Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/14-01/031, urbroj: 580-10/63-2015-037 od 14. svibnja 2015.

NN 65/2015 (12.6.2015.), Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/14-01/031, urbroj: 580-10/63-2015-037 od 14. svibnja 2015.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

1256

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 30. točke 2., članka 31., članka 49. stavka 1. i 2. i članka 58. stavka 1. točke 9., u svezi s člankom 13. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, brojevi 79/09 i 80/13), u upravnom postupku utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv poduzetnika Gemicro d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Nova cesta 83, zastupanog po opunomoćenici […], po službenoj dužnosti, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u sastavu: Mladen Cerovac, mag. iur., predsjednika Vijeća, Vesna Patrlj, dipl. iur. zamjenica predsjednika Vijeća, Denis Matić, dipl. iur., mr. sc. Ljiljana Pavlic, dipl. oec. i mr. sc. Tatjana Peroković, dipl. oec., članovi Vijeća, sa sjednice 20/2015, održane 14. svibnja 2015., donosi

RJEŠENJE

I. Prihvaćaju se mjere, uvjeti i rokovi koje je predložio poduzetnik Gemicro d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Nova cesta 83, u obliku brisanja odredbi iz ugovora koje taj poduzetnik ima zaključene s leasing društvima navedenim u Privitku broj 1. koji čini sastavni dio ovog rješenja, a u kojima je u bitnome uređeno da su ugovorne strane suglasne da za vrijeme trajanja ugovora, kao i dvije godine po prestanku njegove valjanosti neće zaposliti ili na neki drugi način angažirati kadrove koji su bilo kada za to vrijeme bili zaposleni kod druge ugovorne strane, te u obliku suzdržavanja od ugovaranja takvih odredbi u budućim ugovorima koje će Gemicro eventualno sklapati s leasing društvima.

Rok izvršenja: 15 (petnaest) dana od dana dostave ovoga rješenja.

II. Predložene mjere, uvjeti i rokovi iz točke I. izreke ovoga rješenja ocjenjuju se dostatnima za otklanjanje negativnih učinaka i ponovnu uspostavu tržišnog natjecanja na tržištu pružanja specijaliziranih informatičkih usluga leasing društvima, koje uključuju implementaciju i održavanje specijaliziranih poslovnih aplikacija potrebnih za rad leasing društava na teritoriju Republike Hrvatske.

III. Nalaže se poduzetniku Gemicro d.o.o. da Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dostavi dokaze da je postupao sukladno navedenom u točki I. izreke ovog rješenja.

Rok izvršenja: 8 (osam) dana od isteka roka iz točke I. izreke ovoga rješenja.

IV. Predložene mjere, uvjeti i rokovi iz točke I. izreke ovoga rješenja ovim rješenjem postaju obvezni za poduzetnika Gemicro d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Nova cesta 83.

V. Utvrđuje se da, nakon izvršenja mjera iz točke I. i III. izreke ovog rješenja, nema uvjeta za daljnje vođenje postupka protiv poduzetnika Gemicro d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Nova cesta 83.

VI. U slučaju da Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja utvrdi kako se poduzetnik Gemicro d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Nova cesta 83, ne pridržava utvrđenih mjera, uvjeta i rokova iz točke I., odnosno naloga iz točke III. izreke ovoga rješenja, takvo postupanje smatrat će se povredom Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, što će se utvrditi posebnim rješenjem kojim će se izreći i upravno-kaznena mjera.

VII. Poduzetnik Gemicro d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Nova cesta 83, obveznik je plaćanja upravne pristojbe u iznosu od 35.000,00 kuna. Upravna pristojba uplaćuje se u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Rok izvršenja: bez odgode, a najkasnije 8 (osam) dana od dana dostave ovoga rješenja.

VIII. Ovo će rješenje biti objavljeno u »Narodnim novinama« i na internetskoj stranici Agencije.

Obrazloženje

1. Inicijativa za pokretanje postupka

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 30. lipnja 2014. u predmetu klase: 034-08/2014-01/227 podnesak poduzetnika Modulus informacijske tehnologije d.o.o., sa sjedištem u Sesvetama, Trg Antuna Mihanovića 3, zastupanog po opunomoćenicima […] (dalje: Modulus), vezano uz postupanje poduzetnika Gemicro d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Nova cesta 83, zastupanog po opunomoćenici […](dalje: Gemicro). Navedeni podnesak Agencija je smatrala inicijativom za pokretanje postupka u smislu članka 37. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, brojevi: 79/09 i 80/13; dalje: ZZTN).

U predmetnom je podnesku Modulus u bitnome naveo da se bavi pružanjem informatičkih usluga i razvojem softvera, posebno za leasing društva. U sklopu svojih aktivnosti, Modulus je kroz kontakte s klijentima i potencijalnim klijentima došao do informacija kako Gemicro prilikom sklapanja ugovora s korisnicima usluga uvjetuje sklapanje ugovora i pružanje usluga zabranom angažiranja njegovih bivših djelatnika koji su sada zaposleni u drugim poslovnim subjektima koji su u tržišnoj utakmici s Gemicrom.

Nadalje, Modulus navodi kako je g. […], koji je danas suvlasnik Modulusa, bio u radnom odnosu s Gemicrom te je bio vezan zabranom tržišne utakmice s njime sukladno Zakonu o radu. Početkom 2014. godine, po isteku takve zabrane, uspostavio je kontakte s nekoliko leasing društava, pri čemu je usmenim putem obaviješten kako ne postoji mogućnost poslovne suradnje zbog ugovorne zabrane koju je prilikom sklapanja ugovora nametnuo Gemicro. Prema usmenim informacijama kojima raspolaže Modulus, Gemicro je takvu ugovornu zabranu ugradio u ugovore s više leasing društava.

2. Stranka u postupku

2.1. Gemicro d.o.o.

Poduzetnik Gemicro d.o.o. za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Nova cesta 83, upisan je pod matičnim brojem: 080274035 u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Predmet poslovanja poduzetnika Gemicro d.o.o. jest pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardwareu), savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softwarea), izrada i upravljanje bazama podataka, održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva te računalnih sustava, ostale djelatnosti povezane s računalima (kupnja i prodaja robe, zastupanje stranih tvrtki) te iznajmljivanje vlastitih nekretnina i iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava.

3. Prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu

Kako bi utvrdila ima li u konkretnom slučaju dostatno indicija za pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja u smislu članka 38. stavaka 1. i 3. i članka 39. ZZTN-a, Agencija je, sukladno ovlaštenju iz članka 32. stavka 1. točke a) ZZTN-a, u predmetu klase: 034-08/14-01/227 provela prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu te je zatražila očitovanja i dokumentaciju od leasing društava i poduzetnika Gemicro te dodatno očitovanje od poduzetnika Modulus.

Vezano uz navode iz podneska Modulusa, od leasing društava zatražena je dostava ugovora zaključenih s Gemicrom. Zatraženu dokumentaciju leasing društva dostavila su Agenciji u predmetu klase: 034-08/2014-01/227 podnescima zaprimljenim u razdoblju od 7. kolovoza 2014. do 27. studenoga 2014. Osim toga, zatražena su i dodatna očitovanja i dokumentacija koju su leasing društva dostavila u razdoblju od 22. listopada 2014. do 27. studenog 2014.

Iz ugovora koje su dostavila leasing društva proizlazi da Ugovori o održavanju programske opreme, Ugovori o održavanju programskog paketa i jedan Ugovor o poslovnoj suradnji koje pojedina leasing društva sklapaju s Gemicrom sadrže gotovo identičnu odredbu prema kojoj su ugovorne strane suglasne da za vrijeme trajanja ugovora, kao i dvije godine po prestanku njegove valjanosti, neće zaposliti ili na neki drugi način angažirati kadrove koji su bilo kada za to vrijeme bili zaposleni kod druge ugovorne strane. Na strani Naručitelja ta odredba vrijedi za zaposlene kod Izvođača kao i za zaposlene kod Vlasnika licence. To vrijedi kako za neposredno tako i za posredno obavljanje poslova.

Navedena odredba gotovo identičnog sadržaja sadržana je u Ugovorima o održavanju programske opreme zaključenim između poduzetnika Gemicro i poduzetnika […],[…],[…],[…],[…],[…](sada: […]),[…] i […],[…] (sada: […]),[…],[…] i […].

Osim toga, odredba sličnog sadržaja sadržana je i u Ugovoru o poslovnoj suradnji koji je dostavio poduzetnik […], zatim u Ugovorima o održavanju programskog paketa koje je Gemicro zaključio s poduzetnicima […] i […].

3.1. Očitovanje Gemicra

Gemicro je u svom očitovanju zaprimljenom u Agenciji 22. listopada 2014. u bitnome naveo kako je predmetna odredba recipročna i odnosi se na obje ugovorne strane. Konkretno, takva zabrana odnosi se samo na one poslove i one djelatnike koji su radili na samom održavanju informacijskog sustava za praćenje leasinga […] (i svih njegovih komponenti), kao i na ispravljanju funkcionalnosti tog informacijskog sustava jer bi time došlo do narušavanja intelektualnih prava vlasnika licence. Gemicro navodi kako bi osporavao zapošljavanje njegovog zaposlenika u slučaju kada bi naručitelj zaposlio njegovog bivšeg zaposlenika za izvođenje poslova koje je, prema Ugovoru o održavanju, naručitelju dužan nuditi Gemicro. Sporno bi prema navodu Gemicra bilo i to kada bi bivši zaposlenik Gemicra, kao zaposlenik leasing društva, za potrebe tog leasing društva razvijao programske module, koji bi po funkciji zamijenili funkcionalnosti koje su ugrađene u informacijski sustav za praćenje leasinga […] jer to ne bi mogao raditi bez da narušava prava intelektualnog vlasništva vlasnika licence.

Također je naveo kako bi bilo sporno, odnosno osporavao bi i rad bivšeg zaposlenika na specifičnim projektima povezanim sa znanjima i specifičnim informacijama koje je stekao prilikom rada u Gemicru na projektima kod ostalih leasing društava (način izvještavanja vlasnicima, način stvaranja rezervacija, načini marketinških pristupa, specifičnosti kod kalkulacija financiranja i sl.), a koje se smatraju poslovnom tajnom između Gemicra i pojedinog leasing društva jer zaposlenik ne bi mogao raditi bez kršenja odredbe obveze čuvanja poslovne tajne, koja slijedi iz Ugovora o radu između djelatnika i Gemicra. Gemicro navodi kako bi u takvom slučaju odgovarao i za štetu koja bi se takvom radnjom (otkrivanjem poslovne tajne) napravila pojedinom leasing društvu.

Gemicro nadalje navodi kako, primjerice, ne bi osporavao zapošljavanje njegovog bivšeg zaposlenika u slučaju kada bi ga suprotna strana zaposlila za poslove koji se ne tiču spomenutih aktivnosti ili programiranja funkcionalnosti koje nisu sastavni dio informacijskog sustava […] ili koje ne zamjenjuju funkcionalnosti ugrađene u informacijski sustav […].

S druge strane, Gemicrov klijent, odnosno leasing društvo, osporavao bi slučaj kada bi Gemicro želio zaposliti njihovog stručnjaka, djelatnika leasing društva, za savjetovanje trećim leasing društvima jer bi to nanosilo neposrednu štetu leasing društvu.

Ovom odredbom, smatra Gemicro, obje su se ugovorne strane obvezale da će po pitanju preuzimanja kadrova poštivati partnerski odnos i po tom pitanju neće štetiti drugoj ugovornoj strani.

Gemicro svim svojim klijentima s kojima je sklopio ugovor o održavanju (a što se odnosi na cijelu regiju) garantira da je spomenuta odredba sastavni dio ugovora o održavanju sa svim klijentima, a što klijentima Gemicra, odnosno leasing društvima, značajno smanjuje vjerojatnost da bi neko od leasing društava zapošljavanjem više djelatnika Gemicra ugrozilo poslovanje Gemicra i na taj način onemogućilo Gemicru da neometano nudi podršku i održavanje ostalim leasing društvima, čime bi se moglo poremetiti tržišno natjecanje.

Također je napomenuo da se takva zabrana ne odnosi na pružanje usluga (obavljanje poslova) koje nisu povezane s uslugama dogovorenim ugovorom o održavanju informacijskog sustava […].

Nadalje, Gemicro je u svom očitovanju naveo kako održavanje informacijskog sustava za leasing […] zahtijeva vrlo specifična znanja za koja se zaposlenik u Gemicru obučava 3 do 5 godina. Budući da Gemicro ima samo […] zaposlenih s kojima pokriva 12 od 23 registriranih leasing društava u Republici Hrvatskoj (52,14%), čija aktiva predstavlja 51,30% ukupne aktive registriranih leasing društava u 6. mjesecu 2014. (izvor HANFA) i budući da […] prihoda Gemicra predstavljaju […] leasing društva, koja su velike financijske institucije, ta bi leasing društva mogla s vrlo malim financijskih ulogom angažirati više djelatnika Gemicra i takvom radnjom znatno poremetiti tržište i otežati Gemicru daljnje izvođenje održavanja ostalim njegovim klijentima. Sličan slučaj dogodio se krajem 1999. godine kada je koncern Daimler (tadašnji Debis leasing) zaposlio 30% zaposlenih kod vlasnika licence Globus Marine International d.o.o. u Ljubljani i 50% zaposlenih u Gemicru, što je za neko vrijeme blokiralo normalan razvoj i održavanje na području Slovenije i Hrvatske. Tako je nastala spomenuta odredba u sadašnjem obliku, uz uvjet da se ista odredba primjenjuje kod svih klijenata vlasnika licence, kao i kod Gemicra.

Budući da obuka kvalitetnog radnika sa specifičnim znanjima o informatičkom sustavu […] traje dugo, nije jednostavno brzo ga zamijeniti kvalitetnim kadrom s obzirom na specifičnosti leasing poslovanja i relativno mali broj zaposlenih u leasing industriji, dok bi se leasing društvu takvo preuzimanje već obučenih radnika brzo isplatilo.

Kako je predmetna odredba potpisana sa svim leasing društvima, na određeni je način uspostavljena ravnoteža na tržištu jer je pozitivan učinak predmetne odredbe veći od negativnog učinka koji bi se dogodio u slučaju da nema tog članka i da jedno leasing društvo preuzme dio kadra i dovede u pitanje održavanje kod svih ostalih leasing društava.

Predmetna odredba uvrštena je zajednički i dogovorno s leasing društvima koja su imala potpisane ugovore 1999. godine, nakon incidenta s Debis leasingom, kada su Gemicro i ostala leasing društva ostali bez kvalitetnog održavanja u određenom razdoblju do hitnog zapošljavanja novih ljudi.

