Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorsko dobro u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja obale za prihvat ugljena i sustava rashladne vode, luke posebne namjene - industrijske luke Plomin

NN 65/2015 (12.6.2015.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorsko dobro u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja obale za prihvat ugljena i sustava rashladne vode, luke posebne namjene - industrijske luke Plomin

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1246

Na temelju članka 22. stavka 2. i članka 118. stavka 9. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), a u vezi s člankom 39. stavkom 4. i člankom 40. stavkom 6. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/2012), te člankom 31. stavkom 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. lipnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O DAVANJU KONCESIJE NA POMORSKO DOBRO U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA OBALE ZA PRIHVAT UGLJENA I SUSTAVA RASHLADNE VODE, LUKE POSEBNE NAMJENE – INDUSTRIJSKE LUKE PLOMIN

I.

U Odluci o davanju koncesije na pomorsko dobro u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja obale za prihvat ugljena i sustava rashladne vode, luke posebne namjene – industrijske luke Plomin (»Narodne novine«, br. 73/97 i 2/98), naziv Odluke mijenja se i glasi:

»Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Plomin i izgradnje sustava rashladne vode«.

II.

U točki I. stavak 2. briše se.

III.

Iza točke I. dodaje se točka I.a koji glasi:

»I.a

Područje lučkog područja koje se daje u koncesiju (kopneni i morski dio) obilježeno je poligonom točaka izraženih u HTRS96/TM koordinatnom sustavu kako slijedi:

KOPNENI DIO:

točka

E

N

1

317494.35

5001686.76

2

317482.01

5001672.08

3

317507.79

5001652.70

4

317552.73

5001611.22

5

317610.18

5001566.86

6

317653.28

5001526.93

7

317721.95

5001443.12

8

317759.56

5001395.98

9

317788.64

5001368.60

10

317856.29

5001300.98

11

317899.74

5001259.51

12

317972.60

5001186.92

13

318018.41

5001120.55

14

318049.90

5001058.51

15

318065.55

5001014.66

16

318072.55

5000986.20

17

318075.54

5000962.39

18

318084.46

5000861.92

19

318065.50

5000861.79

20

318065.58

5000847.44

21

318065.06

5000826.72

22

318063.63

5000807.51

23

318062.33

5000792.63

24

318060.61

5000776.21

25

318057.90

5000757.85

26

318052.62

5000758.81

27

318053.63

5000770.17

28

318054.45

5000776.71

29

318056.19

5000783.36

30

318057.39

5000794.18

31

318054.07

5000794.85

32

318025.27

5000800.68

33

317995.53

5000719.48

34

318086.58

5000654.41

MORSKI DIO:

točka

E

N

1

317494.35

5001686.76

35

317528.03

5001729.44

36

317720.36

5001580.17

37

317843.67

5001461.17

38

317876.21

5001444.39

39

318022.93

5001293.96

40

318017.97

5001219.33

41

317995.24

5001197.24

42

318103.11

5000803.52

43

318122.72

5000801.86

44

318119.06

5000769.56

45

318140.53

5000767.13

46

318268.11

5000750.81

47

318264.82

5000725.83

48

318199.69

5000743.21

49

318124.76

5000752.56

50

318118.95

5000714.59

51

318111.58

5000704.21

52

318523.79

5000411.94

53

318528.89

5000419.13

54

318551.32

5000403.22

55

318532.93

5000377.27

56

318510.49

5000393.19

57

318515.59

5000400.39

58

318137.13

5000668.73

59

318100.84

5000644.22

34

318086.58

5000654.41

a sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi sa ucrtanom granicom lučkog područja koje se daje u koncesiju koja čini Prilog 1. ove Odluke, a ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Površina pomorskog dobra – lučkog područja koje se daje u koncesiju iznosi ukupno 99.645,00 metara kvadratnih površine, od čega je 46.572,00 metara kvadratnih kopneni prostor, a 53.073,00 metara kvadratnih morski akvatorij.«.

IV.

U točki II. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Koncesija se daje u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Plomin i izgradnje sustava rashladne vode.«.

V.

U točki IV. broj: »28« zamjenjuje se brojem: »49«.

VI.

U točki V. stavku 2. podtočki 1. broj: »1,75« zamjenjuje se brojem: »4«.

U podtočki 2. broj: »1,45« zamjenjuje se brojem: »4«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

VII.

Ovlaštenik koncesije dužan je na pomorskom dobru iz točke I.a ove Odluke izvršiti radove sukladno:

– Lokacijskoj dozvoli za zahvat u prostoru Modernizacija sustava otpreme nusprodukata TE Plomin izgradnjom natkrivenih transportera i zamjenskog pristana brodova na području Grada Labina i Općine Kršan u Istarskoj županiji, klase: UP/I-350-05/11-01/151, urbroja: 531-06-2-1-12-5 KM, od 6. ožujka 2012. godine, izdanoj od Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za prostorno uređenje;

– Lokacijskoj dozvoli za zahvat u prostoru: »TE Plomin C – sustav rashladne vode« na katastarskim česticama u katastarskim općinama Plomin i Ripenda u Istarskoj županiji, klase: UP/I-350-05/13-01/190, urbroja: 531-05-13-4 KM, od 11. studenoga 2013. godine, izdanoj od Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za prostorno uređenje,

koje čine priloge 2. i 3. ove Odluke, a ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije na pomorskom dobru iz točke I.a ove Odluke uložiti ukupno 155.000.000,00 kuna, a sve u skladu s rokovima i na način utvrđen u Studiji gospodarske opravdanosti koja čini prilog 4. ove Odluke, a ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

VIII.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije, da u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke, dostavi Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture geodetski elaborat radi razgraničenja pomorskog dobra i/ili dovođenja u sklad katastra zemljišta i/ili zemljišnih knjiga sa stvarnim stanjem na terenu.

IX.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije da u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke izda tabularnu izjavu kojom bezuvjetno pristaje da se u zemljišnim knjigama izvrši brisanje pogrešno upisanog prava vlasništva društva Hrvatska elektroprivreda d.d. na nekretninama iz točke I.a ove Odluke, koje su izvorno pomorsko dobro, bez prava naknade, uz istovremeni upis pomorskog dobra.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku iz stavka 1. ove točke ne izda tabularnu izjavu, gubi sva prava određena ovom Odlukom te se neće zaključiti Dodatak br. 2. Ugovoru o koncesiji iz točke XI. ove Odluke.

X.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije da u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke, Davatelju koncesije dostavi garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske – Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, na iznos od 7.750.000,00 kuna, što je 5% od ukupne vrijednosti investicije, koja iznosi 155.000.000,00 kuna, s rokom važenja garancije do 6 mjeseci od završetka planiranog investicijskog ciklusa, a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije da u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke, Davatelju koncesije dostavi ovjerene zadužnice na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade, u ukupnom iznosu od 797.160,00 kuna, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi garanciju banke i ovjerene zadužnice, gubi sva prava određena ovom Odlukom te se neće zaključiti Dodatak br. 2. Ugovoru o koncesiji iz točke XI. ove Odluke.

XI.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da zaključi Dodatak br. 2. Ugovoru o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja obale za prihvat ugljena i sustava rashladne vode, luke posebne namjene – industrijske luke Plomin, u roku od 90 dana od dana donošenja ove Odluke.

XII.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Rijeci, u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

XIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-022-03/15-04/07

Urbroj: 50301-05/05-15-2

Zagreb, 11. lipnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

65 12.06.2015 Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorsko dobro u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja obale za prihvat ugljena i sustava rashladne vode, luke posebne namjene - industrijske luke Plomin 65 12.06.2015 Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorsko dobro u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja obale za prihvat ugljena i sustava rashladne vode, luke posebne namjene - industrijske luke Plomin