Pravilnik o naknadama zračnih luka

NN 65/2015 (12.6.2015.), Pravilnik o naknadama zračnih luka

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1251

Na temelju članka 142. točka 8. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O NAKNADAMA ZRAČNIH LUKA

Usklađenost s pravnim aktima Europske unije

Članak 1.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu s Direktivom 2009/12/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o naknadama zračnih luka (SL L 70, 14. 3. 2009.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2009/12/EZ).

Područje primjene

Članak 2.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju načela definiranja naknada koje ubiru zračne luke u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: naknade zračne luke) na kojima je u prethodnoj kalendarskoj godini ostvaren promet od najmanje 5 milijuna putnika.

(2) Ako ni na jednoj zračnoj luci u prethodnoj kalendarskoj godini nije ostvaren promet od najmanje 5 milijuna putnika, ovaj se Pravilnik primjenjuje na zračnu luku s najvećim prometom putnika u prethodnoj kalendarskoj godini.

(3) Ministarstvo nadležno za civilni zračni promet (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija) na svojim internetskim stranicama objavljuju listu zračnih luka u Republici Hrvatskoj na koje se primjenjuje ovaj Pravilnik. Agencija jednom godišnje ažurira listu na temelju podataka Eurostata i dostavlja je Ministarstvu na objavu.

(4) Ovaj se Pravilnik ne odnosi na sljedeće naknade:

a) rutne i terminalne naknade, u skladu sa EU propisima o utvrđivanju zajedničkog sustava obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi,

b) naknade u vezi s pružanjem zemaljskih usluga, koje se naplaćuju na temelju propisa koji uređuje pružanje zemaljskih usluga i

c) naknade za pružanje pomoći putnicima s invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću (PRM), u skladu sa EU propisima o pravima osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću.

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) zračna luka: područje na tlu posebno prilagođeno za slijetanje, uzlijetanje i manevriranje zrakoplova, uključujući i pripadajuće objekte, sredstva i uređaje namijenjene za odvijanje zračnog prometa i pružanje usluga, te objekte, sredstva i uređaje za pomoć u pružanju usluga komercijalnog zračnog prijevoza;

2) upravno tijelo zračne luke: tijelo koje, pored drugih aktivnosti ili ne, ima prema nacionalnim propisima ili ugovorima za cilj rukovođenje i upravljanje infrastrukturom zračne luke, te koordinaciju i nadzor djelatnosti različitih operatera u dotičnoj zračnoj luci;

3) korisnik zračne luke: svaka fizička ili pravna osoba odgovorna za prijevoz putnika, pošte i/ili tereta zrakom do ili od dotične zračne luke;

4) naknada zračne luke: davanje koje se naplaćuje u korist upravnoga tijela zračne luke i koje plaćaju korisnici zračnih luka za korištenje objekata, sredstava, uređaja i usluga, koje isključivo pruža upravno tijelo zračne luke i koji se odnose na slijetanje, uzlijetanje, sustave rasvjete, boravak parkiranog zrakoplova, te skrb o putnicima i teretu;

5) mreža zračnih luka: skupina zračnih luka koju je kao takvu definiralo ministarstvo nadležno za civilni zračni promet i kojom upravlja jedno upravno tijelo zračne luke.

Neovisno nadzorno tijelo

Članak 4.

(1) Agencija kao neovisno nadzorno tijelo nadležna je za provedbu odredaba ovoga Pravilnika. Svoje ovlasti neovisnog nadzornog tijela mora provoditi nepristrano i transparentno.

(2) Agencija odobrava cjenik naknada zračnih luka i njegove izmjene, prije njegovog stupanja na snagu.

(3) Agencija također odobrava poticajne mjere koje čine dio samog cjenika.

(4) U provedbi odredaba ovoga Pravilnika Agencija može povjeriti drugim neovisnim nadzornim tijelima provedbu pojedinih ovlasti koje ima u provedbi ovoga Pravilnika pod uvjetom da se povjerene ovlasti provode u skladu s jednakim standardima. Pri tome Agencija zadržava nadzor i odgovornost nad povjerenim ovlastima

(5) Agencija na svojim internetskim stranicama objavljuje godišnje izviješće o provedbi aktivnosti koje proizlaze iz ovoga Pravilnika.

Načelo nediskriminacije

Članak 5.

(1) Upravno tijelo zračne luke mora formirati naknade zračne luke na način kojim se ne diskriminiraju pojedini korisnici zračne luke, u skladu s pravom Europske unije.

(2) Primjena načela nediskriminacije ne isključuje mogućnost formiranja naknada zračnih luka sukladno zahtjevima javnoga i općeg interesa, uključujući pitanja zaštite okoliša.

(3) Svako formiranje naknada zračne luke sukladno stavku 2. ovoga članka mora se provesti na temelju odgovarajućih, objektivnih i transparentnih kriterija.

Mreža zračnih luka

Članak 6.

Upravno tijelo mreže zračnih luka može definirati jedan zajednički i transparentni sustav obračuna naknada zračnih luka za sve zračne luke u skupini.

Zajednički sustavi obračuna

Članak 7.

(1) Upravna tijela zračnih luka koje opslužuju isti grad ili gradsku aglomeraciju mogu definirati jedan zajednički i transparentan sustav obračuna naknada zračnih luka koji mora udovoljiti zahtjevima transparentnosti iz članka 9. ovoga Pravilnika i EU propisima.

(2) Primjena zajedničkog sustava obračuna naknada zračnih luka iz stavka 1. ovoga članka može započeti nakon što Agencija pisanim putem obavijesti o tome Europsku komisiju.

Konzultacije

Članak 8.

(1) Upravno tijelo zračne luke mora održavati redovite konzultacije s korisnicima zračne luke, ili s predstavnicima ili povjerenstvom korisnika zračne luke u svezi s:

a) primjenom sustava obračuna naknada zračne luke,

b) visinom naknada zračne luke, i prema potrebi

c) kvalitetom pruženih usluga.

(2) Konzultacije iz stavka 1. ovog članka moraju se održavati najmanje jednom godišnje, osim ukoliko tijekom posljednjih konzultacija nije drugačije dogovoreno. U slučaju kada je potpisan višegodišnji sporazum između upravnog tijela i korisnika zračne luke, konzultacije se održavaju sukladno sporazumu. Na zahtjev Agencije, konzultacije se mogu održavati i više puta godišnje, odnosno više puta u odnosu na potpisani sporazum.

(3) O planiranim izmjenama u sustavu obračuna ili visini naknada zračne luke upravno tijelo zračne luke mora prethodno konzultirati korisnike zračne luke. Osim u slučaju iznimnih okolnosti, predložene izmjene u sustavu obračuna ili visini naknada zračne luke te razloge zbog kojih se promjene predlažu, upravno tijelo zračne luke mora dostaviti korisnicima zračne luke najkasnije četiri mjeseca prije stupanja na snagu izmjena. Prije donošenja odluke o izmjenama, upravno tijelo zračne luke mora uzeti u obzir mišljenja korisnika zračne luke.

(4) Upravno tijelo zračne luke dužno je Odluku o izmjenama u sustavu obračuna ili visini naknada zračne luke poslati na odobrenje Agenciji, sukladno članku 4. ovoga Pravilnika.

(5) U slučaju da nije postignut dogovor između upravnog tijela zračne luke i korisnika zračne luke o predloženim izmjenama, upravno tijelo zračne luke mora Agenciji opravdati svoju odluku s obzirom na stajališta korisnika zračnih luka. Agencija može od upravnog tijela zračne luke i korisnika zračne luke tražiti dodatne informacije.

(6) Upravno tijelo mora objaviti odluku ili preporuku najkasnije 60 dana prije njenog stupanja na snagu.

(7) Agencija ima pravo sudjelovati na konzultacijama.

Transparentnost

Članak 9.

(1) Najkasnije sedam dana prije redovnih konzultacija iz članka 8. ovoga Pravilnika, upravno tijelo zračne luke mora svakom korisniku zračne luke, predstavniku korisnika zračne luke ili povjerenstvu korisnika zračne luke dostaviti informacije o svim elementima na temelju kojih je definiran sustav obračuna ili visina svih naknada zračne luke.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati:

a) popis različitih usluga i dostupne infrastrukture za koje su korisniku zračne luke obračunate naknade zračne luke;

b) metodologiju koja se koristi pri određivanju naknada zračne luke;

c) cjelovitu strukturu troškova koji se odnose na angažirana sredstva i objekte, te pružene usluge za koje su obračunate naknade;

d) prihode iz različitih (drugih) naknada i ukupne troškove usluga na koje se odnose prihodi;

e) svako financiranje od strane javne uprave objekata, sredstava i usluga na koje se odnose naknade zračne luke;

f) kratkoročne i srednjoročne prognoze upravnog tijela zračne luke u svezi sa visinom naknada zračne luke, povećanjem prometa i predloženim investicijama;

g) efektivnu iskorištenost infrastrukture i opreme na zračnoj luci u određenom razdoblju; i

h) predviđeni utjecaj svakog značajnijeg ulaganja na kapacitet zračne luke.

(3) Najkasnije 14 dana prije redovnih konzultacija iz članka 8. ovoga Pravilnika, korisnici zračne luke moraju upravnom tijelu zračne luke dostaviti podatke o:

a) kratkoročnoj i srednjoročnoj prognozi prometa svojih putnika i zrakoplova na toj zračnoj luci;

b) kratkoročnoj i srednjoročnoj prognozi sastava flote koja će se koristiti na toj zračnoj luci, kao i planiranoj iskorištenosti flote;

c) njihovim planiranim kratkoročnim i srednjoročnim razvojnim projektima na toj zračnoj luci; te

d) svojim zahtjevima i potrebama na toj zračnoj luci.

(4) Svi podaci iz stavaka 2. i 3. ovoga članka smatraju se poslovnom tajnom zbog čega nije dopuštena njihova dostava trećim pravnim ili fizičkim osobama bez posebnoga pisanog dopuštenja vlasnika tih podataka.

Nova infrastruktura

Članak 10.

Prije konačne odluke o planiranom razvoju nove infrastrukture, upravno tijelo zračne luke se mora konzultirati s korisnicima zračne luke.

Razina kvalitete

Članak 11.

(1) Upravno tijelo zračne luke mora s povjerenstvom korisnika zračne luke, ili njihovim predstavnicima, dogovoriti razinu kvalitete usluga koje pruža zračna luka, te sukladno postignutom dogovoru potpisati sporazum o kvaliteti usluga zračne luke (Service Level Agreement). Ovaj sporazum se može potpisati i tijekom konzultacija iz članka 8. ovoga Pravilnika.

(2) Sporazum o kvaliteti usluga zračne luke mora biti utemeljen na važećem modelu sustava obračuna i visini naknada zračne luke.

Različitost usluga

Članak 12.

(1) U cilju pružanja usluga potpuno prilagođenih pojedinim korisnicima zračne luke, što podrazumijeva i mogućnost izdvajanja dijela ili cijelog putničkog ili robnog terminala za potrebe samo jednog korisnika zračne luke, upravno tijelo zračne luke može ponuditi različite:

a) razine kvalitete usluga, kao i

b) opsege usluga.

(2) Zbog moguće razlike u razini kvalitete i opsegu usluga sukladno stavku 1. ovoga članka, a s obzirom da razlika u kvaliteti pruženih usluga podrazumijeva različite troškove, upravno tijelo zračne luke može odlučiti o različitim visinama naknada zračne luke utemeljenima na razini kvalitete ili opsegu usluga ili na drugim objektivnim i transparentnim razlozima, a da to ne predstavlja kršenje načela nediskriminacije iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(3) Svakom korisniku zračne luke koji želi koristiti posebno prilagođene usluge ili dijelove ili cijeli putnički ili robni terminal samo za svoje potrebe, upravno tijelo zračne luke mora omogućiti pristup tim uslugama i terminalu ili dijelu terminala.

(4) U slučaju kada više korisnika zračne luke želi koristiti posebno prilagođene usluge ili cijeli putnički ili robni terminal ili dijelove terminala samo za svoje potrebe, a što nije moguće zbog ograničenja kapaciteta, upravno tijelo zračne luke o prioritetima odlučuje na temelju odgovarajućih, objektivnih, transparentnih i nediskriminirajućih kriterija.

(5) Odluku o prioritetima i primijenjenim kriterijima iz stavka 4. ovoga članka mora potvrditi Agencija prije njezine primjene.

Dostavljanje informacija

Članak 13.

Ministarstvo nadležno za civilni zračni promet, na zahtjev Europske komisije, dostavlja tražene informacije o primjeni ovoga Pravilnika, radi sastavljanja izvješća Europske komisije o primjeni Direktive 2009/12/EZ.

Stupanje na snagu

Članak 14.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o aerodromskim naknadama (»Narodne novine« broj 38/2013).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/65

Urbroj: 530-06-1-1-15-4

Zagreb, 9. lipnja 2015.

Ministar

pomorstva, prometa i infrastrukture

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

65 12.06.2015 Pravilnik o naknadama zračnih luka