Budući da je uobičajeno da uvođenje informacijskog sustava za praćenje leasinga, zajedno s migracijom podataka, traje od 6 mjeseci do jedne godine, takav bi incident mogao dovesti u pitanje i samo poslovanje leasing društava. Tako da su leasing društva, svjesna velikog operativnog rizika, od Gemicra i vlasnika licence tražila određenu zaštitu od takvih slučajeva. Predmetna je odredba rezultat takvog zahtjeva, a koja ima svrhu samo ako se primjenjuje kod svih klijenata. Stoga se takva odredba nalazi u svim ugovorima o održavanju kod klijenata koji koriste […] na području regije. Od takve odluke imaju koristi i sva leasing društva jer sva imaju potpisanu istu odredbu kako bi se i njima smanjio operativni rizik u vezi s kvalitetnim i konstantnim održavanjem, a Gemicro ima sigurnost u smislu preuzimanja radnika.

Gemicro smatra da je predmetna odredba u skladu sa ZZTN-om te se u smislu članka 8. ZZTN-a ne radi o ugovoru niti njegovoj odredbi čiji bi cilj ili posljedica bilo narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu, odnosno ta je odredba u skladu sa Smjernicama Europske komisije o vertikalnim ograničenjima od 10. svibnja 2010. S tim u vezi Gemicro ističe da se u Smjernicama navodi da davatelj posebnog znanja i iskustva može tražiti da se ono ne koristi u korist ili od strane njegovih konkurenata ako know-how nije bio jednostavno dostupan kupcu i značajno je i prijeko potreban za provedbu sporazuma. Sukladno Smjernicama, ova odredba u ugovorima o održavanju nužna je za provođenje glavne svrhe ugovora i proporcionalna je samoj transakciji jer bi bez te odredbe bilo nemoguće provesti glavnu svrhu ugovora u slučaju preuzimanja djelatnika Gemicra od strane jednog ili više leasing društava. Također, u smislu Smjernica Gemicro ističe i pozitivan učinak te odredbe na konkretno leasing tržište koji je svakako veći od negativnog učinka, a koji bi se potencijalno dogodio u slučaju da ove odredbe u ugovorima nema i da jedno leasing društvo preuzme dio djelatnika Gemicra s posebnim znanjem i iskustvom te time dovede u pitanje održavanje sustava kod svih ostalih leasing društava.

Budući da predmetna odredba regulira pitanje zapošljavanja djelatnika jedne i druge ugovorne strane, Gemicro smatra da se u konkretnom slučaju radi o domeni radnog prava i odnosa poslodavca i radnika te da se na taj odnos ne primjenjuje ZZTN.

Gemicro ima isključivo pravo distribucije […] na teritoriju Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine te je uobičajeno da licencu i program održava poduzetnik koji je prodao program.

Prema podacima HANFE, u Hrvatskoj je registrirano 23 leasing društva od kojih s Gemicrom surađuje njih 12, što čini 52,14% leasing tržišta, a čija aktiva predstavlja 51,30% ukupne aktive registriranih leasing društava u 6. mjesecu 2014.

3.2. Očitovanje podnositelja inicijative

Agencija je od poduzetnika Modulus zatražila dodatno očitovanje. U podnesku zaprimljenom 23. listopada 2014. taj je poduzetnik u bitnome naveo kako se de facto nalazi u stanju mirovanja zbog nemogućnosti slobodnog nastupanja na tržištu leasing društava koje je bilo primarno ciljano tržište.

Na upit o tome je li Modulus u izravnom konkurentskom odnosu s Gemicrom, odnosno u kakvom su odnosu usluge koje je Modulus namjeravao ponuditi leasing društvima u usporedbi s uslugama koje pruža Gemicro, Modulus je naveo kako se programi i usluge koje trenutno nudi obrt KK Consulting, a koji bi trebali biti integrirani u Modulus te nadopunjeni novim uslugama, mogu jednostavno opisati kao »dodatni«, budući da popunjavaju potrebe u leasing društvima sa specijaliziranim programima kojih nema u ponudi na tržištu te uslugama koje drugi poduzetnici ne nude.

Jedino potencijalno preklapanje u ponudi jest program […] koji je nastao kao posljedica novih načina izvještavanja koje je HANFA propisala početkom 2011. godine. Razlika je u tome što je […] razvijen tako da se koristi kao samostalni program, a sličan proizvod Gemicra jest integrirani modul u njihovom sustavu za vođenje poslovanja leasing društava i ne može se koristiti odvojeno. Program […] koristi se u raznim leasing društvima, neovisno o tome koji centralni sustav koriste.

Posebno upitan od strane Agencije o tome s kojim je leasing društvima uspostavio kontakte te tko je u ime navedenih leasing društava usmenim putem obavijestio Modulus o nemogućnosti uspostavljanja poslovne suradnje, Modulus je naveo kako su 2011. nakon osnutka poduzetnika Modulus ostvareni kontakti s […]. Tada se razgovaralo o automatizaciji izvještaja te prebacivanju postojećih proizvoda i usluga iz obrta KK Consulting u novoosnovanog poduzetnika Modulus. Prema navodima Modulusa, potvrđen je interes za uslugama vezanim uz automatizaciju izvještavanja, ali suradnja nije bila moguća zbog spornih stavaka u ugovoru koje to leasing društvo ima s Gemicrom, te je napomenuto da će dosadašnja suradnja morati biti prekinuta zbog toga što bi postojeće usluge i proizvodi bili prebačeni iz obrta KK Consulting u Modulus.

Modulus navodi da je sličan odgovor dobio i od poduzetnika […].

Zaključno, Modulus je naveo da leasing društva koja su korisnici Gemicra čine više od 50% leasing društava u Hrvatskoj, a po tržišnom udjelu i više od toga.

4. Mjerodavno tržište

Sukladno odredbi članka 7. ZZTN-a, mjerodavno tržište određuje se kao tržište određene robe i/ili usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti poduzetnika na određenom zemljopisnom području.

Mjerodavno se tržište, sukladno odredbi članka 4. Uredbe o načinu i kriterijima utvrđivanja mjerodavnog tržišta (»Narodne novine«, broj 9/11; dalje: Uredba o mjerodavnom tržištu), utvrđuje na način da se utvrdi njegova proizvodna dimenzija (mjerodavno tržište u proizvodnom smislu) i zemljopisna dimenzija (mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu).

Sukladno članku 5. Uredbe o mjerodavnom tržištu, mjerodavno tržište u proizvodnom smislu obuhvaća sve proizvode za koje potrošači smatraju da su međusobno zamjenjivi s obzirom na njihove bitne značajke, cijenu ili način uporabe, odnosno navike potrošača.

Prema članku 6. Uredbe o mjerodavnom tržištu, mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu obuhvaća zemljopisno područje na kojem poduzetnici sudjeluju u ponudi ili nabavi proizvoda.

Sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe o mjerodavnom tržištu, svrha utvrđivanja mjerodavnog tržišta određivanje je robe i/ili usluga s kojima se poduzetnici tržišno natječu te zemljopisnog područja na kojem se natječu.

Pri utvrđivanju mjerodavnog tržišta, prema članku 8. stavku 1. Uredbe o mjerodavnom tržištu, polazi se od kriterija zamjenjivosti potražnje za određenim proizvodom, odnosno o zamjenjivosti ponude za određenim proizvodom, a po potrebi i od kriterija postojanja potencijalnih konkurenata, odnosno zapreka pristupa tržištu. Sukladno stavku 2. istog članka, primjenjujući prethodno navedene kriterije mjerodavno tržište određuje se s ciljem utvrđivanja i razlikovanja segmenata tržišta određenih proizvoda na kojem se poduzetnici međusobno natječu.

Članak 9. stavak 1. Uredbe o mjerodavnom tržištu određuje kako pojam zamjenjivosti potražnje za određenim proizvodom razumijeva utvrđivanje vrsta ili asortimana proizvoda koje potrošači smatraju međusobno zamjenjivima ili supstitutima.

U konkretnom slučaju, korisnici su Gemicrovih usluga leasing društva koja djeluju na teritoriju Republike Hrvatske.

Iz očitovanja pojedinih leasing društava prikupljenih tijekom prethodnog ispitivanja stanja na tržištu proizlazi da je zamjenjivost njihove potražnje za proizvodom odnosno uslugom koju nudi Gemicro gotovo zanemariva, odnosno da pravi supstitut na tržištu ne postoji.

Nadalje, Modulus se, u podnesku zaprimljenom u Agenciji 23. listopada 2014., na upit Agencije o tome je li u izravnom konkurentskom odnosu s Gemicrom, odnosno u kakvom su odnosu usluge koje je namjeravao ponuditi leasing društvima u usporedbi s uslugama koje pruža Gemicro, očitovao kako je bit ponude Gemicra program za vođenje poslovanja leasing društava u koji je uloženo blizu 20 godina razvoja te kako Modulus nema resurse niti namjeru razvijati ništa slično, već se namjerava bazirati na proizvodima i uslugama koje bi popunjavale praznine u ponudi na tržištu te specijaliziranim rješenjima prema potrebama i zahtjevima korisnika.

Slijedom navedenog, uzevši u obzir sva očitovanja i dokumentaciju prikupljenu tijekom prethodnog istraživanja stanja na mjerodavnom tržištu te preliminarnu analizu zamjenjivosti potražnje i ponude za predmetnim proizvodom odnosno uslugom koju nudi Gemicro, preliminarno je zaključeno kako postoje snažne indicije da je mjerodavno tržište u konkretnom slučaju moguće definirati kao pružanje specijaliziranih informatičkih usluga leasing društvima, koje uključuju implementaciju i održavanje specijaliziranih poslovnih aplikacija potrebnih za rad leasing društava.

Kao mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu Agencija je preliminarno utvrdila teritorij Republike Hrvatske, budući da Gemicro nudi svoj proizvod odnosno uslugu na čitavom teritoriju Republike Hrvatske.

5. Vladajući položaj Gemicra

Gemicro je u podnesku zaprimljenom u Agenciji 22. listopada 2014. kao konkurente na mjerodavnom tržištu naveo poduzetnike […] (pružatelj usluga održavanja kod […], […] i […]), […] (pružatelj usluga održavanja kod […]), […] (pružatelj usluga održavanja kod […]), […](pružatelj usluga održavanja kod […]), […] (francusko rješenje), […] (slovensko rješenje) i […] (pružatelj usluga održavanja kod […]).

Svi navedeni konkurenti uglavnom pružaju leasing programska rješenja jednom leasing društvu, dok Gemicrove usluge konzumira više od polovice leasing društava u Republici Hrvatskoj, odnosno njih 12 od ukupno 23, čija aktiva predstavlja oko 51% ukupne aktive registriranih društava u lipnju 2014. Iznimka je poduzetnik […] čije usluge održavanja koriste tri leasing društva – […], […] i […].

Predmetni preliminarni indikator o broju i veličini korisnika Gemicrovih usluga u odnosu na korisnike usluga Gemicrovih konkurenata predstavlja aproksimaciju tržišne snage Gemicra te iz njega proizlazi da Gemicro drži otprilike oko polovice tržišta u usporedbi s ostalim gore navedenim konkurentima.

Međutim, pored tržišnog udjela Gemicra, koji je samo donekle indikativan za određivanje njegove tržišne snage, u konkretnom su predmetu ključna očitovanja leasing društava, od kojih pojedina navode kako supstitut Gemicrovoj usluzi na tržištu praktički ne postoji.

Primjerice, jedan je poduzetnik naglasio da je u cjelokupnom razdoblju suradnje s Gemicrom, Gemicro bio jedini poduzetnik koji se specijalizirano bavi poslovnim aplikacijama za leasing društva te je bilo neophodno s njime surađivati. Također je naveo kako niti danas situacija nije bitno drugačija, odnosno Gemicro na tržištu poslovnih aplikacija za leasing društva ima možda jednog konkurenta s vrlo malim udjelom.

Osim toga, očitovanja pojedinih Gemicrovih klijenata i Modulusa ukazuju na zaključak da je razvoj takvog specijaliziranog softvera dugotrajan i složen projekt, koji pored razvijanja samog softvera na strani ponuditelja te usluge, obuhvaća i obučavanje osoblja na strani klijenata za rad s tim programom. U tom smislu, razumno je zaključiti kako vremensko razdoblje i značajni dodatni troškovi povezani s migracijom cjelokupnog sustava s jednog pružatelja usluga na drugog predstavljaju činjeničnu zapreku pristupa drugih poduzetnika na tržište.

Slijedom navedenog, na temelju očitovanja i podataka prikupljenih tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu u konkretnom slučaju preliminarno je zaključeno kako postoje indicije da se Gemicro nalazi u vladajućem položaju na tržištu pružanja specijaliziranih informatičkih usluga leasing društvima, koje uključuju implementaciju i održavanje specijaliziranih poslovnih aplikacija potrebnih za rad leasing društava, na teritoriju Republike Hrvatske, odnosno da nema značajnih konkurenata na tom tržištu i/ili ima značajnu tržišnu snagu na tom tržištu u odnosu na stvarne ili moguće konkurente.

6. Ugovorne odredbe o zabrani zapošljavanja Gemicrovih kadrova

Iz ugovora koje su dostavila leasing društva tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu proizlazi da Ugovori o održavanju programske opreme, Ugovori o održavanju programskog paketa i jedan Ugovor o poslovnoj suradnji koje pojedina leasing društva sklapaju s Gemicrom sadrže gotovo identičnu odredbu prema kojoj su ugovorne strane suglasne da za vrijeme trajanja ugovora, kao i dvije godine po prestanku njegove valjanosti, neće zaposliti ili na neki drugi način angažirati kadrove koji su bilo kada za to vrijeme bili zaposleni kod druge ugovorne strane. Na strani Naručitelja ta odredba vrijedi za zaposlene kod Izvođača kao i za zaposlene kod Vlasnika licence. To vrijedi kako za neposredno tako i za posredno obavljanje poslova.

Prema navodima Gemicra, u slučaju odlaska radnika, neposredni bi poslovi bili direktno angažiranje bivšeg djelatnika kao zaposlenika ili putem ugovora o djelu, dok bi posredni poslovi bili kada bi jedna ugovorna strana za obavljanje spornih usluga angažirala bivšeg djelatnika druge ugovorne strane kao predstavnika ili djelatnika treće pravne osobe.

Gemicro je u svom očitovanju naveo da je predmetna odredba stavljena u ugovore na inicijativu obje ugovorne strane, dok su gotovo sva leasing društva navela kako je ta odredba stavljena u ugovore na inicijativu Gemicra.

U odnosu na predmetnu odredbu iz ugovora koje Gemicro sklapa s leasing društvima zaključeno je kako se njome sprječava svakog poduzetnika koji zapošljava bivše Gemicrove kadrove ne samo da konkurira Gemicru u poslovanju s leasing društvima, već zbog neodređenosti te odredbe i da uspostavi bilo kakvu poslovnu suradnju s njima, koja ne mora nužno biti konkurentna proizvodu/usluzi koju Gemicro već pruža leasing društvima.

Navedenu odredbu Gemicro je nastojao opravdati zaštitom povrede svog prava intelektualnog vlasništva, smatrajući da bi, u slučaju kada bi dozvolio leasing društvima poslovanje s tvrtkama koje zapošljavaju bivše Gemicrove djelatnike koji su radili na samom održavanju informacijskog sustava za praćenje leasinga […] i svih njegovih komponenti, kao i na ispravljanju funkcionalnosti samog informacijskog sustava […], time došlo do povrede njegovog prava intelektualnog vlasništva.

Međutim, Agencija smatra kako se zaštita prava intelektualnog vlasništva može ostvariti odgovarajućim reguliranjem odnosa između Gemicra kao poslodavca i njegovih zaposlenika, dok svaki pokušaj prebacivanja takve zaštite na razinu poduzetnika koji već zapošljavaju ili kane zaposliti bivše ili sadašnje djelatnike Gemicra može predstavljati neopravdano visok teret za takve poduzetnike i može im bitno otežati ulazak i poslovanje na predmetnom tržištu.

Primjera radi, hipotetski gledano, ako neki poduzetnik koristeći vlastite resurse i zaposlenike razvije proizvod konkurentan proizvodu Gemicra i njime konkurira prema leasing društvima, a pri tom zapošljava i bivšeg Gemicrovog zaposlenika, ali koji nije uopće radio na razvoju konkurentnog proizvoda, pa stoga niti koristio know-how stečen u Gemicru, takav bi poduzetnik ovom odredbom bio onemogućen da se ravnopravno natječe na tržištu, iako u pogledu prava intelektualnog vlasništva nije došlo ni do kakve povrede.

Nadalje, Agencija je zaključila i kako nisu osnovani navodi Gemicra o tome da je u konkretnom slučaju riječ o domeni radnog prava i odnosa poslodavca i radnika te da se na taj odnos ne primjenjuje ZZTN.

Naime, vezano uz predmetnu problematiku, Zakon o radu (»Narodne novine«, broj: 93/14) u članku 102. uređuje ugovornu zabranu natjecanja, kojim je propisano da poslodavac i radnik mogu ugovoriti da se određeno vrijeme nakon prestanka ugovora o radu, radnik ne smije zaposliti kod druge osobe koja je u tržišnom natjecanju s poslodavcem te da ne smije za svoj račun ili za račun treće osobe sklapati poslove kojima se natječe s poslodavcem. Taj ugovor ne smije se zaključiti za razdoblje duže od dvije godine od dana prestanka radnog odnosa. Navedena odredba bila je sadržana i u ranijim Zakonima o radu.

Dakle, navedena odredba iz Zakona o radu odnosi se na odnos poslodavca i radnika, dok odredba sadržana u ugovorima između Gemicra i leasing društava izlazi izvan tog okvira te je usmjerena na odnos između poduzetnika, sudionika na tržištu.

7. Postupak utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja

S obzirom na postojanje dostatnih indicija da se poduzetnik Gemicro nalazi u vladajućem položaju na tržištu pružanja specijaliziranih informatičkih usluga leasing društvima, koje uključuju implementaciju i održavanje specijaliziranih poslovnih aplikacija potrebnih za rad leasing društava na teritoriju Republike Hrvatske, odnosno da nema značajnih konkurenata na tom tržištu i/ili ima značajnu tržišnu snagu na tom tržištu u odnosu na stvarne ili moguće konkurente i budući da ugovori koje sklapa s leasing društvima sadrže odredbu prema kojoj su ugovorne strane suglasne da za vrijeme trajanja ugovora, kao i dvije godine po prestanku njegove valjanosti, neće zaposliti ili na neki drugi način angažirati kadrove koji su bilo kada za to vrijeme bili zaposleni kod druge ugovorne strane, Agencija je na temelju članka 38. stavka 1. i članka 39. ZZTN-a, po službenoj dužnosti, zaključkom klase: UP/I 034-03/14-01/031, urbroja: 580-10/63-2014-002, od 23. prosinca 2014., pokrenula postupak protiv Gemicra u smislu članka 13. ZZTN-a.

7.1. Očitovanje Gemicra na zaključak o pokretanju postupka i njegov prijedlog za preuzimanje obveze izvršenja određenih mjera i uvjeta te rokova u kojima će to učiniti, u smislu članka 49. ZZTN-a

Člankom 39. stavkom 1. točkom 4. ZZTN-a propisano je kako je Agencija ovlaštena zaključkom o pokretanju postupka zahtijevati dostavu podataka i dokumentacije u smislu članka 41. ZZTN-a. Stoga je predmetnim zaključkom Agencija naložila Gemicru dostavu određenih očitovanja i podataka.

Na zahtjev Agencije, Gemicro se očitovao podneskom zaprimljenom u Agenciji 11. veljače 2015., u kojemu je u bitnome naveo da se u dosadašnjoj praksi nije dogodilo da bi bilo kome sprječavao tržišno natjecanje i apliciranje drugih rješenja te da je jedini razlog unošenja spornog članka u Ugovore o održavanju bila zaštita poslovanja Gemicra kao i njegovih klijenata. Također je ponovio kako sporni članak u ugovoru nije bio uvjetovan od strane Gemicra, odnosno sporni je članak uz poznatu argumentaciju prihvaćen od strane svih njegovih klijenata. Do predmetne prijave Modulusa, Gemicru nije poznato da bi bilo koje leasing društvo s kojim posluje odbilo suradnju s bilo kim po osnovi spornog članka iz Ugovora o održavanju.

Prema očitovanju Gemicra, on trenutno ima zaključene ugovore sa 12 leasing društava. Riječ je o sljedećim poduzetnicima: […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […] i […].

Vezano uz Modulus, Gemicro je naveo kako je tek iz zaključka Agencije saznao za njegovu povezanost s poduzetnikom KK Consulting, preko g. […] i g. […].

Indikativno je, smatra Gemicro, da su jedine stranke kojima je Modulus mogao prodati svoje proizvode upravo korisnici Gemicra, a niti jedno od ostalih 50% leasing društava.

Gemicro smatra da je očita namjera Modulusa korištenje know-howa Gemicrovog bivšeg djelatnika za poslove u leasing industriji na module koje je razvijao u Gemicru, a da je prijava Agenciji uslijedila zbog odbijanja poslovne suradnje, a ne zbog toga što bi Gemicro narušavao tržišno natjecanje.

Zaključno je Gemicro naveo kako mu niti u jednom trenutku nije bila namjera spornom ugovornom odredbom ograničavati ostale poduzetnike u ravnopravnoj utakmici na tržištu niti na bilo koji način ograničiti ili sprječavati tržišno natjecanje.

Međutim, kako iz obrazloženja zaključka Agencije od 23. prosinca 2014. proizlazi da bi sporna ugovorna odredba u nekim situacijama mogla spriječiti ostale poduzetnike da se ravnopravno natječu na tržištu, Gemicro je sukladno članku 49. ZZTN-a predložio Agenciji preuzimanje obveze brisanja sporne odredbe iz svih sklopljenih ugovora s leasing kućama kako bi se otklonili negativni učinci te odredbe na tržišno natjecanje.

U tu svrhu Gemicro se obvezao da će najkasnije u roku od 30 dana ili u kraćem roku koji mu odredi Agencija sa svim leasing kućama s kojima ima sklopljene ugovore sklopiti Anekse ugovora u kojima će biti navedeno da se iz osnovnog ugovora briše sporna odredba. U privitku svog podneska, Gemicro je dostavio nacrt Aneksa koji bi se potpisao s leasing kućama, a čijim potpisivanjem bi se, smatra Gemicro, u vrlo kratkom roku otklonili negativni učinci i ponovno uspostavilo tržišno natjecanje.

Stoga je Gemicro predložio da Agencija prihvati predloženu mjeru i rokove te sukladno članku 49. stavku 2. i 3. ZZTN-a o tome donese rješenje.

8. Analiza prijedloga Gemicra o namjeri preuzimanja obveze izvršenja mjera i uvjeta te rokova u kojima će to učiniti

Vezano uz navedeni prijedlog Gemicra od 11. veljače 2015., Agencija je utvrdila kako prijedlog namjere preuzimanja obveze izvršenja mjera i uvjeta te rokovi u kojima će to Gemicro učiniti udovoljava formalnim uvjetima iz članka 49. stavka 1. ZZTN-a, odnosno da je podnesen nakon pokretanja postupka sukladno članku 39. ZZTN-a, a prije dostave Obavijesti o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku iz članka 48. ZZTN-a.

Agencija, u smislu članka 49. stavka 4. ZZTN-a, može prihvatiti preuzimanje određenih mjera i uvjeta iz članka 49. stavka 1. ZZTN-a u slučaju kratkog trajanja povrede, suradnje poduzetnika u postupku i predlaganja mjera i uvjeta u prvih šest mjeseci vođenja postupka, kada ocijeni da je prihvaćanje preuzimanja mjera i uvjeta iz članka 49. stavka 1. ZZTN-a svrsishodno radi bržeg uspostavljanja tržišnog natjecanja na određenom tržištu, a bez dugotrajnog vođenja postupka.

U predmetnom postupku Gemicro je u potpunosti surađivao s Agencijom te je prijedlog mjera i uvjeta podnio prije dostave Obavijesti o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku, u roku od 6 mjeseci od dana donošenja zaključka o pokretanju postupka, odnosno to je učinio već u odgovoru na zaključak o pokretanju postupka.

Prijedlog Gemicra predstavlja dobrovoljnu mjeru i otklanja moguće negativne učinke koje bi predmetna sporna odredba u ugovoru u neizmijenjenom sadržaju imala na tržišno natjecanje.

Također, prijedlog Gemicra dovodi do bržeg uspostavljanja tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu bez dugotrajnog vođenja postupka.

Člankom 49. stavkom 5. ZZTN-a propisano je da će Agencija namjeru prihvaćanja preuzimanja izvršenja mjera i uvjeta iz članka 49. stavka 1. ZZTN-a objaviti na svojoj internetskoj stranici u obliku skraćenog opisa predmeta i sadržaja mjera i uvjeta, uz poziv svim zainteresiranim stranama za dostavljanje pisanih primjedaba, stavova i mišljenja u roku od 20 (dvadeset) dana od dana objave poziva.

Stoga je Agencija 27. veljače 2015., sukladno članku 49. točki 5. ZZTN-a, na internetskim stranicama Agencije: www.aztn.hr, objavila namjeru prihvaćanja preuzimanja izvršenja mjera i uvjeta te javni poziv svim zainteresiranim stranama za dostavljanje pisanih primjedaba, stavova i mišljenja na prijedlog Gemicra za preuzimanje obveze izvršenja određenih mjera i uvjeta te rokova u kojima će to učiniti.

Do isteka roka iz objavljene namjere prihvaćanja preuzimanja izvršenja mjera i uvjeta te javnog poziva zainteresiranim stranama za dostavljanje pisanih primjedaba, stavova i mišljenja na prijedlog Gemicra, odnosno do 19. ožujka 2015., Agencija je na taj datum zaprimila očitovanje Modulusa koji je u bitnome naveo kako ne može prihvatiti prijedlog Gemicra iz nekoliko razloga. Jedan od razloga je taj što mu nije poznato je li Agencija utvrdila s kojim leasing društvima Gemicro ima sklopljene ugovore koji sadrže sporne odredbe. Zatim zbog toga što prijedlog Gemicra ne sadrži jamstva da će doista brisati spornu odredbu iz svih ugovora sa svim leasing društvima s kojima ima sklopljene ugovore. Osim toga, smatra Modulus, izmjene ugovora podložne su pristanku i druge ugovorne strane te stoga Gemicro nije niti u mogućnosti jednostrano jamčiti da će sporni ugovori doista biti izmijenjeni. Nadalje je naveo da iako njegov osnovni motiv nije bilo podnošenje prijave radi utvrđenja činjenica koje mogu biti odlučne prilikom eventualnog zahtjeva za naknadu štete koju mu je nezakonitim postupanjem prouzročio Gemicro, on pridržava pravo postavljanja takvog zahtjeva te je stoga u njegovom interesu da Agencija utvrdi sve relevantne činjenice. Modulus smatra da ako bi Gemicro i postupao sukladno svom prijedlogu i brisao spornu odredbu iz svih ugovora sa svim leasing društvima s kojima ima sklopljene ugovore, nema nikakvog jamstva da Gemicro neće ugovoriti spornu odredbu u ugovorima koje će sklapati u budućnosti. Jedino jamstvo bilo bi utvrđenje svih relevantnih činjenica i donošenje meritorne odluke od strane Agencije. Slijedom navedenog, Modulus predlaže da Agencija prikupi sve potrebne informacije, posebno u pogledu svih leasing društava s kojima su sklopljeni ugovori koji sadrže spornu odredbu, te poduzme radnje kojima će biti onemogućeno daljnje kršenje odredaba ZZTN-a, odnosno donese meritornu odluku.

Na navode iz očitovanja Modulusa, zatraženo je očitovanje od Gemicra koji se očitovao u podnesku zaprimljenom u Agenciji 29. travnja 2015. u kojem je u bitnome naveo da je Agenciji dostavio sve relevantne podatke u ovom predmetu pa tako i podatak o svim leasing društvima s kojima ima sklopljene ugovore koji sadrže spornu odredbu. Gemicro smatra da su neosnovane primjedbe Modulusa da njegov prijedlog ne sadrži nikakva jamstva da će doista brisati spornu odredbu iz svih sklopljenih ugovora te da Gemicro nije u mogućnosti jednostrano jamčiti da će ugovori biti izmijenjeni jer su izmjene ugovora podložne i pristanku druge strane. Jamstvo za ispunjenje preuzetnih obveze, smatra Gemicro, jest sam ZZTN pa nema potrebe da poduzetnik daje neka posebna jamstva niti je to zakonom predviđeno. S tim u vezi, Gemicro se pozvao na odredbu članka 49. stavka 2. ZZTN-a kojim je propisano da će Agencija ako ocjeni da su predložene mjere, uvjeti i rokovi dostatni za otklanjanje negativnih učinaka i ponovnu uspostavu tržišnog natjecanja, rješenjem prihvatiti predložene mjere, uvjete i rokove koji time postaju obvezni za predlagatelja, dok je stavkom 3. propisano da će Agencija rješenjem odrediti rokove u kojima poduzetnik treba izvršiti mjere i uvjete iz stavka 2. istog članka te obvezati poduzetnika na dostavu dokaza kojima potvrđuje izvršenje mjera i uvjeta u zadanom roku. Jasno je, smatra Gemicro, da ako Agencija prihvati predložene mjere, Gemicro mora u određenom roku dostaviti dokaze da je u danom roku postupio po rješenju Agencije i izvršio mjere na koje se obvezao.

Nadalje, Gemicro se pozvao na članak 49. stavak 7. ZZTN-a u kojem je propisano da će se, ako u nadzoru nad provedbom mjera i uvjeta Agencija utvrdi da se poduzetnik ne pridržava utvrđenih mjera, uvjeta i rokova iz stavka 3., takvo postupanje smatrati povredom ZZTN-a ili povredom članka 101. ili 102. UFEU-a te će se to utvrditi posebnim rješenjem kojim će se izreći upravno-kaznena mjera sukladno odredbama ZZTN-a.

Dakle, ako Gemicro u danom roku ne dostavi Agenciji sve potpisane anekse ugovora iz kojih će biti vidljivo da je sporna odredba brisana, na temelju članka 49. stavka 7. ZZTN-a izreći će mu se upravno-kaznena mjera, a doista je teško za povjerovati, smatra Gemicro, da bi poduzetnik nudio izvršenje mjere za koju nije siguran da će je moći izvršiti te da bi se doveo u situaciju da radi toga bude kažnjen.

Kako bi ipak otklonio takvu mogućnost, Gemicro i prije rješenja Agencije, u privitku svog očitovanja dostavlja potpisane preslike aneksa ugovora sa svim leasing društvima s kojima ima sklopljene ugovore, a iz kojih je vidljivo da je iz svih ugovora brisana sporna odredba.

Budući da iz prigovora Modulusa proizlazi da mu je radi sporne odredbe moguće nastala šteta, Gemicro je naveo kako je zatražio od svih leasing društava s kojima ima sklopljene ugovore da mu dostave podatak jesu li ikada odbili suradnju s poduzetnikom Modulus radi sporne odredbe te je od 11 leasing društava dobio isti odgovor, a to je da nisu nikada odbili poslovnu suradnju s tim društvom radi sporne odredbe. Očitovanja 11 leasing društava u tom smislu Gemicro je dostavio u privitku svog očitovanja zaprimljenog 29. travnja 2015., a očitovanje dvanaestog leasing društva koje se očitovalo na isti način dostavio je u privitku podneska zaprimljenog 7. svibnja 2015.

S obzirom na takvo očitovanje leasing društava, Gemicro smatra da sporne odredbe imaju nikakav, odnosno neznatan učinak na tržišno natjecanje te stoga predlaže da se spomenute činjenice razmotre u smislu članka 38. stavka 4. i 5. ZZTN-a te da se donese odgovarajuće rješenje.

U odnosu na Modulusov prigovor da nema garancije da neće ugovoriti spornu odredbu u ugovorima koje će sklapati u budućnosti, Gemicro se slaže da doista za ničije ponašanje u budućnosti nema garancije te samo može putem svoje punomoćnice dati obećanje da je u novim ugovorima koje će eventualno sklopiti s istim ili novim klijentima neće više unositi.

Na kraju je Gemicro naveo da je ozbiljan poduzetnik koji posluje godinama i poštuje zakone i institucije Republike Hrvatske i kojem je ovo prvi put da se protiv njega vodi neki postupak bilo upravni bilo prekršajni. Ako Agencija prihvati predložene mjere, Gemicro navodi kako se sigurno u budućnosti neće dovoditi u situaciju da se zbog iste stvari protiv njega vodi ponovno postupak te da mu se izreknu upravno-kaznene mjere. Gemicro smatra da su kazne zapriječene ZZTN-om dovoljna garancija da se neće upuštati u ponavljanje iste radnje za koju se zna da je protivna zakonu.

Vezano za Modulusove primjedbe, Agencija smatra da nisu osnovani razlozi iz njegovog očitovanja, a zbog kojih Agencija, prema njegovom mišljenju, ne bi trebala prihvatiti preuzimanje obveze izvršenja mjera i uvjeta predloženih od strane Gemicra u smislu članka 49. ZZTN-a.

Naime, Agenciji je, kako je i ranije u rješenju navedeno, poznato s kojim leasing društvima Gemicro ima zaključene ugovore. Osim toga, neovisno o ovom rješenju, a sukladno članku 49. stavku 6. ZZTN-a, Agencija može ponovno pokrenuti postupak ako je rješenje Agencije doneseno na temelju netočnih ili neistinitih podataka dostavljenih od stranaka i/ili ako su se značajno promijenile okolnosti na kojima se temeljilo rješenje Agencije.

Također, sukladno članku 49. stavku 7. ZZTN-a, Agencija provodi nadzor nad provedbom mjera i uvjeta iz članka 49. stavka 1. ZZTN-a. Tako je u članku 49. stavku 7. ZZTN-a propisano da će se, ako Agencija u nadzoru nad provedbom mjera i uvjeta iz članka 49. stavka 1. ZZTN-a utvrdi da se poduzetnik ne pridržava utvrđenih mjera, uvjeta i rokova iz članka 49. stavka 3. ZZTN-a, takvo postupanje smatrati povredom ZZTN-a ili povredom članka 101. i 102. UFEU-a te će se to utvrditi posebnim rješenjem kojim će se izreći i upravno-kazneno mjera sukladno odredbama ZZTN-a.

Zaključno, Gemicro se obvezao kako u buduće ugovore s leasing društvima neće unositi predmetnu odredbu, čime je otklonjen naknadni prigovor Modulusa.

U prilog prihvaćanju mjera i uvjeta predloženih od strane Gemicra govore i očitovanja leasing društava zaprimljena u Agenciji u razdoblju od 4. ožujka 2015. do 19. ožujka 2015.

Naime, sukladno članku 41. stavku 1. točki 1. ZZTN-a, Agencija je zatražila od leasing društava koja imaju zaključen ugovor s Gemicrom, njih ukupno 12, očitovanje o tome jesu li u razdoblju od 1. listopada 2010. do dana dostave dopisa Agencije odbili surađivati s nekim od poduzetnika koji su im se obratili radi poslovne suradnje zbog ugovora sklopljenog s Gemicrom, odnosno zbog predmetne odredbe u ugovoru. Iz dostavljenih očitovanja proizlazi da ta leasing društva nisu nikoga odbila. Iako je poduzetnik Modulus u podnesku zaprimljenom 23. listopada 2014. u predmetu klase: 034-08/14-01/227 na izričit upit Agencije o tome s kojim je točno leasing kućama uspostavio kontakte, te tko je u ime navedenih leasing kuća usmenim putem obavijestio Modulus o nemogućnosti uspostavljanja poslovne suradnje, naveo dva leasing društva, iz njihovih očitovanja zaprimljenih nakon pokretanja postupka ne proizlazi točnost navedene tvrdnje.

Osim toga zatraženo je i dodatno očitovanje od poduzetnika Gemicro, odnosno očitovanje o zaposlenicima s kojima je Gemicro raskinuo ugovor o radu u razdoblju od 1. listopada 2010. do dana dostave dopisa Agencije, a koji su u Gemicru bili zaposleni u vezi s djelatnošću pružanja specijaliziranih informatičkih usluga leasing društvima, te o poduzetnicima kod kojih su se ti bivši zaposlenici Gemicra zaposlili nakon prekida radnog odnosa u Gemicru, odnosno o poduzetnicima koje su ti bivši zaposlenici osnovali.

S tim u vezi, Gemicro se očitovao u podnesku zaprimljenom u Agenciji 5. ožujka 2015. u kojemu je u bitnome naveo da je u razdoblju od početka 2010. raskinuo ugovore o radu s tri svoja radnika na radnom mjestu informatičar-programer na području razvoja i održavanja informacijskih sustava, a od toga u traženom razdoblju od 1. listopada 2010. do danas raskinut je samo jedan ugovor u radu. Jedan od radnika s kojim je raskinut ugovor jest i g. […], suvlasnik poduzetnika Modulus.

9. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja

Na temelju dostavljenih očitovanja i dokumentacije, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće), sukladno ovlastima iz članaka 27. i 30. točke 2. ZZTN-a te članka 31. ZZTN-a, na sjednici 20/2015, održanoj 14. svibnja 2015., razmatralo je navedeni predmet te je donijelo odluku da se, u smislu članka 49. stavka 2. ZZTN-a, predložene mjere, uvjeti i rokovi Gemicra prihvaćaju kao dostatni za otklanjanje negativnih učinaka i ponovnu uspostavu tržišnog natjecanja, pri čemu donošenjem ovoga rješenja Agencije postaju obvezni za Gemicro.

Vijeće svoju odluku temelji na činjenici da su se sva leasing društva od kojih je traženo očitovanje izrijekom očitovala kako nisu odbila poslovati s drugim poduzetnicima zbog predmetne odredbe ugovorene s poduzetnikom Gemicro. Nadalje, iz utvrđenog činjeničnog stanja proizlazi kako je u posljednjih pet godina Gemicro raskinuo ugovore o radu sa samo tri zaposlenika, što ukazuje na zaključak kako predmetna odredba potencijalno nije mogla obuhvatiti velik broj poduzetnika. Vijeće stoga ocjenjuje kako su predložene mjere, uvjeti i rokovi dostatni za otklanjanje negativnih učinaka i ponovnu uspostavu tržišnog natjecanja u smislu članka 49. stavka 2. ZZTN-a te je to svrsishodno radi bržeg uspostavljanja tržišnog natjecanja na predmetnom tržištu, a bez dugotrajnog vođenja postupka, u smislu članka 49. stavka 4. ZZTN-a.

Sukladno članku 49. stavku 3. ZZTN-a, rješenjem Agencija određuje rokove u kojima poduzetnik treba izvršiti mjere i uvjete iz članka 49. stavka 2. ZZTN-a, obvezuje poduzetnika na dostavu dokaza kojima potvrđuje izvršenje mjera i uvjeta u zadanom roku te utvrđuje da nema uvjeta za daljnje vođenje postupka protiv tog poduzetnika.

Stoga je Vijeće donijelo odluku kojom se, u smislu članka 49. stavka 2. i 3. ZZTN-a, prihvaćaju mjere, uvjeti i rokovi koje je predložio Gemicro te mu je naloženo da u ostavljenom roku dostavi dokaze da je postupao sukladno točki I. izreke ovog rješenja.

Pritom valja naglasiti kako je Gemicro i prije donošenja ovog rješenja Agencije gotovo u cijelosti postupio sukladno nalozima iz točke I. i III. izreke rješenja budući da je dostavio anekse ugovora kojima je brisana sporna odredba iz ugovora s leasing društvima. Međutim, kako bi u cijelosti postupao sukladno tim nalozima, potrebno je Agenciji dodatno dostaviti aneks Ugovora o održavanju programskog paketa zaključenog s poduzetnikom […] kojim će biti izbrisana i sporna odredba članka 11. spomenutog ugovora. Naime, u odnosu na spomenutog poduzetnika, Gemicro je dostavio aneks Ugovora o održavanju programske opreme, a prema saznanjima Agencije, s tim poduzetnikom ima zaključen i Ugovor o održavanju programskog paketa.

Slijedom navedenog, Vijeće je utvrdilo da, nakon izvršenja mjera iz točke I. i III. ovog rješenja, nema uvjeta za daljnje vođenje postupka protiv Gemicra u ovom predmetu.

U smislu članka 49. stavka 7. ZZTN-a, ako u nadzoru nad provedbom mjera i uvjeta iz članka 49. stavka 1. ZZTN-a, Agencija utvrdi da se Gemicro ne pridržava utvrđenih mjera, uvjeta i rokova iz članka 49. stavka 3. ZZTN-a, takvo postupanje smatrat će se povredom ZZTN-a te će se to utvrditi posebnim rješenjem kojim će se izreći i upravno-kaznena mjera sukladno odredbama ZZTN-a.

Slijedom svega navedenog, Agencija je na temelju odluke Vijeća odlučila kao u točkama I. do VI. izreke ovoga rješenja.

Prijedlog stranke u postupku za preuzimanje obveze izvršenja određenih mjera i uvjeta te rokova u svrhu otklanjanja negativnih učinaka njenog postupanja ili propuštanja postupanja na tržišno natjecanje iz članka 49. stavka 1. ZZTN-a i rješenje Agencije o prihvaćanju predloženih mjera, uvjeta i rokova koji postaju obvezni za predlagatelja u smislu članka 49. stavaka 2. i 3. ZZTN-a podliježu naplati upravnih pristojbi, sukladno odredbi članka 2. stavka 1. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, brojevi: 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04; 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14; dalje: Zakon o upravnim pristojbama) te članka 3. Uredbe o izmjenama Tarife upravnih pristojbi iz Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj: 126/11; dalje: Uredba o izmjenama Tarife Zakona o upravnim pristojbama).

Prijedlog stranke u postupku za preuzimanje obveze izvršenja određenih mjera i uvjeta te rokova u svrhu otklanjanja negativnih učinaka njenog postupanja ili propuštanja postupanja na tržišno natjecanje iz članka 49. stavka 1. ZZTN-a podliježe obvezi naplate upravne pristojbe u iznosu od 5.000,00 kuna, u smislu članka 2. Uredbe o izmjenama Tarife Zakona o upravnim pristojbama, odnosno tarifnog broja 106. točke 4. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, brojevi: 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14 i 87/14; dalje: Tarifa upravnih pristojbi).

Upravna pristojba u iznosu od 30.000,00 kuna za rješenje Agencije o prihvaćanju predloženih mjera, uvjeta i rokova koji postaju obvezni za predlagatelja, u smislu članka 49. stavaka 2. i 3. ZZTN-a, naplaćuje se sukladno članku 3. Uredbe o izmjenama Tarife Zakona o upravnim pristojbama, odnosno tarifnom broju 107. točki 7. Tarife upravnih pristojbi.

Navedeni iznos uplaćuje se u roku od osam (8) dana od dana dostave ovoga rješenja u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske na račun broj: HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj odobrenja: 5002-20833-…(navodi se OIB uplatitelja ili godina ili broj rješenja).

Sukladno odredbi članka 16. stavka 4. Zakona o upravnim pristojbama, nakon izvršene uplate obveznik uplate dužan je uplatnicu, kao dokaz o obavljenoj uplati upravne pristojbe, dostaviti Agenciji žurno, a najkasnije u roku od osam (8) dana, s pozivom na poslovni broj klase: UP/I 034-03/14-01/031.

U slučaju da obveznik uplate upravne pristojbe ne izvrši uplatu upravne pristojbe u ostavljenom roku, Agencija će po proteku roka, sukladno članku 10. stavku 2. Zakona o upravnim pristojbama, od nadležne Porezne uprave zatražiti prisilnu naplatu upravne pristojbe.

Slijedom iznijetoga, Agencija je na temelju odluke Vijeća odlučila kao u točki VII. izreke ovoga rješenja.

Sukladno odredbi članka 59. stavka 2. ZZTN-a, a u svezi s člankom 58. stavkom 1. točkom 9. ZZTN-a, ovo će rješenje biti objavljeno u »Narodnim novinama«, dok će se prema članku 59. stavku 3. ZZTN-a ono objaviti i na internetskoj stranici Agencije.

Stoga je Agencija, na temelju odluke Vijeća, odlučila kao u točki VIII. izreke ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može tužbom pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovoga rješenja.

Napomena:

Sukladno članku 53. ZZTN-a, podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu izuzeti su od objavljivanja te su u tekstu navedeni podaci označeni […].

Klasa: UP/I 034-03/14-01/031
Urbroj: 580-10/63-2015-037
Zagreb, 14. svibnja 2015.

Predsjednik
Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja
Mladen Cerovac, mag. iur., v. r.

Privitak broj 1.

POPIS LEASING DRUŠTVA S KOJIMA GEMICRO d.o.o. IMA ZAKLJUČENE UGOVORE:

1. […]

2. […]

3. […]

4. […]

5. […]

6. […]

7. […]

8. […]

9. […]

10. […]

11. […]

12. […]

65 12.06.2015 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/14-01/031, urbroj: 580-10/63-2015-037 od 14. svibnja 2015. 65 12.06.2015 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/14-01/031, urbroj: 580-10/63-2015-037 od 14. svibnja 2015.