanja poslovnih prostora, flote, opreme i uređaja lučke kapetanije i ispostava, obavlja poslove nabave za potrebe redovnih aktivnosti lučke kapetanije; obavlja administrativne, računovodstvene i financijske poslove. Odjel obavlja plansko-razvojne i informatičke poslove za potrebe kapetanije i ispostava, te obavlja i druge upravne, stručne i tehničke poslove prema posebnom zakonu i drugim propisima.

3.5.4. Ispostava Varaždin

Članak 51.

Ispostava Varaždin, sa sjedištem u Varaždinu iz članka 44. stavka 2. ove Uredbe nadzire provedbu zakona i drugih propisa u kojima se regulira sigurnost plovidbe, nadzire plovidbu, pristajanje, privezivanje, odvezivanje i sidrenje plovila, obavlja poslove upisa i brisanja čamaca, poslove vođenja upisnika čamaca i odgovarajućih pomoćnih knjiga, izdavanja i ovjere knjiga i isprava. Ispostava nadzire ukrcaj i iskrcaj tereta i putnika, sudjeluje u traganju i spašavanju ljudskih života i imovine, nadzire plovidbu stranih plovila, vodi očevidnik prijave dolaska i odlaska plovila, izvješćuje lučku kapetaniju o utvrđenim opasnostima za plovidbu, nastalim promjenama na plovnom putu te obavlja i druge poslove sukladno posebnim propisima.

4. UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE

Članak 52.

Uprava sigurnosti plovidbe obavlja inspekcijske, upravne i stručne poslove vezane za sigurnost plovidbe, zaštitu pomorskog dobra, traganje i spašavanje ljudskih života na moru, upravljanje pomorskim prometom, zaštitu mora i podmorja od onečišćenja s brodova, plovne putove i objekte sigurnosti plovidbe, hidrografsku djelatnost, materijalno pravne odnose u plovidbi, pomorske nesreće i prekršaje, na pomorskom dobru, u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i gospodarskom pojasu (zaštićenom ekološko ribolovnom pojasu), obavlja inspekcijske, upravne i stručne poslove sigurnosti pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti, te obavlja ostale poslove utvrđene Pomorskim zakonikom (»Narodne novine«, br. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013 i 26/2015) Zakonom o lučkim kapetanijama (»Narodne novine«, broj 124/97), Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), Zakonom o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (»Narodne novine«, br. 124/2009 i 59/2012), Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, br. 33/2006, 38/2009, 87/2009, 18/2011 i 80/2013), Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 68/98, 110/98, 163/2003 i 71/2014), međunarodnim ugovorima iz područja nadležnosti i drugim propisima. Poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, te obavlja poslove procjene učinka propisa iz svog djelokruga. Uprava koordinira aktivnosti drugih tijela te aktivno sudjeluje u unaprjeđivanju sustava nadzora i zaštite Jadranskog mora. Uprava uspostavlja i održava sustav upravljanja kvalitetom. Uprava poslove iz svoga djelokruga obavlja u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama – sektorima i područnim jedinicama lučkim kapetanijama, ispostavama lučkih kapetanija.

Za obavljanje poslova Uprave sigurnosti plovidbe, ustrojavaju se sljedeći sektori:

4.1. Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde

4.2. Sektor za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, traganje i spašavanje i zaštitu mora

4.3. Sektor upravnih i stručno-tehničkih poslova

4.4. Lučka kapetanija Pula

4.5. Lučka kapetanija Rijeka

4.6. Lučka kapetanija Senj

4.7. Lučka kapetanija Zadar

4.8. Lučka kapetanija Šibenik

4.9. Lučka kapetanija Split

4.10. Lučka kapetanija Ploče

4.11. Lučka kapetanija Dubrovnik.

4.1. Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde

Članak 53.

Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde prati primjenu propisa u području sigurnosti plovidbe na moru i predlaže mjere za poboljšanje, prati donošenje i izmjene međunarodnih propisa i inicira izmjene i dopune zakona i drugih propisa, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga, priprema planove, upute i mišljenja vezana za inspekcijski nadzor provedbe zakona i drugih propisa. Sektor osigurava sposobnost za plovidbu, odnosno uporabu pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti, obavlja inspekcijski nadzor i dodatni tehnički nadzor pomorskih objekata, inspekcijski nadzor pomorskog dobra, luka, objekata sigurnosti plovidbe i sigurnosne zaštite luka otvorenih za domaći i međunarodni promet, te obavlja i druge poslove inspekcijskog nadzora u skladu s Pomorskim zakonikom, Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, međunarodnim ugovorima i drugim propisima, te u tim poslovima koordinira i nadzire rad lučkih kapetanija. Sektor poduzima mjere za uklanjanje nepravilnosti i nedostataka utvrđenih inspekcijskim nadzorom i prati njihovo izvršenje; vodi očevidnik objekata pod nadzorom i očevidnik poduzetih mjera. Sektor priprema smjernice za izradu godišnjih planova inspekcijskog nadzora Sektora i područnih jedinica, utvrđuje prioritete inspekcijskog nadzora, te prati ostvarivanje planova. Sektor nadzire rad organizacija priznatih u skladu s Pomorskim zakonikom i Zakonom o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (u daljnjem tekstu: priznatih organizacija). Sektor obavlja inspekcijski nadzor stavljanja na tržište i/ili na raspolaganje rekreacijskih plovila i pomorske opreme i nadzire rad tijela ovlaštenih za ocjenjivanje sukladnosti rekreacijskih plovila i pomorske opreme. Sektor surađuje s inspekcijskim službama drugih tijela u sveobuhvatnoj zaštiti Jadranskog mora, otoka i priobalja, te surađuje i prati rad međunarodnih tijela iz područja sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša. U suradnji s ostalim ustrojstvenim i područnim jedinicama Uprave, Sektor planira određene inspekcijske poslove koje obavljaju ovlašteni djelatnici. Sektor osigurava sustavno osposobljavanje inspektora i ovlaštenih djelatnika u Službi i područnim jedinicama, vodi očevidnik inspektora i ovlaštenih djelatnika, te obavlja i druge poslove iz nadležnosti Uprave. Sektor sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za inspekcijske poslove i tehničke standarde, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice službe:

4.1.1. Služba za tehničke standarde hrvatske flote

4.1.2. Služba za inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe i pomorskog dobra.

4.1.1. Služba za tehničke standarde hrvatske flote

Članak 54.

Služba za tehničke standarde hrvatske flote nadzire rad priznatih organizacija u poslovima statutarne certifikacije pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti, prati i analizira podatke u očevidnicima brodova koje vode priznate organizacije uključujući statutarne svjedodžbe i izvješća o pregledima. Služba prati međunarodne (IMO i ILO) konvencije i propise Europske unije iz svoga djelokruga, te priprema planove za njihovu primjenu, analizira transpoziciju međunarodnih (IMO i ILO) konvencija i EU pomorskih propisa u nacionalne propise, organizira i koordinira rad tehničkih povjerenstava za transpoziciju novih odredbi međunarodnih (IMO i ILO) konvencija i EU pomorskih propisa. Služba priprema za objavu Tehnička pravila sukladno Pomorskom zakoniku, tehničke okružnice, procedure i priručnike, te daje mišljenja vezana za primjenu zahtjeva međunarodnih konvencija, zakona i propisa, sudjeluje u pripremi nacrta nacionalnih propisa i zahtjeva za nekonvencijske brodove i brodove na koje se ne primjenjuju EU propisi. Služba obavlja poslove inspekcijskog nadzora stavljanja na tržište i/ili na raspolaganje rekreacijskih plovila i pomorske opreme, nadzire rad tijela ovlaštenih za ocjenjivanje sukladnosti rekreacijskih plovila i pomorske opreme, sudjeluje u radu tijela za koordinaciju inspekcijskog nadzora tehničkih zahtjeva za proizvode. Služba koordinira rad područnih jedinica u inspekcijskom nadzoru stavljanja na tržište i/ili na raspolaganje rekreacijskih plovila i pomorske opreme. Služba surađuje i prati rad Međunarodne pomorske organizacije, tijela i agencija Europske unije i drugih međunarodnih organizacija vezanih uz djelokrug rada, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

4.1.2. Služba za inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe i pomorskog dobra

Članak 55.

Služba za inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe i pomorskog dobra koordinira i provodi inspekcijski nadzor i dodatni tehnički nadzor na hrvatskim pomorskim objektima, inspekcijske preglede hrvatskih brodova u stranim lukama, kao i nadzor stranih brodova u hrvatskim lukama u skladu s međunarodnim ugovorima, inspekcijski nadzor pomorskog dobra, luka i objekata sigurnosti plovidbe, inspekcijski nadzor sigurnosne zaštite luka otvorenih za domaći i međunarodni promet, nadzire rad priznatih organizacija u poslovima sigurnosne zaštite luka, te u tim poslovima usmjerava, koordinira i nadzire rad područnih jedinica Uprave. Služba vodi očevidnike inspektora i ovlaštenih djelatnika Sektora i područnih jedinica i skrbi za stručno osposobljavanje u obavljanju poslova iz djelokruga rada. Prati stanje na pomorskom dobru, stanje morskih luka i objekata sigurnosti plovidbe, stanje sigurnosne zaštite u lukama te predlaže mjere za unaprjeđenje. Služba surađuje i prati rad Međunarodne pomorske organizacije, tijela i agencija Europske unije i drugih međunarodnih organizacije vezanih uz djelokrug rada, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

4.2. Sektor za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, traganje i spašavanje i zaštitu mora

Članak 56.

Sektor za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, traganje i spašavanje i zaštitu mora obavlja upravne i stručne poslove i nadzire provedbu domaćih propisa i međunarodnih ugovora iz područja sigurnosti pomorskog prometa i plovidbe, te zaštite mora od onečišćenja s brodova u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru, zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske, kao i u drugim područjima mora u skladu s međunarodnim ugovorima. Sektor obavlja poslove nadzora i upravlja pomorskim prometom, plovidbom i peljarenjem, obavlja poslove traganja i spašavanja na moru sukladno posebnim propisima, obavlja poslove zaštite mora od onečišćenja s brodova, usklađuje održavanje i obilježavanje pomorskih plovnih putova, održavanje pomorske radio službe i obavljanje hidrografske službe, te u tim poslovima koordinira i nadzire rad lučkih kapetanija i pravnih osoba s javnim ovlastima. Sektor obavlja poslove inspekcijskog nadzora u okviru ovlaštenja utvrđenih Pomorskim zakonikom, Zakonom o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, Zakonom o hidrografskoj djelatnosti i drugim propisima. Sektor sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija Europske unije u području sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja s brodova, predlaže i sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa i drugih akata iz područja pomorskog prometa, sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja s brodova, prati stanje tih područja i predlaže mjere za unaprjeđenje. Sektor sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, traganje i spašavanje i zaštitu mora, ustrojavaju se sljedeće službe:

4.2.1. Služba sigurnosti pomorskog prometa i zaštite mora od onečišćenja

4.2.2. Nacionalna središnjica za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska)

4.2.3. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka).

4.2.1. Služba sigurnosti pomorskog prometa i zaštite mora
od onečišćenja

Članak 57.

Služba sigurnosti pomorskog prometa i zaštite mora od onečišćenja obavlja upravne i stručne poslove u svezi nadzora i upravljanja pomorskim prometom, nadzora plovidbe i peljarenja, održavanje i obilježavanje pomorskih plovnih putova, održavanje pomorske radioslužbe i hidrografske službe, provedbe propisa o redu u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru, zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske, obavlja poslove sigurnosne zaštite brodova i luka, prati obavljanje poslova traganja i spašavanja na moru sukladno posebnim propisima, poslove zaštite mora od onečišćenja s brodova, te u tim poslovima koordinira i nadzire rad ustrojstvenih jedinica Službe, lučkih kapetanija i pravnih osoba s javnim ovlastima. Služba obavlja poslove inspekcijskog nadzora u okviru ovlaštenja utvrđenih Pomorskim zakonikom, Zakonom o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka i drugih propisa. Služba sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija Europske unije, te predlaže i sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz područja pomorskog prometa, sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja s brodova i priprema stručna mišljenja iz tih područja. Prati stanje sigurnosti plovidbe, sigurnosne zaštite i zaštite mora, te predlaže i provodi mjere unaprjeđenja. Predlaže mjere i skrbi za tehničko-tehnološko, postupovno i drugo funkcioniranje službi Sektora i lučkih kapetanija, sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe sigurnosti pomorskog prometa i zaštite mora od onečišćenja, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

4.2.1.1. Odjel sigurnosti prometa, traganje i spašavanje na moru

4.2.1.2. Odjel za zaštitu mora.

4.2.1.1. Odjel sigurnosti prometa, traganje i spašavanje
na moru

Članak 58.

Odjel sigurnosti prometa, traganje i spašavanje na moru osigurava, koordinira i nadzire provedbu domaćih i međunarodnih propisa iz područja sigurnosti plovidbe, priprema stručna mišljenja, suglasnosti i uvjete za gradnju, radove i druge aktivnosti na plovnim putovima, u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru i zaštićenom ekološko ribolovnom pojasu Republike Hrvatske. Odjel prati poslove nadzora i upravljanja pomorskim prometom, plovidbom i peljarenjem, nadzora provedbe propisa u kojima se regulira održavanje reda u lukama i u plovidbi i poslove traganja i spašavanja, te u tim poslovima operativno usklađuje i nadzire rad lučkih kapetanija, Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) i Nacionalne središnjice za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska), te osigurava sustavno osposobljavanje djelatnika. Obavlja inspekcijske poslove iz svoga djelokruga u okviru ovlaštenja koja su utvrđena posebnim propisima, te sudjeluje u planiranju inspekcijskih poslova iz svoga djelokruga. Nadzire funkcioniranje meteorološke službe na brodovima, nadzire rad Plovputa na poslovima održavanja i obilježavanja pomorskih plovnih putova i održavanja radio službe, nadzire rad Hrvatskog hidrografskog instituta u obavljanju hidrografske službe, te obavlja upravne poslove u svezi sigurnosne zaštite luka. Odjel sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija Europske unije u području sigurnosti plovidbe, predlaže i sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga rada. Koordinira i vodi međuresorne radne skupine za pitanja iz djelokruga poslova, prati stanje sigurnosti plovidbe, te predlaže i provodi mjere za unaprjeđenje. Odjel izrađuje stručne podloge za tehničko tehnološko, provedbeno i drugo unaprjeđenje službe i planiranje državnog proračuna, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

4.2.1.2. Odjel za zaštitu mora

Članak 59.

Odjel za zaštitu mora provodi domaće i međunarodne propise iz područja zaštite mora od onečišćenja s pomorskih objekata, te daje stručna mišljenja, suglasnosti i uvjete za gradnju, radove i druge aktivnosti u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske iz tog područja u skladu s Pomorskim zakonikom, Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, te u tim poslovima pruža potporu, nadzire i operativno koordinira rad lučkih kapetanija i Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC), te osigurava sustavno osposobljavanje djelatnika. Odjel obavlja poslove tajništva Stožera za provedbu Plana intervencija prema odredbama Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora, surađuje s lučkim upravama, brodarima i lukama na poslovima zaštite okoliša i drugim tijelima iz područja zaštite okoliša. Odjel obavlja inspekcijske poslove iz svoga djelokruga u okviru ovlaštenja koja su utvrđena posebnim propisima. Odjel sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija Europske unije u području zaštite od onečišćenja s brodova, predlaže i sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zaštite mora. Odjel prati stanje zaštite mora, te predlaže mjere za unaprjeđenje, izrađuje stručne podloge za tehničko-tehnološko, provedbeno i drugo unaprjeđenje službe i planiranje državnog proračuna, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

4.2.2. Nacionalna središnjica za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska)

Članak 60.

Nacionalna središnjica za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska), sa sjedištem u Rijeci, tehničkim sustavom za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTMIS), odnosno uređajima i opremom za automatsku identifikaciju brodova (AIS) i/ili radarskim uređajima i opremom i/ili pomorskim radio-komunikacijskim uređajima i opremom i/ili elektronskim pomorskim kartama i drugim tehničkim sredstvima i informacijskim sustavima, obavlja poslove operativnog nadzora i upravljanja pomorskim prometom, plovidbom i peljarenjem u području unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora i zaštićenog ekološko ribolovnog pojasa Republike Hrvatske, te nadzora provedbe pravila plovidbe propisanih međunarodnim ugovorima, Pomorskim zakonikom, propisima donesenim na temelju Pomorskog zakonika i drugim propisima, te je odgovorna za dostupnost VTS usluga. Obavlja poslove nadzora i upravljanja kroz međudjelovanje s lučkim kapetanijama. Obavlja inspekcijske poslove u skladu s ovlaštenjima utvrđenim Pomorskim zakonikom i podzakonskim aktima, pruža korisnicima – pomorskim objektima VTS usluge u skladu s posebnim propisima, te prati primjenu međunarodnih i domaćih propisa koji se odnose na nadzor i upravljanje pomorskim prometom, priprema analize i stručna izvješća o radu te predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje. Izrađuje i ažurira postupke, procedure i radne upute, te izrađuje analize operativnih potreba. Upravlja i koordinira radom svojih ustrojstvenih jedinica, upravlja i dodjeljuje ovlasti upravljanja VTMIS opremom, skrbi o stručnoj osposobljenosti djelatnika, te obavlja poslove interne izobrazbe djelatnika i vodi očevidnik izobrazbe. Surađuje s brodarima, tijelima koja upravljaju lukama, peljarima i drugim učesnicima u pomorskom prometu, Plovputom, Hrvatskim hidrografskim institutom, Obalnom stražom Republike Hrvatske, policijom i drugim tijelima operativnog nadzora na moru u nadležnosti Republike Hrvatske sukladno nadležnostima utvrđenim posebnim propisima. Sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija Europske unije u području nadzora i upravljanja pomorskim prometom, kao nacionalno ovlašteno tijelo (NCA) upravlja integriranim pomorskim informacijskim sustavom radi razmjene podataka o pomorskom prometu kroz SafeSeaNet sustav. Predlaže izmjene i sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz područja pomorskog prometa, sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja s brodova, priprema stručne podloge za tehničko-tehnološko, provedbeno i drugo unaprjeđenje službe, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga. Nacionalna središnjica za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska) ustrojava se sa sjedištem u Rijeci.

Za obavljanje poslova Nacionalne središnjice za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska), ustrojavaju se sljedeći odjeli:

4.2.2.1. VTS centar Split

4.2.2.2. VTS centar Dubrovnik.

Članak 61.

Odjeli iz članka 60. stavka 2. ove Uredbe (VTS centar Split, sa sjedištem u Splitu i VTS centar Dubrovnik, sa sjedištem u Dubrovniku) obavljaju poslove operativnog nadzora i upravljanja pomorskim prometom, plovidbom i peljarenjem u području unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora i zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa Republike Hrvatske, te nadzora provedbe pravila plovidbe propisanih međunarodnim ugovorima, Pomorskim zakonikom i propisima donesenim na temelju Pomorskog zakonika i drugih propisa. Prikupljaju podatke o pomorskim objektima i pomorskom prometu, identificiraju i utvrđuju poziciju, namjeru i odredište pomorskog objekta, prate i nadziru plovidbu, prate pomorsko-prometne okolnosti (meteorološke i hidrološke, stanje objekata sigurnosti plovidbe, prometna zagušenja i drugo), analiziraju i taktički planiraju plovidbene i prometne situacije, pružaju podatke pomorskim objektima, te prema potrebi i mogućnostima daju plovidbene savjete i pružaju podršku u plovidbi pomorskim objektima. Obavljaju poslove nadzora i upravljanja kroz međudjelovanje s pojedinim lučkim kapetanijama. Obavljaju inspekcijske poslove u skladu s ovlaštenjima utvrđenim Pomorskim zakonikom i podzakonskim aktima. Pružaju korisnicima– pomorskim objektima VTS – plovidbene usluge u skladu s posebnim propisima i Poslovnikom VTS službe. Operativno surađuju s pojedinim tijelima koja upravljaju lukama, Plovputom, Hrvatskim hidrografskim institutom, Obalnom stražom Republike Hrvatske, policijom i drugim tijelima operativnog nadzora na moru u nadležnosti Republike Hrvatske sukladno nadležnostima utvrđenim posebnim propisima. Sudjeluju u izradi i ažuriranju postupaka, procedura i radnih uputa, te obavljaju stručno osposobljavanje djelatnika. Prate primjenu međunarodnih i domaćih propisa koji se odnose na nadzor i upravljanje pomorskim prometom, pripremaju analize i stručna izvješća o radu i predlažu mjere za njihovo unaprjeđenje, te obavljaju i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.2.3. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka)

Članak 62.

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) obavlja poslove organizacije i usklađivanja poslova traganja i spašavanja sukladno Nacionalnom planu traganja i spašavanja ljudskih života na moru, provodi propisane postupke određivanja mjesta zakloništa, obavlja poslove Pomorske službe za podršku (Maritime Assistance Service – MAS) sukladno Rezoluciji IMO-a A.950(23), obavlja poslove i zadatke u skladu s Planom intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, obavlja poslove praćenja i identifikacije brodova na velikoj udaljenosti (LRIT), obavlja poslove i zadatke u skladu s drugim propisima, prati primjenu međunarodnih i domaćih propisa koji se odnose na navedena područja nadležnosti, priprema analize i stručna izvješća o radu Nacionalne središnjice i lučkih kapetanija u dijelu poslova traganja i spašavanja, te predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje, obavlja i druge poslove utvrđene posebnim propisima, odgovorna je za dostupnost usluga traganja i spašavanja na moru, tehničko i postupovno funkcioniranje službe. Nacionalna središnjica sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija Europske unije iz područja nadležnosti, sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz područja nadležnosti, priprema stručne podloge za tehničko-tehnološko, provedbeno i drugo unaprjeđenje službe. Nacionalna središnjica obavlja stručno osposobljavanje djelatnika, obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) ustrojava se sa sjedištem u Rijeci.

4.3. Sektor upravnih i stručno-tehničkih poslova

Članak 63.

Sektor upravnih i stručno-tehničkih poslova koordinira aktivnosti i pruža podršku područnim jedinicama u obavljanju upravnih i stručnih poslova koji se odnose na upise i brisanje pomorskih objekata, vođenje upisnika i očevidnika pomorskih objekata; izdavanje pomorskih knjižica i odobrenja za ukrcanje, vođenje evidencije o izdanim pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcanje; utvrđivanje stručne osposobljenosti pomoraca, kao i poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti za upravljanje brodicama i jahtama, vođenje evidencije o izdanim svjedodžbama i uvjerenjima o osposobljenosti; vođenje evidencije ukrcaja i iskrcaja hrvatskih pomoraca, obavljanju prijava i odjava hrvatskih pomoraca u mirovinski i zdravstveni sustav Republike Hrvatske. Sektor koordinira aktivnosti područnih jedinica u provedbi prekršajnih postupaka i sankcioniranja pomorskih prekršaja. Obavlja poslove vezane za nautički turizam koji se odnose na dolazak i boravak stranih jahti i brodica, djelatnost iznajmljivanja jahti i brodica, koordinira aktivnosti i pruža podršku područnim jedinicama u obavljanju upravnih i stručnih poslova evidencije dolaska i boravka stranih jahti i brodica. Sektor prati primjene propisa vezanih za djelokrug rada, predlaže unaprjeđenja, priprema i objedinjava mišljenja područnih jedinica na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa u pitanjima koja ulaze u djelokrug Sektora, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, sudjeluje u pripremi prijedloga provedbenih propisa i naputaka u okviru svoga djelokruga. Sektora u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Uprave i područnim jedinicama planira i provodi aktivnosti vezano za realizaciju novih tehničkih projekata, planira i organizira nadogradnju i održavanje informacijskog sustava sigurnosti plovidbe, planira i organizira tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora, vodi evidenciju o postojećoj opremi i uređajima, te planira potrebe i nabavu nove opreme i uređaja, kao i ostalog potrošnog materijala za obavljanje redovitih aktivnosti Uprave i područnih jedinica. Sektor obavlja poslove vezane za održavanje, korištenje, obnovu i opremanje brodova i brodica lučkih kapetanija (u daljnjem tekstu: flota). Sektor u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Uprave i područnim jedinicama, te stručnim službama Ministarstva definira strateške ciljeve i pokazatelje uspješnosti iz nadležnosti Uprave, utvrđuje rizike, nadzire provedbu postavljenih ciljeva, priprema izvještaje o realizaciji postavljenih ciljeva, priprema prijedlog proračuna za aktivnosti i projekte iz nadležnosti Uprave, te izrađuje i ažurira plan nabave i financijski plan. Sektor radi analizu i kontrolu financijskih prihoda i rashoda Uprave i područnih jedinica, obavlja obračun i/ili naplatu naknada za javne usluge koje se odnose na pomorce i pomorske objekte, a prihod su državnog proračuna, proračuna jedinica regionalne (područne) samouprave ili drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, koordinira aktivnosti uspostave, održavanja i ažuriranja evidencija o realizaciji proračunskih sredstava za provedbu programa, aktivnosti i projekata iz nadležnosti Uprave, obavlja stručno-tehničke poslove vezano za održavanje sustava upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima međunarodne norme ISO 9001. Sektor nadzire rad pomorskih učilišta ovlaštenih za obavljanje izobrazbe i naobrazbe pomoraca, nadzire rad posrednika pri zapošljavanju pomoraca. Obavlja potrebnu stručnu i administrativnu suradnju s nadležnim tijelima državne uprave u provedbi poslova iz svoje nadležnosti. Sektor sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija Europske unije i drugih međunarodnih organizacija vezanih uz djelokrug rada.

Za obavljanje poslova Sektora upravnih i stručno-tehničkih poslova, ustrojavaju se sljedeće službe:

4.3.1. Služba upravnih i općih poslova

4.3.2. Služba stručno-tehničkih poslova.

4.3.1. Služba upravnih i općih poslova

Članak 64.

Služba upravnih i općih poslova koordinira aktivnosti i pruža podršku područnim jedinicama u obavljanju upravnih poslova koji se odnose na upise i brisanje pomorskih objekata, vođenje upisnika i očevidnika pomorskih objekata; izdavanje pomorskih knjižica i odobrenja za ukrcavanje, vođenje evidencije o izdanim pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcanje; utvrđivanje stručne osposobljenosti pomoraca, kao i poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti za upravljanje brodicama i jahtama, vođenje evidencije o izdanim svjedodžbama i uvjerenjima o osposobljenosti; vođenje evidencije ukrcaja i iskrcaja hrvatskih pomoraca, obavljanje prijava i odjava hrvatskih pomoraca u mirovinski i zdravstveni sustav Republike Hrvatske, koordinira aktivnosti i pruža podršku područnim jedinicama u obavljanju upravnih poslova evidencije dolaska i boravka stranih jahti i brodica. Služba koordinira aktivnosti područnih jedinica u provedbi prekršajnih postupaka i sankcioniranja pomorskih prekršaja. Služba obavlja poslove vezane za utvrđivanje stručne osposobljenosti pomoraca, kao i poslove vezane za utvrđivanje stručne osposobljenosti za upravljanje brodicama i jahtama. Služba izdaje svjedodžbe i uvjerenja o osposobljenosti, te vodi evidenciju o izdanim svjedodžbama i uvjerenjima o osposobljenosti, koordinira izradu ispitnih pitanja, obavlja poslove vezano za održavanje i nadogradnju baze ispitnih pitanja. Služba prati primjene propisa vezanih za djelokrug rada, predlaže unaprjeđenja, priprema i objedinjava mišljenja područnih jedinica na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa u pitanjima koja ulaze u djelokrug Sektora, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, izrađuje prijedloge naputaka, uputa i mišljenja iz djelokruga rada Službe. Služba koordinira aktivnosti ostalih ustrojstvenih jedinica Uprave i područnih jedinica vezano za ljudske potencijale, te obavlja i druge upravne poslove utvrđene Pomorskim zakonikom, Zakonom o lučkim kapetanijama i drugim propisima. Služba nadzire rad pomorskih učilišta ovlaštenih za obavljanje izobrazbe i naobrazbe pomoraca, nadzire rad pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za izobrazbu brodaraca, nadzire rad posrednika pri zapošljavanju pomoraca. Služba sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija Europske unije i drugih međunarodnih organizacije vezanih uz djelokrug rada. Služba u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Uprave i područnim jedinicama, te stručnim službama Ministarstva definira strateške ciljeve i pokazatelje uspješnosti iz nadležnosti Uprave, utvrđuje rizike, nadzire provedbu postavljenih ciljeva, priprema izvještaje o realizaciji postavljenih ciljeva, priprema prijedlog proračuna za aktivnosti i projekte iz nadležnosti Uprave, te izrađuje i ažurira plan nabave i financijski plan. Služba radi analizu i kontrolu financijskih prihoda i rashoda Uprave i područnih jedinica, obavlja obračun i/ili naplatu naknada za javne usluge koje se odnose na pomorce i pomorske objekte, a prihod su državnog proračuna, proračuna jedinica regionalne (područne) samouprave ili drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, koordinira aktivnosti uspostave, održavanja i ažuriranja evidencija o realizaciji proračunskih sredstava za provedbu programa, aktivnosti i projekata iz nadležnosti Uprave, obavlja stručno-tehničke poslove vezano za održavanje sustava upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima međunarodne norme ISO 9001.

4.3.2. Služba stručno-tehničkih poslova

Članak 65.

Služba stručno-tehničkih poslova u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Uprave i područnim jedinicama planira i provodi aktivnosti vezano za realizaciju novih tehničkih projekata, planira i organizira tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora, vodi evidenciju o postojećoj opremi i uređajima VTS sustava (AIS, radari, VHF, CCTV), planira i organizira nadogradnju i održavanje Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe, te planira potrebe i nabavu nove opreme i uređaja, kao i ostalog potrošnog materijala za obavljanje redovitih aktivnosti Uprave i područnih jedinica. Služba vodi evidenciju o statusu i kontrolira pravilnu uporabu flote. Služba u suradnji s lučkim kapetanijama planira, organizira i koordinira aktivnosti vezane za redovito i izvanredno održavanje flote, opremanje flote potrošnim materijalima, dodatnom opremom i uređajima, predlaže rashod postojećih i nabavu novih brodova, plovila i brodica. Služba priprema u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Uprave i područnim jedinicama prijedlog proračuna za aktivnosti i projekte iz nadležnosti Službe. Služba obavlja poslove prikupljanja, obrade i analize podataka o svim poslovima i aktivnostima Uprave. Služba u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Uprave i područnim jedinicama analizira postojeće procese poslovanja, predlaže izmjene, odnosno razvoj novih procesa, predlaže promjene usmjerene na organizacijska poboljšanja, predlaže uvođenje novih tehnologija i informatičkih rješenja u svrhu poboljšanja efikasnosti i učinkovitosti. Služba analizira potrebe područnih jedinica za poslovnim prostorom, planira tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora područnih jedinica. Služba obavlja financijsko i tehničko planiranje novih projekata, organizira izradu i samostalno radi analizu izvodljivosti projekta, radi izradu projektnih zadataka i tehničke dokumentacije, provodi aktivnosti vezano za dobivanje potrebnih suglasnosti, odobrenja i dozvola nadležnih tijela koji su nužni za realizaciju projekata. Služba pruža podršku ostalim ustrojstvenim jedinicama u provedbi projekata. Sudjeluje u pripremi prijedloga provedbenih propisa i naputaka o postupanju Uprave i područnih jedinica; sudjeluje u izradi korisničkih priručnika i uputa za rad, pruža podršku djelatnicima područnih jedinica i vanjskim korisnicima tijekom ostvarenja projekata. Služba planira i organizira nadogradnju i održavanje Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe, obavlja poslove glede zaštite i prava pristupa aplikacijama Informacijskog sustavu sigurnosti plovidbe, obavlja testiranja i implementaciju novih IT tehnologija, priprema edukaciju korisnika IT sustava. Služba surađuje s drugim državnim tijelima, te nacionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama vezanim za djelokrug rada.

Za obavljanje poslova Službe stručno-tehničkih poslova, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

4.3.2.1. Odjel flote i tehničkih sustava

4.3.2.2. Odjel za planiranje i provedbu tehničkih projekata.

4.3.2.1. Odjel flote i tehničkih sustava

Članak 66.

Odjel flote i tehničkih sustava vodi evidenciju o statusu i kontrolira pravilnu uporabu flote lučkih kapetanija, vodi evidenciju o postojećoj opremi i uređajima VTS sustava (AIS, radari, VHF, CCTV), te ostaloj opremi i uređajima koji koriste za obavljanje redovitih aktivnosti Uprava i područne jedinice. Odjel u suradnji s lučkim kapetanijama planira, organizira i koordinira aktivnosti vezane za redovito i izvanredno održavanje flote, opremanje flote potrošnim materijalima, dodatnom opremom i uređajima, predlaže rashod postojećih i nabavu novih brodova i brodica. Odjel planira redovito, te koordinira izvanredno održavanje postojeće opreme i uređaja, planira potrebe i nabavu nove opreme i uređaja, kao i ostalog potrošnog materijala za obavljanje redovitih aktivnosti Uprave i područnih jedinica. Surađuje s drugim državnim tijelima, te nacionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama vezano za djelokrug rada.

4.3.2.2. Odjel za planiranje i provedbu tehničkih projekata

Članak 67.

Odjel za planiranje i provedbu tehničkih projekata obavlja poslove prikupljanja, obrade i analize podataka o svim poslovima i aktivnostima Uprave. Odjel u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Uprave i područnim jedinicama analizira postojeće procese poslovanja, predlaže izmjene, odnosno razvoj novih procesa, predlaže promjene usmjerene na organizacijska poboljšanja, predlaže uvođenje novih tehnologija i informatičkih rješenja u svrhu poboljšanja efikasnosti i učinkovitosti. Odjel analizira potrebe područnih jedinica za poslovnim prostorom, planira tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora područnih jedinica. Odjel obavlja financijsko i tehničko planiranje novih projekata, organizira izradu i samostalno radi analizu izvodljivosti projekta, radi izradu projektnih zadataka i tehničke dokumentacije, provodi aktivnosti vezano za dobivanje potrebnih suglasnosti, odobrenja i dozvola nadležnih tijela koji su nužni za realizaciju projekata. Odjel pruža podršku ostalim ustrojstvenim jedinicama u provedbi projekata. Sudjeluje u pripremi provedbenih propisa i naputaka o postupanju Uprave i područnih jedinica, sudjeluje u izradi korisničkih priručnika i uputa za rad, pruža podršku djelatnicima područnih jedinica i vanjskim korisnicima tijekom ostvarenja projekata. Odjel planira i organizira nadogradnju i održavanje Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe, obavlja poslove glede zaštite i prava pristupa aplikacijama Informacijskog sustavu sigurnosti plovidbe, obavlja testiranja i implementaciju novih IT tehnologija, priprema edukaciju korisnika IT sustava. Odjel surađuje s drugim državnim tijelima, te nacionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama vezanim za djelokrug rada.

4.4. Lučka kapetanija Pula

Članak 68.

U Lučkoj kapetaniji Pula, sa sjedištem u Puli ustrojavaju se sljedeći odjeli:

4.4.1. Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja

4.4.2. Odjel za inspekcijske poslove

4.4.3. Odjel za pravne poslove

4.4.4. Odjel za upravne poslove.

Lučka kapetanija Pula ima ispostave izvan svog sjedišta i to:

4.4.5. Ispostava Umag, sa sjedištem u Umagu, za područje od granica sa Republikom Slovenijom do rta Malin kod Lovrečice;

4.4.6. Ispostava Novigrad, sa sjedištem u Novigradu, za područja od rta Malin kod Lovrečice do polovice Tarske uvale;

4.4.7. Ispostava Poreč, sa sjedištem u Poreču, za područja od sredine Tarske uvale do sredine Limskog kanala;

4.4.8. Ispostava Rovinj, sa sjedištem u Rovinju, za područje od sredine Limskog kanala do rta Barbarige;

4.4.9. Ispostava Raša, sa sjedištem u Trgetu, za područje od sredine uvale Raša do polovine uvale Prhlog;

4.4.10. Ispostava Rabac, sa sjedištem u Rabcu, za područje od sredine uvale Prhlog do sredine uvale Stupava kod Brestove.

Uže područje Lučke kapetanije Pula obuhvaća područje koje graniči sa granicama ispostave Rovinj i ispostave Raša.

4.5. Lučka kapetanija Rijeka

Članak 69.

U Lučkoj kapetaniji Rijeka, sa sjedištem u Rijeci ustrojavaju se sljedeći odjeli:

4.5.1. Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja

4.5.2. Odjel za inspekcijske poslove

4.5.3. Odjel za pravne poslove

4.5.4. Odjel za upravne poslove.

Lučka kapetanija Rijeka ima ispostave izvan svog sjedišta i to:

4.5.5. Ispostava Opatija, sa sjedištem u Opatiji, za područje od rta Cezara do sredine uvale Preluk;

4.5.6. Ispostava Bakar, sa sjedištem u Bakru, za područje od rta Babno do uvale Črno u Bakarskom zaljevu;

4.5.7. Ispostava Crikvenica, sa sjedištem u Crikvenici, za područje uvale Zamlat u Tihom kanalu do rta Tokal;

4.5.8. Ispostava Krk, sa sjedištem u Krku, za područje od rta Manganel do zapadnog rta uvale Valunta uključujući otoke Plavnik i Kormati;

4.5.9. Ispostava Punat, sa sjedištem u Puntu, za područje od zapadnog rta uvale Valunta do rta Bracol, uključujući otočić Galun;

4.5.10. Ispostava Cres, sa sjedištem u Cresu, za područje sjevernog dijela otoka Cresa do rta Kijac na zapadnoj strani otoka Cres, a na istočnoj strani do rta Sveti Duh sjeverno od uvale Koromačina;

4.5.11. Ispostava Rab, sa sjedištem u Rabu, za područje dijela otoka Rab, koje graniči s ispostavom Lopar, uključujući otoke Dolin, Dolfin i Laganj;

4.5.12. Ispostava Mali Lošinj, sa sjedištem u Malom Lošinju, za područje južnog dijela otoka Cresa od granice ispostave Nerezine, područje južnog dijela otoka Lošinj s pripadajućim otocima Zeča, Visoki, Ilovik, Orjuč Veli i Mali, Oruda i grebeni Palacol;

4.5.13. Ispostava Omišalj, sa sjedištem u Omišlju, za područje od uvale Slivanjska do rta Čuf na zapadnoj obali otoka Krka;

4.5.14. Ispostava Novi Vinodolski, sa sjedištem u Novom Vinodolskom, za područje od rta Tokal do sjevernog rta uvale Bunica;

4.5.15. Ispostava Baška, sa sjedištem u Baškoj, za područje od rta Bracol do uvale Butinj, uključujući otok Prvić i otočić Zec;

4.5.16. Ispostava Šilo, sa sjedištem u Šilu, za područje od uvale Butinj do uvale Slivanjska

4.5.17. Ispostava Mošćenička Draga, sa sjedištem u Mošćeničkoj Dragi, za područje od uvale Stupova do rta Cezara;

4.5.18. Ispostava Kraljevica, sa sjedištem u Kraljevici, za područje od uvale Črno u Bakarskom zaljevu do uvale Zamlat u Tihom kanalu;

4.5.19. Ispostava Malinska, sa sjedištem u Malinskoj, za područje od rta Čuf do rta Manganel;

4.5.20. Ispostava Susak, sa sjedištem u Susku, za područje otoka Suska, te otočići Srakane Vele i Male;

4.5.21. Ispostava Nerezine, sa sjedištem u Nerezinama, za područje koje graniči s ispostavom Cres, otočići Čutin Veli i Čutin Mali, otočić Trstenik, Lošinjski kanal, otočić Osir Mali, te sjeverni dio otoka Lošinj od rta Osor do uvale Tomožine;

4.5.22. Ispostava Lopar, sa sjedištem u Loparu, za područje koje obuhvaća sjeverozapadni dio otoka Raba koje graniči s ispostavom Rab, te otoci Goli i Grgur;

4.5.23. Ispostava Unije, sa sjedištem u Unijama, za područje otoka Unije.

Uže područje Lučke kapetanije Rijeka obuhvaća područje koje graniči sa granicama ispostave Bakar i ispostave Opatija.

4.6. Lučka kapetanija Senj

Članak 70.

U Lučkoj kapetaniji Senj, sa sjedištem u Senju ustrojavaju se sljedeći odjeli:

4.6.1. Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja

4.6.2. Odjel za inspekcijske poslove

4.6.3. Odjel za pravne poslove.

Odjel za pravne poslove Lučke kapetanije Senj obavlja i poslove Odjela za upravne poslove iz članka 80. ove Uredbe.

Lučka kapetanija Senj ima ispostave izvan svog sjedišta i to:

4.6.4. Ispostava Sveti Juraj, sa sjedištem u Svetom Jurju, za područje od sredine uvale Spasovac do rta Biluća na jugu;

4.6.5. Ispostava Jablanac, sa sjedištem u Jablancu, za područje od rta Biluća do južnog rta uvale Koromačina;

4.6.6. Ispostava Karlobag, sa sjedištem u Karlobagu, za područje od južnog rta uvale Koromačina do sredine uvale Mandalina;

4.6.7. Ispostava Novalja, sa sjedištem u Novalji, za područje sjeverozapadnog dijela otoka Paga, od južne granice naselja Gajac između rtova Straško i Crna, a na sjeveroistočnoj strani, počevši od sjevernog ruba uvale Katarelac, te pripadajuće otoke i otočiće Škrda, Veli Dolfin, Mali Dolfin i Veli školj (Tonar).

Uže područje Lučke kapetanije Senj obuhvaća područje od sjevernog rta uvale Bunica do sredine uvale Spasovac na jugu.

4.7. Lučka kapetanija Zadar

Članak 71.

U Lučkoj kapetaniji Zadar, sa sjedištem u Zadru ustrojavaju se sljedeći odjeli:

4.7.1. Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja

4.7.2. Odjel za inspekcijske poslove

4.7.3. Odjel za pravne poslove

4.7.4. Odjel za upravne poslove.

Lučka kapetanija Zadar ima ispostave izvan svog sjedišta i to:

4.7.5. Ispostava Biograd n/M, sa sjedištem u Biogradu n/M obuhvaća područje ograničeno: okomicom od rta Krmčine, sredinom Pašmanskog kanala na granicu ispostave Preko, jugozapadno sredinom Srednjeg kanala do sredine spojnice hrid Blitvica – otok Gangaro, sredinom spojnice otok Kornat otok Murvenjak, zatim zaokreće u sjeveroistočnom pravcu do sredine spojnice otok Murvenjak otok Prišnjak, sredinom spojnice otok Vrgada otok Arta i sjeverno od svjetionika Artica na uvalu Lučica;

4.7.6. Ispostava Sali, sa sjedištem u Salima obuhvaća područje ograničeno jugoistočnom granicom ispostave Božava, sjeveroistočno: sredinom Iškog kanala, a potom sa sredine spojnice rt Parda – otok Lavdara zaokreće u pravcu sjeveroistoka do sredine srednjeg kanala, jugoistočno sredinom prolaza između otok Lavdara – otok Kurba mala između otočića Glamoč i Dugi otok, sredinom kanala do prolaza Vela Proversa, zatim južno do svjetionika Sestrice, potom okomito na liniju unutrašnjih morskih voda i u istom pravcu do granice teritorijalnog mora;

4.7.7. Ispostava Preko, sa sjedištem u Preku obuhvaća područje ograničeno sjeverozapadno na granicu ispostave Ist, zapadno na granicu ispostave Božava, te južno na granicu ispostave Sali; sa sjeveroistočne strane sredinom Zadarskog kanala; jugoistočno sredinom prolaza Mali Ždrelac do granice ispostave Sali;

4.7.8. Ispostava Pag, sa sjedištem u Pagu, obuhvaća područje od sredine uvale Mandalina na kopnu do sredine Velebitskog kanala gdje zakreće u smjeru sjeverozapada i prati liniju sredine Velebitskog kanala i dalje nastavlja sredinom Paških vrata i Paškog zaljeva do sjevernog ruba uvale Katarelac pa kopnom prema južnoj granici naselja Gajac, između rtova Straško i Crna u smjeru jugozapada do sredine Maunskog kanala gdje nastavlja sredinom Maunskog kanala, zakreće u smjeru jugozapada između otoka Škrda i Maun do sjeverne granice ispostave Silba;

4.7.9. Ispostava Starigrad Paklenica, sa sjedištem u Starigradu, obuhvaća područje ograničeno sa sjeverozapadne strane granicom Lučke kapetanije Senj, granicom ispostave Pag do Ljubačkih vrata gdje prati obalu kopna u smjeru jugoistoka do granice sa ispostavom Novigrad;

4.7.10. Ispostava Silba, sa sjedištem u Silbi obuhvaća područje ograničeno sjeveroistočno i sjeverozapadno linijom koja ide sredinom Pohlibskog kanala do točke 3 milje sjeverno od svjetionika Morovnik, sredinom spojnice rt Radovan (otok Ilovik) svjetionik Grujica, potom okomito na liniju unutrašnjih morskih voda i u istom pravcu do granice teritorijalnog mora; jugoistočno sredinom Virskog mora između otoka Vira i rta Plančić; sredinom kanala otok Olib – otok Ist, sredinom prolaza Greben otok Škarda i sredinom Premudskih vrata, a potom okomito na liniju unutrašnjih morskih voda i u istom pravcu do granice teritorijalnog mora;

4.7.11. Ispostava Ist, sa sjedištem u Istu obuhvaća područje ograničeno jugoistočnom i jugozapadnom granicom ispostave Silba; jugozapadnom granicom ispostave Privlaka; sjeverozapadnom granicom ispostave Preko i sjevernom granicom ispostave Božava koja prolazi sredinom prolaza Maknare do granice unutrašnjih morskih voda i u istom pravcu do granice teritorijalnog mora;

4.7.12. Ispostava Novigrad, sa sjedištem u Novigradu obuhvaća područje sa sjeveroistoka omeđeno granicom ispostave Starigrad, a sa sjeverozapadne strane ograničeno spojnicom uvala Trstenica – sredine Ljubačkih vrata;

4.7.13. Ispostava Privlaka, sa sjedištem u Privlaci obuhvaća područje od Ljubačkih vrata sredinom Ljubačkog zaljeva, sredinom uvale Stara Povljana, sredinom prolaza između rta Prutno i rta Jasenovo te dalje u smjeru sjeverozapada kanalom Nove Povljane do jugoistočne granice ispostave Silba, granicom sjeveroistočne granice ispostave Ist u pravcu jugoistoka do okomice rt Sv. Petar na otoku Ugljanu gdje skreće u smjeru uvale Dražnik na kopnu;

4.7.14. Ispostava Božava, sa sjedištem u Božavi obuhvaća područje od uvale Ovča na Dugom otoku do sredine Rivanjskog kanala, sredinom Rivanjskog kanala do jugoistočne granice ispostave Ist, a od uvale Ovča u pravom smjeru do granice unutrašnjih morskih voda i u istom pravcu do granice teritorijalnog mora.

Uže područje Lučke kapetanije Zadar obuhvaća područje koje graniči sa granicama ispostave Privlaka, ispostave Preko i ispostave Biograd n/M.

4.8. Lučka kapetanija Šibenik

Članak 72.

U Lučkoj kapetaniji Šibenik, sa sjedištem u Šibeniku ustrojavaju se sljedeći odjeli:

4.8.1. Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja

4.8.2. Odjel za inspekcijske poslove

4.8.3. Odjel za pravne poslove

4.8.4. Odjel za upravne poslove.

Lučka kapetanija Šibenik ima ispostave izvan svog sjedišta i to:

4.8.5. Ispostava Murter, sa sjedištem u Murteru obuhvaća područje ograničeno sa zapada linijom uvala Lučica na kopnu (ispod Vranskog jezera) te u smjeru 2700 obuhvaćajući otočiće Artice, te istočni rt otoka Murvenjak sredina Sitskog kanala – plič Balabra – Gornja Aba – sredina kanala Proversa Vela – otok Alba Vela istočni rt otoka Sestrice Male, a zatim okomito do granice teritorijalnog mora, a s istoka sredinom uvale Spličac na svjetionik Rat, te ravna crta do sredine uvale Plitka Vala, zatim kopnom te spojnica otok Tužbina – rt Opat – spojnica zapadni rt otoka Škulj i jugoistočna obala Ravni Žakan, te okomito na crtu granice teritorijalnog mora;

4.8.6. Ispostava Tisno, sa sjedištem u Tisnom obuhvaća područje ograničeno sa zapada granicom ispostave Murter, a s istoka linijom sjeverozapadni rt uvale Sovlja, sredinom spojnice Hrid Mala Mare – otok Dužac, sredinom između otočića Samograd i Rapošnjak, a zatim okomito do granice teritorijalnog mora;

4.8.7. Ispostava Vodice, sa sjedištem u Vodicama obuhvaća područje ograničeno sa zapada granicom ispostave Tisno, s istoka od uvale Srim, spojnica svjetionik Roženik otok Lupac, zatim istočni rt o. Zmajan, te u smjeru 1800 do subočice svjetionika Hrbošnjak, te okomito na crtu teritorijalnog mora;

4.8.8. Ispostava Primošten, sa sjedištem u Primoštenu obuhvaća područje ograničeno sa zapada rt Oštrica u smjeru 2250 do subočice otoka Lukovnjak, te okomito na crtu teritorijalnog mora; istočno rt Zečevo na točku 0,5 Nm istočno od otoka Svilan, te okomito na crtu teritorijalnog mora;

4.8.9. Ispostava Rogoznica, sa sjedištem u Rogoznici obuhvaća područje ograničeno sa sjeverozapada jugoistočnom granicom Lučke ispostave Primošten, a s jugoistoka sredinom uvale Sićenica – o. Muljica, a zatim okomito na liniju granice teritorijalnog mora.

Uže područje Lučke kapetanije Šibenik obuhvaća područje ograničeno područjem ispostava Vodice i Primošten.

4.9. Lučka kapetanija Split

Članak 73.

U Lučkoj kapetaniji Split, sa sjedištem u Splitu ustrojavaju se sljedeći odjeli:

4.9.1. Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja

4.9.2. Odjel za inspekcijske poslove

4.9.3. Odjel za pravne poslove

4.9.4. Odjel za upravne poslove.

Lučka kapetanija Split ima ispostave izvan svog sjedišta i to:

4.9.5. Ispostava Trogir, sa sjedištem u Trogiru obuhvaća područje ograničeno sa sjeverozapada jugoistočnom granicom ispostave Rogoznica, sa istoka rt Tašće – zapadna granica ispostave Kaštela, istočno od naselja Arbanija meridijanom 16º 19’ E do sredine Splitskog kanala, a jugoistočno sredinom dijela Splitskog kanala južno od pličine Mlini, sredinom Šoltanskog kanala i u istom pravcu okomito na granicu teritorijalnog mora;

4.9.6. Ispostava Makarska, sa sjedištem u Makarskoj obuhvaća područje ograničeno, sa jugozapada od sredine uvale Vrulja sredinom kanala između Brača i kopna, sredinom Hvarskog kanala granicom ispostave Sućuraj do okomite linije koja ide sredinom uvale Vodica (jugoistočno od luke Gradac);

4.9.7. Ispostava Milna, sa sjedištem u Milni obuhvaća područje ograničeno, sa sjevera područjem ispostave Supetar, sa zapada istočnom granicom ispostave Rogač, sa juga granicom Lučkih ispostava Hvar, Stari Grad i sa istoka granicom Lučke ispostave Bol;

4.9.8. Ispostava Supetar, sa sjedištem u Supetru obuhvaća područje ograničeno, sa istoka zapadnom granicom ispostave Sumartin, sa sjevera Bračkim i Splitskim kanalom do istočne granice ispostave Rogač, a potom njenom granicom do paralele rta Gomilica;

4.9.9. Ispostava Stari Grad, sa sjedištem u Starom Gradu obuhvaća područje ograničeno, sa zapada granicom ispostave Hvar, sa sjevera sredinom Hvarskog kanala, te istočno do meridijana koji prolazi kroz Plani rat (o. Hvar);

4.9.10. Ispostava Jelsa, sa sjedištem u Jelsi obuhvaća područje ograničeno, sa zapada istočnom granicom ispostave Hvar i Stari Grad, sa sjevera sredinom Hvarskog kanala do meridijana koji prolazi sredinom Rta Zarače (u. Pokrivenik), s istoka meridijanom koji prolazi sredinom rta Zarače i od uvale Crvanj (južna obala o. Hvar) okomito na sredinu Korčulanskog kanala;

4.9.11. Ispostava Vis, sa sjedištem u Visu obuhvaća područje ograničeno, sa zapada istočnom granicom ispostave Komiža, a s istoka sredinom Viškog kanala do sredine spojnice otoka Greben (o. Vis) – rt. Proizd, zatim na sredinu spojnice o. Sušac – o. Ravnik (o. Vis) i u istom pravcu do granice teritorijalnog mora;

4.9.12. Ispostava Hvar, sa sjedištem u Hvaru obuhvaća područje ograničeno, sa sjevera dijelom granice Lučke ispostave Rogač, zatim sredinom Hvarskog kanala, sredinom Starigradskog zaljeva do uvale Radonjić dol, s jugozapada granicom Lučke ispostave Vis, s juga sredinom Korčulanskog kanala, a sa istoka sredinom spojnice hridi Lukavci o. Šćedro do rta Nedija na otoku Hvaru;

4.9.13. Ispostava Omiš, sa sjedištem u Omišu obuhvaća područje ograničeno, s istoka i juga granicom ispostava Makarska, Sumartin i Supetar, a sa zapada linijom koja od rta Mutogras ide okomito na sredinu Bračkog kanala;

4.9.14. Ispostava Rogač, sa sjedištem u Rogaču (o. Šolta) obuhvaća područje ograničeno jugoistočnom granicom ispostave Trogir, sa sjevera sredinom Splitskog kanala, s istoka sredinom Splitskih vrata do sredine Hvarskog kanala, a zatim u zapadnom pravcu do granice teritorijalnog mora;

4.9.15. Ispostava Sumartin, sa sjedištem u Sumartinu obuhvaća područje ograničeno, s istoka granicom ispostave Makarska, sa juga granicom ispostava Jelsa i Sućuraj, sa sjevera sredinom Bračkog kanala do meridijana koji prolazi istočnim rtom uvale Veselje, a sa zapada meridijanom koji prolazi rtom Gališnjak (južna obala otoka Brača);

4.9.16. Ispostava Bol, sa sjedištem u Bolu obuhvaća područje ograničeno, s istoka meridijanom koji prolazi rtom Gališnjak, s juga sredinom Hvarskog kanala i sa zapada meridijanom koji prolazi kroz uvalu Dračeva (južna obala o. Brač);

4.9.17. Ispostava Sućuraj, sa sjedištem u Sućurju obuhvaća područje ograničeno, sa zapada granicom ispostave Jelsa, a sa sjevera sredinom Hvarskog kanala, sredinom prolaza Sućuraj – Drvenik, južno sredinom Korčulanskog i Neretvanskog kanala;

4.9.18. Ispostava Komiža, sa sjedištem u Komiži obuhvaća područje ograničeno meridijanom koji prolazi kroz otočić Kamik, na sjever do granice ispostave Rogač, a na jugu meridijanom koju prolazi od zapadnog rta uvale Stiniva na jug do granice teritorijalnog mora, obuhvaćajući otoke: Biševo, Svetac, Jabuka, Palagruža i područje pripadajućih teritorijalnih voda;

4.9.19. Ispostava Kaštela, sa sjedištem u Kaštel Gomilici obuhvaća područje ograničeno, sa zapada meridijanom koji prolazi rt Tašće – istočna granica ispostave Trogir, s istoka meridijanom koji prolazi zapadnim dijelom tvornice Sv. Kajo (Solin), te s juga linijom rt Tašće – hrid Galija – plićina Šilo – zapadni dio tvornice Sv. Kajo.

Uže područje Lučke kapetanije Split obuhvaća područje ograničeno sa zapada ispostavom Trogir, s juga ispostavama Rogač i Supetar, sa sjevera ispostavom Kaštela, s istoka ispostavom Omiš.

4.10. Lučka kapetanija Ploče

Članak 74.

U Lučkoj kapetaniji Ploče, sa sjedištem u Pločama ustrojavaju se sljedeći odjeli:

4.10.1 Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja

4.10.2 Odjel za inspekcijske poslove

4.10.3 Odjel za pravne poslove

4.10.4 Odjel za upravne poslove.

Lučka kapetanija Ploče ima ispostavu izvan svog sjedišta i to:

4.10.5. Ispostava Metković, sa sjedištem u Metkoviću koja obuhvaća područje koje ide od otoka Osinj okomito na liniju koja ide sredinom Malog mora do ulaza u zaljev Klek Neum (granica Bosne i Hercegovine), te rijeku Neretvu od Opuzena uzvodno do granice sa Bosnom i Hercegovinom.

Uže područje Lučke kapetanije Ploče obuhvaća područje ograničeno sa jugoistoka granicom ispostave Metković, a sa juga sredinom Neretvanskog kanala, sa sjeverozapada granicom ispostave Makarska, te donji tok Neretve nizvodno od granice ispostave Metković.

4.11. Lučka kapetanija Dubrovnik

Članak 75.

U Lučkoj kapetaniji Dubrovnik, sa sjedištem u Dubrovniku ustrojavaju se sljedeći odjeli:

4.11.1. Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja

4.11.2. Odjel za inspekcijske poslove

4.11.3. Odjel za pravne poslove

4.11.4. Odjel za upravne poslove.

Lučka kapetanija Dubrovnik ima ispostave izvan svog sjedišta i to:

4.11.5. Ispostava Orebić, sa sjedištem u Orebiću obuhvaća područje južne strane poluotoka Pelješac od granice ispostave Trstenik, od meridijana koji prolazi kroz uvalu Prerilučica (u. Lučica) – ispod mjesta Podstup, 1 Nm od obale, područjem prema zapadu sredinom zaljeva Trstenica tj. između o. Sestrice i kopna, dalje prema zapadu sredinom kanala između o. Stupe i kopna, sredinom Pelješkog kanala, sredinom spojnice rt Osičac (Pelješac) – u. Vaja (o. Korčula) do meridijana koji prolazi uvalom Rasoha (o. Korčula), sa sjeverne strane do granice sa ispostavom Sućuraj, tj. sredinom Neretvanskog kanala prema istoku do meridijana koji prolazi uvalom Jelinska (zapadno od mjesta Duba), odnosno granice ispostave Trpanj;

4.11.6. Ispostava Korčula, sa sjedištem u Korčuli obuhvaća područje ograničeno sa zapada granicom ispostave Vela Luka, sa sjevera granicom ispostave Orebić, a s južne strane Pelješca od granice ispostave Orebić do sredine spojnice rt Ražnjić – rt Goli i sa juga sredinom Lastovskog kanala;

4.11.7. Ispostava Vela Luka, sa sjedištem u Veloj Luci obuhvaća područje ograničeno sa sjevera južnom granicom lučkih ispostava Hvar i Jelsa, sa zapada istočnom granicom ispostave Vis, sa juga sredinom Lastovskog kanala, a sa istoka meridijanom koji prolazi kroz rt Riščanac na južnog strani otoka i na sjevernoj strani otoka meridijanom koji prolazi kroz uvalu Rasoha;

4.11.8. Ispostava Lastovo, sa sjedištem u Ublima obuhvaća područje ograničeno, sa sjevera južnom granicom ispostava Korčula i Vela Luka, sa istoka meridijanom koji prolazi sredinom spojnice rt Goli – Glavat na granicu teritorijalnih voda, a sa juga i zapada do granice teritorijalnih voda uključujući otoke: Sušac, Donji Školji, Rohovnjac i Glavat, kao i sve otočiće na tom području;

4.11.9. Ispostava Cavtat, sa sjedištem u Cavtatu obuhvaća područje ograničeno, sa sjeverozapada rtom Pelegrin, zapadno od otoka Bobara i u produženju okomito na granicu teritorijalnog mora, a sa jugoistoka uvala Klaćine, rt Oštro i okomito na granicu teritorijalnog mora;

4.11.10. Ispostava Slano, sa sjedištem u Slanom obuhvaća područje ograničeno, sa zapada granicom lučkih ispostava Ston i Sobra, s juga sjeverni dio Koločepskog kanala s otocima Jakljan i Šipan, kroz prolaz veliki Vratnik prema moru 2 Nm, s istoka Lučkom kapetanijom Dubrovnik, sredinom Lopudskih vrata;

4.11.11. Ispostava Ston, sa sjedištem u Stonu obuhvaća područje ograničeno, sa zapada granicom lučkih ispostava Trpanj i Trstenik, sa sjevera Lučkom ispostavom Metković i akvatorijem Bosne i Hercegovine, te okomicom na položaj zvan Podimotica (kanal Mali Ston), sa jugoistoka Lučkom ispostavom Slano, oko rta Grbljava kroz prolaz Veliki Vratnik na jugu sredinom Mljetskog kanala i Lučkom ispostavom Sobra;

4.11.12. Ispostava Trstenik, sa sjedištem u Trsteniku obuhvaća područje ograničeno, sa zapada istočnom granicom ispostave Korčula i ispostave Orebić, s juga sredinom Mljetskog kanala do okomice na rt Rona (Pelješac);

4.11.13. Ispostava Sobra, sa sjedištem u Sobri (otok Mljet) obuhvaća područje ograničeno, sa zapada granicom lučkih ispostava Korčula i Ubli, sa sjevera granicom lučkih ispostava Trstenik i Ston, sa istoka sredinom prolaza između otoka Jakljanja i rta Gruj, a zatim okomito na granicu teritorijalnog mora;

4.11.14. Ispostava Trpanj, sa sjedištem u Trpnju obuhvaća područje ograničeno, sa zapada granicom ispostave Orebić, sa sjevera granicom Lučke ispostave Sućuraj i Lučke kapetanije Ploče, a s istoka okomitom linijom koja ide od rta Rad do sela Sreser i okomito na sredinu Malog mora;

4.11.15. Ispostava Gradska Luka, sa sjedištem u Staroj gradskoj luci obuhvaća područje oko rta Danče do rta Pelegrin uključujući otok Lokrum i ostale uvale na tom području;

4.11.16. Ispostava Komolac, sa sjedištem u Komolcu obuhvaća područje Rijeke dubrovačke od ušća do izvora označenim s juga rtom Kantafig, a sa sjevera rtom Lozica.

Uže područje Lučke kapetanije Dubrovnik sa sjedištem u Dubrovniku obuhvaća područje ograničeno sa zapada lučkim ispostavama Slano i Sobra, a sa istoka granicom ispostave Cavtat.

Članak 76.

Lučke kapetanije su područne jedinice u sastavu Uprave sigurnosti plovidbe ustrojene na temelju Zakona o lučkim kapetanijama koje obavljaju poslove nadzora plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, poslove traganja i spašavanja ljudskih života i imovine na moru sukladno Nacionalnom planu traganja i spašavanja ljudskih života na moru, inspekcijske poslove sigurnosti plovidbe, inspekcijski nadzor nad pomorskim dobrom i morskim lukama, inspekcijski nadzor nad hidrografskom djelatnosti, poslove upisa i brisanja pomorskih objekata, te vođenja upisnika pomorskih objekata, poslove utvrđivanja sposobnosti pomorskih objekta za plovidbu, poslove upisa i brisanja brodica, te vođenja očevidnika brodica, poslove baždarenja i tehničkih pregleda brodica, poslove izdavanja pomorskih knjižica i odobrenja za ukrcanje, poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti pomoraca za stjecanje zvanja u pomorstvu, poslove prijave i odjave pomoraca u sustav mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, izdavanje i vođenje očevidnika izdanih ovlaštenja za obavljanje službe na brodovima, obavlja obračun i/ili naplatu naknada za javne usluge koje se odnose na pomorce i pomorske objekte a prihod su državnog proračuna, proračuna jedinica regionalne (područne) samouprave ili drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, te druge upravne, stručne i tehničke poslove sigurnosti plovidbe na moru prema posebnom zakonu i drugim propisima.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja

Članak 77.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja iz članaka 68. do 75. ove Uredbe obavlja poslove neposrednog nadzora plovidbe i peljarenja pomorskih objekata u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, obavlja poslove traganja i spašavanja ljudskih života i imovine na moru sukladno Nacionalnom planu traganja i spašavanja ljudskih života na moru, zaprima najave i prijave dolaska brodova, brodske isprave i knjige, te iste kontrolira, obavlja prihvat plovnih objekata na dolasku, te otpremu na odlasku i nadzire poslove dolaska i odlaska plovnih objekta, dolaska i boravka stranih jahti i brodica, izdaje dozvolu za slobodan promet s obalom, te dozvolu odlaska broda, nadzire dolazak i odlazak brodova u lukama na području nadležnosti lučke kapetanije, nadzire ukrcaj i iskrcaj tereta i putnika, nadzire održavanje reda u lukama i pomorski promet, zaprima i ovjerava prijave pomorskih nesreća i sudjeluje u provođenju upravnih istraga pomorskih nesreća, nadzire sigurnost plovidbe stranih i domaćih plovnih objekata, odobrava sidrenje brodova u slučaju više sile na područjima koja nisu predviđena za isto, izdaje odobrenje za plovidbu u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama stranim jahtama i brodicama, obavlja preglede brodica, jahti i brodova pod hrvatskom zastavom, obavlja osnovne preglede brodova stranih zastava, nadzire isprave i knjige plovnih objekata, ovjerava brodske isprave i knjige i dokumente članova posade, izdaje knjigu popisa posade za brodove hrvatske državne pripadnosti na temelju rješenja lučkog kapetana, prikuplja i obrađuje podatke o izdanim odobrenjima stranim jahtama i brodicama, sudjeluje u poslovima zaštite mora od onečišćenja, te po potrebi obavlja očevid u slučajevima onečišćenje mora i daje naloge koncesionarima u lukama i na pomorskom dobru, evidentira i ovjerava ukrcaj i iskrcaj pomoraca, upisuje liječničke preglede u pomorske knjižice, izdaje odobrenja za športske i druge aktivnosti na moru, obavlja motrenja za potrebe sigurnosti plovidbe i meteorološka motrenja, obavlja poslove u svezi označavanja i uklanjanja podrtina i potonulih stvari, vodi statistiku prometa brodova, robe i putnika, koordinira i nadzire rad ispostava lučke kapetanije iz djelokruga poslova Odjela, obavlja inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe, te obavlja i druge poslove sigurnosti plovidbe, zaštite mora od onečišćenja s brodova i pomorskog prometa sukladno odredbama Pomorskog zakonika, Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakona o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet Zakona o hidrografskoj djelatnosti i podzakonskih akata, kao i drugih domaćih i međunarodnih propisa. Koordinira i nadzire rad ispostava lučke kapetanije iz djelokruga poslova Odjela.

Odjel za inspekcijske poslove

Članak 78.

Odjel za inspekcijske poslove iz članaka 68. do 75. ove Uredbe obavlja inspekcijske poslove sigurnosti plovidbe, poslove inspekcijskog nadzora nad pomorskim objektima, lukama, objektima sigurnosti plovidbe, održavanjem i obilježavanjem plovnih putova, izgradnjom objekata i/ili izvođenjem drugih zahvata u prostoru na unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, odnosno na njihovim obalama, kao i ostale inspekcijske poslove sukladno odredbama Pomorskog zakonika, Zakona o lučkim kapetanijama, Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakonom o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, Zakona kojim se uređuje prijevoz u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, Zakona kojim se uređuje postupno isključenje tankera bez dvostruke oplate, Zakona o hidrografskoj djelatnosti, Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe, odredbama Tehničkih pravila, kao i drugih domaćih i međunarodnih propisa. Odjel obavlja inspekcijski nadzor sigurnosne zaštite luka otvorenih za domaći i međunarodni promet. Odjel sudjeluje u provođenju upravnih istraga pomorskih nesreća. Koordinira i nadzire rad ispostava lučke kapetanije iz djelokruga poslova Odjela.

Odjel za pravne poslove

Članak 79.

Odjel za pravne poslove iz članaka 68. do 75. ove Uredbe obavlja poslove upisa i brisanja pomorskih objekata, poslove vođenja upisnika i očevidnika pomorskih objekata i odgovarajućih pomoćnih knjiga, izdavanja isprava i knjiga pomorskih objekata. Odjel obavlja poslove izdavanja pomorskih knjižica i odobrenja za ukrcanje, vođenja evidencije o izdanim pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcanje; obavlja poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti pomoraca za stjecanje zvanja u pomorstvu, kao i poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti za upravljanje brodicama i jahtama. Odjel izdaje svjedodžbe i uvjerenja o osposobljenosti, te vodi evidenciju o izdanim svjedodžbama i uvjerenjima. Odjel obavlja poslove upisa i brisanja pomorskih agenata, te vođenje upisnika pomorskih agenata. Odjel obavlja poslove vezane za vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju zbog povrede pomorskih propisa, kao i poslove vođenja evidencija o prekršajnim postupcima zbog počinjenja pomorskog prekršaja, brine se o provedbi zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga, te obavlja druge pravne i stručne poslove prema posebnim zakonima i drugim propisima. Koordinira i nadzire rad ispostava lučke kapetanije iz djelokruga poslova Odjela.

Odjel za upravne poslove

Članak 80.

Odjel za upravne poslove iz članaka 68. i 69. i članaka od 71. do 75. ove Uredbe obavlja poslove vođenja evidencije o ukrcaju i iskrcaju hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi, obavlja prijavu i odjavu na obvezno mirovinskog i obvezno zdravstveno osiguranje hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi, izdaje potvrde o danima plovidbe. Odjel brine o radnopravnim pitanjima službenika i namještenika lučke kapetanije i ispostava lučke kapetanije, brine o tekućim poslovima održavanja poslovnih prostora, flote, opreme i uređaja lučke kapetanije i ispostava lučke kapetanije. Odjel obavlja poslove nabave za potrebe redovnih aktivnosti lučke kapetanije; obavlja administrativne poslove vezane za primanje i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovo razvrstavanje i raspoređivanje, upisivanje u odgovarajuće evidencije (očevidnike), dostave u rad, otpreme, te druge administrativne poslove vezane za primanje i otpremu pošte, vodi evidencije naplate naknada i druge knjigovodstvene evidencije iz djelokruga lučkih kapetanija. Odjel obavlja planskorazvojne i informatičke poslove za potrebe kapetanije i ispostava, te obavlja i druge upravne i tehničke poslove sukladno posebnim propisima. Koordinira i nadzire rad ispostava lučke kapetanije iz djelokruga poslova Odjela.

Ispostave lučkih kapetanija

Članak 81.

Ispostave lučkih kapetanija iz članaka 68. do 75. ove Uredbe nadziru provedbu zakona i drugih propisa u kojima se regulira sigurnost plovidbe, održavanje reda na pomorskom dobru, održavanje reda u lukama, plovidba, pristajanje, privezivanje, odvezivanje i sidrenje brodova, jahti i brodica, vode očevidnik brodica i utvrđuju njihovu sposobnost za plovidbu, nadziru ukrcaj i iskrcaj tereta i putnika, nadziru dolaske i odlaske brodova, evidentiraju i ovjeravaju ukrcaj i iskrcaj pomoraca, upisuju liječničke preglede u pomorske knjižice, vode statistiku prometa brodova, robe i putnika, sudjeluju u traganju i spašavanju ljudskih života i imovine na moru, nadziru plovidbu stranih jahti i brodica, nadziru obavljanje hidrografske djelatnosti, izdaju odobrenje za plovidbu u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama stranim jahtama i brodicama, prikupljaju i obrađuju podatke o izdanim odobrenjima stranim jahtama i brodicama, obavljaju inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe, nadziru brodske isprave i knjige plovnih objekata, zaprimaju i ovjeravaju prijave pomorskih nesreća, sudjeluju u provođenju upravnih istraga pomorskih nesreća, obavljaju preglede brodica, jahti i brodova pod hrvatskom zastavom, sudjeluju u poslovima zaštite mora od onečišćenja, te po potrebi obavljaju očevid u slučajevima onečišćenja mora i daje naloge koncesionarima u lukama i na pomorskom dobru, obavljaju meteorološka motrenja i mjerenja za potrebe sigurnosti plovidbe, sankcioniraju počinitelje pomorskih prekršaja, ovjeravaju dnevnik ronjenja i izdaju dozvole za individualno ronjenje, izvješćuju lučku kapetaniju o utvrđenim opasnostima za plovidbu, nastalim promjenama na plovnom putu, luci ili drugom dijelu pomorskoga dobra, obavljaju obračun i/ili naplatu naknada za javne usluge koje se odnose na pomorce i pomorske objekte a prihod su državnog proračuna, proračuna jedinica regionalne (područne) samouprave ili drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, te obavljaju i druge poslove sukladno posebnim propisima.

5. UPRAVA CESTOVNOG I ŽELJEZNIČKOG PROMETA I INFRASTRUKTURE

Članak 82.

Uprava cestovnog i željezničkog prometa i infrastrukture obavlja upravne i stručne poslove iz područja cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama, osigurava provođenje utvrđene politike razvoja cestovnog prometa i izvršavanje zakona i drugih propisa iz područja cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama, obavlja poslove procjene učinka propisa iz svoga djelokruga, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, definira strateške ciljeve, pokazatelje uspješnosti, te utvrđuje rizike u provedbi postavljenih ciljeva u području cestovnog prometa; predlaže projekte i programe razvoja cestovnog prometa i sigurnosti cestovnog prometa, prati, utvrđuje i analizira pokazatelje razvoja cestovnog prometa i sigurnosti prometa, priprema prijedloge mjera i planova za poticanje razvoja i poboljšanje stanja u cestovnom prometu, predlaže i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i dugih propisa iz područja cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama, sudjeluje u radu međunarodnih tijela i institucija, te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, surađuje u izradi nacrta prijedloga ugovora i drugih međunarodnih akata, prati i analizira poslovanje i razvoj gospodarskih subjekata u djelatnosti cestovnog prometa, obavlja poslove upravnog postupka iz područja cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama, priprema i izrađuje izvješća, analize, prijedloge mjera, rješenja i druge akte iz područja cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama za potrebe Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora. Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na cestovni promet i sigurnost prometa na cestama i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Uprava obavlja upravno-pravne i stručne poslove iz područja željezničkog i kombiniranog prometa i žičara, priprema nacrte prijedloga propisa, provodi upravni nadzor nad primjenom propisa, sudjeluje u izradi i donošenju te prati EU legislativu, priprema prijedloge ugovora iz područja rada, daje odobrenje za ukidanje vlakova za prijevoz putnika koji su od općeg gospodarskog interesa za vrijeme važenja voznog reda i sudjeluje u izradi prijedloga međudržavnih sporazuma i ugovora koji se odnose na željeznički i kombinirani promet, sudjeluje u radu međunarodnih tijela za željeznički i kombinirani promet, njihovih radnih skupina, sudjeluje u predlaganju politike razvoja, sudjeluje u izradi prijedloga državnog proračuna i drugih financijskih i razvojno planskih dokumenata, obavlja redovite poslove planiranja, praćenja i nadzora realizacije financijskih sredstava osiguranih državnim proračunom, izrađuje izvješća i analize o financijskom poslovanju u domeni javnog financiranja, procjenjuje opravdanost zahtjeva za naknadu za prijevozne usluge od općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Uprava obavlja upravno-pravne stručne poslove planiranja i razvoja kapitalne infrastrukture cestovnog i željezničkog prometa u cilju smanjivanja razlika u kvaliteti i sigurnosti između navedenih oblika prometa, te postizanja što bolje integriranosti hrvatske cestovne i željezničke prometne mreže s prometnom mrežom Europske unije i zemalja regije uz osiguranje održivosti cestovne i željezničke prometne infrastrukture; predlaže i priprema nacrte prijedloga propisa vezano za cestovnu i željezničku prometnu infrastrukturu; sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi infrastrukturnih objekata u sektorima: cesta, autocesta, željeznica i drugih odgovarajućih krupnih infrastrukturnih projekata od značaja za održivi razvitak Republike Hrvatske; obavlja poslove međunarodne suradnje u području cestovne i željezničke prometne infrastrukture; prati zakonsku regulativu i sudjeluje u pripremi dokumenata za Europsku uniju vezanih za cestovnu i željezničku prometnu infrastrukturu; prati smjernice razvoja inovativnih prijedloga razvoja cestovnog i željezničkog prometnog sustava u EU te osigurava provođenje projekata čistog prometa kao i koordinaciju razvoja projekata na lokalnoj razini; obavlja poslove iz nadležnosti zakonodavnog okvira cestovne i željezničke prometne infrastrukture; obavlja poslove upravnog nadzora nad primjenom propisa cestovne i željezničke prometne infrastrukture; obavlja poslove procjene učinka propisa iz svog djelokruga; obavlja poslove praćenja poslovanja subjekata koji upravljaju cestovnom i željezničkom prometnom infrastrukturom i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla.

Za obavljanje poslova Uprave cestovnog i željezničkog prometa, ustrojavaju se sljedeći sektori:

5.1. Sektor cestovnog prometa

5.2. Sektor željezničkog prometa i žičara

5.3. Sektor za cestovnu i željezničku infrastrukturu.

5.1. Sektor cestovnog prometa

Članak 83.

Sektor cestovnog prometa obavlja upravne i stručne poslove iz područja cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama, osigurava provođenje utvrđene politike razvoja cestovnog prometa i izvršavanje zakona i drugih propisa iz područja cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama, definira strateške ciljeve, pokazatelje uspješnosti, te utvrđuje rizike u provedbi postavljenih ciljeva u području cestovnog prometa, predlaže projekte i programe razvoja cestovnog prometa i sigurnosti cestovnog prometa, prati, utvrđuje i analizira pokazatelje razvoja cestovnog prometa i sigurnosti prometa, priprema prijedloge mjera i planova za poticanje razvoja i poboljšanje stanja u cestovnom prometu; predlaže i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i dugih propisa iz područja cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama, sudjeluje u radu međunarodnih tijela i institucija, te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, surađuje u izradi nacrta prijedloga ugovora i drugih međunarodnih akata, prati i analizira poslovanje i razvoj gospodarskih subjekata u djelatnosti cestovnog prometa, obavlja poslove upravnog postupka iz područja cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama, priprema i izrađuje izvješća, analize, prijedloge mjera, rješenja i druge akte iz područja cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama za potrebe Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora. Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na cestovni promet i sigurnost prometa na cestama, te ostale poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora cestovnog prometa, ustrojavaju se sljedeće službe:

5.1.1. Služba sigurnosti cestovnog prometa

5.1.2. Služba cestovnog prijevoza.

5.1.1. Služba sigurnosti cestovnog prometa

Članak 84.

Služba sigurnosti cestovnog prometa prati i analizira stanje sigurnosti prometa na cestama, obavlja upravne i stručne poslove u svezi obavljanja prijevoza opasnih tvari, osposobljavanja vozača i sigurnosnih savjetnika u prijevozu opasnih tvari, ispitivanja vozila, uređaja i opreme na vozilima; definira strateške ciljeve, pokazatelje uspješnosti, te utvrđuje rizike u provedbi postavljenih ciljeva u području sigurnosti cestovnog prometa; planira, priprema i koordinira izradu strateških dokumenata i planova iz područja sigurnosti cestovnog prometa, sudjeluje u izradi propisa iz područja sigurnosti cestovnog prometa, javnih cesta, prijevoza opasnih tvari, tehničkih uvjeta za vozila, ispitivanja vozila; obavlja upravne i stručne poslove u svezi sa sigurnošću prometa, prati stanje, priprema izvješća i poduzima mjere vezane za podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa. Obavlja i druge upravne i stručne poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na sigurnost cestovnog prometa, te ostale poslove koji spadaju u djelokrug Službe.

Za obavljanje poslova u Službi sigurnosti cestovnog prometa, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

5.1.1.1. Odjel za cestovna motorna vozila i prijevoz opasnih tvari

5.1.1.2. Odjel pravnih poslova.

5.1.1.1. Odjel za cestovna motorna vozila i prijevoz
opasnih tvari

Članak 85.

Odjel za cestovna motorna vozila i prijevoz opasnih tvari obavlja upravne i stručne poslove koje se odnose na tehnička obilježja cestovnih motornih vozila, izdavanje rješenja za obavljanje ispitivanja cestovnih motornih vozila za ugradnju uređaja za pogon motornih vozila plinom, za obavljanje ispitivanja i baždarenja tahografskih uređaja, za izdavanje kontrolnih kartica za digitalne tahografe, vođenje evidencije izdanih kontrolnih kartica, provođenje nadzora nad ispitnim mjestima za ispitivanja i baždarenja tahografskih uređaja i digitalnih tahografa, vođenje evidencije ispitnih mjesta-radionica za ispitivanje, popravak i baždarenje tahografa, obavlja administrativne poslove za potrebe Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za ishođenje javnih ovlasti za ispitna mjesta, prati i provodi zaključke CEMT-a koje se odnose na tehnička pitanja motornih vozila, te ostale poslove po nalogu nadležne osobe. Odjel obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na prijevoz opasnih tvari, vozila kojima se obavlja prijevoz opasnih tvari, stručnu osposobljenost vozača i sigurnosnih savjetnika; prikuplja i obrađuje podatke o prijevozu opasnih tvari, obavlja administrativne poslove za potrebe Povjerenstva za prijevoz opasnih tvari; sudjeluje u radu međunarodnih tijela nadležnih za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu; surađuje s drugim nadležnim tijelima i ovlaštenom stručnom organizacijom koja provodi postupak sukladno Međunarodnom sporazumu o prijevozu opasnih tvari (ADR-om), te obavlja ostale poslove koji spadaju u djelokrug Odjela.

5.1.1.2. Odjel pravnih poslova

Članak 86.

Odjel pravnih poslova priprema prijedloge nacrta zakona i drugih propisa iz područja cestovnog prometa, javnih cesta i sigurnosti prometa na cestama, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, provodi upravni nadzor nad primjenom propisa iz područja cestovnog prometa, sudjeluje u radu povjerenstava za izradu drugih propisa, daje mišljenja i objašnjenja u svezi propisa cestovnog prometa, daje prijedloge, primjedbe i mišljenja na prijedloge propisa drugih tijela državne uprave, daje pravna mišljenja i tumačenja o pitanjima iz područja cestovnog prometa i sigurnosti prometa, priprema izviješća iz djelokruga rada Sektora cestovnog prometa, obavlja administrativne i stručne poslove za potrebe Povjerenstva za žalbe, priprema nacrte prijedloga prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja i odgovora na tužbe. Obavlja i druge pravne poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na cestovni promet i sigurnost prometa na cestama.

5.1.2. Služba cestovnog prijevoza

Članak 87.

Služba cestovnog prijevoza obavlja upravne i stručne poslove iz područja cestovnog prijevoza; definira strateške ciljeve pokazatelje uspješnosti, te utvrđuje rizike u provedbi postavljenih ciljeva razvitka cestovnog prijevoza; planira, priprema i koordinira izradu strateških dokumenata i planova iz područja cestovnog prijevoza; daje stručna mišljenja i objašnjenja iz područja cestovnog prijevoza, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja cestovnog prijevoza, priprema i provodi dvostrane i višestrane međunarodne ugovore koji se odnose na cestovni prijevoz, izrađuje akte o provođenju dvostranih i višestranih međunarodnih ugovora, obavlja poslove vezane za usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije i s međunarodnim standardima, prati i analizira stanje gospodarskih subjekata u cestovnom prijevozu, te priprema i izrađuje izvješća. Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na cestovni prijevoz, te ostale poslove iz djelokruga Službe.

Za obavljanje poslova Službe cestovnog prijevoza, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

5.1.2.1. Odjel za prijevoz putnika

5.1.2.2. Odjel za prijevoz tereta.

5.1.2.1. Odjel za prijevoz putnika

Članak 88.

Odjel za prijevoz putnika obavlja upravne i stručne poslove iz područja unutarnjeg i međunarodnoga cestovnoga prijevoza putnika, sudjeluje u izradi strateških dokumenata, zakona i drugih propisa, te dvostranih i višestranih međunarodnih ugovora koji se odnose na cestovni prijevoz putnika, provodi primjenu međunarodnih ugovora, prati i analizira stanje gospodarskih subjekata u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prijevozu putnika, izrađuje izvješća i predlaže mjere za poboljšanje stanja u području cestovnog prijevoza putnika, izdaje licencije i dozvole za obavljanje prijevoza putnika, izdaje potvrde o prijevozu za vlastite potrebe za prijevoz putnika, vodi evidenciju prijevoznika, te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju prijevoz za vlastite potrebe, dostavlja Europskoj komisiji podatke o licencijama i izvodima licencija Zajednice izdanih domaćim prijevoznicima i podatke o oduzetim licencijama i izvodima licencija Zajednice. Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na cestovni prijevoz putnika.

5.1.2.2. Odjel za prijevoz tereta

Članak 89.

Odjel za prijevoz tereta obavlja upravne i stručne poslove iz područja unutarnjeg i međunarodnoga cestovnog prijevoza tereta, sudjeluje u izradi strateških dokumenata, zakona i drugih propisa, te dvostranih i višestranih međunarodnih ugovora koji se odnose na cestovni prijevoz tereta; provodi primjenu međunarodnih ugovora, prati i analizira stanje gospodarskih subjekata u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prijevozu tereta; izrađuje izvješća, izdaje licencije i dozvole za obavljanje prijevoza tereta; izdaje potvrde o prijevozu za vlastite potrebe za prijevoz tereta; vodi evidenciju prijevoznika, te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju prijevoz za vlastite potrebe; dostavlja Europskoj komisiji podatke o licencijama i izvodima licencija Zajednice izdanih domaćim prijevoznicima i podatke o oduzetim licencijama i izvodima licencija Zajednice; izrađuje očevidnik o izdanim dozvolama prijevoznicima; obrađuje godišnje zahtjeve prijevoznika za izdavanje kritičnih dozvola; prati i analizira stanje u cestovnom prijevozu tereta; izrađuje stručne analize i izvješća. Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na cestovni prijevoz tereta.

5.2. Sektor željezničkog prometa i žičara

Članak 90.

Sektor željezničkog prometa i žičara obavlja upravnopravne i druge stručne poslove koji se odnose na željeznički i kombinirani prijevoz i žičare. Sektor priprema nacrte prijedloga propisa, sudjeluje u izradi i prati propise Europske unije, osigurava usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, provodi upravni nadzor nad primjenom propisa, priprema prijedloge ugovora iz područja rada, daje odobrenje za ukidanje vlakova za prijevoz putnika koji su od općeg gospodarskog interesa za vrijeme važenja voznog reda, sudjeluje u izradi prijedloga međudržavnih sporazuma i ugovora koji se odnose na željeznički i kombinirani promet, sudjeluje u radu međunarodnih tijela i njihovih radnih skupina, sudjeluje u predlaganju politike razvoja, sudjeluje u izradi prijedloga državnog proračuna i drugih financijskih i razvojno planskih dokumenata, obavlja redovite poslove planiranja, praćenja i nadzora realizacije financijskih sredstava osiguranih državnim proračunom, izrađuje izvješća i analize o financijskom poslovanju u domeni javnog financiranja, procjenjuje opravdanost zahtjeva za naknadu za prijevozne usluge od općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, daje pojašnjenja i mišljenja o pravnim pitanjima iz područja žičara, izdaje godišnja odobrenja za rad žičara, te obavlja i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno naloga nadležne osobe, a odnose se na željeznički i kombinirani promet i žičare.

Za obavljanje poslova Sektora željezničkog prometa i žičara, ustrojavaju se sljedeće službe:

5.2.1. Služba željezničkog i kombiniranog prijevoza i žičara

5.2.2. Služba pravnih i gospodarskih poslova.

5.2.1. Služba željezničkog i kombiniranog prijevoza i žičara

Članak 91.

Služba željezničkog i kombiniranog prijevoza i žičara obavlja stručno-tehničke poslove koji se odnose na željeznički i kombinirani prijevoz, a u svezi izrade nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata, sudjeluje u pripremi prijedloga provedbenih propisa, neposredne primjene zakona, EU legislative i međunarodnih propisa, pripreme informacija i drugih stručnih materijala, te izrade stručnih podloga i prijedloga za unaprjeđenje željezničkog i kombiniranog prijevoza, daje pojašnjenja i mišljenja u svezi propisa iz područja željezničkog i kombiniranoga prijevoza, sudjeluje u pripremi podloga za ocjenjivanje rentabilnosti pruga i utvrđivanju naknade troškova željezničkog prijevoza na prugama na kojima se od prihoda ne mogu pokriti ukupni troškovi prijevoza, sudjeluje u pripremanju podloga za utvrđivanje prijevoza po povlaštenoj cijeni, provodi upravne i druge stručne poslove iz područja žičara, priprema nacrte propisa, prati primjenu propisa, prati EU legislativu i provodi prenošenje iste u domaće zakonodavstvo, daje pojašnjenja i mišljenja o pravnim pitanjima iz područja žičara, izdaje godišnja odobrenja za rad žičara, sudjeluje u izradi i prati propise Europske unije u području željezničkog prometa, osigurava usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, prati njihovu primjenu, sudjeluje u radu tijela EU i njihovih radnih grupa. Služba obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe željezničkog i kombiniranog prijevoza i žičara ustrojavaju se sljedeći odjeli:

5.2.1.1. Odjel željezničkog i kombiniranog prijevoza

5.2.1.2. Odjel za žičare i EU poslove.

5.2.1.1. Odjel željezničkog i kombiniranog prijevoza

Članak 92.

Odjel željezničkog i kombiniranog prijevoza obavlja stručno-tehničke poslove koji se odnose na željeznički prijevoz, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata iz područja željezničkog i kombiniranog prijevoza, sudjeluje u praćenju neposredne primjene zakona i međunarodnih propisa, daje pojašnjenja i mišljenja u svezi propisa iz područja željezničkog prijevoza, sudjeluje u pripremi podloga za ocjenjivanje rentabilnosti pruga i utvrđivanje naknade troškova željezničkog prijevoza na prugama na kojima se od prihoda ne mogu pokriti ukupni troškovi prijevoza, sudjeluje u pripremanju podloga za utvrđivanje prijevoza po povlaštenoj cijeni, sudjeluje u pripremanju podloga za izdavanje dozvola za obavljanje usluga javnog željezničkog prijevoza, prati razvoj međunarodnih i europskih propisa koje se odnose na željeznički prijevoz, prati rad i korištenje mobilnih kapaciteta putničkog prijevoza, obavlja stručno tehničke poslove koji se odnose na poboljšanje i razvoj željezničkog prometa sporazuma koji se odnose na željeznički promet i prijevoz opasnih tvari, prati legislativu Europske unije, sudjeluje u radu domaćih i međunarodnih tijela i njihovih radnih grupa iz područja željezničkog prometa vezano uz djelokrug rada Odjela, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.2.1.2. Odjel za žičare i EU poslove

Članak 93.

Odjel za žičare i EU poslove provodi upravne i druge stručne poslove iz područja žičara, priprema nacrte propisa, prati primjenu propisa, prati EU legislativu i provodi prenošenje iste u domaće zakonodavstvo, daje pojašnjenja i mišljenja o pravnim pitanjima iz područja žičara, izdaje godišnja odobrenja za rad žičara. Odjel sudjeluje u izradi i prati propise Europske unije u području željezničkog prometa, osigurava usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, prati njihovu primjenu, sudjeluje u usuglašavanju domaće legislative s legislativom EU, sudjeluje u radu tijela EU i njihovih radnih grupa; te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.2.2. Služba pravnih i gospodarskih poslova

Članak 94.

Služba pravnih i gospodarskih poslova obavlja pravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu i izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja željezničkog i kombiniranog prometa, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, provodi upravni nadzor nad primjenom propisa iz područja željezničkog prometa, priprema nacrte podzakonskih propisa u području željezničkog prometa, izrađuje nacrte prijedloga bilateralnih sporazuma i međunarodnih ugovora koji se odnose na željeznički i kombinirani promet, prati njihovu primjenu, sudjeluje u pripremama usuglašavanja domaće legislative s legislativom EU, sudjeluje u radu međunarodnih tijela i njihovih radnih grupa, sudjeluje u pripremi i izrađuje nacrte prijedloga drugih akata, priprema i sudjeluje u pripremi odgovora na predstavke i očitovanja građana i drugih državnih tijela, provodi upravne i druge stručne poslove koji se odnose na područje željezničkog prometa, daje pojašnjenja i mišljenja o pravnim pitanjima iz željezničkog prometa, daje primjedbe i mišljenja na prijedloge propisa drugih tijela državne uprave, provodi upravni postupak, provodi suradnju s drugim tijelima državne uprave, sudjeluje i u drugim stručnim i upravno pravnim poslovima koji proizlaze iz prirode posla Sektora. Služba obavlja sve poslove vezane uz pripremu, realizaciju i doznačavanje sredstava državnih javnih fondova krajnjim korisnicima željezničkim prijevoznicima trgovačkim društvima u državnom vlasništvu. Poslovi iz nadležnosti Službe obuhvaćaju pripremu i planiranje državnog proračuna, plana državnih potpora, strateškog plana Ministarstva i drugih strateških dokumenata koji uređuju željeznički prometni sektor. Služba provodi kontinuirani nadzor i praćenje procesa doznačavanja i realizacije proračunskih sredstava putem uspostavljenih mehanizama i kontrola i o svom radu vodi interne evidencije i redovita izvješća. Služba osigurava zakonito, namjensko i svrsishodno korištenje sredstava državnih fondova i održava kontinuiranu komunikaciju s Upravom za proračun i financije Ministarstva, unutarnjim službama Ministarstva nadležnim za interne revizije i sustav unutarnjih financijskih kontrola, Ministarstvom financija, Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja, željezničkim prometnim poduzećima, financijskim i drugim domaćim i inozemnim institucijama. Služba obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe pravnih i gospodarskih poslova, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

5.2.2.1. Odjel pravnih i međunarodnih poslova

5.2.2.2. Odjel gospodarskih poslova.

5.2.2.1. Odjel pravnih i međunarodnih poslova

Članak 95.

Odjel pravnih i međunarodnih poslova obavlja poslove pripreme i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja željezničkog i kombiniranog prometa, sudjeluje u pripremi drugih akata i izvješća iz područja rada Uprave, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, daje pravna mišljenja i tumačenja o svim pitanjima iz nadležnosti Uprave, daje primjedbe i mišljenja na propise drugih tijela državne uprave, sudjeluje u provedbi upravnog nadzora, priprema očitovanja na predstavke građana i drugih tijela državne uprave, obavlja poslove pripreme i izrade prijedloga nacrta međunarodnih sporazuma i ugovora iz područja željezničkog i kombiniranog prometa, sudjeluje u izradi podloga za utvrđivanje prometne politike, sudjeluje u radu međunarodnih tijela i njihovih radnih grupa, prati primjenu međunarodnih ugovora iz područja željezničkog i kombiniranog prometa, surađuje s tijelima i organizacijama Europske unije iz područja željezničkog prometa, i prati njihov rad, sudjeluje u postupcima usuglašavanja domaće legislative s europskim standardima i propisima Europske unije.

5.2.2.2. Odjel gospodarskih poslova

Članak 96.

Odjel gospodarskih poslova obavlja sve poslove, iz segmenta željezničkog prijevoza, vezane uz pripremu, realizaciju i doznačavanje sredstava državnih javnih fondova krajnjim korisnicima željezničkim prijevoznicima koji su trgovačka društva u državnom vlasništvu. Poslovi iz nadležnosti Odjela obuhvaćaju pripremu i planiranje državnog proračuna, plana državnih potpora, strateškog plana Ministarstva i drugih strateških dokumenata koji uređuju željeznički prometni sektor. Odjel provodi kontinuirani nadzor i praćenje procesa doznačavanja i realizacije proračunskih sredstava putem uspostavljenih mehanizama i kontrola i o svom radu vodi interne evidencije i redovita izvješća. Odjel osigurava zakonito, namjensko i svrsishodno korištenje sredstava državnih fondova i održava kontinuiranu komunikaciju s Upravom za proračun i financije Ministarstva, unutarnjim službama Ministarstva nadležnim za interne revizije i sustav unutarnjih financijskih kontrola, Ministarstvom financija, Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja, željezničkim prijevoznicima, financijskim i drugim domaćim i inozemnim institucijama.

5.3. Sektor za cestovnu i željezničku infrastrukturu

Članak 97.

Sektor za cestovnu i željezničku infrastrukturu obavlja stručne poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu podataka o izgrađenosti cestovne i željezničke prometne infrastrukture; predlaže i priprema nacrte prijedloga propisa vezano za cestovnu i željezničku prometnu infrastrukturu; izrađuje izvješća o cestovnoj i željezničkoj prometnoj infrastrukturi; prati izradu i sudjeluje u donošenju prostornih i prometnih planova; sudjeluje u izradi i praćenju provedbe Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske i drugih strateških programa od interesa za razvitak Republike Hrvatske u dijelovima koji se odnose na cestovnu i željezničku prometnu infrastrukturu, uključujući programe građenja i održavanja za provedbu istih; sudjeluje u izradi Strateškog plana ministarstva definiranjem ciljeva i načina provedbe, rezultata i rizika provedbe; obavlja pravne poslove iz nadležnosti zakonodavnog okvira cestovne i željezničke prometne infrastrukture; obavlja poslove procjene učinka propisa iz svoga djelokruga; prati neposrednu primjenu zakona, EU legislative i međunarodnih propisa; poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga; obavlja poslove upravnog nadzora nad primjenom propisa iz cestovne i željezničke prometne infrastrukture; prati poslovanje i izvršavanje planskih dokumenata društava u vlasništvu Republike Hrvatske; obavlja stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe i sudjelovanje u provedbi natječajnih postupaka za koncesijske programe strateške cestovne i željezničke prometne infrastrukture; obavlja poslove planiranja i izvršenja proračuna; obavlja i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Sektora.

Za obavljanje poslova Sektora za cestovnu i željezničku infrastrukturu ustrojavaju se sljedeće službe:

5.3.1. Služba za planske dokumente i financije

5.3.2. Služba za razvoj i unaprjeđenje infrastrukture.

5.3.1. Služba za planske dokumente i financije

Članak 98.

Služba za planske dokumente i financije obavlja stručne poslove koji se odnose na praćenje izrade i sudjelovanje u donošenju prostornih i prometnih planova, te studija na svim razinama (državna, županijska, lokalna), a koje se odnose na ceste, autoceste, željeznice i čisti gradski promet; izrađuje i prati provedbu Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske i drugih strateških programa od interesa za održivi razvitak Republike Hrvatske u dijelu koji se odnose na cestovnu i željezničku prometnu infrastrukturu; sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva; obavlja poslove koji se odnose na praćenje poslovanja i provedbe planskih dokumenata društava u vlasništvu Republike Hrvatske; obavlja stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe i sudjelovanje u provedbi natječajnih postupaka za koncesije; obavlja poslove planiranja proračuna, rebalansa, prenamjene i preraspodjele proračuna; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za planske dokumente i financije, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

5.3.1.1. Odjel za planske dokumente i regulativu

5.3.1.2. Odjel za financiranje i koncesije.

5.3.1.1. Odjel za planske dokumente i regulativu

Članak 99.

Odjel za planske dokumente i regulativu obavlja poslove koji se odnose na praćenje izrade i sudjelovanje u donošenju prostornih i prometnih planova, te studija na svim razinama (državna, županijska, lokalna) koji se odnose na ceste, autoceste, željeznice; prati izradu planova i programa modernizacije i izgradnje infrastrukture namijenjene javnom prometu; prati izradu planova i programa modernizacije i izgradnje infrastrukture za promet roba (npr. intermodalnih platformi) i usklađenje razvoja infrastrukture cestovnog i željezničkog prometnog sektora; obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu i praćenje provedbe Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske i drugih strateških programa od interesa za održivi razvitak Republike Hrvatske; obavlja poslove iz nadležnosti zakonodavnog okvira cestovne i željezničke prometne infrastrukture; priprema nacrte prijedloga propisa vezano za željezničku, cestovnu i biciklističku prometnu infrastrukturu; obavlja poslove upravnog nadzora nad primjenom propisa iz nadležnosti Sektora; obavlja poslove procjene učinka propisa iz nadležnosti Sektora; prati neposrednu primjenu zakona, EU legislative i međunarodnih propisa; poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz nadležnosti Sektora; daje pravna mišljenja i tumačenja o pitanjima iz područja cestovne i željezničke prometne infrastrukture i sigurnosti prometa; priprema nacrte prijedloga prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja i odgovora na tužbe; priprema odluke o ukidanju statusa javnog dobra za zemljišta ili dijelove zemljišta koji više nisu u funkciji cestovne ili željezničke infrastrukture; obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

5.3.1.2. Odjel za financiranje i koncesije

Članak 100.

Odjel za financiranje i koncesije obavlja stručne poslove praćenja poslova i planskih dokumenata društava u vlasništvu Republike Hrvatske; obavlja stručne poslove koji se odnose na sudjelovanje u provedbi natječajnih postupaka za koncesijske programe strateške cestovne i željezničke prometne infrastrukture, te praćenje njihove realizacije; obavlja poslove planiranja proračuna, rebalansa, prenamjene i preraspodjele proračuna; izrađuje naloge za plaćanje prema Upravi za proračun i financije; obavlja poslove praćenja izvršenja državnog proračuna i izrađuje izvješća; priprema dokumentaciju za donošenje odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za kreditno zaduživanje i o davanju jamstva Republike Hrvatske za kreditna zaduženja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi Strateškog plana Ministarstva te prati rezultate i rizike provedbe; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.3.2. Služba za razvoj i unaprjeđenje infrastrukture

Članak 101.

Služba za razvoj i unaprjeđenje infrastrukture obavlja upravno-stručne poslove koji se odnose na praćenje stanja i osiguravanje uvjeta optimalnog razvoja cestovnih i željezničkih infrastrukturnih sustava, uključujući biciklističku infrastrukturu; sudjeluje u predlaganju politike razvoja prometne infrastrukture; osigurava usklađenost srednjoročnih i kratkoročnih planskih dokumenata sa strateškim smjernicama; sudjeluje u donošenju i prati provedbu planova i programa građenja i održavanja prometne infrastrukture; prikupljanja i obrađuje podatke o izgrađenosti prometne infrastrukture; izrađuje izvješća o prometnoj infrastrukturi; sudjeluje u davanju suglasnosti na opće akte koji se donose na temelju zakona; obavlja poslove vezano za sigurnost cesta, sigurnost prometa u vezi s planiranjem, projektiranjem, izgradnjom i održavanjem cestovne i biciklističke infrastrukture; obavlja poslove planiranja, uvođenja i razvoja inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu; predlaže politiku razvoja sigurnosti željezničke, cestovne i biciklističke infrastrukture; postavlja ciljeve za povećanje sigurnosti cestovne i željezničke infrastrukture te poduzima odgovarajuće mjere; osigurava primjenu regulative EU-a vezano za sigurnost cesta i tunela i uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu; priprema upute i smjernice za izradu strateških dokumenata sigurnosti cestovne infrastrukture; sudjeluje u radu međunarodnih tijela u području željezničke, cestovne i biciklističke infrastrukture; predlaže i priprema nacrte prijedloga propisa vezano za željezničku, cestovnu i biciklističku prometnu infrastrukturu, obavlja poslove upravnog nadzora nad primjenom propisa iz nadležnosti Sektora; sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna; predlaže načine financiranja i sufinanciranja vezano na cestovnu i željezničku infrastrukturu; prati razvoj međunarodnih i europskih normi; prati rad društava koji upravljaju javnim cestama i željezničkom infrastrukturom; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za razvoj i unaprjeđenje infrastrukture, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

5.3.2.1. Odjel za cestovnu infrastrukturu

5.3.2.2. Odjel za željezničku infrastrukturu.

5.3.2.1. Odjel za cestovnu infrastrukturu

Članak 102.

Odjel za cestovnu infrastrukturu obavlja stručno-tehničke poslove koji se odnose na poslove vezane uz cestovnu infrastrukturu, uključujući i biciklističku infrastrukturu; obavlja poslove praćenja stanja cesta, izrađuje stručne podloge i prijedloge te poduzima odgovarajuće mjere za unaprjeđenje; obavlja poslove prikupljanja i obrade podataka o izgrađenosti cestovne prometne infrastrukture; izrađuje izvješća o cestovnoj prometnoj infrastrukturi; sudjeluje u davanju suglasnosti na opće akte koji se donose na temelju Zakona o cestama i Zakona o sigurnosti prometa na cestama, prati i analizira stanje sigurnosti cesta, cestovnih objekata i tunela; sudjeluje u pripremi strateških dokumenata; izrađuje stručne podloge, prijedloge, propise i druge provedbene dokumente vezano za unaprjeđenje sigurnosti cestovne infrastrukture i razvoj inteligentnih prometnih sustava; daje prijedlog o razvrstavanju cesta; sudjeluje u predlaganju politike razvoja cestovne infrastrukture; sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna vezanog na cestovnu infrastrukturu; priprema i prati izvršenje planova i programa građenja i održavanja cestovne infrastrukture; predlaže propise vezano za cestovnu i biciklističku prometnu infrastrukturu; prati razvoj međunarodnih i europskih normi koje se odnose na cestovnu infrastrukturu i usklađuje postupke kod njihove primjene u Republici Hrvatskoj; priprema upute i smjernice za izradu strateških dokumenata cestovne infrastrukture; postavlja ciljeve vezane uz kakvoću i kapacitet pri izradi planova razvoja, osuvremenjivanja i održavanja cestovne infrastrukture; prati i osigurava tehničko i tehnološko jedinstvo cesta u Republici Hrvatskoj; sudjeluje na tehničkom pregledu cestovne infrastrukture; prati rad upravitelja cestovnom infrastrukturom; sudjeluje u međunarodnim tijelima za cestovnu infrastrukturu; obavlja poslove sudjelovanja u izradi planova izgradnje novih ceste te daje posebne uvjete za gradnju istih; prati i usklađuje aktivnosti izvršenja investicija; sudjeluje u postupcima procjene utjecaja na okoliš; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.3.2.2. Odjel za željezničku infrastrukturu

Članak 103.

Odjel za željezničku infrastrukturu obavlja stručno-tehničke poslove koji se odnose na postojeće željezničke infrastrukturne podsustave; obavlja poslove praćenja stanja željezničke infrastrukture i izrade stručnih podloga i prijedloga te poduzimanja odgovarajućih mjera; obavlja poslove prikupljanja i obrade podataka o izgrađenosti željezničke prometne infrastrukture; izrađuje izvješća o željezničkoj prometnoj infrastrukturi; obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu i praćenje provedbe programa i planova građenja i održavanja; sudjeluje u davanju suglasnosti na opće akte iz svoga djelokruga koji se donose na temelju zakona; daje prijedlog o razvrstavanju željezničkih pruga; sudjeluje u predlaganju politike razvoja željezničke infrastrukture; sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna vezano na željezničku infrastrukturu; prati izvršenje planova izgradnje i rekonstrukcije željezničke infrastrukture; prati razvoj međunarodnih i europskih normi koje se odnose na željezničku infrastrukturu i usklađuje postupke kod njihove primjene u Republici Hrvatskoj; priprema upute i smjernice za izradu Nacionalnog programa željezničke infrastrukture; postavlja ciljeve vezane uz kakvoću i kapacitet pri izradi planova razvoja, osuvremenjivanja i održavanja željezničke infrastrukture; prati tehničko i funkcionalno stanje željezničke infrastrukture; sudjeluje na tehničkom pregledu željezničke infrastrukture; prati rad trgovačkog društva željezničke infrastrukture u vlasništvu Republike Hrvatske; sudjeluje u međunarodnim tijelima za željeznički promet; obavlja poslove sudjelovanja u izradi planova izgradnje novih podsustava željezničke infrastrukture; sudjeluje u organizaciji izgradnje novih podsustava željezničke infrastrukture te daje posebne uvjete za gradnju istih; prati i usklađuje aktivnosti izvršenja investicija; sudjeluje u postupcima procjene utjecaja na okoliš; predlaže propise vezano za željezničku prometnu infrastrukturu; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

6. UPRAVA ZRAČNOG PROMETA, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I POŠTE

Članak 104.

Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte obavlja upravne i druge stručne poslove u području civilnog zrakoplovstva, priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, obavlja poslove procjene učinka propisa iz svoga djelokruga, obavlja upravni nadzor u djelatnostima civilnog zrakoplovstva, provodi prekršajne postupke u zračnom prometu, osigurava i provodi utvrđenu politiku i primjenu zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, izrađuje prijedloge strategija, studija, smjernica i programa razvoja zračnog prometa, te prijedloge akcijskih planova za njihovu provedbu, izrađuje analize i izvješća o stanju u području zračnog prometa, priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području zračnog prometa, sudjeluje u planiranju i razvoju kapitalne infrastrukture zračnog prometa s ciljem povećanja kapaciteta i sigurnosti iste, sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi infrastrukturnih projekata u zračnom prometu od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku te obavlja poslove financijskog praćenja i kontrole istih, priprema i izvršava programe državne potpore u zračnom prometu te prati i izvješćuje o provedbi istih, predlaže izmjenu ili ukidanje postojećih kao i pokretanje novih programa državnih potpora, odlučuje o statusu zračnih luka i prema potrebi određuje neovisnog koordinatora slotova, sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna, formulira i izrađuje prijedlog tekućeg i kapitalnog dijela proračuna zračnog prometa, definira strateške ciljeve, pokazatelje uspješnosti, te utvrđuje rizike u provedbi postavljenih ciljeva iz nadležnosti, nadzire provedbu strateških ciljeva u nadležnosti te izvješćuje o njihovoj realizaciji, sudjeluje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području civilnog zrakoplovstva, te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, kao i radnih tijela Vijeća Europske unije i Europske komisije nadležnih za zračni promet, sudjeluje na međudržavnim sastancima i pregovorima iz područja zračnog prometa, surađuje u pripremi i izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija u području civilnog zrakoplovstva i priprema nacrte prijedloga zakona o potvrđivanju tih međunarodnih akata, izučava gospodarska, komercijalna i pravna pitanja iz područja međunarodnih ugovora i predlaže nacionalnu prometnu politiku, obavlja poslove na aktivnostima usmjerenim na ispunjenje obveza koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, te obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na zračni promet.

Uprava obavlja upravne i druge stručne poslove u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva (osim poslova u djelokrugu drugih središnjih tijela državne uprave) i poštanskih usluga, predlaže i priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, osigurava i provodi utvrđenu politiku i primjenu zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, izrađuje prijedloge strategija, strateških planova, studija, smjernica i programa razvoja elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj te prijedloge planova za njihovu provedbu, izrađuje analize i izvješća te priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području elektroničkih komunikacija, prati stanje u poslovanju trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o., predlaže i priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, surađuje u praćenju, utvrđivanju i analizi pokazatelja razvoja informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), i to osobito širokopojasnih usluga i tehnologija, priprema prijedloge mjera i planova za poticanje razvoja i poboljšanje stanja na tržištu ICT usluga i infrastrukture, s osobitim naglaskom na širokopojasne usluge i tehnologije, predlaže i priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja poštanskih usluga, osigurava i provodi utvrđenu politiku i primjenu zakona i drugih propisa iz područja poštanskih usluga, izrađuje prijedloge strategija, strateških planova, studija, smjernica i programa razvoja poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj te prijedloge planova za njihovu provedbu, izrađuje analize i izvješća o stanju u poštanskoj djelatnosti te unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu, priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja na tržištu poštanskih usluga, prati stanje u poslovanju trgovačkog društva HP – Hrvatska pošta d.d., priprema podloge za izradu državnog proračuna iz svoje nadležnosti, utvrđuje strateške ciljeve, pokazatelje uspješnosti i rizike u provedbi postavljenih ciljeva iz svoje nadležnosti, nadzire provedbu strateških ciljeva iz svoje nadležnosti te izvješćuje o njihovu ostvarenju, izrađuje prijedloge stajališta Republike Hrvatske, stručne podloge, analize, izvješća, planove i druge dokumente u svrhu obavljanja europskih poslova iz svojeg djelokruga, koji se odnose na područje elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme, elektromagnetske kompatibilnosti i poštanskih usluga, sudjeluje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, kao i radnih tijela Vijeća Europske unije i Europske komisije nadležnih za elektroničke komunikacije, informacijsko društvo i poštanske usluge, sudjeluje na međudržavnim sastancima i pregovorima iz područja elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga, surađuje u pripremi i izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga i priprema nacrte prijedloga zakona o potvrđivanju tih međunarodnih akata, te obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na elektroničke komunikacije, informacijsko društvo, radijsku opremu, elektromagnetsku kompatibilnost i poštanske usluge.

Za obavljanje poslova Uprave zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte, ustrojavaju se sljedeći sektori:

6.1. Sektor zračnog prometa,

6.2. Sektor elektroničkih komunikacija i pošte.

6.1. Sektor zračnog prometa

Članak 105.

Sektor zračnog prometa obavlja upravne i druge stručne poslove u području civilnog zrakoplovstva, priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, obavlja upravni nadzor u djelatnostima civilnog zrakoplovstva, provodi prekršajne postupke u zračnom prometu, osigurava i provodi utvrđenu politiku i primjenu zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, izrađuje prijedloge strategija, studija, smjernica i programa razvoja zračnog prometa, te prijedloge akcijskih planova za njihovu provedbu, obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremu, praćenje provedbe i sudjelovanje u provedbi natječajnih postupaka za koncesijske programe kao i samih koncesijskih programa strateške prometne infrastrukture u zračnom prometu, izrađuje analize i izvješća o stanju u području zračnog prometa, priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području zračnog prometa, odlučuje o statusu zračnih luka i prema potrebi određuje neovisnog koordinatora slotova, sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna, formulira i izrađuje prijedlog tekućeg i kapitalnog dijela proračuna Sektora, definira strateške ciljeve, pokazatelje uspješnosti, te utvrđuje rizike u provedbi postavljenih ciljeva iz nadležnosti Sektora, nadzire provedbu strateških ciljeva u nadležnosti Sektora te izvješćuje o njihovoj realizaciji, sudjeluje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području civilnog zrakoplovstva, te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, sudjeluje na međudržavnim sastancima i pregovorima iz područja zračnog prometa, surađuje u pripremi i izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija u području civilnog zrakoplovstva i priprema nacrte prijedloga zakona o potvrđivanju tih međunarodnih akata, izučava gospodarska, komercijalna i pravna pitanja iz područja međunarodnih ugovora i predlaže nacionalnu prometnu politiku, obavlja poslove na aktivnostima usmjerenim na ispunjenje obveza koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, te obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na zračni promet.

Za obavljanje poslova Sektora zračnog prometa, ustrojavaju se sljedeće službe:

6.1.1. Služba pravnih i gospodarskih poslova,

6.1.2. Služba međunarodnih poslova.

6.1.1. Služba pravnih i gospodarskih poslova

Članak 106.

Služba pravnih i gospodarskih poslova obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na koordinaciju, pripremu i izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, surađuje pri izradi zrakoplovnih propisa s vanjskim subjektima, daje primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedloge propisa drugih tijela državne uprave, surađuje s ostalim tijelima državne uprave te pravnim subjektima čija je djelatnost vezana uz civilno zrakoplovstvo, provodi upravni nadzor, daje pravna objašnjenja zakona i drugih propisa, te mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, priprema odgovore na zastupnička pitanja, daje odgovore na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba, priprema informacije iz djelokruga rada Sektora po zahtjevima na pristup informacijama, sudjeluje u izradi podloga za godišnji program Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije, koordinira održavanje skupština zračnih luka u kojima Republika Hrvatska ima udjele, te obavlja pripremne radnje za predstavnika Republike Hrvatske u skupštinama zračnih luka, provodi prvostupanjski prekršajni postupak za prekršaje iz područja civilnoga zrakoplovstva, te pokreće prekršajni postupak po službenoj dužnosti ili postupa po optužnome prijedlogu ovlaštenoga tužitelja, traži od podnositelja optužnoga prijedloga izmjene i dopune istoga pod prijetnjom odbačaja, zakazuje i vodi glavne rasprave, izrađuje rješenja u prekršajnome postupku, upućuje žalbe nadležnome prekršajnome sudu, poduzima radnje u ponovljenome postupku naložene od drugostupanjskoga tijela, analizira i obrađuje statistiku zrakoplovnih prekršaja, izrađuje izvještaje o prekršajima u zračnome prometu za prekršajnu evidenciju, inicira prisilnu naplatu novčanih kazni i troškova prekršajnoga postupka kod nadležne porezne uprave, pokreće postupak za izricanje supletornoga zatvora pri nadležnome sudu, obavlja sve ostale poslove predviđene postupovnim odredbama prekršajnoga zakona koje se odnose na prekršajne sudove, osim ako za tijela državne uprave nije drugačije propisano, daje stručnu potporu u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, obavlja poslove koji se odnose na praćenje međunarodnog i EU zakonodavstva iz područja zračnog prometa te izvještavanje o obvezama Republike Hrvatske koje proizlaze iz istih, sudjeluje u obavljanju poslove pripreme i realizacije iz domene bilateralne i multilateralne suradnje, priprema podloge za donošenje, izmjene i dopune međunarodnih ugovora, sporazuma, konvencija i protokola u području civilnog zrakoplovstva, izučava pravna pitanja iz područja međunarodnog zrakoplovstva, sudjeluje u pripremi službenih stajališta Republike Hrvatske za sastanke radnih tijela Vijeća Europske unije i Europske komisije nadležnih za zračni promet, priprema prijedloge u vezi kadrovskih pitanja i radnopravnog statusa službenika Sektora, odlučuje o statusu zračnih luka i prema potrebi određuje neovisnog koordinatora slotova.

Služba obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na izradu prijedloga strategija, studija, smjernica i programa razvoja zračnog prometa, te prijedloga akcijskih planova za njihovu provedbu, surađuje u pripremi i izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa, prati stanje u području zračnog prometa, daje stručnu potporu u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije; obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremu, praćenje provedbe i sudjelovanje u provedbi natječajnih postupaka za koncesijske programe kao i samih koncesijskih programa strateške prometne infrastrukture u zračnom prometu; predlaže projekte te prati njihovo ostvarivanja u sklopu programa i fondova suradnje i pomoći Europske unije, sudjeluje u obavljanju pripremnih radnji za predstavnika Republike Hrvatske u skupštinama zračnih luka, sudjeluje u planiranju i razvoju kapitalne infrastrukture zračnog prometa s ciljem povećanja kapaciteta i sigurnosti iste, sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi infrastrukturnih projekata u zračnom prometu od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku te obavlja poslove financijskog praćenja i kontrole istih, priprema i izvršava programe državne potpore u zračnom prometu te prati i izvješćuje o provedbi istih, predlaže izmjenu ili ukidanje postojećih kao i pokretanje novih programa državnih potpora; priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području zračnog prometa, prati provedbu tekuće gospodarske politike, obavlja stručne i tehničke poslove na izradi i donošenju godišnjeg proračuna Sektora sukladno zakonskim propisima, formulira i izrađuje prijedlog tekućeg i kapitalnog dijela proračuna Sektora, definira, razrađuje i evaluira strateške ciljeve u nadležnosti Sektora te nadzire njihovu provedbu, definira pokazatelje uspješnosti, utvrđuje rizike u provedbi strateških ciljeva i predlaže aktivnosti i mjere za rješavanje utvrđenih rizika. uređuje i provodi suradnju s proračunskim korisnicima i subjektima kojima se transferiraju proračunska sredstva; uspostavlja sustav i koordinaciju sudionika procesa financijskog upravljanja, izrađuje prijedlog financijskog plana, kontrolira izvršenje utvrđenog financijskog plana i predlaže mjere za učinkovitije financijsko planiranje i izvršavanje plana; priprema, organizira i koordinira financijsko praćenje namjenskog trošenja odobrenih proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici, uspostavlja sustav kontrole i izvješćivanja o realizaciji ugovora; vodi evidencije i baze podataka ugovora, te prati izvršenja ugovornih obveza; priprema, koordinira i evaluira financijska izvješća izvršenja ugovora; priprema i izrađuje plan nabave Sektora i prati njegovu realizaciju, prati računovodstvene poslove za koje je nadležan Sektor, obavlja poslove izrade razvojnih i operativnih planova za donošenje proračuna Sektora, obavlja stručne poslove i daje stručna mišljenja u ocjeni stanja i poslovanja gospodarskih subjekata iz područja zračnog prometa, prati i primjenjuje zakonske propise u dijelu koji se odnosi na državne potpore zračnom prometu, koordinira u svom radu s subjektima nadležnim za zaštitu tržišnog natjecanja i državne potpore, obavlja obradu ekonomskih pokazatelja poslovanja subjekata čija je djelatnost vezana uz zračni promet, prati i primjenjuje zakonske propise koji se odnose na planiranje i izvršavanje državnog proračuna, vodi i obrađuje statističke podatke o zračnom prometu.

Za obavljanje poslova Službe pravnih poslova, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

6.1.1.1. Odjel pravnih i prekršajnih poslova,

6.1.1.2. Odjel gospodarskih poslova,

6.1.1.3. Odjel za praćenje i provedbu strateških projekata.

6.1.1.1. Odjel pravnih i prekršajnih poslova

Članak 107.

Odjel pravnih i prekršajnih poslova obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu i izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, sudjeluje u pripremnim radnjama u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, surađuje pri izradi zrakoplovnih propisa s vanjskim subjektima, priprema primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedloge propisa drugih tijela državne uprave, priprema pravna objašnjenja zakona i drugih propisa, te mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, predlaže plan i sudjeluje u provedbi upravnog nadzora u pogledu provedbe zakona i drugih propisa, te zakonitosti rada i postupanja pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im upravnim i drugim stručnim poslovima koji se odnose na područje zračnog prometa, izrađuje propisana izvješća o provedenom nadzoru, predlaže poduzimanje mjera u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u upravnom nadzoru, priprema odgovore na zastupnička pitanja, priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba, priprema informacije po zahtjevima na pristup informacijama, priprema podloge za godišnji program Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije, sudjeluje u pripremama za održavanje skupština zračnih luka u kojima Republika Hrvatska ima udjele, provodi prvostupanjski prekršajni postupak za prekršaje iz područja civilnoga zrakoplovstva, te pokreće prekršajni postupak po službenoj dužnosti ili postupa po optužnome prijedlogu ovlaštenoga tužitelja, traži od podnositelja optužnoga prijedloga izmjene i dopune istoga pod prijetnjom odbačaja, zakazuje i vodi glavne rasprave, izrađuje rješenja u prekršajnome postupku, upućuje žalbe nadležnome prekršajnome sudu, poduzima radnje u ponovljenome postupku naložene od drugostupanjskoga tijela, analizira i obrađuje statistiku zrakoplovnih prekršaja, izrađuje izvještaje o prekršajima u zračnome prometu za prekršajnu evidenciju, inicira prisilnu naplatu novčanih kazni i troškova prekršajnoga postupka kod nadležne porezne uprave, pokreće postupak za izricanje supletornoga zatvora pri nadležnome sudu, obavlja sve ostale poslove predviđene postupovnim odredbama prekršajnoga zakona koje se odnose na prekršajne sudove, osim ako za tijela državne uprave nije drugačije propisano.

Odjel surađuje u obavljanju stručnih poslova koji se odnose na koordinaciju, pripremu i izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, obavlja poslove koji se odnose na praćenje međunarodnog i EU zakonodavstva iz područja zračnog prometa te izvještavanje o obvezama Republike Hrvatske koje proizlaze iz istih, sudjeluje u obavljanju poslove pripreme i realizacije iz domene bilateralne i multilateralne suradnje, priprema podloge za donošenje, izmjene i dopune međunarodnih ugovora, sporazuma, konvencija i protokola u području civilnog zrakoplovstva, izučava pravna pitanja iz područja međunarodnog zrakoplovstva, sudjeluje u pripremi službenih stajališta Republike Hrvatske za sastanke radnih tijela Vijeća Europske unije i Europske komisije nadležnih za zračni promet.

6.1.1.2 Odjel gospodarskih poslova

Članak 108.

Odjel gospodarskih poslova surađuje u pripremi i izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa, prati stanje u području zračnog prometa, daje stručnu potporu u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, prati provedbu tekuće gospodarske politike, obavlja stručne i tehničke poslove na izradi i donošenju godišnjeg proračuna Sektora sukladno zakonskim propisima, formulira i izrađuje prijedlog tekućeg i kapitalnog dijela proračuna Sektora, sudjeluje u definiranju, razradi i evaluaciji strateških ciljeva u nadležnosti Sektora te nadzire njihovu provedbu, definiranju pokazatelja uspješnosti, utvrđivanju rizika u provedbi strateških ciljeva i predlaganju aktivnosti i mjere za rješavanje utvrđenih rizika, prati i primjenjuje zakonske propise u dijelu koji se odnosi na državne potpore zračnom prometu, koordinira u svom radu s subjektima nadležnim za zaštitu tržišnog natjecanja i državne potpore, uređuje i provodi suradnju s proračunskim korisnicima i subjektima kojima se transferiraju proračunska sredstva; uspostavlja sustav i koordinaciju sudionika procesa financijskog upravljanja, izrađuje prijedlog financijskog plana, kontrolira izvršenje utvrđenog financijskog plana i predlaže mjere za učinkovitije financijsko planiranje i izvršavanje plana; priprema, organizira i koordinira financijsko praćenje namjenskog trošenja odobrenih proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici, uspostavlja sustav kontrole i izvješćivanja o realizaciji ugovora; vodi evidencije i baze podataka ugovora, te prati izvršenja ugovornih obveza; priprema, koordinira i evaluira financijska izvješća izvršenja ugovora; priprema i izrađuje plan nabave Sektora i prati njegovu realizaciju, prati računovodstvene poslove za koje je nadležan Sektor, obavlja poslove izrade razvojnih i operativnih planova za donošenje proračuna Sektora, obavlja stručne poslove i daje stručna mišljenja u ocjeni stanja i poslovanja gospodarskih subjekata iz područja zračnog prometa, prati i primjenjuje zakonske propise u dijelu koji se odnosi na državne potpore zračnom prometu, koordinira u svom radu s subjektima nadležnim za zaštitu tržišnog natjecanja i državne potpore, sudjeluje u obavljanju pripremnih radnji za predstavnika Republike Hrvatske u skupštinama zračnih luka, obavlja obradu ekonomskih pokazatelja poslovanja subjekata čija je djelatnost vezana uz zračni promet, prati i primjenjuje zakonske propise koji se odnose na planiranje i izvršavanje državnog proračuna, vodi i obrađuje statističke podatke o zračnom prometu.

6.1.1.3. Odjel za praćenje i provedbu strateških projekata

Članak 109.

Odjel za praćenje i provedbu strateških projekata obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na izradu prijedloga strategija, studija, smjernica i programa razvoja zračnog prometa, te prijedloga akcijskih planova za njihovu provedbu; obavlja stručne poslove praćenja poslova i planskih dokumenata društava u vlasništvu Republike Hrvatske; obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremu, praćenje provedbe i sudjelovanje u provedbi natječajnih postupaka za koncesijske programe strateške prometne infrastrukture u zračnom prometu; obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremu, praćenje provedbe i sudjelovanje u provedbi koncesijskih programa strateške prometne infrastrukture u zračnom prometu; sudjeluje u praćenju i primjeni zakonskih propisa u dijelu koji se odnosi na državne potpore zračnom prometu; predlaže projekte te prati njihovo ostvarivanja u sklopu programa i fondova suradnje i pomoći Europske unije; definira, razrađuje i evaluira strateške ciljeve u nadležnosti Sektora te nadzire njihovu provedbu, definira pokazatelje uspješnosti, utvrđuje rizike u provedbi strateških ciljeva i predlaže aktivnosti i mjere za rješavanje utvrđenih rizika; priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području zračnog prometa; sudjeluje u pripremi proračuna i plana nabave Sektora.

6.1.2. Služba međunarodnih poslova

Članak 110.

Služba međunarodnih poslova obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na praćenje i sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području civilnog zrakoplovstva, te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, kao i radnih tijela Vijeća Europske unije i Europske komisije nadležnih za zračni promet, izrađuje službena stajališta Republike Hrvatske za sastanke radnih tijela Vijeća Europske unije i Europske komisije nadležnih za zračni promet, obavlja poslove pripreme i realizacije iz domene bilateralne i multilateralne suradnje, priprema podloge za donošenje, izmjene i dopune međunarodnih ugovora, sporazuma, konvencija i protokola u području civilnog zrakoplovstva te sudjeluje na međunarodnim sastancima u pogledu navedene tematike, priprema prijedloge za zaključivanje međunarodnih bilateralnih sporazuma iz područja civilnog zrakoplovstva, sudjeluje u pregovorima za zaključivanje međunarodnih bilateralnih sporazuma iz područja civilnog zrakoplovstva, surađuje sa zrakoplovnim vlastima drugih država iz područja bilaterale, obavlja poslove iz domene multilateralne suradnje, priprema prijedloge za zaključivanje multilateralnih ugovora, sporazuma, konvencija i protokola, vodi operativne zbirke i kartoteke međunarodnih sporazuma o zračnom prometu, izučava pravna i komercijalna pitanja iz područja međunarodnog zrakoplovstva, obavlja poslove vezane za uspostavljanje i pružanje usluga linijskog zračnog prijevoza koja proizlaze iz dvostranih i mnogostranih ugovora iz područja civilnog zrakoplovstva, obavlja poslove na aktivnostima usmjerenim na ispunjenje obveza koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, priprema dokumente vezane za program Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za svaku kalendarsku godinu, sudjeluje u obavljanju poslova koji se odnose na praćenje međunarodnog i EU zakonodavstva iz područja zračnog prometa, sudjeluje u pripremi i izradi nacrta prijedloga propisa i pratećih instrumenta za usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije.

6.2. Sektor elektroničkih komunikacija i pošte

Članak 111.

Sektor elektroničkih komunikacija i pošte obavlja upravne i druge stručne poslove u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva (osim poslova u djelokrugu drugih središnjih tijela državne uprave) i poštanskih usluga, predlaže i priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, osigurava i provodi utvrđenu politiku i primjenu zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, izrađuje prijedloge strategija, strateških planova, studija, smjernica i programa razvoja elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj te prijedloge planova za njihovu provedbu, izrađuje analize i izvješća o stanju u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području elektroničkih komunikacija, prati stanje u poslovanju trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o., predlaže i priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, surađuje u praćenju, utvrđivanju i analizi pokazatelja razvoja informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), i to osobito širokopojasnih usluga i tehnologija, priprema prijedloge mjera i planova za poticanje razvoja i poboljšanje stanja na tržištu ICT usluga i infrastrukture, s osobitim naglaskom na širokopojasne usluge i tehnologije, predlaže i priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja poštanskih usluga, osigurava i provodi utvrđenu politiku i primjenu zakona i drugih propisa iz područja poštanskih usluga, izrađuje prijedloge strategija, strateških planova, studija, smjernica i programa razvoja poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj te prijedloge planova za njihovu provedbu, izrađuje analize i izvješća o stanju u poštanskoj djelatnosti te unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu, priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja na tržištu poštanskih usluga, prati stanje u poslovanju trgovačkog društva HP – Hrvatska pošta d.d., priprema podloge za izradu državnog proračuna iz svoje nadležnosti, utvrđuje strateške ciljeve, pokazatelje uspješnosti i rizike u provedbi postavljenih ciljeva iz svoje nadležnosti, nadzire provedbu strateških ciljeva iz svoje nadležnosti te izvješćuje o njihovu ostvarenju, izrađuje prijedloge stajališta Republike Hrvatske, stručne podloge, analize, izvješća, planove i druge dokumente u svrhu obavljanja europskih poslova iz svojeg djelokruga, koji se odnose na područje elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme, elektromagnetske kompatibilnosti i poštanskih usluga, sudjeluje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, kao i radnih tijela Vijeća Europske unije i Europske komisije nadležnih za elektroničke komunikacije, informacijsko društvo i poštanske usluge, sudjeluje na međudržavnim sastancima i pregovorima iz područja elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga, surađuje u pripremi i izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga i priprema nacrte prijedloga zakona o potvrđivanju tih međunarodnih akata, te obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na elektroničke komunikacije, informacijsko društvo, radijsku opremu, elektromagnetsku kompatibilnost i poštanske usluge.

Za obavljanje poslova Sektora elektroničkih komunikacija i pošte, ustrojavaju se sljedeće službe:

6.2.1. Služba elektroničkih komunikacija,

6.2.2. Služba poštanskih usluga.

6.2.1. Služba elektroničkih komunikacija

Članak 112.

Služba elektroničkih komunikacija predlaže i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, osigurava i provodi utvrđenu politiku i primjenu zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, izrađuje prijedloge strategija, strateških planova, studija, smjernica i programa razvoja u području elektroničkih komunikacija, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti te prijedloge planova za njihovu provedbu, prati stanje u području elektroničkih komunikacija, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, prati i analizira stanje i trendove razvoja informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), i to osobito tehnologija širokopojasnog pristupa, priprema i obrađuje stručne materijale te izrađuje stručne podloge, analize i izvješća o stanju u području elektroničkih komunikacija, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području elektroničkih komunikacija, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, priprema prijedloge mjera i planova za poticanje razvoja i poboljšanje stanja na tržištu ICT usluga i infrastrukture, s osobitim naglaskom na širokopojasne usluge i tehnologije, prati stanje u poslovanju trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o., prati provedbu tekuće gospodarske politike, zakona i drugih propisa iz područja gospodarskog sustava i analizira njihov utjecaj na razvoj tržišta elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, daje pravna objašnjenja zakona i drugih propisa te stručna mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, osim provedbenih propisa koji su u nadležnosti Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, priprema odgovore na zastupnička pitanja, priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba u vezi s obavljanjem djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga te djelatnosti u području radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti koje nisu u nadležnosti Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti ili drugih nadležnih tijela u skladu s posebnim zakonom, provodi mjere iz godišnjeg programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije u dijelu koji se odnosi na elektroničke komunikacije, informacijsko društvo, radijsku opremu i elektromagnetsku kompatibilnost, izrađuje prijedloge stajališta Republike Hrvatske, stručne podloge, analize, izvješća, planove i druge dokumente u svrhu obavljanja europskih poslova iz svojeg djelokruga, koji se odnose na područje elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, prati i sudjeluje u radu europskih i međunarodnih organizacija, institucija i foruma u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti (Međunarodna telekomunikacijska unija – ITU, Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava – CEPT, Odbor za elektroničke komunikacije – ECC, Europski institut za telekomunikacijske norme – ETSI, EUTELSAT i druge međunarodne organizacije za satelitske radijske komunikacije, eSEE inicijativa (Inicijativa za elektroničku jugoistočnu Europu), bSEE inicijativa (Inicijativa za širokopojasni pristup internetu u jugoistočnoj Europi) i dr.) te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, prati i sudjeluje u radu sastanaka na visokoj razini nacionalnih uprava za elektroničke komunikacije država članica Europske unije, sastanaka Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo i drugih nadležnih radnih tijela Vijeća Europske unije te Odbora za komunikacije (COCOM) i drugih nadležnih radnih tijela Europske komisije, prati i sudjeluje u radu NATO-ove Skupine za industrijska dobra i komunikacijske usluge (IRCSG) i njezinih radnih tijela, surađuje i sudjeluje na sastancima i u pregovorima na dvostranoj i višestranoj razini s nadležnim državnim tijelima drugih država u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, surađuje s Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti, drugim regulatornim tijelima i nadležnim tijelima državne uprave u vezi s ostvarivanjem međunarodne suradnje u području elektroničkih komunikacija, surađuje u pripremi stručnih podloga i izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti te u pregovorima za njihovo sklapanje i priprema nacrte prijedloga zakona o potvrđivanju tih međunarodnih akata, daje ovlasti nadležnim tijelima za sklapanje provedbenih sporazuma u području elektroničkih komunikacija na dvostranoj ili višestranoj razini, te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe elektroničkih komunikacija, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

6.2.1.1. Odjel za tehnologiju elektroničkih komunikacija,

6.2.1.2. Odjel pravnih i međunarodnih poslova.

6.2.1.1. Odjel za tehnologiju elektroničkih komunikacija

Članak 113.

Odjel za tehnologiju elektroničkih komunikacija obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, pripremu i izradu prijedloga strategija, strateških planova, studija, smjernica i programa razvoja u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, elektroničke komunikacijske infrastrukture, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, kao i prijedloga planova za njihovu provedbu, praćenje stanja u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, elektroničke komunikacijske infrastrukture, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, s osobitim naglaskom na pružanje univerzalnih usluga, praćenje i analizu stanja i trendova razvoja informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) u Europi i svijetu, i to osobito tehnologija širokopojasnog pristupa, pripremu i obradu stručnih materijala te izradu stručnih podloga, analiza i izvješća o stanju u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, elektroničke komunikacijske infrastrukture, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, pripremu prijedloga mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, elektroničke komunikacijske infrastrukture, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, s osobitim naglaskom na pružanje univerzalnih usluga, sudjelovanje u predlaganju, planiranju i izradi programa iz područja elektroničkih komunikacija i informacijskog društva te praćenju njihova ostvarivanja u sklopu europskih strukturnih i investicijskih fondova, sudjelovanje u planiranju, usklađivanju i provedbi programa razvoja informacijskog društva, pripremu prijedloga mjera i planova za poticanje razvoja i poboljšanje stanja na tržištu ICT usluga i infrastrukture, s osobitim naglaskom na širokopojasne usluge, tehnologije i infrastrukturu, redovito usklađivanje, dopunjavanje i objavljivanje popisa hrvatskih norma iz područja radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti u suradnji s hrvatskim normirnim tijelom obradu zahtjeva i izradu rješenja o ovlasti tijela za ocjenjivanje sukladnosti u području radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, vođenje popisa ovlaštenih tijela za ocjenjivanje sukladnosti u području radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, pripremu i izradu izvješća Europskoj komisiji i drugim državama članicama Europske unije u području radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, praćenje stanja u poslovanju trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o., praćenje provedbe tekuće gospodarske politike, zakona i drugih propisa iz područja gospodarskog sustava i analizu njihova utjecaja na tržište elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, sudjelovanje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na elektroničke komunikacije, suradnju u pripremi odgovora na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba u vezi s obavljanjem djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, kao i djelatnosti u području radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, koje nisu u nadležnosti Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti ili drugih nadležnih tijela u skladu s posebnim zakonom, sudjelovanje u provedbi mjera iz godišnjeg programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije u dijelu koji se odnosi na elektroničke komunikacije, informacijsko društvo, radijsku opremu i elektromagnetsku kompatibilnost, stručnu potporu u izradi prijedloga stajališta Republike Hrvatske, stručnih podloga, analiza, izvješća, planova i drugih dokumenata u svrhu obavljanja europskih poslova iz svojeg djelokruga, koji se odnose na područje elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, stručnu potporu za praćenje i sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, suradnju sa središnjim tijelima državne uprave nadležnima za sustav elektroničke uprave, elektroničko poslovanje, elektroničku trgovinu, državnu informacijsku infrastrukturu, regionalni razvoj i fondove Europske unije, te drugim nadležnim državnim tijelima, znanstvenim, obrazovnim i stručnim institucijama i udrugama civilnog društva u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, te obavlja druge poslove iz svojeg djelokruga.

6.2.1.2. Odjel pravnih i međunarodnih poslova

Članak 114.

Odjel pravnih i međunarodnih poslova obavlja upravne, stručne i tehničke poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, praćenje provedbe utvrđene politike i primjene zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, provedbu mjera iz godišnjeg programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije u dijelu koji se odnosi na elektroničke komunikacije, radijsku opremu i elektromagnetsku kompatibilnost, izradu prijedloga stajališta Republike Hrvatske, stručnih podloga, analiza, izvješća, planova i drugih dokumenata u svrhu obavljanja europskih poslova iz svojeg djelokruga, koji se odnose na područje elektroničkih komunikacija, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnost, davanje pravnih objašnjenja zakona i drugih propisa te stručnih mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, osim provedbenih propisa koji su u nadležnosti Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, izradu odgovora na zastupnička pitanja, izradu odgovora na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba u vezi s obavljanjem djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, kao i djelatnosti u području radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, koje nisu u nadležnosti Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti ili drugih nadležnih tijela u skladu s posebnim zakonom, praćenje i sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija iz područja elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti (Međunarodna telekomunikacijska unija – ITU i druga specijalizirana UN-ova tijela, Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava – CEPT, Odbor za elektroničke komunikacije – ECC, Europski institut za telekomunikacijske norme – ETSI, EUTELSAT i druge međunarodne organizacije za satelitske radijske komunikacije, eSEE inicijativa (Inicijativa za elektroničku jugoistočnu Europu), bSEE inicijativa (Inicijativa za širokopojasni pristup internetu u jugoistočnoj Europi) i dr.) te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, praćenje i sudjelovanje u radu sastanaka na visokoj razini nacionalnih uprava za elektroničke komunikacije država članica Europske unije, sastanaka Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo i drugih nadležnih radnih tijela Vijeća Europske unije te Odbora za komunikacije (COCOM) i drugih nadležnih radnih tijela Europske komisije, praćenje i sudjelovanje u radu NATO-ove Skupine za industrijska dobra i komunikacijske usluge (IRCSG) i njezinih radnih tijela, suradnju i sudjelovanje na sastancima i u pregovorima na dvostranoj i višestranoj razini s nadležnim državnim tijelima drugih država u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, suradnju s Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti, drugim regulatornim tijelima i nadležnim tijelima državne uprave u vezi s ostvarivanjem međunarodne suradnje u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, suradnju u pripremi stručnih podloga i izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti te u pregovorima za njihovo sklapanje i pripremu nacrta prijedloga zakona o potvrđivanju tih međunarodnih akata, davanje ovlasti nadležnim tijelima za sklapanje provedbenih sporazuma u području elektroničkih komunikacija na dvostranoj ili višestranoj razini, te obavlja druge poslove iz svojeg djelokruga.

6.2.2. Služba poštanskih usluga

Članak 115.

Služba poštanskih usluga predlaže i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja poštanskih usluga, osigurava i provodi utvrđenu politiku i primjenu zakona i drugih propisa iz područja poštanskih usluga, izrađuje prijedloge strategija, strateških planova, studija, smjernica i programa razvoja poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj te prijedloge planova za njihovu provedbu, prati stanje u poštanskom sustavu i na tržištu poštanskih usluga u unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu, priprema i obrađuje stručne materijale te izrađuje stručne podloge, analize i izvješća o stanju na tržištu poštanskih usluga te unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu, priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja na tržištu poštanskih usluga, prati stanje u poslovanju trgovačkog društva HP – Hrvatska pošta d.d., prati provedbu tekuće gospodarske politike, zakona i drugih propisa iz područja gospodarskog sustava i analizira njihov utjecaj na razvoj tržišta poštanskih usluga, priprema podloge za izradu državnog proračuna u nadležnosti Sektora, utvrđuje, razrađuje i evaluira strateške ciljeve u nadležnosti Sektora, utvrđuje pokazatelje uspješnosti i rizike u provedbi strateških ciljeva te predlaže mjere i aktivnosti za rješavanje utvrđenih rizika, nadzire provedbu strateških ciljeva u nadležnosti Sektora te izvješćuje o njihovu ostvarenju, daje pravna objašnjenja zakona i drugih propisa te stručna mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz područja poštanskih usluga, osim provedbenih propisa koji su u nadležnosti Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, priprema odgovore na zastupnička pitanja, priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba u vezi s pružanjem poštanskih usluga koje nisu u nadležnosti Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti ili drugih nadležnih tijela u skladu s posebnim zakonom, provodi mjere iz godišnjeg programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije u dijelu koji se odnosi na poštanske usluge, izrađuje prijedloge stajališta Republike Hrvatske, stručne podloge, analize, izvješća, planove i druge dokumente u svrhu obavljanja europskih poslova iz svojeg djelokruga, koji se odnose na područje poštanskih usluga, prati i sudjeluje u radu europskih i međunarodnih poštanskih organizacija i institucija (Svjetska poštanska unija – UPU, Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava – CEPT, Europski odbor za poštansku regulaciju – CERP i dr.) te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, prati i sudjeluje u radu sastanaka Radne skupine za poštanske usluge i drugih nadležnih radnih tijela Vijeća Europske unije te Odbora za Poštansku direktivu i drugih nadležnih radnih tijela Europske komisije, sudjeluje na sastancima i u pregovorima na dvostranoj i višestranoj razini s nadležnim državnim tijelima drugih država u području poštanskih usluga, surađuje u pripremi stručnih podloga i izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija u području poštanskih usluga i u pregovorima za njihovo sklapanje i priprema nacrte prijedloga zakona o potvrđivanju tih međunarodnih akata, te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe poštanskih usluga, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

6.2.2.1. Odjel pravnih i međunarodnih poslova u poštanskim uslugama,

6.2.2.2. Odjel stručno-tehničkih i gospodarskih poslova.

6.2.2.1. Odjel pravnih i međunarodnih poslova u poštanskim uslugama

Članak 116.

Odjel pravnih i međunarodnih poslova u poštanskim uslugama obavlja upravne, stručne i tehničke poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja poštanskih usluga, praćenje provedbe utvrđene politike i primjene zakona i drugih propisa iz područja poštanskih usluga, provedbu mjera iz godišnjeg programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije u dijelu koji se odnosi na poštanske usluge, izradu prijedloga stajališta Republike Hrvatske, stručnih podloga, analiza, izvješća, planova i drugih dokumenata u svrhu obavljanja europskih poslova iz svojeg djelokruga, koji se odnose na područje poštanskih usluga, davanje pravnih objašnjenja zakona i drugih propisa te stručnih mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz područja poštanskih usluga, osim provedbenih propisa koji su u nadležnosti Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, izradu odgovora na zastupnička pitanja, izradu odgovara na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba u vezi s pružanjem poštanskih usluga koje nisu u nadležnosti Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti ili drugih nadležnih tijela u skladu s posebnim zakonom, praćenje i sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih poštanskih organizacija i institucija (Svjetska poštanska unija – UPU, Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava – CEPT, Europski odbor za poštansku regulaciju – CERP i dr.) te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, praćenje i sudjelovanje na sastancima Radne skupine za poštanske usluge i drugih nadležnih radnih tijela Vijeća Europske unije te Odbora za Poštansku direktivu i drugih nadležnih radnih tijela Europske komisije, suradnju i sudjelovanje na sastancima i u pregovorima na dvostranoj i višestranoj razini s nadležnim državnim tijelima drugih država u području poštanskih usluga, suradnju s Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti, drugim regulatornim tijelima i nadležnim tijelima državne uprave u vezi s ostvarivanjem međunarodne suradnje u području poštanskih usluga, suradnju u pripremi stručnih podloga i izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija u području poštanskih usluga i u pregovorima za njihovo sklapanje i pripremu nacrta prijedloga zakona o potvrđivanju tih međunarodnih akata, te obavlja druge poslove iz svojeg djelokruga.

6.2.2.2. Odjel stručno-tehničkih i gospodarskih poslova

Članak 117.

Odjel stručno-tehničkih i gospodarskih poslova obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na izradu prijedloga strategija, strateških planova, studija, smjernica i programa razvoja poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj te prijedloga planova za njihovu provedbu, praćenje stanja u poštanskom sustavu i na tržištu poštanskih usluga u unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu, pripremu i obradu stručnih materijala te izradu stručnih podloga, analiza i izvješća o stanju na tržištu poštanskih usluga te unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu, pripremu prijedloga mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja na tržištu poštanskih usluga, praćenje stanja u poslovanju trgovačkog društva HP – Hrvatska pošta d.d., praćenje provedbe tekuće gospodarske politike, zakona i drugih propisa iz područja gospodarskog sustava i analizu njihova utjecaja na razvoj tržišta poštanskih usluga, pripremu podloga za izradu državnog proračuna u nadležnosti Sektora, utvrđivanje, razradu i evaluaciju strateških ciljeva u nadležnosti Sektora i nadzor nad njihovom provedbom, utvrđivanje pokazatelja uspješnosti i rizika u provedbi strateških ciljeva te predlaganje mjera i aktivnosti za rješavanje utvrđenih rizika, izvješćivanje o ostvarenju strateških ciljeva u nadležnosti Sektora, uspostavu sustava i koordinaciju sudionika procesa financijskog upravljanja, izradu prijedloga financijskog plana u nadležnosti Sektora, kontrolu izvršenja financijskog plana u nadležnosti Sektora te predlaganje mjera za djelotvornije financijsko planiranje i izvršavanje plana, pripremu, provedbu i koordinaciju financijskog praćenja namjenskog trošenja odobrenih sredstava iz državnog proračuna i drugih izvora financiranja, uspostavu sustava kontrole i izvješćivanja o izvršenju sklopljenih ugovora, pripremu, koordinaciju i evaluaciju financijskih izvješća o izvršenju ugovora na razini Sektora, pripremu i izradu plana nabave na razini Sektora i praćenje njegova ostvarenja, praćenje i koordinaciju računovodstvenih poslova u nadležnosti Sektora, suradnju s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom nadležnom za proračun i financije, provedbu mjera iz godišnjeg programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije u dijelu koji se odnosi na poštanske usluge, sudjelovanje u predlaganju, planiranju i izradi programa iz područja poštanskih usluga i praćenju njihova ostvarivanja u sklopu europskih strukturnih i investicijskih fondova, te obavlja druge poslove iz svojeg djelokruga.

7. UPRAVA PROMETNE INSPEKCIJE

Članak 118.

Uprava prometne inspekcije obavlja inspekcijske poslove unutarnjeg i međunarodnog cestovnog prometa i cesta, sigurnosti žičara te upravne i stručne poslove podrške Uprave kojima se osigurava ostvarivanje programa rada i poštivanje zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave, obavlja poslove procjene učinaka propisa iz svoga djelokruga te predlaže mjere za povećanje stupnja sigurnosti cestovnog prometa, cesta i žičara, koordinira rad s drugim javnopravnim tijelima Republike Hrvatske i međunarodnim tijelima koja obavljaju inspekcijski nadzor.

Za obavljanje poslova Uprave prometne inspekcije, ustrojavaju se sljedeći sektori:

7.1. Sektor inspekcije sigurnosti cestovnog prometa

7.2. Sektor inspekcije sigurnosti cesta, žičara, pravnih poslova i logistike.

7.1. Sektor inspekcije sigurnosti cestovnog prometa

Članak 119.

Sektor inspekcije sigurnosti cestovnog prometa organizira i provodi inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, Zakona o prijevozu opasnih tvari, Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te Uredbi i Direktiva EU koje se odnose na djelatnost cestovnog prometa.

Za obavljanje poslova Sektora inspekcije sigurnosti cestovnog prometa, ustrojavaju se sljedeće službe:

7.1.1. Služba inspekcije cestovnog prijevoza

7.1.2. Služba inspekcije socijalnog zakonodavstva u cestovnom prijevozu.

7.1.1. Služba inspekcije cestovnog prijevoza

Članak 120.

Služba inspekcije cestovnog prijevoza organizira i provodi odgovarajuće i redovite inspekcijske nadzore u svrhu pravilne i dosljedne provedbe i primjene odredbi zakona iz područja cestovnog prometa koji reguliraju prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu te prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu, poduzima mjere za uklanjanje nepravilnosti i nedostataka utvrđenih inspekcijskim nadzorima i nadzire njihovo izvršenje, koordinira rad s drugim javnopravnim tijelima Republike Hrvatske i međunarodnim tijelima koja obavljaju inspekcijski i stručni nadzor nad cestovnim prijevozom, podnosi optužne prijedloge za pokretanje prekršajnih postupaka te izdaje prekršajne naloge putem ovlaštenih osoba, određuje upravne mjere vezane za donošenje rješenja o privremenoj zabrani, privremenom isključenju vozila iz prometa i rješenja o otklanjanju nedostataka, vodi očevidnike o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama te druge propisane očevidnike, inicira izmjene i dopune zakonskih i drugih propisa i sudjeluje u izradi nacrta zakonskih i drugih propisa iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove sukladno posebnim propisima i međunarodnim ugovorima te uredbama i direktivama EU.

Za obavljanje poslova Službe inspekcije cestovnog prijevoza, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

7.1.1.1. Odjel inspekcije prijevoza tereta

7.1.1.2. Odjel inspekcije prijevoza putnika

7.1.1.3. Odjel inspekcije prijevoza opasnih tvari.

7.1.1.1. Odjel inspekcije prijevoza tereta

Članak 121.

Odjel inspekcije prijevoza tereta obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa iz područja unutarnjeg i međunarodnog cestovnog prijevoza tereta sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, te drugim zakonima, posebnim propisima i međunarodnim ugovorima te uredbama i direktivama EU koje reguliraju obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoza tereta. Odjel posebno provodi poslove inspekcijskog nadzora nad stručnom osposobljenošću vozača u cestovnom prijevozu tereta; radom centara za osposobljavanje vozača koji obavljaju cestovni prijevoz; poštivanjem posebnih uvjeta za vozila kojima se obavlja cestovni prijevoz tereta; licencijama, licencijama Zajednice i izvodima iz licencija za vozila kojima se obavlja prijevoz tereta u cestovnom prometu; posjedovanjem i ispravnošću obveznih dokumenata u vozilima kojima se obavlja cestovni prijevoz tereta; potvrdama za vozače iz država nečlanica koji obavljaju cestovni prijevoz tereta; prijevozom tereta za vlastite potrebe; javnim prijevozom tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; dozvolama za obavljanje prijevoza tereta u cestovnom prometu; izvanrednim prijevozom tereta u cestovnom prometu; korištenjem unajmljenih vozila bez vozača za cestovni prijevoz tereta; kabotažom u cestovnom prijevozu tereta; provođenjem mjera u slučaju krize na tržištu cestovnog prijevoza tereta; obavljanjem agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu tereta; obavljanjem djelatnosti teretnih kolodvora; posebnim uvjetima za vozila kojima se prevozi teret u cestovnom prometu a koji se odnose na najveću dopuštenu masu, dimenzije i osovinski pritisak te postupanje s teretom tijekom prijevoza, mjerenje mase vozila s teretom i bez tereta, mjerenjem osovinskog opterećenja i dimenzije vozila sa i bez tereta i dr. Odjel surađuje i sudjeluje u radu međunarodnih tijela i inspekcijskih službi iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

7.1.1.2. Odjel inspekcije prijevoza putnika

Članak 122.

Odjel inspekcije prijevoza putnika obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa iz područja unutarnjeg i međunarodnog cestovnog prijevoza putnika sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, drugim zakonima te posebnim propisima i međunarodnim ugovorima te uredbama i direktivama EU koje reguliraju cestovni prijevoz putnika. Odjel posebno provodi poslove inspekcijskog nadzora nad stručnom osposobljenošću vozača u prijevozu putnika; posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja prijevoz putnika; licencijama, licencijama Zajednice te izvodima iz licencija za vozila kojima se obavlja cestovni prijevoz putnika; posjedovanjem i ispravnošću obveznih dokumenata u vozilima kojima se obavlja cestovni prijevoz putnika; prijevozom putnika za vlastite potrebe; unutarnjim i međunarodnim javnim linijskim prijevozom putnika; unutarnjim i međunarodnim posebnim linijskim prijevozom putnika; unutarnjim i međunarodnim povremenim prijevozom putnika; autotaksi prijevozom putnika; posebnim oblicima prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu; prijevozom putnika naizmjeničnim vožnjama u međunarodnom cestovnom prometu; obavljanjem shuttle prijevoza putnika; dozvolama i dozvolama Zajednice za prijevoz putnika u cestovnom prometu; kabotažom u prijevozu putnika; obavljanjem agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu putnika; obavljanjem djelatnosti autobusnih kolodvora i dr. Odjel surađuje i sudjeluje u radu međunarodnih tijela i inspekcijskih službi iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

7.1.1.3. Odjel inspekcije prijevoza opasnih tvari

Članak 123.

Odjel inspekcije prijevoza opasnih tvari obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa iz područja unutarnjeg i međunarodnog cestovnog prijevoza opasnih tvari sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari, drugim zakonima, posebnim propisima i međunarodnim ugovorima te uredbama i direktivama EU koje reguliraju prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu. Odjel posebno provodi poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom odredbi ADR sporazuma; vozilima kojima se obavlja prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu; postupanjem pošiljatelja, organizatora prijevoza, pakiratelja, punitelja, utovaritelja, korisnika teretnog prostora, prijevoznika i primatelja u prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu; odobrenjima za prijevoz opasnih tvari; obavljanjem poslova sigurnosnih savjetnika; uvjetima i obvezama za vozača u cestovnom prijevozu opasnih tvari; stručnom osposobljenošću vozača za obavljanje poslova u cestovnom prijevozu opasnih tvari; korištenjem parkirališta za cestovni prijevoz opasnih tvari; pravcima obavljanja prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu; obavljanjem poslova radionica za ugradnju plinskih uređaja u cestovna motorna vozila i dr. Odjel surađuje i sudjeluje u radu međunarodnih tijela i inspekcijskih službi iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

7.1.2. Služba inspekcije socijalnog zakonodavstva u cestovnom prijevozu

Članak 124.

Služba inspekcije socijalnog zakonodavstva u cestovnom prijevozu organizira i provodi odgovarajuće i redovite provjere u svrhu pravilne i dosljedne provedbe i primjene odredbi zakona iz područja socijalnog zakonodavstva u cestovnom prijevozu koji reguliraju radna vremena, obvezne odmore mobilnih radnika i uređaje za bilježenje u cestovnom prijevozu, poduzima mjere za uklanjanje nepravilnosti i nedostataka utvrđenih inspekcijskim nadzorima i nadzire njihovo izvršenje, koordinira rad s drugim javnopravnim tijelima Republike Hrvatske i međunarodnim tijelima koja obavljaju inspekcijski i stručni nadzor, podnosi optužne prijedloge za pokretanje prekršajnih postupaka, te izdaje prekršajne naloge putem ovlaštenih osoba, određuje upravne mjere izdavanja rješenja o privremenoj zabrani, privremenom isključenju vozila iz prometa i rješenja o otklanjanju nedostataka, vodi očevidnike o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama te druga propisana izvješća, inicira izmjene i dopune zakonskih i drugih propisa i sudjeluje u izradi nacrta zakonskih i drugih propisa iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove sukladno posebnim propisima i međunarodnim ugovorima te uredbama i direktivama EU.

Za obavljanje poslova Službe inspekcije socijalnog zakonodavstva u cestovnom prijevozu, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

7.1.2.1. Odjel inspekcije u tvrtkama

7.1.2.2. Odjel inspekcije na cestama.

7.1.2.1. Odjel inspekcije u tvrtkama

Članak 125.

Odjel inspekcije u tvrtkama obavlja poslove inspekcijskog nadzora u tvrtkama nad provedbom propisa iz područja socijalnog zakonodavstva sukladno Zakonu o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, te drugim posebnim propisima i međunarodnim ugovorima te uredbama i direktivama EU. Odjel posebno provodi inspekcijske nadzore nad radnim vremenima mobilnih radnika u tvrtkama; vremenima vožnje, prekidima vožnje i odmorima mobilnih radnika u tvrtkama; obvezama prijevoznika vezanim za provedbu zakonskih propisa te uredbi i direktiva EU iz područja socijalnog zakonodavstva a posebno obvezama vezanim za vođenje evidencije o radu mobilnih radnika; obvezama prijevoznika kada koriste vozila koja nisu opremljena tahografima; radionicama za tahografe; karticama prijevoznika i radionica za digitalne tahografe; prijenosom podataka o radnom vremenu mobilnih radnika u bazu prijevoznika; bazom prijevoznika o radnim vremenima i vremenima odmora mobilnih radnika; statusom mobilnih radnika u tvrtki; izrađuje statistička izvješća vezana za provedene inspekcijske nadzore u svrhu izrade sustava rizika i dr. Odjel surađuje i sudjeluje u radu međunarodnih tijela i inspekcijskih službi iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

7.1.2.2. Odjel inspekcije na cestama

Članak 126.

Odjel inspekcije na cestama obavlja poslove inspekcijskog nadzora na cestama nad provedbom propisa iz područja socijalnog zakonodavstva sukladno Zakonu o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, te drugim posebnim propisima i međunarodnim ugovorima te uredbama i direktivama EU koje reguliraju socijalno zakonodavstvo u cestovnom prijevozu. Odjel posebno provodi inspekcijske nadzore nad radnim vremenima mobilnih radnika na cestama; vremenima vožnje, prekidima vožnje i odmorima mobilnih radnika na cestama; vozilima koja nisu opremljena tahografom; manipulacijama, korištenjem i rukovanjem tahografima; radionicama za tahografe; evidencijom rada vozača; potvrdama o ispitivanju tahografa; izrađuje evidenciju inspekcijskih pregleda i utvrđenih prekršaja radi obavljanja nadzora u tvrtkama i izrade sustava rizika i dr. Odjel surađuje i sudjeluje u radu međunarodnih tijela i inspekcijskih službi iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

7.2. Sektor inspekcije sigurnosti cesta, žičara, pravnih poslova i logistike

Članak 127.

Sektor inspekcije sigurnosti cesta, žičara, pravnih poslova i logistike organizira i provodi inspekcijski nadzor nad provedbom: Zakona o cestama i drugih zakona i propisa iz područja javnih cesta, zakona i propisa koji se odnose na obavljanje prometa žičarama za prijevoz osoba, te uredbi i direktiva EU. Redovito prati promjene zakonskih propisa i surađuje s ostalim službama u provedbi istih. Daje stručnu pravnu pomoć u prekršajnim i kaznenim postupcima.

Za obavljanje poslova Sektora inspekcije sigurnosti cesta, pravnih poslova i logistike, ustrojavaju se sljedeće službe:

7.2.1. Služba inspekcije sigurnosti cesta i žičara

7.2.2. Služba za pravne poslove i logistiku.

7.2.1. Služba inspekcije sigurnosti cesta i žičara

Članak 128.

Služba inspekcije sigurnosti cesta i žičara obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje upravno područje javnih cesta, sigurnosti cestovnog prometa i zaštite javnih cesta, sigurnost rada žičara, vučnica i uspinjača, provodi zakone i druge propise iz područja javnih cesta i područja sigurnosti žičara; prati stanje i utjecaj cestovnog prometa na okoliš i poduzima mjere; poduzima mjere za uklanjanje nepravilnosti i nedostataka uočenih inspekcijskim nadzorom i prati njihovo izvršenje; vodi očevidnik objekata pod nadzorom i očevidnik poduzetih mjera: inicira izmjene i dopune zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove sukladno posebnim propisima i međunarodnim ugovorima te uredbama i direktivama EU.

Za obavljanje poslova Službe inspekcije sigurnosti cesta, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

7.2.1.1. Odjel inspekcije državnih, županijskih i lokalnih cesta

7.2.1.2. Odjel inspekcije autocesta, složenih cestovnih objekata i žičara.

7.2.1.1. Odjel inspekcije državnih, županijskih i lokalnih cesta

Članak 129.

Odjel inspekcije državnih, županijskih i lokalnih cesta obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa iz područja javnih cesta, prijevoza izvanrednog tereta i utjecaja cestovnog prometa na okoliš za državne, županijske i lokalne ceste, poduzima mjere za uklanjanje nepravilnosti i nedostataka i prati njihovo izvršenje, surađuje i sudjeluje u radu međunarodnih tijela i inspekcijskih službi iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

7.2.1.2. Odjel inspekcije autocesta, složenih cestovnih objekata i žičara

Članak 130.

Odjel inspekcije autocesta, složenih cestovnih objekata i žičara obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa iz područja javnih cesta, sigurnosti žičara, uspinjača i vučnica, prijevoza izvanrednog tereta, sigurnosti tunela, sigurnosti cestovne infrastrukture, održavanja velikih cestovnih objekata, velikih infrastrukturnih radova pod prometom i utjecaja cestovnog prometa na okoliš za autoceste, objekte s naplatom i složene cestovne objekte, surađuje i sudjeluje u radu međunarodnih tijela i inspekcijskih službi iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

7.2.2. Služba za pravne poslove i logistiku

Članak 131.

Služba za pravne poslove i logistiku obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na program rada i ostvarivanje programa rada Sektora i Uprave, financijski plan i izvršenje financijskog plana Sektora i Uprave, sudjeluje u izradi i pripremi podloga za izradu državnog proračuna, strateškog plana te uspostavljanja sustava unutarnjih financijskih kontrola koji se odnose na djelokrug Sektora i Uprave, sudjeluje u izradi i pripremi podloga za izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji se odnose na djelokrug Uprave, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, priprema i sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa iz nadležnosti drugih središnjih tijela državne uprave, priprema i sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga očitovanja na predstavke fizičkih i pravnih osoba te nacrta prijedloga očitovanja na zahtjev Hrvatskog sabora, predsjednika Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske, pravosudnih tijela, središnjih tijela državne uprave i drugih javnopravnih tijela u Republici Hrvatskoj iz djelokruga Uprave, koordinira suradnju službi i sektora i suradnju Uprave s drugim ustrojstvenim organizacijama Ministarstva, te javnopravnim i pravosudnim tijelima Republike Hrvatske i pravnim subjektima čija je djelatnost vezana uz djelokrug Uprave, sudjeluje u svim poslovnim procesima iz nadležnosti drugih ustrojstvenih organizacija Ministarstva vezanim i uz djelokrug Uprave, priprema informacije iz djelokruga Uprave po zahtjevima za pristup informacijama, sudjeluje u pripremi stručnih podloga za izradu strateških dokumenata vezanih i uz djelokrug Uprave, obavlja stručne i administrativno tehničke poslove koji se odnose na osiguravanje odgovarajućih uvjeta rada inspektora, prati propise iz djelokruga Uprave i osigurava dostupnost važnih informacija svim službama u Upravi, prati, analizira i statistički obrađuje elektroničke dokumente i podatke vezane uz propisane evidencije te izrađuje izvješća i prosljeđuje ih nadležnim tijelima sukladno uspostavljenom sustavu za upravljanje informacijama u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji (EUCARIS), koordinira ujednačavanje pravnih kriterija u radu inspekcijskih službi u Sektoru i Upravi u području upravnog, prekršajnog i kaznenog prava, koordinira poslove vezane uz upravne sporove po inspekcijskim rješenjima, daje stručnu pravnu pomoć ostalim službama u Sektoru i Upravi u upravnim postupcima te pripremi prijedloga odgovora na tužbe podnijete na inspekcijska rješenja, priprema nacrte prijedloga tužbi i drugih podnesaka iz djelokruga Uprave, sudjeluje u pripremi stručnih podloga vezano za prijam u državnu službu te prava, obveze i odgovornosti državnih službenika u Sektoru i Upravi, koordinira poslove vezane uz prekršajne i kaznene postupke po prekršajnim nalozima, optužnim prijedlozima i kaznenim prijavama inspektora, daje stručnu pravnu pomoć ostalim službama u Sektoru i Upravi u prekršajnim i kaznenim postupcima, priprema nacrte prijedloga odgovora na predstavke i pritužbe protiv inspektora, po posebnoj punomoći zastupa Ministarstvo u sudskim postupcima vezanim uz djelokrug Sektora i Uprave te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

8. UPRAVA ZA FONDOVE EU

Članak 132.

Uprava za fondove EU obavlja stručne poslove planiranja, odabira, pripreme i praćenja provedbe projekata prometne infrastrukture čije su pripreme i/ili provedba vezane za financiranje sredstvima fondova Europske unije; sudjeluje u izradi, uključujući izmjene i dopune, kao i u praćenju provedbe Operativnog programa Promet i relevantnih prioriteta Operativnog programa Konkurentnost i kohezija; obavlja poslove vezane za rad Sustava za upravljanje programima EU; prati zakonsku regulativu Europske unije vezanu za prometnu infrastrukturu; sudjeluje u radu međunarodnih tijela i radnih skupina te u izradi državnog proračuna i drugih razvojno-planskih dokumenata kao i u radu stručnih odbora Europske komisije, te obavlja i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Uprave.

Za obavljanje poslova Uprave za fondove EU, ustrojavaju se sljedeći sektori:

8.1. Sektor za upravljanje Operativnim programom

8.2. Sektor za potporu i provedbu projekata.

8.1. Sektor za upravljanje Operativnim programom

Članak 133.

Sektor za upravljanje Operativnim programom obavlja poslove financijskog upravljanja, praćenja i evaluacije Operativnog programa Promet i relevantnih prioriteta Operativnog programa Konkurentnost i kohezija uključujući: utvrđivanje pokazatelja za praćenje ostvarivanja rezultata; izradu izvješća o provedbi; poslove vezane uz akreditaciju sustava; koordinaciju provedbe aktivnosti sustava u pogledu revizija; koordinaciju nadzora nad provedbom delegiranih funkcija, planiranje, praćenje i izvještavanje izvršenja proračuna u dijelu koji se odnosi na financiranje europskim strukturnim i investicijskim fondovima; pripremu i dostavljanje Tijelu odgovornom za plaćanje zahtjeva za prijenos javnih sredstava korisniku te osiguravanje ukupnosti plaćanja javnog doprinosa; osiguravanje korištenja sredstava programa u skladu s godišnjim i višegodišnjim ciljnim vrijednostima u svrhu izbjegavanja automatskog opoziva sredstava (N+3) i usklađenosti provedbe s utvrđenim okvirom za učinkovitost; izmjene i dopune Operativnih programa i Partnerskog sporazuma, utvrđivanje, praćenje i izvještavanje o ostvarenju fizičkih i financijskih pokazatelja u skladu s okvirom za učinkovitost; izradu i koordinaciju te praćenje provedbe akcijskog plana za ispunjenje ex-ante uvjeta za programsko razdoblje; izradu uputa za prijavitelje i kriterija za odabir projekata, odabir projekata te dodjelu sredstva za financiranje projekata; sudjelovanje u administrativnim i provjerama na licu mjesta; pripremanje dokumenata kojima se iskazuju nastali izdaci u cilju njihova ovjeravanja i refundacije od strane Europske komisije; koordinaciju poslova za Odbor za praćenje programa; unos podataka u informatički sustav praćenja provedbe, nadzora i izvještavanja EU programa (MIS) iz djelokruga rada kao i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za upravljanje Operativnim programom, ustrojavaju se sljedeće službe:

8.1.1. Služba za financijsko planiranje, upravljanje i verifikaciju

8.1.2. Služba za praćenje provedbe Operativnog programa i potporu sustavu

8.1.3. Služba za planiranje, odabir i ugovaranje projekata.

8.1.1. Služba za financijsko planiranje, upravljanje i verifikaciju

Članak 134.

Služba za financijsko planiranje, upravljanje i verifikaciju obavlja planiranje, praćenje i izvještavanje izvršenja proračuna u dijelu koji se odnosi na sufinanciranje europskim strukturnim i investicijskim fondovima; nadzire, kontrolira i daje podršku u procesima provjere plaćanja; sudjeluje u izradi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima; osigurava provjeru isporuke svih sufinanciranih radova, proizvoda i usluga te stvarni utrošak svih od strane korisnika prikazanih izdataka za projekte, kao i njihovu usklađenost s pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima; priprema i dostavlja Tijelu odgovornom za plaćanje zahtjev za prijenos javnih sredstava korisniku te osigurava ukupnost plaćanja javnog doprinosa; osigurava korištenje sredstava programa u skladu s godišnjim i višegodišnjim ciljnim vrijednostima u svrhu izbjegavanja automatskog opoziva sredstava (N+3) i usklađenosti provedbe s utvrđenim okvirom za učinkovitost; planira i upravlja alokacijama iz Sredstava i nacionalnih izvora te osigurava nacionalno sufinanciranje projekata; sudjeluje u provjeri isporuke i prihvatljivosti izdataka projekata, te obavlja administrativne i provjere na licu mjesta; osigurava da Tijelo za ovjeravanje u svrhu ovjeravanja prima sve potrebne informacije o postupcima i provjerama provedenima u vezi s izdacima; priprema i dostavlja Tijelu odgovornom za plaćanje zahtjev za prijenos javnih sredstava korisniku te osigurava ukupnost plaćanja javnog doprinosa, prati financijski napredak provedbe Operativnog programa i Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) kao i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za financijsko planiranje, upravljanje i verifikaciju, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

8.1.1.1. Odjel za financijsko planiranje i praćenje izvršenja proračuna

8.1.1.2. Odjel za financijsku kontrolu i izvješćivanje.

8.1.1.1. Odjel za financijsko planiranje i praćenje izvršenja proračuna

Članak 135.

Odjel za financijsko planiranje i praćenje izvršenja proračuna izrađuje trogodišnje financijske planove, prati izvršenje i izvještava; obavlja financijsko planiranje i planiranje proračuna, nadzire, kontrolira i daje podršku u procesima provjere plaćanja; sudjeluje u izradi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima i surađuje s Posredničkim tijelom razine 2; osigurava da druga tijela koja su uključena u provedbu projekata održavaju ili poseban računovodstveni sustav ili odgovarajuće računovodstvene šifre za sve transakcije koje se odnose na projekt, ne dovodeći u pitanje nacionalna računovodstvena pravila; osigurava provjeru isporuke svih sufinanciranih proizvoda i usluga te stvarni utrošak svih od strane korisnika prikazanih izdataka za projekte, kao i njihovu usklađenost s pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima; izrađuje odluke o povratu sredstava; vodi evidenciju o iznosima koji trebaju biti ili su nadoknađeni; priprema i dostavlja Tijelu odgovornom za plaćanje zahtjev za prijenos javnih sredstava korisniku te osigurava ukupnost plaćanja javnog doprinosa; dostavlja Tijelu za ovjeravanje i Tijelu odgovornom za plaćanje informacije o iznosima koji trebaju biti nadoknađeni te o već nadoknađenim sredstvima; sudjeluje u nadzoru nad provedbom delegiranih funkcija; dostavlja Tijelu za ovjeravanje informacije o provjerenim izdacima; unosi podatke u informatički sustav praćenja provedbe, nadzora i izvještavanja EU programa (MIS) iz djelokruga rada odjela; osigurava korištenje sredstava programa u skladu s godišnjim i višegodišnjim ciljnim vrijednostima u svrhu izbjegavanja automatskog opoziva sredstava (N+3) i usklađenosti provedbe s utvrđenim okvirom za učinkovitost; planira i upravlja alokacijama iz Sredstava i nacionalnih izvora te osigurava nacionalno sufinanciranje projekata; ažurira baze podataka; prati financijski napredak provedbe Operativnog programa Promet i Instrumenta za povezivanje Europe (CEF); sudjeluje u zatvaranju Operativnog programa Promet; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga kao i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

8.1.1.2. Odjel za financijsku kontrolu i izvješćivanje

Članak 136.

Odjel za financijsku kontrolu i izvješćivanje sudjeluje u planiranju proračuna koje je povezano s korištenjem europskih strukturnih i investicijskih fondova; sudjeluje u pripremi svih potrebnih informacija o postupcima i provjerama provedenima u vezi s izdacima kako bi Tijelo za ovjeravanje u svrhu ovjeravanja primilo sve potrebne informacije o istima; sudjeluje u evidentiranju i čuvanju podataka u elektroničkom obliku za svaki projekt iz Operativnog programa; osigurava da korisnici koji su uključeni u provedbu projekata održavaju ili poseban računovodstveni sustav ili odgovarajuće računovodstvene šifre za sve transakcije koje se odnose na projekt; provjerava isporuke i prihvatljivost izdataka; provodi administrativne provjere i sudjeluje u provjerama na licu mjesta; osigurava provedbu nadoknade sredstava koja nisu ispravno plaćena te vodi evidenciju o iznosima koji trebaju biti ili su nadoknađeni; izrađuje zahtjeve za povratom sredstava; odobrava korisnikove zahtjeve za nadoknadom sredstava te na temelju njih sastavlja zahtjeve za isplatu javnih sredstava korisnicima; sudjeluje u pripremi informacija o iznosima koji trebaju biti nadoknađeni te o već nadoknađenim sredstvima; sudjeluje u pripremi informacija o provjerenim izdacima; unosi podatke u informatički sustav praćenja provedbe, nadzora i izvještavanja EU programa (MIS) iz djelokruga rada Odjela; sudjeluje u pripremi internih procedura; sudjeluje u provedbi savjetodavnih mjera osiguravajući razumijevanje korisnika o njihovim pravima i odgovornostima u vezi s financiranjem; ažurira baze podataka; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga kao i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

8.1.2. Služba za praćenje provedbe Operativnog programa i potporu sustavu

Članak 137.

Služba za praćenje provedbe Operativnog programa i potporu sustavu obavlja poslove vezane uz praćenje i izvješćivanje o ostvarenju fizičkih i financijskih pokazatelja i poslove vezane uz izradu i vrednovanje Operativnog programa Promet i relevantnih prioriteta Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, uključujući: izradu godišnjih izvješća o provedbi; izradu završnog izvješća o provedbi i koordinaciju aktivnosti vezano za zatvaranje Operativnog programa; pripremu materijala za Godišnji pregledni sastanak s Europskom komisijom; koordinaciju poslova za Odbor za praćenje i sudjelovanje u radu Odbora za praćenje; izradu plana vrednovanja za Operativni program kao i njegove izmjene i dopune; provođenje postupaka vrednovanja u skladu s planom vrednovanja Operativnog programa; izmjene i dopune Operativnog programa i Partnerskog sporazuma, utvrđivanje pokazatelja za praćenje ostvarivanja rezultata Operativnog programa; izradu i koordinaciju te praćenje provedbe akcijskog plana za ispunjenje ex-ante uvjeta za programsko razdoblje 2014.-2020.; obavlja i poslove izrade dokumenata za proces akreditacije sustava, uključujući: suradnju s Upravljačkim tijelom Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u procesu izrade dokumenata za akreditaciju sustava; izradu relevantnih dokumenata za akreditaciju sustava i koordinaciju njihove izrade na razini Uprave; koordinaciju iniciranja, izrade i ažuriranja priručnika o internim procedurama; u skladu s Komunikacijskim planom provođenje mjera informiranja i vidljivosti s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima; provedbu nadzora nad provedbom delegiranih funkcija; osiguravanje razmjene podataka s Europskom komisijom putem SFC2007 na razini Operativnog programa; koordinaciju provedbe aktivnosti sustava u pogledu revizija; upravljanje rizicima na nivou sustava i na nivou prioritetnih osi; upravljanje ljudskim potencijalima za potrebe Uprave; čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga, kao i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

8.1.3. Služba za planiranje, odabir i ugovaranje projekata

Članak 138.

Služba za planiranje, odabir i ugovaranje projekata obavlja poslove vezane uz izradu Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske kao i poslove vezane uz odabir i ugovaranje projekata, uključujući: koordinaciju izmjena i dopuna Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske, izradu i upravljanje Nacionalnim prometnim modelom Republike Hrvatske; iniciranje i koordinaciju izrade dokumentacije i provođenje postupaka vezanih za zaštitu okoliša; obavljanje poslova koji proizlaze iz upravljanja Instrumentom za povezivanje Europe (CEF) iz djelokruga prometa; izradu uputa za prijavitelje i kriterija za odabir projekata, sudjelovanje u odabiru projekata te dodjelu sredstva za financiranje projekata u skladu s prihvatljivosti i odobrenim kriterijima odabira; obavljanje poslova vezano uz projekte tehničke pomoći, analize, prijave, praćenje provedbe projekata, planiranje i upravljanje proračunskim stavkama za projekte tehničke pomoći; koordiniranje unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva s ciljem iniciranja projektnih prijedloga; vođenje baze podataka potencijalnih projekata; suradnju i koordiniranje aktivnosti s nacionalnim i međunarodnim tijelima iz nadležnosti Službe, kao i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za planiranje, odabir i ugovaranje projekata, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

8.1.3.1. Odjel za planiranje

8.1.3.2. Odjel za pripremu, odabir i ugovaranje projekata.

8.1.3.1. Odjel za planiranje

Članak 139.

Odjel za planiranje obavlja poslove koordinacije izmjena i dopuna Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske na nivou Ministarstva uključujući i izradu i upravljanje Nacionalnim prometnim modelom Republike Hrvatske; inicira i koordinira izradu dokumentacije i provođenje postupaka vezanih za zaštitu okoliša (Strateške procjene utjecaja na okoliš); obavlja poslove koji proizlaze iz upravljanja Instrumentom za povezivanje Europe (CEF) iz djelokruga prometa; sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama iz nadležnosti Odjela; koordinira makroregionalne strategije i programe u području prometa (EUSAIR, EUSDR itd.); obavlja poslove vezano uz projekte tehničke pomoći, analize, prijave, praćenje provedbe projekata, planiranje i upravljanje proračunskim stavkama za projekte tehničke pomoći, surađuje i koordinira aktivnosti s nacionalnim i međunarodnim tijelima iz nadležnosti Odjela; provodi ugovore tehničke pomoći iz djelokruga odjela; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga kao i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

8.1.3.2. Odjel za pripremu, odabir i ugovaranje projekata

Članak 140.

Odjel za pripremu, odabir i ugovaranje projekata izrađuje upute za prijavitelje i kriterije za odabir projekata, upravlja i prati ograničenim pozivima za dostavu projektnih prijedloga; sudjeluje u odabiru projekata te dodjeljuje sredstva za financiranje projekata; izrađuje ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava, izmjene i dopune ugovora i svu potrebnu dokumentaciju u vezi sa sklapanjem navedenih ugovora; surađuje s korisnicima i drugim nadležnim tijelima tijekom postupka ugovaranja; surađuje s potencijalnim korisnicima iz djelokruga Odjela; vodi bazu podataka potencijalnih projekata; koordinira unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva s ciljem iniciranja projektnih prijedloga; sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama iz nadležnosti Odjela; surađuje s relevantnim nacionalnim i međunarodnim institucijama iz djelokruga Odjela; osigurava razmjenu podataka s Europskom komisijom putem SFC2007 za velike projekte; unosi podatke u informatički sustav praćenja provedbe, nadzora i izvještavanja EU programa (MIS) iz djelokruga Odjela; provodi ugovore tehničke pomoći iz djelokruga odjela; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga kao i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

8.2. Sektor za potporu i provedbu projekata

Članak 141.

Sektor za potporu i provedbu projekata obavlja poslove povezane s provedbom projekata koji se financiraju europskim strukturnim i investicijskim fondovima kroz Operativni program Promet i relevantne prioritete Operativnog programa Konkurentnost i kohezija kao i mogućih projekata financiranih iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF), uključujući: administrativne, stručne, tehničke i druge poslove s ciljem osiguravanja kvalitetne provedbe projekata radi ostvarivanja prioritetnih ciljeva Operativnih programa, provjeravanje i odobravanje isporuka i prihvatljivosti izdataka projekata; obavljanje kontrole postupaka javne nabave za projekte financirane europskim strukturnim i investicijskim fondovima; obavljanje pravnih poslova za potrebe Uprave; provođenje aktivnosti vezanih za prevenciju, otkrivanje, otklanjanje i postupanje po nepravilnostima; unos podataka u informatički sustav praćenja provedbe, nadzora i izvještavanja EU programa (MIS) iz djelokruga Sektora; sudjelovanje u planiranju proračuna i potrebnih financijskih tokova; pregled studija izvedivosti te ostale ekonomsko-tehničke, financijske i druge projektne dokumentacije; podršku u ostvarenju kvalitetne implementacije zahtjeva vezano za zaštitu okoliša, utjecaj državnih potpora i analizu rizika; provođenje ugovora tehničke pomoći iz djelokruga odjela; osiguravanje potrebnih informacija u potpori svim projektima iz nadležnosti Uprave; pripremu smjernica za korisnike; provođenje savjetodavnih mjera za korisnike o njihovim pravima i odgovornostima u vezi s financiranjem; koordiniranje korištenja pomoći JASPERS stručnjaka; uspostavu baza podataka i vođenje evidencije o aktivnostima iz nadležnosti Sektora; suradnju i koordinaciju aktivnosti s nacionalnim i međunarodnim tijelima iz nadležnosti Sektora kao i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za potporu i provedbu projekata, ustrojavaju se sljedeće službe:

8.2.1. Služba za potporu projektima

8.2.2. Služba za praćenje provedbe projekata.

8.2.1. Služba za potporu projektima

Članak 142.

Služba za potporu projektima obavlja poslove vezane uz stručnu potporu pri provedbi projekata financiranih europskim strukturnim i investicijskim fondovima vezanima uz Operativni program Promet i relevantne prioritete Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, kao i mogućih projekata financiranih iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF), uključujući: stručan pregled studija izvedivosti te ostale ekonomsko-tehničke, financijske i druge projektne dokumentacije; podršku u ostvarenju kvalitetne implementacije zahtjeva vezano za zaštitu okoliša, utjecaj državnih potpora, raznih analiza i slično; obavljanje kontrole postupaka javne nabave za projekte financirane europskim strukturnim i investicijskim fondovima; obavljanje pravnih poslova za potrebe Uprave; provođenje aktivnosti vezanih za prevenciju, otkrivanje, otklanjanje i postupanje po nepravilnostima; sudjelovanje u osiguravanju pomoći vanjskih stručnjaka u obliku tehničke pomoći za navedene poslove; suradnju s drugim tijelima državne uprave i drugim relevantnim institucijama; koordiniranje korištenja pomoći JASPERS stručnjaka, kao i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za potporu projektima, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

8.2.1.1. Odjel za horizontalne projektne aktivnosti i podršku korisnicima

8.2.1.2. Odjel za pravnu potporu EU projektima.

8.2.1.1. Odjel za horizontalne projektne aktivnosti i podršku korisnicima

Članak 143.

Odjel za horizontalne projektne aktivnosti i podršku korisnicima obavlja administrativne, stručne, tehničke i druge poslove koji se odnose na: pregled studija izvedivosti te ostale ekonomsko-tehničke, financijske i druge projektne dokumentacije, podršku u ostvarenju kvalitetne implementacije zahtjeva vezano za zaštitu okoliša, utjecaj državnih potpora, analizu rizika, analizu potreba (kod prometnih projekata vezano uz prometni model), pregled projektnih planova nabava i slično, suradnju s nadležnom jedinicom Uprave u definiranju kriterija za odabir i/ili odabiru projekata; provođenje ugovora tehničke pomoći iz djelokruga odjela; suradnju s drugim tijelima državne uprave i drugim relevantnim institucijama radi osiguravanja potrebnih informacija u potpori svim projektima iz nadležnosti Uprave; praćenje provedbe projekata; pripremu smjernica za korisnike; provođenje savjetodavnih mjera s ciljem razumijevanja korisnika o njihovim pravima i odgovornostima u vezi s financiranjem (edukacija korisnika kroz radionice i sastanke); koordiniranje korištenja pomoći JASPERS stručnjaka i pratećih aktivnosti te uspostavu baze podataka i vođenje evidencije o poduzetim aktivnostima vezanim za navedeno; sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama iz nadležnosti Odjela; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga kao i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

8.2.1.2. Odjel za pravnu potporu EU projektima

Članak 144.

Odjel za pravnu potporu EU projektima u okviru Operativnog programa Promet i relevantnih prioriteta Operativnog programa Konkurentnost i kohezija daje mišljenja na podneske, prigovore ili žalbe, očituje se o prijedlozima propisa te pruža pravnu pomoć iz djelokruga Uprave; obavlja kontrolu postupaka javne nabave za projekte financirane europskim strukturnim i investicijskim fondovima davanjem preporuka i mišljenja (ex ante i ex post) u cilju poboljšanja kvalitete i otklanjanja nepravilnosti; koordinira pokretanje nabave iz djelokruga Uprave (npr. područje Tehničke pomoći) te u provedbi nabave surađuje s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva; provodi aktivnosti vezane za prijavu sumnje na nepravilnosti u smislu prevencije; sudjeluje u utvrđivanju i poduzima mjere za otklanjanje nepravilnosti, priprema odluku o nepravilnosti te izvještava nadležna tijela o nepravilnostima; surađuje i koordinira aktivnosti s nacionalnim i međunarodnim tijelima iz nadležnosti Odjela; unosi podatke u informatički sustav praćenja provedbe, nadzora i izvještavanja EU programa (MIS) iz djelokruga Odjela; sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama iz nadležnosti Odjela; provodi ugovore tehničke pomoći iz djelokruga odjela; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga kao i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

8.2.2. Služba za praćenje provedbe projekata

Članak 145.

Služba za praćenje provedbe projekata obavlja poslove povezane s provedbom projekata svih prometnih sektora koji se financiranju europskim strukturnim i investicijskim fondovima kroz Operativni program Promet i relevantne prioritete Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, kao i mogućih projekata financiranih iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF), uključujući: administrativne, stručne, tehničke i druge poslove s ciljem osiguravanja kvalitetne provedbe projekata radi ostvarivanja prioritetnih ciljeva Operativnih programa; provjeravanje i odobravanje isporuka i prihvatljivosti izdataka projekata; pružanje stručne potpore svim projektima u nadležnosti Sektora u osiguravanju efikasnih provjera kvalitete, administrativnih provjera i provjera na licu mjesta, obavljanje administrativnih provjera i provjera na licu mjesta; unos podataka u informatički sustav praćenja provedbe, nadzora i izvještavanja EU programa (MIS) iz djelokruga Službe; sudjelovanje u planiranju proračuna i potrebnih financijskih tokova; sudjelovanje u izvješćivanju o napretku projekata koje je povezano s korištenjem i kontrolom korištenja fondova Europske Unije kao i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za praćenje provedbe projekata, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

8.2.2.1. Odjel za praćenje provedbe projekata

8.2.2.2. Odjel za potporu pri administrativnim provjerama i provjerama na licu mjesta.

8.2.2.1. Odjel za praćenje provedbe projekata

Članak 146.

Odjel za praćenje provedbe projekata obavlja administrativne, stručne, tehničke i druge poslove s ciljem osiguravanja kvalitetne provedbe projekata koji se odnose na: praćenje provedbe projekata prometnog sektora i projekata razvoja širokopojasne infrastrukture na navedenom području; praćenje izrade raznih studija izvodivosti, opravdanosti i sl; nadziranje napretka projekata radi ostvarivanja prioritetnih ciljeva Operativnih programa; u suradnji s nadležnom jedinicom Uprave sudjelovanje u kontroli postupaka javne nabave koje provode korisnici, iz djelokruga svoje nadležnosti; odobravanje korisnikovih zahtjeva za nadoknadom sredstava te sastavljanje zahtjeva za isplatu javnih sredstava korisnicima; obavljanje administrativnih provjera i provjera na licu mjesta; praćenje financijskih tokova i ostalih pokazatelja razvoja projekta; sastavljanje izvještaja o realizaciji projekata; unos podataka u informatički sustav praćenja provedbe, nadzora i izvještavanja EU programa (MIS) iz djelokruga Odjela; upravljanje rizicima na razini operacija; uočavanje eventualnih nepravilnosti i poduzimanje odgovarajućih mjera za njihovo otklanjanje; sudjelovanje u provođenju savjetodavnih mjera s ciljem osiguravanja razumijevanja korisnika o njihovim pravima i odgovornostima u vezi s financiranjem; praćenje pravilne provedbe mjera informiranja i vidljivosti od strane korisnika; sudjelovanje u planiranju proračuna koje je povezano s korištenjem i kontrolom korištenja fondova Europske Unije; sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama iz nadležnosti Odjela; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga kao i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

8.2.2.2. Odjel za potporu pri administrativnim provjerama i provjerama na licu mjesta

Članak 147.

Odjel za potporu pri administrativnim provjerama i provjerama na licu mjesta obavlja administrativne, stručne, tehničke i druge poslove s ciljem osiguravanja kvalitetne provedbe projekata, osobito kod građenja infrastrukture, koji se odnose na: osiguravanje stručne potpore nadležnim jedinicama Uprave i sudjelovanje prilikom administrativne provjere prihvatljivosti troškova dostavljenih od korisnika i kontrolu kvalitete dostavljene dokazne i ostale prateće dokumentacije kod usluga izrade projektne i ostale tehničke dokumentacije, usluga nadzora nad građenjem, izvedenih radova, nabava opreme i dr; provjere na licu mjesta s naglaskom na ugovore koji se odnose na izvođenje radova i druge navedene poslove iz djelokruga svoje nadležnosti i na taj način osiguravanje efikasnih provjera na licu mjesta i sudjelovanje u aktivnostima prije, u tijeku i nakon provjere na licu mjesta; vođenje baze podataka o planiranim i provedenim provjerama na licu mjesta; sudjelovanje u uočavanju eventualnih nepravilnosti i poduzimanju odgovarajućih mjera za njihovo otklanjanje u suradnji sa nadležnim jedinicama Uprave; praćenje provedbe projekata; sudjelovanje u pripremi smjernica za korisnike i provođenju savjetodavnih mjera za korisnike; sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama iz nadležnosti Odjela; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga kao i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

9. UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Članak 148.

Uprava za proračun i financije obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu strateškog plana i prijedloga financijskog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje, kao dijela državnog proračuna i izradu financijskog plana po mjesecima za cijelu proračunsku godinu s planiranim dospijećem obveza, obavlja administrativne poslove u svezi izvršavanja državnog proračuna, vodi evidenciju obveza Ministarstva preuzimanjem podataka o izvršenim rezervacijama, izdanim narudžbenicama, započetim postupcima nabave i sklopljenim ugovorima iz sustava za provedbu postupaka javne nabave, evidentira dokumente kojima su stvorene obveze Ministarstva izvan sustava nabave, putem integracijskog programa prosljeđuje dokumente kojima su stvorene obveze u sustav Državne riznice, gdje oni, nakon kontrole ispravnosti podataka i raspoloživosti proračunskih sredstava, postaju rezervacije sredstava po pojedinoj proračunskoj stavci, sastavlja, analizira i podnosi izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici. Povezuje kompletirane, likvidirane i u poslovnim knjigama Ministarstva evidentirane dokumente plaćanja (naloge za plaćanje i fakture) s rezervacijama sredstava, prosljeđuje ih u sustav državne riznice i promjenom statusa pretvara u zahtjeve za plaćanje, evidentira naplatu prihoda prema izvorima financiranja i korištenje sredstava za pokriće planiranih rashoda. Obavlja i stručne poslove vezane za propise iz područja računovodstva i obračuna plaća, obavlja poslove evidencije financijskih promjena u Glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama, izrađuje propisana financijska, statistička i ostala izvješća sukladno zakonima i ostalim propisima, provodi pravodobno i zakonito knjiženje svih poslovnih događaja, brine o rokovima plaćanja svih obveza, izrađuje preglede po vrstama troškova sukladno odredbama zakona i ostalih propisa te vodi knjige ulaznih i izlaznih računa, knjigu nefinancijske imovine. Prati primjenu propisa koji se odnose na obračun plaća i naknada, vrši obračun i isplatu plaća i ostalih naknada zaposlenika, naknada po ugovorima o djelu i ugovorima o autorskim honorarima, te drugih dohodaka na temelju odluke ili rješenja nadležne osobe, te vodi propisane evidencije u svezi navedenih obračuna i isplata. Sudjeluje, s ostalim ustrojstvenim jedinicama, u pripremi projekata, pregovora i ostalih poslova u svezi ugovaranja zajmova što ih međunarodne institucije odobravaju Republici Hrvatskoj a u nadležnosti su Ministarstva, sudjeluje u pripremi izvješća, analiza i prijedloga, te pripremi ugovora. Koordinira poslove planiranja, dodjele i praćenja državnih potpora, za koje je davatelj Ministarstvo putem svojih ustrojstvenih jedinica te obavlja analizu učinkovitosti danih državnih potpora, koordinira aktivnosti prikupljanja podataka o financijskom poslovanju trgovačkih društava iz nadležnosti Ministarstva. Obavlja poslove koordinacije uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; priprema prijedlog godišnjeg plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola i godišnjeg plana rada, izrađuje naputke i upute za potrebe financijskog upravljanja i kontrola, organizira i održava radionice vezano uz provedbu važećih propisa i internih pisanih uputa u vezi s razvojem financijskog upravljanja i kontrola, prati provedbu financijskog upravljanja i kontrola kod obveznika iz nadležnosti Ministarstva priprema izjavu o fiskalnoj odgovornosti čelnika Ministarstva i provjerava sadržaj izjave o fiskalnoj odgovornosti čelnika obveznika iz nadležnosti Ministarstva, prati i koordinira provedbu plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola te pruža pomoć ostalim ustrojstvenim jedinicama unutar Ministarstva pri izradi prijedloga planova, provedbi procesa upravljanja rizicima,uspostavi kontrolnih aktivnosti i obavljanju provjere namjenskog trošenja proračunskih sredstava iz nacionalnih izvora financiranja, priprema izvješća o provedbi plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola kao i objedinjenog polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o upravljanju rizicima, izrađuje godišnje izviješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izrađuje godišnje izvješće o realizaciji godišnjeg plana rada; surađuje s proračunskim i izvanproračunskim korisnicima iz nadležnosti Ministarstva i Ministarstvom financija te obavlja druge poslove iz nadležnosti Uprave.

Za obavljanje poslova Uprave za proračun i financije, ustrojavaju se sljedeći sektori:

9.1. Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole

9.2. Sektor za financijsko računovodstvene poslove, projektno financiranje i potpore.

9.1. Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole

Članak 149.

Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole koordinira poslove izrade strateškog plana i proračuna Ministarstva za trogodišnje razdoblje, te izrađuje nacrt prijedloga strateškog plana i proračuna Ministarstva, obavlja tehnički unos prijedloga proračuna u sustav Državne riznice, izrađuje financijski plan po mjesecima za cijelu proračunsku godinu s planiranim dospijećem obveza, priprema prijedlog možebitne izmjene i dopune te preraspodjele sredstava tijekom proračunske godine, analizira ostvarenje financijskih planova, evidentira u sustavu područne riznice dokumente kojime su stvorene obveze Ministarstva, osim obveza stvorenih provedbom postupka javne nabave, te ih prosljeđuje u sustav Državne riznice gdje postaju rezervacije sredstava, preuzima od Službe za financijsko računovodstvene poslove proknjižene i za isplatu odobrene naloge za plaćanje i račune, kontrolira njihovu usklađenost s planiranim i rezerviranim sredstvima povezivanjem tih naloga i računa s dokumentima obveza (rezervacijama) i prosljeđuje ih Ministarstvu financija kroz integrirani sustav u sustav Državne riznice na plaćanje, izrađuje izvješća o mjesečnom izvršenju financijskog plana i ostalih izvješća na zahtjev ustrojstvenih jedinica i dostavlja ih ustrojstvenim jedinicama, izrađuje godišnja izvješća o izvršenju proračuna po programima i ostvarivanju ciljeva iz strateškog plana. Obavlja poslove koordinacije uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva;priprema prijedlog godišnjeg plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola i godišnjeg plana rada, izrađuje naputke i upute za potrebe financijskog upravljanja i kontrola, organizira i održava radionice vezano uz provedbu važećih propisa i internih pisanih uputa u vezi s razvojem financijskog upravljanja i kontrola, prati provedbu financijskog upravljanja i kontrola kod obveznika iz nadležnosti Ministarstva priprema izjavu o fiskalnoj odgovornosti čelnika Ministarstva i provjerava sadržaj izjave o fiskalnoj odgovornosti čelnika obveznika iz nadležnosti Ministarstva, prati i koordinira provedbu plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola te pruža pomoć ostalim ustrojstvenim jedinicama unutar Ministarstva pri izradi prijedloga planova, provedbi procesa upravljanja rizicima,uspostavi kontrolnih aktivnosti i obavljanju provjere namjenskog trošenja proračunskih sredstava iz nacionalnih izvora financiranja, priprema izvješća o provedbi plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola kao i objedinjenog polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o upravljanju rizicima, izrađuje godišnje izviješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izrađuje godišnje izvješće o realizaciji godišnjeg plana rada; surađuje s proračunskim i izvanproračunskim korisnicima iz nadležnosti Ministarstva i Ministarstvom financija te obavlja druge poslove iz nadležnosti Sektora.

Za obavljanje poslova Sektora za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, ustrojavaju sljedeće ustrojstvene jedinice:

9.1.1. Služba za planiranje i izvršavanje proračuna

9.1.2. Služba za financijsko upravljanje i kontrole.

9.1.1. Služba za planiranje i izvršavanje proračuna

Članak 150.

Služba za planiranje i izvršavanje proračuna obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga strateškog plana i proračuna Ministarstva za trogodišnje razdoblje i njihove možebitne izmjene tijekom godine, izradu godišnjeg dinamičkog financijskog plana po mjesecima, te unos tih dokumenata u sustav Državne riznice. Obavlja i poslove izvršavanja proračuna u smislu kreiranja dokumenata rezervacija proračunskih sredstava i zahtjeva za plaćanje u cjelovitom računovodstveno-financijskom sustavu na temelju prikupljenih dokumenata o stvorenim obvezama Ministarstva, osim obveza nastalih provedbom postupka javne nabave, te knjigovodstveno evidentiranih i za isplatu odobrenih naloga za plaćanje i računa. Analizira izvršavanje proračuna i izrađuje mjesečno, a na zahtjev ustrojstvenih jedinica i češće izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici, te ih dostavlja ustrojstvenim jedinicama.

Za obavljanje poslova Službe za planiranje i izvršavanje proračuna, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

9.1.1.1. Odjel za strateško planiranje i planiranje proračuna

9.1.1.2. Odjel za izvršavanje proračuna, analize i izvješćivanje.

9.1.1.1. Odjel za strateško planiranje i planiranje proračuna

Članak 151.

Odjel za strateško planiranje i planiranje proračuna koordinira poslove izrade strateškog plana i proračuna Ministarstva za trogodišnje razdoblje, te izrađuje nacrt prijedloga strateškog plana i proračuna Ministarstva, obavlja tehnički unos prijedloga proračuna u sustav Državne riznice, izrađuje financijski plan po mjesecima za cijelu proračunsku godinu s planiranim dospijećem obveza, priprema prijedlog možebitne izmjene i dopune te preraspodjele sredstava tijekom proračunske godine. Unosi u web-aplikaciju Ministarstva financija podatke o procjeni fiskalnog učinka na proračun prijedloge uredbi, drugih propisa i akata planiranja koje donosi Vlada Republike Hrvatske, te nacrta prijedloga zakona, drugih propisa i akata planiranja koje Vlada Republike Hrvatske predlaže na donošenje Hrvatskome saboru. Prikuplja od ustrojstvenih jedinica podatke te izrađuje izvješća o izvršavanju proračuna Ministarstva po programima te ostvarivanju ciljeva iz strateškog plana.

9.1.1.2. Odjel za izvršavanje proračuna, analize

i izvješćivanje

Članak 152.

Odjel za izvršavanje proračuna, analize i izvješćivanje u okviru svoje djelatnosti obavlja administrativne poslove izvršavanja proračuna na način da prikuplja i u područnoj riznici evidentira dokumente kojima su stvorene obveze Ministarstva, osim obveza nastalih provedbom postupka javne nabave, prosljeđuje ih u sustav Državne riznice gdje se evidentiraju kao rezervacije sredstava, dostavlja ostalim ustrojstvenim jedinicama obavijest o rezervaciji sredstava, analizira i izvješćuje odgovorne osobe u ustrojstvenim jedinicama o stanju i utrošenosti rezervacija, kreira zahtjeve za plaćanje povezivanjem proknjiženih i za isplatu odobrenih naloga za plaćanje i računa s evidentiranim rezervacijama i prosljeđuje ih kroz integrirani sustav u sustav Državne riznice na plaćanje. Analizira trošenje proračunskih sredstava Ministarstva i izrađuje mjesečna izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici. Izrađuje i dostavlja ustrojstvenim jedinicama, na njihov zahtjev, izvješća o evidentiranim obvezama, utrošenosti sredstava po pojedinom dokumentu rezervacije, izvršenim plaćanjima, povratima sredstava i sl.

9.1.2. Služba za financijsko upravljanje i kontrole

Članak 153.

Služba za financijsko upravljanje i kontrole obavlja poslove koordinacije uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; priprema prijedlog godišnjeg plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola i godišnjeg plana rada, izrađuje naputke i upute za potrebe financijskog upravljanja i kontrola, organizira i održava radionice vezano uz provedbu važećih propisa i internih pisanih uputa u vezi s razvojem financijskog upravljanja i kontrola, prati provedbu financijskog upravljanja i kontrola kod obveznika iz nadležnosti Ministarstva, priprema izjavu o fiskalnoj odgovornosti čelnika Ministarstva i provjerava sadržaj izjave o fiskalnoj odgovornosti čelnika obveznika iz nadležnosti Ministarstva, prati i koordinira provedbu plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola te pruža pomoć ostalim ustrojstvenim jedinicama unutar Ministarstva pri izradi prijedloga planova, provedbi procesa upravljanja rizicima,uspostavi kontrolnih aktivnosti i obavljanju provjere namjenskog trošenja proračunskih sredstava iz nacionalnih izvora financiranja, priprema izvješća o provedbi plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola kao i objedinjenog polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o upravljanju rizicima, izrađuje godišnje izviješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izrađuje godišnje izvješće o realizaciji godišnjeg plana rada; surađuje s proračunskim i izvanproračunskim korisnicima iz nadležnosti Ministarstva i Ministarstvom financija.

9.2. Sektor za financijsko-računovodstvene poslove, projektno financiranje i potpore

Članak 154.

Sektor za financijsko-računovodstvene poslove, projektno financiranje i potpore organizira, kontrolira i prati izvršenje svih financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu i brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, obavlja obračun plaća, naknada zaposlenima i vodi blagajničko poslovanje, kontira, knjiži i knjigovodstveno prati izvršenje svih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka po pozicijama državnog proračuna, priprema i izrađuje periodične obračune, završni račun i konsolidira financijska izvješća na razini Razdjela, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, vodi knjigu imovine, obavlja knjigovodstveno evidentiranje prihoda i rashoda projekata financiranih sredstvima fondova Europske unije, obavlja poslove praćenja projekata financiranih iz inozemnih zajmova i surađuje s međunarodnim financijskim institucijama, koordinira poslove planiranja, dodjele i praćenja državnih potpora, za koje je davatelj Ministarstvo putem svojih ustrojstvenih jedinica, te obavlja druge poslove iz djelokruga Sektora.

U Sektoru za financijsko-računovodstvene poslove, projektno financiranje i potpore, ustrojavaju se sljedeće službe:

9.2.1. Služba za financijsko-računovodstvene poslove

9.2.2. Služba za projektno financiranje i državne potpore.

9.2.1. Služba za financijsko-računovodstvene poslove

Članak 155.

Služba za financijsko računovodstvene poslove obavlja stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje propisanih računovodstvenih evidencija, vrši kontrolu knjigovodstvene dokumentacije, obavlja kontiranje, povezivanje s rezervacijama i knjiženje poslovnih događaja, kako onih financiranih sredstvima državnog proračuna i iz drugih izvora tako i onih financiranih sredstvima fondova Europske unije. Služba izrađuje godišnja, polugodišnja, tromjesečna, mjesečna financijska i statistička izvješća, obračun plaća i ostalih isplata dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka po ugovorima o djelu i autorskih honorara, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka te obveznih doprinosa, poreza i prireza te propisana izvješća o isplatama neoporezivih primitaka djelatnicima Ministarstva, obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza, vodi sve zakonom propisane knjigovodstvene evidencije, sudjeluje u organizaciji godišnjeg popisa nefinancijske imovine (inventure), izrađuje preglede po vrstama troškova, aktivnostima i projektima Ministarstva, te po izvorima financiranja, obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

9.2.2. Služba za projektno financiranje i državne potpore

Članak 156.

Služba za projektno financiranje i državne potpore sudjeluje, s ostalim ustrojstvenim jedinicama u čijoj su nadležnosti projekti koji se financiraju sredstvima inozemnih zajmova, u praćenju tih projekata i suradnji s financijskim institucijama i tržištem kapitala u okviru svoje nadležnosti. Sudjeluje u pregovorima o kandidiranju projekata koji će se financirati kroz projekte međunarodnih financijskih institucija i ostalih institucija, pripremi nacrta prijedloga zakonskih i drugih osnova kojima se uređuju financijski odnosi s međunarodnim financijskim i drugim institucijama u svrhu financiranja programa iz nadležnosti Ministarstva, prati pripremu ugovora, vodi razne financijske evidencije, sudjeluje u pripremi financijskih izvješća za pojedine davatelje zajmova. Služba koordinira poslove planiranja, dodjele i praćenja državnih potpora te analizu učinkovitosti danih državnih potpora za koje je davatelj Ministarstvo putem svojih ustrojstvenih jedinica, koordinira aktivnosti prikupljanja podataka o financijskom poslovanju trgovačkih društava iz nadležnosti Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

Za obavljanje poslova Službe za projektno financiranje i državne potpore, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

9.2.2.1. Odjel za projektno financiranje i suradnju s međunarodnim institucijama

9.2.2.2. Odjel za državne potpore.

9.2.2.1. Odjel za projektno financiranje i suradnju s međunarodnim institucijama

Članak 157.

Odjel za projektno financiranje i suradnju s međunarodnim institucijama u okviru svoje nadležnosti surađuje i pruža stručnu potporu u svezi financiranja projekata, sudjeluje u pregovorima o kandidiranju projekata koji će se financirati kroz projekte međunarodnih financijskih institucija i ostalih institucija. S drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakonskih i drugih osnova kojima se uređuju financijski odnosi s međunarodnim financijskim i drugim institucijama u svrhu financiranja programa iz nadležnosti Ministarstva, sudjeluje u pripremi planova korištenja investicijskih zajmova primljenih preko međunarodnih financijskih i drugih institucija kojima se financiraju programi investiranja, prati pripremu ugovora, vodi razne financijske evidencije, izrađuje polugodišnja i godišnja izvješća o tijeku provedbe projekata, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Odjela.

9.2.2.2. Odjel za državne potpore

Članak 158.

Odjel za državne potpore prati i koordinira poslove planiranja i dodjele državnih potpora za koje je davatelj Ministarstvo putem svojih ustrojstvenih jedinica, surađuje s Ministarstvom financija i vodi brigu o uspostavi, u ustrojstvenim jedinicama, sustava evidentiranja, praćenja i ažuriranja podataka o korisnicima državnih potpora i iznosima tih potpora, surađuje s Odjelom za strateško planiranje i planiranje proračuna na poslovima planiranja aktivnosti i projekata čije se financiranje smatra državnom potporom, koordinira poslove praćenja državnih potpora te analizu učinkovitosti danih državnih potpora, za koje je davatelj Ministarstvo putem svojih ustrojstvenih jedinica, koordinira aktivnosti prikupljanja podataka o financijskom poslovanju trgovačkih društava iz nadležnosti Ministarstva te obavlja i druge poslove iz djelokruga Odjela.

10. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 159.

Samostalna služba za unutarnju reviziju provodi unutarnje revizije za cjelokupno Ministarstvo i u korisnicima proračuna iz nadležnosti Ministarstva, te daje objektivno stručno mišljenje i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja Ministarstva te u korisnicima proračuna iz nadležnosti Ministarstva. Služba procjenjuje sustave, procese i sustav unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima, provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije usklađenim s Međunarodnim standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora, testira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije iz nadležnosti Ministarstva, obavlja revizije informacijskih sustava, financijske revizije i revizije uspješnosti poslovanja i daje preporuke ministru u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava, izrađuje strateške i godišnje planove revizije, obavlja posebne revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi, obavlja reviziju o korištenju sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i institucija, izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru, prati provedbe preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija, izrađuje periodična i godišnja izvješća o radu Službe i dostavlja ih nadležnim institucijama i osobama u skladu s važećim propisima, surađuje sa Sektorom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole što uključuje i obvezu dostave strateških i godišnjih planova, te godišnjeg izvješća tom Sektoru, prati i predlaže stalnu edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije, surađuje s Agencijom za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Državnim uredom za reviziju i drugim vanjskim revizijama.

11. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA EUROPSKE POSLOVE

Članak 160.

Samostalna služba za europske poslove sukladno djelokrugu i na razini Ministarstva koordinira izradu prijedloga nacionalnih stajališta i drugih dokumenata potrebnih za sudjelovanje predstavnika Republike Hrvatske u radu institucija i tijela Europske unije, na razini Ministarstva koordinira praćenje ispunjavanja obveza koje proizlaze iz obveze usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, na razini Ministarstva djeluje kao kontakt točka za primanje i distribuciju dokumenata Europske unije, te sudjeluje u pripremi i provedbi drugih aktivnosti vezanih uz članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji.

Za obavljanje poslova Samostalne službe za europske poslove, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

11.1. Odjel za EU legislativu u donošenju

11.2. Odjel za provođenje EU legislative

11.1. Odjel za EU legislativu u donošenju

Članak 161.

Odjel za EU legislativu u donošenju sukladno djelokrugu i na razini Ministarstva koordinira pripremu i sudjeluje u izradi prijedloga nacionalnih stajališta koja usvaja Vlada Republike Hrvatske kao i drugih dokumenata Republike Hrvatske za sastanke radnih skupina u području prometa i telekomunikacija, sastanke Odbora zamjenika Stalnih predstavnika pri Europskoj uniji (COREPER I) za dosjee u nadležnosti Ministarstva, kao i Vijeća ministara u formatu prometa i telekomunikacija; prati i analizira politike EU u nadležnosti Ministarstva; koordinira izradu dokumenta kojim se određuju prioritetni dosjei EU za praćenje od strane Republike Hrvatske u područjima u nadležnosti Ministarstva, prati stajališta i aktivnosti institucija i tijela EU i država članica EU vezano uz prioritetne dosjee, te izrađuje dokumente s pregledom stanja spomenutih dosjea za potrebe Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora; te sudjeluje u pripremi i provedbi drugih aktivnosti vezanih uz članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji.

11.2. Odjel za provođenje EU legislative

Članak 162.

Odjel za provođenje EU legislative sukladno djelokrugu i na razini Ministarstva koordinira izradu i prati provedbu dijelova Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU u nadležnosti Ministarstva; koordinira aktivnosti ustrojstvenih jedinica Ministarstva radi učinkovitog usvajanja pravne stečevine EU; izrađuje redovita izvješća o provedbi Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU; na razini Ministarstva koordinira obavješćivanje Europske komisije o mjerama prijenosa direktiva i ispunjavanja drugih obveza u nacionalno zakonodavstvo; zaprima i analizira očitovanja ustrojstvenih jedinica Ministarstva o mjerama prijenosa direktiva i ispunjavanja drugih obveza u nacionalno zakonodavstvo; koordinira izradu odgovora u postupku zbog povrede prava EU u području nadležnosti Ministarstva, koordinira rad nadležnih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te pruža stručnu i tehničku potporu.

IV. UPRAVLJANJE UPRAVNIM ORGANIZACIJAMA I UNUTARNJIM USTROJSTVENIM JEDINICAMA U SASTAVU MINISTARSTVA

Članak 163.

Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.

Zamjenik ministra zamjenjuje ministra u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.

Radom upravnih organizacija u Ministarstvu upravljaju pomoćnici ministra.

Radom Glavnog tajništva Ministarstva upravlja glavni tajnik Ministarstva.

Članak 164.

Na čelu Kabineta ministra je tajnik Kabineta.

Na čelu sektora u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva su načelnici sektora.

Na čelu službe je voditelj službe.

Na čelu samostalne službe je voditelj samostalne službe.

Na čelu odjela je voditelj odjela.

Na čelu pododsjeka je voditelj pododsjeka.

Na čelu odjeljka je voditelj odjeljka.

Na čelu lučke kapetanije je lučki kapetan, a na čelu ispostave je kapetan ispostave.

Na čelu nacionalne središnjice je voditelj službe.

Na čelu VTS centra je voditelj odjela.

Članak 165.

Zamjenik ministra odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Pomoćnici ministra i glavni tajnik Ministarstva odgovorni su za svoj rad ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Načelnici sektora u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, zamjeniku ministra i pomoćniku ministra koji upravlja tom upravnom organizacijom.

Lučki kapetani u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, zamjeniku ministra i pomoćniku ministra koji upravlja tom upravnom organizacijom.

Načelnici sektora u sastavu Glavnog tajništva Ministarstva odgovorni su za svoj rad ministru, zamjeniku ministra i glavnom tajniku Ministarstva.

Voditelji službi u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, zamjeniku ministra, pomoćniku ministra koji upravlja tom upravnom organizacijom i načelniku sektora.

Kapetani ispostava u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, zamjeniku ministra, pomoćniku ministra koji upravlja tom upravnom organizacijom i lučkom kapetanu.

Voditelji službi u sastavu Glavnog tajništva Ministarstva odgovorni su za svoj rad ministru, zamjeniku ministra, glavnom tajniku Ministarstva i načelniku sektora.

Voditelji odjela u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, zamjeniku ministra, pomoćniku ministra koji upravlja tom upravnom organizacijom, načelniku sektora i voditelju službe.

Voditelji odjela u sastavu lučkih kapetanija odgovorni su za svoj rad ministru, zamjeniku ministra, pomoćniku ministra koji upravlja tom upravnom organizacijom i lučkom kapetanu.

Voditelji odjela u sastavu Glavnog tajništva Ministarstva odgovorni su za svoj rad ministru, zamjeniku ministra, glavnom tajniku, načelniku sektora i voditelju službe.

Voditelji samostalnih službi odgovorni su za svoj rad ministru i zamjeniku ministra.

Voditelj pododsjeka u sastavu Glavnog tajništva Ministarstva odgovoran je za svoj rad ministru, zamjeniku ministra, glavnom tajniku Ministarstva, načelniku sektora, voditelju službe i voditelju odjela.

Voditelj odjeljka u sastavu Glavnog tajništva Ministarstva, Sektora za ljudske potencijale i upravljanje imovinom i pomoćno-tehničkim poslovima, odgovoran je za svoj rad ministru, zamjeniku ministra, glavnom tajniku Ministarstva, načelniku sektora, voditelju službe, voditelju odjela i voditelju pododsjeka.

Voditelj odjeljka u sastavu Glavnog tajništva Ministarstva, Sektora za javnu nabavu, informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost odgovoran je za svoj rad ministru, zamjeniku ministra, glavnom tajniku Ministarstva, načelniku sektora i voditelju službe.

V. NAČIN PLANIRANJA POSLOVA I RASPORED RADNOG VREMENA

Članak 166.

Ministar donosi godišnji plan rada najkasnije krajem tekuće godine za iduću godinu.

Godišnji plan rada sadrži opći prikaz zadaća i poslova Ministarstva u određenoj godini, a posebice izrade nacrta propisa, neposredne provedbe zakona i drugih propisa, upravnog, odnosno inspekcijskog nadzora te praćenja stanja u upravnim područjima iz djelokruga Ministarstva.

Godišnji plan rada sadrži i podatke o ciljevima koji se planiraju ostvariti, a koji su vezani uz opće i posebne ciljeve sadržane u strateškim planovima za trogodišnje razdoblje koje tijela državne uprave izrađuju sukladno Zakonu o proračunu, te podatke o najznačajnijim rizicima koji mogu utjecati na realizaciju postavljenih ciljeva.

Članak 167.

Radno vrijeme Ministarstva uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.

VI. OKVIRNI BROJ SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA

Članak 168.

Poslove iz djelokruga Ministarstva, zavisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima obavljaju državni službenici i namještenici raspoređeni na radna mjesta u skladu sa zakonom.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potreban za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva utvrđuje se u tablici, koja je sastavni dio ove Uredbe.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 169.

Pitanja od značenja za rad Ministarstva koja nisu uređena zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 154/2011, 17/2012) i ovom Uredbom, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva, a osobito broj potrebnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća, te stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, kao i njihove ovlasti i odgovornosti.

Ministar će donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Na temelju Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva, ministar će donijeti rješenja o rasporedu državnih službenika i namještenika Ministarstva u roku 30 dana od njegovog stupanja na snagu.

Članak 170.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (»Narodne novine«, br. 27/2012, 36/2012 i 79/2013).

Članak 171.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/44

Urbroj: 50301-05/05-15-3

Zagreb, 11. lipnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Redni broj

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice

Broj
službenika i namještenika

1.

KABINET MINISTRA

18

2.

GLAVNO TAJNIŠTVO

1

2.1.

Sektor za ljudske potencijale i upravljanje imovinom i pomoćno-tehničkim poslovima

1

2.1.1.

Služba za ljudske potencijale

1

2.1.1.1.

Odjel za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima i opće poslove

4

2.1.1.1.1.

Pododsjek pisarnice

7

2.1.1.1.1.1.

Odjeljak pismohrane

3

2.1.1.2.

Odjel za razvoj ljudskih potencijala

5

2.1.1.3.

Odjel za pravne poslove

5

2.1.2.

Služba upravljanja i gospodarenja imovinom i pomoćno-tehničkim poslovima

1

2.1.2.1.

Odjel upravljanja i gospodarenja imovinom

15

2.1.2.2.

Odjel upravljanja voznim parkom

10

2.2.

Sektor za javnu nabavu, informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost

1

2.2.1.

Služba za javnu nabavu

11

2.2.1.1.

Odjeljak skladišta

2

2.2.2.

Služba za informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost

1

2.2.2.1.

Odjel za informatiku

5

2.2.2.2.

Odjel za komunikacije

5

2.2.2.3.

Odjel za informacijsku sigurnost i obrambene pripreme

4

2.2.2.3.1.

Pododsjek za zaštitu na radu i zaštitu od požara

3


Glavno tajništvo – ukupno

85

3.

UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA


3.1.

Sektor upravljanja pomorskim dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom

1

3.1.1.

Služba za lučki sustav

8

3.1.2.

Služba pomorskog dobra

1

3.1.2.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog dobra i koncesijski sustav

5

3.1.2.2.

Odjel za granice pomorskog dobra

5

3.2.

Sektor pomorske plovidbe, pravnih, međunarodnih poslova i EU

1

3.2.1.

Služba za pravne, međunarodne poslove, razvojne projekte i EU

1

3.2.1.1.

Odjel za pravne poslove

5

3.2.1.2.

Odjel za međunarodne poslove, EU poslove i EU fondove

5

3.2.2.

Služba pomorskog prometa i brodarstva

1

3.2.2.1.

Odjel pomorskog prometa

5

3.2.2.2.

Odjel za financiranje i potporu brodarima i praćenje poslovanja pravnih osoba od interesa za Republiku Hrvatsku

5

3.3.

Sektor unutarnje plovidbe

1

3.3.1.

Služba pravnih i međunarodnih poslova

8

3.3.2.

Služba sigurnosti, riječnog prometa i luka

1

3.3.2.1.

Odjel sigurnosti riječnog prometa i brodarstva

5

3.3.2.2.

Odjel lučkog sustava

5

3.3.3.

Služba za strategiju i razvojne programe

8

3.4.

Lučka kapetanija Sisak

1

3.4.1.

Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja

5

3.4.2.

Odjel za inspekcijske poslove

3

3.4.3.

Odjel za upravnopravne poslove

3

3.5.

Lučka kapetanija Osijek

1

3.5.1.

Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja

6

3.5.2.

Odjel za inspekcijske poslove

3

3.5.3.

Odjel za upravnopravne poslove

3

3.5.4.

Ispostava Varaždin

1

3.6.

Lučka kapetanija Slavonski Brod

1

3.6.1.

Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja

5

3.6.2.

Odjel za inspekcijske poslove

3

3.6.3.

Odjel za upravnopravne poslove

3

3.7.

Lučka kapetanija Vukovar

1

3.7.1.

Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja

6

3.7.2.

Odjel za inspekcijske poslove

3

3.7.3.

Odjel za upravnopravne poslove

3


Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva luka i pomorskog dobra – ukupno

122

4.

UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE


4.1.

Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde

1

4.1.1.

Služba za tehničke standarde hrvatske flote

8

4.1.2.

Služba za inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe i pomorskog dobra

8

4.2.

Sektor za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, traganje i spašavanje i zaštitu mora

1

4.2.1.

Služba sigurnosti pomorskog prometa i zaštite mora od onečišćenja

1

4.2.1.1.

Odjel sigurnosti prometa, traganje i spašavanje na moru

5

4.2.1.2.

Odjel za zaštitu mora

5

4.2.2.

Nacionalna središnjica za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska)

15

4.2.2.1.

VTS centar Split

12

4.2.2.2.

VTS centar Dubrovnik

8

4.2.3.

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka)

13

4.3.

Sektor upravnih i stručno-tehničkih poslova

1

4.3.1.

Služba upravnih i općih poslova

8

4.3.2.

Služba stručno-tehničkih poslova

1

4.3.2.1.

Odjel flote i tehničkih sustava

5

4.3.2.2.

Odjel za planiranje i provedbu tehničkih projekata

5

4.4.

Lučka kapetanija Pula

1

4.4.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja

10

4.4.2.

Odjel za inspekcijske poslove

4

4.4.3.

Odjel za pravne poslove

5

4.4.4.

Odjel za upravne poslove

7

4.4.5.

Ispostava Umag, sa sjedištem u Umagu

4

4.4.6.

Ispostava Novigrad, sa sjedištem u Novigradu

2

4.4.7.

Ispostava Poreč, sa sjedištem u Poreču

4

4.4.8.

Ispostava Rovinj, sa sjedištem u Rovinju

4

4.4.9.

Ispostava Raša, sa sjedištem u Trgetu

2

4.4.10.

Ispostava Rabac, sa sjedištem u Rabcu

1

4.5.

Lučka kapetanija Rijeka

1

4.5.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja

16

4.5.2.

Odjel za inspekcijske poslove

7

4.5.3.

Odjel za pravne poslove

9

4.5.4.

Odjel za upravne poslove

11

4.5.5.

Ispostava Opatija, sa sjedištem u Opatiji

1

4.5.6.

Ispostava Bakar, sa sjedištem u Bakru

3

4.5.7.

Ispostava Crikvenica, sa sjedištem u Crikvenici

2

4.5.8.

Ispostava Krk, sa sjedištem u Krku

1

4.5.9.

Ispostava Punat, sa sjedištem u Puntu

3

4.5.10.

Ispostava Cres, sa sjedištem u Cresu

2

4.5.11.

Ispostava Rab, sa sjedištem u Rabu

4

4.5.12.

Ispostava Mali Lošinj, sa sjedištem u Malom Lošinju

5

4.5.13.

Ispostava Omišalj, sa sjedištem u Omišlju

2

4.5.14.

Ispostava Novi Vinodolski, sa sjedištem u Novom Vinodolskom

3

4.5.15.

Ispostava Baška, sa sjedištem u Baškoj

1

4.5.16.

Ispostava Šilo, sa sjedištem u Šilu

1

4.5.17.

Ispostava Mošćenička Draga, sa sjedištem u Mošćeničkoj Dragi

1

4.5.18.

Ispostava Kraljevica, sa sjedištem u Kraljevici

1

4.5.19.

Ispostava Malinska, sa sjedištem u Malinskoj

1

4.5.20.

Ispostava Susak, sa sjedištem u Susku

1

4.5.21.

Ispostava Nerezine, sa sjedištem u Nerezinama

1

4.5.22.

Ispostava Lopar, sa sjedištem u Loparu

1

4.5.23.

Ispostava Unije, sa sjedištem u Unijama

1

4.6.

Lučka kapetanija Senj

1

4.6.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja

5

4.6.2.

Odjel za inspekcijske poslove

3

4.6.3.

Odjel za pravne poslove

3

4.6.4.

Ispostava Sveti Juraj, sa sjedištem u Svetom Jurju

1

4.6.5.

Ispostava Jablanac, sa sjedištem u Jablancu

1

4.6.6.

Ispostava Karlobag, sa sjedištem u Karlobagu

1

4.6.7.

Ispostava Novalja, sa sjedištem u Novalji

2

4.7.

Lučka kapetanija Zadar

1

4.7.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja

12

4.7.2.

Odjel za inspekcijske poslove

5

4.7.3.

Odjel za pravne poslove

7

4.7.4.

Odjel za upravne poslove

7

4.7.5.

Ispostava Biograd n/M, sa sjedištem u Biogradu n/M

2

4.7.6.

Ispostava Sali, sa sjedištem u Salima

2

4.7.7.

Ispostava Preko, sa sjedištem u Preku

1

4.7.8.

Ispostava Pag, sa sjedištem u Pagu

1

4.7.9.

Ispostava Starigrad Paklenica, sa sjedištem u Starigradu

2

4.7.10.

Ispostava Silba, sa sjedištem u Silbi

1

4.7.11.

Ispostava Ist, sa sjedištem u Istu

1

4.7.12.

Ispostava Novigrad, sa sjedištem u Novigradu

1

4.7.13.

Ispostava Privlaka, sa sjedištem u Privlaci

1

4.7.14.

Ispostava Božava, sa sjedištem u Božavi

1

4.8.

Lučka kapetanija Šibenik

1

4.8.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja

15

4.8.2.

Odjel za inspekcijske poslove

5

4.8.3.

Odjel za pravne poslove

5

4.8.4.

Odjel za upravne poslove

6

4.8.5.

Ispostava Murter, sa sjedištem u Murteru

2

4.8.6.

Ispostava Tisno, sa sjedištem u Tisnom

1

4.8.7.

Ispostava Vodice, sa sjedištem u Vodicama

3

4.8.8.

Ispostava Primošten, sa sjedištem u Primoštenu

1

4.8.9.

Ispostava Rogoznica, sa sjedištem u Rogoznici

2

4.9.

Lučka kapetanija Split

1

4.9.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja

18

4.9.2.

Odjel za inspekcijske poslove

5

4.9.3.

Odjel za pravne poslove

8

4.9.4.

Odjel za upravne poslove

11

4.9.5.

Ispostava Trogir, sa sjedištem u Trogiru

3

4.9.6.

Ispostava Makarska, sa sjedištem u Makarskoj

3

4.9.7.

Ispostava Milna, sa sjedištem u Milni

2

4.9.8.

Ispostava Supetar, sa sjedištem u Supetru

1

4.9.9.

Ispostava Stari Grad, sa sjedištem u Starom Gradu

2

4.9.10.

Ispostava Jelsa, sa sjedištem u Jelsi

1

4.9.11.

Ispostava Vis, sa sjedištem u Visu

2

4.9.12.

Ispostava Hvar, sa sjedištem u Hvaru

2

4.9.13.

Ispostava Omiš, sa sjedištem u Omišu

1

4.9.14.

Ispostava Rogač, sa sjedištem u Rogaču

1

4.9.15.

Ispostava Sumartin, sa sjedištem u Sumartinu

1

4.9.16.

Ispostava Bol, sa sjedištem u Bolu

1

4.9.17.

Ispostava Sućuraj, sa sjedištem u Sućurju

1

4.9.18.

Ispostava Komiža, sa sjedištem u Komižu

1

4.9.19.

Ispostava Kaštela, sa sjedištem u Kaštel Gomilici

1

4.10.

Lučka kapetanija Ploče

1

4.10.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja

8

4.10.2.

Odjel za inspekcijske poslove

3

4.10.3.

Odjel za pravne poslove

3

4.10.4.

Odjel za upravne poslove

3

4.10.5.

Ispostava Metković sa sjedištem u Metkoviću

1

4.11.

Lučka kapetanija Dubrovnik

1

4.11.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja

15

4.11.2.

Odjel za inspekcijske poslove

3

4.11.3.

Odjel za pravne poslove

6

4.11.4.

Odjel za upravne poslove

5

4.11.5.

Ispostava Orebić, sa sjedištem u Orebiću

1

4.11.6.

Ispostava Korčula, sa sjedištem u Korčuli

4

4.11.7.

Ispostava Vela Luka, sa sjedištem u Veloj Luci

2

4.11.8.

Ispostava Lastovo, sa sjedištem u Ublima

3

4.11.9.

Ispostava Cavtat, sa sjedištem u Cavtatu

2

4.11.10.

Ispostava Slano, sa sjedištem u Slanom

1

4.11.11.

Ispostava Ston, sa sjedištem u Stonu

1

4.11.12.

Ispostava Trstenik, sa sjedištem u Trsteniku

1

4.11.13.

Ispostava Sobra, sa sjedištem u Sobri

1

4.11.14.

Ispostava Trpanj, sa sjedištem u Trpnju

1

4.11.15.

Ispostava Gradska Luka, sa sjedištem u Staroj gradskoj luci

1

4.11.16.

Ispostava Komolac, sa sjedištem u Komolcu

1


Uprava sigurnosti plovidbe – ukupno

457

5.

UPRAVA CESTOVNOG I ŽELJEZNIČKOG PROMETA I INFRASTRUKTURE


5.1.

Sektor cestovnog prometa

1

5.1.1.

Služba sigurnosti cestovnog prometa

1

5.1.1.1.

Odjel za cestovna motorna vozila i prijevoz opasnih tvari

5

5.1.1.2.

Odjel pravnih poslova

5

5.1.2.

Služba cestovnog prijevoza

1

5.1.2.1.

Odjel za prijevoz putnika

8

5.1.2.2.

Odjel za prijevoz tereta

6

5.2.

Sektor željezničkog prometa i žičara

1

5.2.1.

Služba željezničkog i kombiniranog prijevoza i žičara

1

5.2.1.1.

Odjel željezničkog i kombiniranog prijevoza

5

5.2.1.2.

Odjel za žičare i EU poslove

5

5.2.2.

Služba pravnih i gospodarskih poslova

1

5.2.2.1.

Odjel pravnih i međunarodnih poslova

5

5.2.2.2.

Odjel gospodarskih poslova

5

5.3.

Sektor za cestovnu i željezničku infrastrukturu

1

5.3.1.

Služba za planske dokumente i financije

1

5.3.1.1.

Odjel za planske dokumente i regulativu

6

5.3.1.2.

Odjel za financiranje i koncesije

5

5.3.2.

Služba za razvoj i unaprjeđenje infrastrukture

1

5.3.2.1.

Odjel za cestovnu infrastrukturu

6

5.3.2.2.

Odjel za željezničku infrastrukturu

5


Uprava cestovnog i željezničkog prometa i infrastrukture – ukupno

75

6.

UPRAVA ZRAČNOG PROMETA, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I POŠTE


6.1.

Sektor zračnog prometa

1

6.1.1.

Služba pravnih i gospodarskih poslova

1

6.1.1.1.

Odjel pravnih i prekršajnih poslova

5

6.1.1.2.

Odjel gospodarskih poslova

5

6.1.1.3.

Odjel za praćenje i provedbu strateških projekata

5

6.1.2.

Služba međunarodnih poslova

8

6.2.

Sektor elektroničkih komunikacija i pošte

1

6.2.1.

Služba elektroničkih komunikacija

1

6.2.1.1.

Odjel za tehnologiju elektroničkih komunikacija

5

6.2.1.2.

Odjel pravnih i međunarodnih poslova

5

6.2.2.

Služba poštanskih usluga

1

6.2.2.1.

Odjel pravnih i međunarodnih poslova u poštanskim uslugama

5

6.2.2.2.

Odjel stručno-tehničkih i gospodarskih poslova

5


Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte – ukupno

48

7.

UPRAVA PROMETNE INSPEKCIJE


7.1.

Sektor inspekcije sigurnosti cestovnog prometa

1

7.1.1.

Služba inspekcije cestovnog prijevoza

1

7.1.1.1.

Odjel inspekcije prijevoza tereta

9

7.1.1.2.

Odjel inspekcije prijevoza putnika

9

7.1.1.3.

Odjel inspekcije prijevoza opasnih tvari

5

7.1.2.

Služba inspekcije socijalnog zakonodavstva u cestovnom prijevozu

1

7.1.2.1.

Odjel inspekcije u tvrtkama

12

7.1.2.2.

Odjel inspekcije na cestama

10

7.2.

Sektor inspekcije sigurnosti cesta, žičara, pravnih poslova i logistike

1

7.2.1.

Služba inspekcije sigurnosti cesta i žičara

1

7.2.1.1.

Odjel inspekcije državnih, županijskih i lokalnih cesta

5

7.2.1.2.

Odjel inspekcije autocesta, složenih cestovnih objekata i žičara

7

7.2.2.

Služba za pravne poslove i logistiku

8


Uprava prometne inspekcije – ukupno

70

8.

UPRAVA ZA FONDOVE EU


8.1.

Sektor za upravljanje Operativnim programom

1

8.1.1.

Služba za financijsko planiranje, upravljanje i verifikaciju

1

8.1.1.1.

Odjel za financijsko planiranje i praćenje izvršenja proračuna

5

8.1.1.2.

Odjel za financijsku kontrolu i izvješćivanje

5

8.1.2.

Služba za praćenje provedbe Operativnog programa i potporu sustavu

8

8.1.3.

Služba za planiranje, odabir i ugovaranje projekata

1

8.1.3.1.

Odjel za planiranje

5

8.1.3.2.

Odjel za pripremu, odabir i ugovaranje projekata

5

8.2.

Sektor za potporu i provedbu projekata

1

8.2.1.

Služba za potporu projektima

1

8.2.1.1.

Odjel za horizontalne projektne aktivnosti i podršku korisnicima

5

8.2.1.2.

Odjel za pravnu potporu EU projektima

5

8.2.2.

Služba za praćenje provedbe projekata

1

8.2.2.1.

Odjel za praćenje provedbe projekata

7

8.2.2.2.

Odjel za potporu pri administrativnim provjerama i provjerama na licu mjesta

5


Uprava za fondove EU – ukupno

56

9.

UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE


9.1.

Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole

1

9.1.1.

Služba za planiranje i izvršavanje proračuna

1

9.1.1.1.

Odjel za strateško planiranje i planiranje proračuna

5

9.1.1.2.

Odjel za izvršavanje proračuna, analize i izvješćivanje

5

9.1.2.

Služba za financijsko upravljanje i kontrole

11

9.2.

Sektor za financijsko računovodstvene poslove, projektno financiranje i potpore

1

9.2.1.

Služba za financijsko računovodstvene poslove

11

9.2.2.

Služba za projektno financiranje i državne potpore

1

9.2.2.1.

Odjel za projektno financiranje i suradnju s međunarodnim institucijama

5

9.2.2.2.

Odjel za državne potpore

5


Uprava za proračun i financije – ukupno

46

10.

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

8

11.

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA EUROPSKE POSLOVE

1

11.1.

Odjel za EU legislativu u donošenju

6

11.2.

Odjel za provođenje EU legislative

6


MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE – UKUPNO

998

65 12.06.2015 Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture 65 12.06.2015 Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture 65 12.06.2015 Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture 65 12.06.2015 Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture 65 12.06.2015 Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture 65 12.06.2015 Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture 65 12.06.2015 Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture