Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnim ispitima inženjera tehnologije prometa i transporta

NN 65/2015 (12.6.2015.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnim ispitima inženjera tehnologije prometa i transporta

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1253

Na temelju članka 19. stavka 2. točke 4. Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta (»Narodne novine« br. 79/2007), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O STRUČNIM ISPITIMA INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

Članak 1.

U Pravilniku o stručnim ispitima inženjera tehnologije prometa i transporta (»Narodne novine«, broj 13/2010), članak 3. stavak 2., mijenja se i glasi:

»Stručni ispit polaže se prema ispitnom programu kojeg donosi Upravni odbor komore uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za promet«.

Članak 2.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Od priloga otiskanih uz Pravilnik o stručnim ispitima inženjera tehnologije prometa i transporta, prilog 1. ne čini njegov sastavni dio«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/84

Urbroj: 530-08-1-15-2

Zagreb, 5. lipnja 2015.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.