Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi

NN 65/2015 (12.6.2015.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1241

Na temelju članka 112. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom b) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012 – pročišćeni tekst, 37/2013, 38/2013 i 1/2015), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. lipnja 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSLOVIMA I POSEBNIM UVJETIMA RADA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 74/2002, 58/2008, 119/2011 i 33/2013), u članku 4. stavku 1. točki 3. iza riječi: »pravosuđa,« brišu se riječi: »uprave i lokalne samouprave, u Upravi za zatvorski sustav,«.

Iza točke 9. dodaje se točka 10. koja glasi:

»10. poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske.«.

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Utvrđuju se poslovi s posebnim uvjetima rada ovlaštenih službenih osoba u Ministarstvu pravosuđa, Upravi za zatvorski sustav, Upravi za organizaciju pravosuđa te državnih službenika koji rade u probacijskim uredima Uprave za kazneno pravo i probaciju, za obavljanje kojih službenicima raspoređenim na odgovarajuća radna mjesta pripada visina dodataka, i to:

1. za poslove osiguranja kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda

30%

2. za poslove dijagnostičke obrade zatvorenika (poslovi medicinske, socijalne, psihološke i kriminološke obrade zatvorenika)

25%

3. za poslove promatranja i provedbe pojedinačnih programa izvršavanja kazne zatvora, maloljetničkog zatvora i odgojne mjere, nadziranja i praćenja njihove provedbe

25%

4. za poslove zdravstvene zaštite zatvorenika i maloljetnika u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima

25%

5. poslove strukovnog osposobljavanja, organiziranja i praćenja rada zatvorenika i maloljetnika

25%

6. poslovi neposredne izobrazbe zatvorenika

25%

7. za poslove zaštite ljudi i imovine u otvorenoj kaznionici te održavanja unutarnjeg reda i stege zatvorenika

10%

8. za poslove osiguranja pravosudnih tijela

10%

9. za poslove upravljanja kaznionicom, zatvorom, odgojnim zavodom i Centrom za dijagnostiku Zagreb

10%

10. za probacijske poslove koji se obavljaju u neposrednom kontaktu s osuđenicima u probacijskim uredima

5%

11. za poslove neposrednog pružanja pravne pomoći zatvorenicima i maloljetnicima

5%

12. za poslove matice zatvorenika i maloljetnika u kaznionicama, zatvorima, odgojnim zavodima i
Centru za dijagnostiku u Zagrebu

5%

13. za poslove pologa stvari, novca, dragocjenosti, obvezne ušteđevine zatvorenika i maloljetnika i naknade za rad zatvorenika i maloljetnika

5%

14. za poslove prodaje u prodavaonicama za zatvorenike

5%

15. za poslove neposrednog upravnog i inspekcijskog nadzora nad zakonitošću rada kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda i centara i zakonitosti postupanja sa zatvorenicima i maloljetnicima te neposrednog rješavanja incidentnih situacija i pritužbi i predstavki zatvorenika i maloljetnika

   5%«.    

Članak 3.

Iza članka 12.a dodaje se članak 12.b koji glasi:

»Članak 12.b

Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske, i to:

a) Radna mjesta II. vrste

1. zrakoplovno-tehnički specijalist 15%

b) Radna mjesta III. vrste

1. zrakoplovno-tehnički specijalist                         15%

2. namještenik u pododsjeku za eshumaciju

    tehničar specijalizirani

    radnici na radarskim i podzemnim postajama      10%

3. mehaničar specijalizirani                                      8%

4. rukovatelj skladišta opasnih tvari

    rukovatelj energetskog sustava

    rukovatelj pogonskih goriva i maziva

    rukovatelj avionskih goriva i maziva

    rukovatelj specijalnih vozila

    vozač opasnih tvari                                                5%

c) Radna mjesta IV. vrste

1. namještenik u pododsjeku za eshumaciju             10%«.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/53

Urbroj: 50301-09/06-15-2

Zagreb, 11. lipnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

65 12.06.2015 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi 65 12.06.2015 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi 65 12.06.2015 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi