Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

NN 65/2015 (12.6.2015.), Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1254

Na temelju članka 88. stavaka 18. i 19., članka 90. stavka 3., članka 91. stavka 5., članka 94. stavka 3., članka 95. stavka 9. i članka 96. stavka 12. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O ZAŠTIĆENIM OZNAKAMA IZVORNOSTI, ZAŠTIĆENIM OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I ZAJAMČENO TRADICIONALNIM SPECIJALITETIMA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju:

– nacionalni postupak zaštite naziva zaštićenom oznakom izvornosti (u daljnjem tekstu: ZOI), zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (u daljnjem tekstu: ZOZP) i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (u daljnjem tekstu: ZTS) poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda, obrasci, rokovi, sadržaj i način vođenja evidencija, te uvjeti za skupine

– postupak prigovora na nacionalnoj razini u postupku registracije naziva ZOI, ZOZP ili ZTS na razini Europske unije

– postupak povlačenja zahtjeva na razini Europske unije

– uvjeti i postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela, sadržaj zahtjeva za ovlašćivanje kontrolnih tijela, obveze i nadzor nad njihovim radom, te postupak potvrđivanja sukladnosti, rokove, sadržaj Potvrde o sukladnosti, uvjete za poništavanje (suženje ili povlačenje) Potvrda o sukladnosti, sadržaj i način vođenja evidencije

– uvjeti za dobivanje, izgled i način korištenja nacionalnog znaka.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom osigurava provedba:

– Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14. 12. 2012.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1151/2012)

– Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 668/2014 od 13. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 179, 19. 6. 2014.), (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 668/2014).

POSTUPAK ZAŠTITE NAZIVA POLJOPRIVREDNOG ILI PREHRAMBENOG PROIZVODA ZAŠTIĆENOM OZNAKOM IZVORNOSTI, ZAŠTIĆENOM OZNAKOM ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA ILI ZAJAMČENO TRADICIONALNOG SPECIJALITETA

Zahtjev za zaštitu naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda zaštićenom oznakom izvornosti ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla

Članak 3.

(1) Postupak zaštite naziva ZOI ili ZOZP poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda započinje podnošenjem zahtjeva za zaštitu naziva ZOI ili ZOZP poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda (u daljnjem tekstu: zahtjev) Ministarstvu poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) od strane skupine (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva).

(2) Podnositelj zahtjeva dostavlja dokumentaciju sukladno članku 88. stavku 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 30/2015), (u daljnjem tekstu: Zakon).

(3) Podnositelj zahtjeva je obvezan, uz dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka, u pisanom obliku i na nekom od elektroničkih medija dostaviti i:

– popunjen Obrazac iz Priloga I. ovoga Pravilnika

– presliku dokaza o registraciji skupine

– izjavu mjerodavnog tijela skupine o usvojenoj odluci o zaštiti naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda ZOI ili ZOZP

– punomoć (ukoliko skupinu zastupa ovlašteni zastupnik ili opunomoćenik, ovjerenu od strane javnog bilježnika)

– Specifikaciju proizvoda sukladno članku 7. Uredbe (EU) br. 1151/2012

– Jedinstveni dokument na Obrascu iz Priloga I. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 668/2014

– popunjen Obrazac iz Priloga II. ovoga Pravilnika

– popunjen Obrazac iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

Zahtjev za zajamčeno tradicionalni specijalitet

Članak 4.

(1) Postupak zaštite za ZTS poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda započinje podnošenjem zahtjeva za ZTS Ministarstvu od strane podnositelja zahtjeva.

(2) Podnositelj zahtjeva za ZTS dostavlja dokumentaciju sukladno članku 88. stavku 1. Zakona.

(3) Podnositelj zahtjeva za ZTS je obvezan, uz dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka, u pisanom obliku i na nekom od elektroničkih medija dostaviti i:

– popunjen Obrazac iz Priloga IV. ovoga Pravilnika

– presliku dokaza o registraciji skupine

– izjavu mjerodavnog tijela skupine o usvojenoj odluci o zaštiti naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda kao ZTS

– punomoć (ukoliko skupinu zastupa ovlašteni zastupnik ili opunomoćenik, ovjerenu od strane javnog bilježnika)

– Specifikaciju proizvoda sukladno članku 19. Uredbe (EU) br. 1151/2012 i priloge kojima se dokazuje da proizvod ima posebna i tradicionalna svojstva na Obrascu iz Priloga II. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 668/2014

– popunjen Obrazac iz Priloga II. ovoga Pravilnika

– popunjen Obrazac iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

Uvjeti za skupine

Članak 5.

(1) Podnositelj zahtjeva u postupku zaštite ZOI, ZOZP ili ZTS na nacionalnoj razini:

– može samo uz odobrenje Ministarstva izmijeniti Specifikaciju proizvoda i/ili Jedinstveni dokument

– u obvezi je sudjelovati u postupku sporazumijevanja na uloženi prigovor

– može podnijeti zahtjev za povlačenje zahtjeva za ZOI, ZOZP ili ZTS.

(2) Podnositelj zahtjeva je u obvezi nastaviti postupak registracije naziva ZOI, ZOZP ili ZTS na razini Europske unije.

(3) Podnositelj zahtjeva u postupku registracije naziva ZOI, ZOZP ili ZTS na razini Europske unije:

– može samo sukladno komentarima Europske komisije izmijeniti i/ili dopuniti Specifikaciju proizvoda i/ili Jedinstveni dokument

– u obvezi je sudjelovati u postupku sporazumijevanja na uloženi prigovor

– može podnijeti zahtjev za povlačenje zahtjeva za registraciju naziva ZOI, ZOZP ili ZTS na razini Europske unije.

(4) Skupina i korisnik oznake koji nije član skupine u obvezi su dostaviti podatke vezano za proizvodnju i/ili stavljanje na tržište proizvoda, izvješće o provedenim promidžbenim i drugim aktivnostima vezano za proizvod čiji je naziv zaštićen na nacionalnoj razini ili registriran na razini Europske unije, na Obrascu iz Priloga V. ovoga Pravilnika, zaključno do 31. 3. tekuće godine za prethodnu godinu.

Sadržaj i način vođenja evidencija

Članak 6.

(1) Ministarstvo vodi evidencije koje objavljuje na svojim mrežnim stranicama za:

– proizvode u postupku zaštite naziva ZOI, ZOZP ili ZTS na nacionalnoj razini

– proizvode čiji je naziv zaštićen kao ZOI, ZOZP ili ZTS na nacionalnoj razini (prijelazna nacionalna zaštita), za koje su zahtjevi za registraciju naziva proizvoda dostavljeni u Europsku komisiju i proizvode čiji naziv je registriran na razini Europske unije.

(2) Sadržaj evidencije iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka je zahtjev za ZOI, ZOZP ili ZTS, Specifikacija proizvoda i prilozi uz Specifikaciju proizvoda.

(3) Sadržaj evidencije iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka je: naziv proizvoda, oznaka, Specifikacija proizvoda, prilozi uz Specifikaciju proizvoda, naziv i adresa podnositelja zahtjeva, naziv i adresa ovlaštenog kontrolnog tijela, Provedbena uredba o upisu naziva u registar ZOI, ZOZP, ZTS Europske komisije.

POSTUPAK PRIGOVORA

Prigovor na nacionalnoj razini

Članak 7.

(1) Prigovor na nacionalnoj razini provodi se sukladno članku 88. Zakona.

(2) Prigovor se podnosi na Obrascu iz Priloga VI. ovoga Pravilnika.

(3) Podnositelj zahtjeva dostavlja Ministarstvu Obavijest o postignutom ili ne postignutom sporazumu na Obrascu iz Priloga VII. ovoga Pravilnika.

Postupak prigovora na nacionalnoj razini u postupku registracije naziva ZOI, ZOZP ili ZTS na razini Europske unije

Članak 8.

(1) Prigovor na nacionalnoj razini iz članka 91. stavka 3. Zakona u postupku registracije naziva ZOI, ZOZP ili ZTS na razini Europske unije, pokreće se u slučaju potrebe većih/značajnijih izmjena Specifikacije proizvoda:

– sukladno komentarima Europske komisije u fazi razmatranja dokumentacije za registraciju naziva proizvoda oznakom ili

– nakon postignutog sporazuma temeljem uloženog prigovora na razini Europske unije.

(2) Podnositelj zahtjeva dužan je Ministarstvu dostaviti u roku od 7 dana od zaprimanja komentara iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka i proslijeđenih od strane Ministarstva, dokumentaciju za pokretanje postupka prigovora:

– izmijenjenu Specifikaciju proizvoda/Jedinstveni dokument

– detaljan opis i razlog za svaku veću/značajniju izmjenu.

(3) U slučaju iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka podnositelj zahtjeva u roku od 7 dana od dana postizanja sporazuma u postupku prigovora dužan je Ministarstvu dostaviti dokumentaciju za pokretanje postupka prigovora:

– izmijenjenu Specifikaciju proizvoda/Jedinstveni dokument

– detaljan opis i razlog za svaku veću/značajniju izmjenu.

(4) Ministarstvo provjerava zaprimljenu dokumentaciju iz stavaka 2. i 3. ovoga članka i objavljuje izmijenjenu Specifikaciju proizvoda na mrežnim stranicama Ministarstva, a u Službenom dijelu Narodnih novina objavljuje Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda čime počinje teći rok za prigovor na nacionalnoj razini.

(5) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka se može odnositi samo na sljedeće izmjene Specifikacije proizvoda:

– za ZOI i ZOZP na naziv proizvoda, opis proizvoda, zemljopisno područje, dokaz podrijetla, metode proizvodnje, poveznicu, označavanje

– za ZTS na naziv proizvoda, opis proizvoda, metode proizvodnje.

(6) Rok za podnošenje prigovora je 15 dana od dana objave Obavijesti iz stavka 4. ovoga članka u kojem svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor samo na dijelove izmjena Specifikacije proizvoda sukladno uvjetima propisanim člancima 10. i 21. Uredbe (EU) br. 1151/2012 na Obrascu iz Priloga VIII. ovoga Pravilnika, uz dostavu cjelovite dokumentacije kojom se potvrđuje pravni interes, obrazlaže prigovor i dokazuje njegova opravdanost.

(7) Podnositelj zahtjeva dostavlja Ministarstvu Obavijest o postignutom ili ne postignutom sporazumu na Obrascu iz Priloga IX. ovoga Pravilnika.

(8) U slučaju da prigovor nije podnesen, Povjerenstvo za provedbu nacionalnog postupka zaštite naziva oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz članka 88. stavka 3. Zakona (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) predlaže prihvaćanje izmjene Specifikacije proizvoda, a ministar poljoprivrede (u daljnjem tekstu: ministar) donosi rješenje o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva ZOI, ZOZP ili ZTS.

(9) U slučaju da je prigovor podnesen u roku i Stručno-operativna radna skupina za provedbu nacionalnog postupka zaštite oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: Stručno – operativna radna skupina) iz članka 88. stavka 3. Zakona utvrdi da je isti sukladan uvjetima propisanim člancima 10. i 21. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Ministarstvo obavještava podnositelja zahtjeva o zaprimljenom prigovoru i dostavlja mu presliku dokumentacije prigovora.

(10) Ministarstvo poziva podnositelja zahtjeva da u roku od 10 dana od dana dostave obavijesti i dokumentacije iz stavka 9. ovoga članka dostavi očitovanje na uloženi prigovor, a nakon čega se pozivaju podnositelj zahtjeva i podnositelj prigovora na postupak postizanja sporazuma. Postupak postizanja sporazuma može trajati najviše 10 dana od dana pozivanja na postizanje sporazuma od strane Ministarstva.

(11) U slučaju da sporazum iz stavka 10. ovoga članka nije postignut, na prijedlog Povjerenstva, ministar odbija ili prihvaća izmijenjenu Specifikaciju proizvoda o čemu donosi rješenje.

(12) U slučaju da je sporazum iz stavka 10. ovoga članka postignut, na prijedlog Povjerenstva, ministar donosi rješenje o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva ZOI, ZOZP ili ZTS.

(13) U slučaju da je prigovor podnesen u roku i nije sukladan uvjetima propisanim člancima 10. i 21. Uredbe (EU) br. 1151/2012 na prijedlog Stručno-operativne radne skupine Povjerenstvo predlaže, a ministar donosi rješenje o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva ZOI, ZOZP ili ZTS.

Članak 9.

U slučaju prigovora na nacionalnoj razini iz članaka 7. ovoga Pravilnika ministar može podnositelju prigovora sukladno članku 15. stavku 4. Uredbe (EU) br. 1151/2012 odobriti korištenje naziva proizvoda koji je predmet zaštite naziva ZOI ili ZOZP u prijelaznom razdoblju, najviše 10 godina ukoliko dokaže korištenje naziva proizvoda na tržištu najmanje 5 godina.

POSTUPAK POVLAČENJA ZAHTJEVA

Povlačenje zahtjeva na razini Europske unije

Članak 10.

(1) Podnositelj zahtjeva u postupku registracije naziva na razini Europske unije povlači zahtjev za ZOI ili ZOZP ili ZTS podnošenjem pisanog zahtjeva Ministarstvu, uz obrazloženje, za povlačenje zahtjeva ZOI ili ZOZP ili ZTS na razini Europske unije.

(2) Ministarstvo zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dostavlja Europskoj komisiji.

(3) Po zaprimanju obavijesti od strane Europske komisije o prihvaćanju povlačenja zahtjeva za ZOI ili ZOZP ili ZTS ministar donosi rješenje kojim se ukida rješenje o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva ZOI, ZOZP ili ZTS.

(4) Donošenjem rješenja iz stavka 3. ovoga članka prestaje prijelazna nacionalna zaštita.

KONTROLNA TIJELA

Uvjeti i postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela

Članak 11.

Kontrolna tijela iz članka 95. Zakona:

– pri obavljanju poslova potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda moraju biti neovisna i nepristrana

– u radnom ili ugovornom odnosu moraju imati osposobljene stručnjake ovisno o razredu proizvoda za koji se potvrđuje sukladnost sa Specifikacijom proizvoda.

Članak 12.

(1) Zahtjev za ovlašćivanje pravna osoba podnosi Ministarstvu na Obrascu iz Priloga X. ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev za ovlašćivanje iz stavka 1. ovoga članka, pravna osoba obvezna je dostaviti:

– dokaz o registraciji djelatnosti (izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda)

– potvrdu o akreditaciji s pripadajućim prilogom, izdanu od strane Hrvatske akreditacijske agencije, koja vrijedi na dan podnošenja zahtijeva

– BON-1 i BON-2/ SOL-2, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva

– presliku godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu

– potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, u izvorniku

– popis djelatnika koji provode postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda sa sljedećom dokumentacijom: životopis, dokaz o osposobljenosti (npr. diploma, uvjerenje, svjedodžba, potvrda o edukacijama)

– popis vanjskih suradnika koji provode postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda sa sljedećom dokumentacijom: životopis, dokaz o osposobljenosti (npr. diploma, uvjerenje, svjedodžba, potvrda o edukacijama) i Izjavu o poslovnoj suradnji sklopljenoj temeljem Ugovora.

(3) Dokumentacija iz stavka 2. ovoga članka mora biti dostavljena na hrvatskom jeziku, a ukoliko se radi o kontrolnom tijelu iz drugih država članica ista se mora dostaviti sukladno članku 95. stavku 4. Zakona.

Obveze ovlaštenih kontrolnih tijela

Članak 13.

Ovlaštena kontrolna tijela imaju sljedeće obveze:

– izraditi Plan kontrole sukladno članku 96. stavku 3. Zakona

– izraditi izmjenu Plana kontrole (ako je potrebno)

– voditi popis korisnika registriranih oznaka, te popis svih subjekata koji sudjeluju u lancu proizvodnje proizvoda, podatke o količinama proizvoda koji su sukladni sa Specifikacijom proizvoda

– voditi evidenciju dokaza o izobrazbi djelatnika/vanjskih suradnika koji provode postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda

– voditi evidencije o izdanim i poništenim (suženim i povučenim) Potvrdama o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda (u daljnjem tekstu: Potvrda o sukladnosti)

– dostavljati Ministarstvu polugodišnja izvješća na Obrascu iz Priloga XI. ovoga Pravilnika do 31. srpnja tekuće godine i 31. siječnja naredne godine

– dostavljati Ministarstvu, na traženje, podatke potrebne za izradu izvješća o provedenim službenim kontrolama sukladno Višegodišnjem nacionalnom planu službenih kontrola (VNPSK)

– dostavljati Ministarstvu informacije o svim nastalim promjenama sukladno članku 12. stavku 2. podstavcima 6. i 7. ovoga Pravilnika.

Postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda

Članak 14.

(1) Postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda provodi ovlašteno kontrolno tijelo na temelju Plana kontrole iz članka 96. stavka 2. Zakona.

(2) Plan kontrole ili izmjena Plana kontrole moraju biti usuglašeni s podnositeljem zahtjeva.

(3) Plan kontrole ili izmijenjeni Plan kontrole odobrava Ministarstvo i objavljuje na svojim mrežnim stranicama informaciju o odobrenom ili izmijenjenom Planu kontrole za svaki pojedini proizvod.

(4) Nakon provedenog postupka kontrole (vrednovanja) u svrhu potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda, ovlašteno kontrolno tijelo sastavlja zapisnik o provedenim aktivnostima kojeg potpisuju predstavnik ovlaštenog kontrolnog tijela i stranka koja je u postupku potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda.

(5) Primjerak zapisnika iz stavka 4. ovoga članka dostavlja se u roku od 7 kalendarskih dana stranci koja je u postupku potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda.

(6) Ako se prilikom provedbe postupka kontrole u svrhu potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda utvrde nesukladnosti, ovlašteno kontrolno tijelo određuje rok za njihovo uklanjanje te provodi kontrolu uklanjanja nesukladnosti.

Sadržaj Potvrde o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda

Članak 15.

(1) Potvrda o sukladnosti sadrži sljedeće podatke:

– naziv ovlaštenog kontrolnog tijela, redni broj Potvrde o sukladnosti, naziv i adresu subjekta u poslovanju s hranom koji je korisnik oznake, oznaku, naziv proizvoda, oblik pakiranja, količinu proizvoda za koju je potvrđena sukladnost, datum izdavanja i rok valjanosti Potvrde o sukladnosti, potpis i pečat odgovorne osobe.

(2) Prilog Potvrde o sukladnosti sadrži podatke o serijama (lotovima), gdje je primjenjivo i količinama proizvoda.

(3) Ovisno o proizvodu Potvrda o sukladnosti, izdaje na određeni vremenski rok, a sukladno Planu kontrole.

Uvjeti za poništavanje (suženje i povlačenje) Potvrde o sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda

Članak 16.

U slučaju kada se tijekom službenih kontrola utvrdi kod gotovog proizvoda odstupanje od zahtjeva iz Specifikacije proizvoda, Plana kontrole ili sadržaja izdane Potvrde o sukladnosti, osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola dužna je o tome obavijestiti ovlašteno kontrolno tijelo, a ono je dužno razmotriti utvrđena odstupanja i pokrenuti postupak suženja u dijelu koji se odnosi na seriju proizvoda kojoj pripada proizvod kod kojeg je utvrđeno odstupanje ili povlačenja u cijelosti Potvrde o sukladnosti.

Sadržaj i način vođenja evidencija

Članak 17.

(1) Ministarstvo vodi evidenciju o izdanim Potvrdama o sukladnosti.

(2) Sadržaj evidencije iz stavka 1. ovoga članka je: naziv i adresa korisnika oznake, naziv proizvoda, oznaka, naziv ovlaštenog kontrolnog tijela, rok valjanosti Potvrde o sukladnosti, redni broj Potvrde o sukladnosti i ažurirana verzija priloga Potvrde o sukladnosti.

Evidencija ovlaštenih kontrolnih tijela

Članak 18.

(1) Ministarstvo vodi evidenciju ovlaštenih kontrolnih tijela koju objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(2) Sadržaj evidencije iz stavka 1. ovoga članka je: naziv i adresa ovlaštenog kontrolnog tijela, te klasifikacijska oznaka rješenja o ovlašćivanju.

Nadzor nad radom ovlaštenih kontrolnih tijela

Članak 19.

(1) Nadzor nad radom ovlaštenog kontrolnog tijela provodi Ministarstvo.

(2) Nadzor iz stavka 1. ovog članka provodi se prema Planu nadzora jednom godišnje, po potrebi i više puta.

(3) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka provode osobe ovlaštene od strane ministra.

UVJETI ZA DOBIVANJE, IZGLED I NAČIN KORIŠTENJA NACIONALNOG ZNAKA

Članak 20.

(1) Nacionalni znak ZOI, ZOZP ili ZTS poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: znak) je znak vizualnog identiteta poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda čiji je naziv zaštićen ZOI, ZOZP ili ZTS na nacionalnoj razini.

(2) Znakom se dobrovoljno označava poljoprivredni ili prehrambeni proizvod čiji je naziv zaštićen prijelaznom nacionalnom zaštitom i za koji je izdana Potvrda o sukladnosti.

(3) Označavanje proizvoda znakom obavlja korisnik oznake.

(4) Troškove tiskanja znaka snosi korisnik oznake.

Članak 21.

(1) Znak je dozvoljeno stavljati na proizvod nakon što Ministarstvo dostavi Europskoj komisiji dokumentaciju potrebnu za postupak registracije naziva ZOI ili ZOZP ili ZTS na razini Europske unije uz uvjet da je potvrđena sukladnost sa Specifikacijom proizvoda od strane ovlaštenog kontrolnog tijela.

(2) Znak se stavlja na proizvod samostalno u istom vidnom polju uz zaštićen naziv proizvoda, na način da je vidljiv, čitljiv i neizbrisiv.

Članak 22.

(1) Izgled znaka opisan je u Prilogu XII. ovoga Pravilnika.

(2) Detaljan grafički prikaz reprodukcije znaka tiskan je u Knjizi grafičkih standarda I. koja je objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva.

Članak 23.

(1) Nakon što se naziv ZOI ili ZOZP ili ZTS registrira na razini Europske unije, znak se i dalje može koristi za označavanje proizvoda, ali bez navođenja tekstualnog dijela »Prijelazna nacionalna zaštita temeljem Uredbe (EU) br. 1151/2012«.

(2) Izgled znaka iz stavka 1. ovoga članka opisan je u Prilogu XIII. ovoga Pravilnika.

(3) Detaljan grafički prikaz reprodukcije znaka tiskan je u Knjizi grafičkih standarda II. koja je objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva.

Članak 24.

(1) Korisnik oznake dužan je pisanim putem dostavljati Ministarstvu izvješća o broju korištenih nacionalnih znakova svakih šest mjeseci na propisanom Obrascu iz Priloga XIV. ovoga Pravilnika.

(2) Izvješća iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se i češće na zahtjev Ministarstva.

Članak 25.

Prilozi od I. do XIV. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 26.

Svi postupci za zaštitu i registraciju naziva ZOI, ZOZP ili ZTS koji su pokrenuti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se sukladno odredbama Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 102/2012), Pravilnika o oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 105/2012) i Pravilnika o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 86/2013).

Članak 27.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 86/2013) i Pravilnik o nacionalnom znaku zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 69/2014).

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/18

Urbroj: 525-09/1374-15-35

Zagreb, 8. lipnja 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina,
v. r.

PRILOG I. PRILOG XIV.


65 12.06.2015 Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 65 12.06.2015 Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 65 12.06.2015 Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 65 12.06.2015 Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda