Odluka o isplati razlike iznosa jubilarne nagrade službenicima i namještenicima u javnim službama

NN 65/2015 (12.6.2015.), Odluka o isplati razlike iznosa jubilarne nagrade službenicima i namještenicima u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1243

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. lipnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O ISPLATI RAZLIKE IZNOSA JUBILARNE NAGRADE SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U JAVNIM SLUŽBAMA

I.

Službenicima i namještenicima u javnim službama, koji su tijekom 2014. i 2015. godine ostvarili pravo na jubilarnu nagradu, a kojima je jubilarna nagrada isplaćena prema umanjenoj osnovici od 500,00 kuna, isplatit će se razlika između isplaćenog iznosa jubilarne nagrade i iznosa jubilarne nagrade po osnovici za izračun jubilarne nagrade od 1.800,00 kuna, temeljem prethodnoga pisanog sporazuma s poslodavcem kojim će se urediti pitanja sudskih sporova i troškova te pripadajućih kamata.

II.

Razlika iznosa jubilarne nagrade iz točke I. ove Odluke isplatit će se na sljedeći način:

– prva isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na isplatu jubilarne nagrade ostvarili u razdoblju od 1. siječnja do 30. travnja 2014. godine, najkasnije do 30. srpnja 2015. godine;

– druga isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na isplatu jubilarne nagrade ostvarili u razdoblju od 1. svibnja do 31. kolovoza 2014. godine, najkasnije do 30. rujna 2015. godine;

– treća isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na isplatu jubilarne nagrade ostvarili u razdoblju od 1. rujna do 31. prosinca 2014. godine, najkasnije do 30. studenoga 2015. godine;

– četvrta isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na isplatu jubilarne nagrade ostvarili od 1. siječnja 2015. do dana donošenja ove Odluke, najkasnije do 30. prosinca 2015. godine.

III.

Isplata razlike iznosa jubilarne nagrade iz točke I. ove Odluke izvršit će se preraspodjelom, u okviru planiranih sredstava za 2015. godinu.

Za provedbu ove Odluke zadužuju se nadležna središnja tijela državne uprave.

IV.

Zadužuje se Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava da o ovoj Odluci izvijesti resorna tijela iz točke III. ove Odluke.

V.

Osnovica za izračun jubilarne nagrade u iznosu od 1.800,00 kuna primjenjivat će se od dana donošenja ove Odluke do prestanka važenja Temeljenog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, broj 141/2012).

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/202

Urbroj: 50301-04/04-15-3

Zagreb, 11. lipnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.