Odluka o otpisu zakonskih zateznih kamata na potraživanja koja je Republika Hrvatska ostvarila prema zaposlenicima na području Hrvatskog Podunavlja temeljem pravomoćnih rješenja o protuovrsi radi povrata stečenog bez osnove

NN 65/2015 (12.6.2015.), Odluka o otpisu zakonskih zateznih kamata na potraživanja koja je Republika Hrvatska ostvarila prema zaposlenicima na području Hrvatskog Podunavlja temeljem pravomoćnih rješenja o protuovrsi radi povrata stečenog bez osnove

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1244

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014) i članka 68. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. lipnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O OTPISU ZAKONSKIH ZATEZNIH KAMATA NA POTRAŽIVANJA KOJA JE REPUBLIKA HRVATSKA OSTVARILA PREMA ZAPOSLENIMA NA PODRUČJU HRVATSKOG PODUNAVLJA TEMELJEM PRAVOMOĆNIH RJEŠENJA O PROTUOVRSI RADI POVRATA STEČENOG BEZ OSNOVE

I.

Odobrava se izvršenje otpisa zakonskih zateznih kamata na potraživanja koja je Republika Hrvatska ostvarila temeljem pravomoćnih rješenja o protuovrsi radi povrata stečenog bez osnove osobama koje su se u svojstvu ovrhovoditelja naplatile temeljem ovrhe na ime razlike plaće od 50% za razdoblje do 29. srpnja 2000. godine.

Otpis zakonskih zateznih kamata na potraživanja iz stavka 1. ove točke mogu ostvariti osobe koje su u utuženom razdoblju obavljale rad na području Hrvatskog Podunavlja, i to:

– državni službenici i namještenici u tijelima državne uprave, tijelima sudbene vlasti i drugim državnim tijelima, zaposlenici u upravnim tijelima i službama jedinica lokalne samouprave, te službenici i namještenici u javnim službama zaposleni na području Hrvatskog Podunavlja, a kojima se plaće osiguravaju u državnom proračunu ili u odgovarajućim izvanproračunskim fondovima,

– suci i drugi pravosudni dužnosnici zaposleni na području Hrvatskog Podunavlja, te

– djelatnici jedinica lokalne samouprave na području Hrvatskog Podunavlja te državni službenici i namještenici koji su zaposleni izvan područja posebne državne skrbi, a koji su upućeni na rad na područje Hrvatskog Podunavlja na poslove lokalne samouprave.

II.

Otplata glavnice duga iz točke I. ove Odluke može se odobriti osobama iz točke I. ove Odluke u vidu jednokratne otplate ili otplate u obrocima za razdoblje do najduže pet godina.

III.

Otpis zakonskih zateznih kamata iz točke I. ove Odluke i otplata glavnice duga sukladno točki II. ove Odluke odobrit će se na temelju pojedinačno podnesenih zahtjeva.

Zahtjevi iz stavka 1. ove točke podnose se Ministarstvu financija.

IV.

Zadužuje se Ministarstvo financija za provedbu ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/231

Urbroj: 50301-04/12-15-2

Zagreb, 11. lipnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.