Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 66/2015 (15.6.2015.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

1265

Na temelju članka 44. stavka 4. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13., 152/14.) ministrica socijalne politike i mladih donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I DOKUMENTACIJE TE NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE IZVJEŠĆA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se propisuju sadržaj i način vođenja evidencije i dokumentacije te način i rokovi dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

Korisnici socijalne skrbi su osobe propisane člankom 21. Zakona o socijalnoj skrbi, posebnim propisom i općim aktima jedinice lokalne i područne samouprave, odnosno Grada Zagreba.

Prava u sustavu socijalne skrbi su prava utvrđena Zakonom o socijalnoj skrbi, posebnim propisima i općim aktima jedinica lokalne i područne samouprave, odnosno Grada Zagreba.

Evidencija jest skup podataka o ostvarenim pravima sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, posebnim propisom i općim aktima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba.

Dokumentacija jest skup dokumenata kojima se dokazuju određene činjenice i okolnosti u odnosu na korisnika i vrstu prava o kojem se vodi evidencija.

Vrste/skupine prava u sustavu socijalne skrbi su novčane pomoći, ostale novčane pomoći, pomoći u naravi i drugi oblici pomoći.

Novčane pomoći propisane Zakonom o socijalnoj skrbi jesu naknada za troškove stanovanja, naknada za troškove prijevoza, i troškovi ogrjeva.

Ostale novčane pomoći jesu novčane pomoći koje se priznaju korisnicima temeljem posebnog propisa i općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba.

Pomoći u naravi jesu sve vrste pomoći propisane Zakonom o socijalnoj skrbi, posebnim propisom i općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb priznaje korisnicima s područja svoje nadležnosti.

Drugi oblici pomoći jesu socijalne usluge i pomoći propisane Zakonom o socijalnoj skrbi, posebnim propisom i općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, čiji se troškovi u potpunosti ili djelomično podmiruju iz sredstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, a isplaćuju se pružatelju usluge na ime glavarine po korisniku.

SADRŽAJ EVIDENCIJE O PRAVIMA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Članak 3.

Evidencija prava u sustavu socijalne skrbi sadrži podatke o ostvarenom pravu u sustavu socijalne skrbi.

Podaci o ostvarenim pravima u sustavu socijalne skrbi su:

1. Vrsta/skupina prava u sustavu socijalne skrbi

2. Naziv prava u sustavu socijalne skrbi

3. Pravni temelj za ostvarivanje prava u sustavu socijalne skrbi (Zakon o socijalnoj skrbi, posebni propis, naziv općeg akta jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba)

4. Broj zahtjeva za ostvarivanje svakog prava

5. Broj priznatih prava

6. Ukupni iznos odobrenih/utrošenih sredstava na mjesečnoj razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba (za navedeno pravo)

7. Ukupni iznos odobrenih/utrošenih sredstava na godišnjoj razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba (za navedeno pravo u sustavu socijalne skrbi)

8. Ukupni iznos planiranih sredstava na godišnjoj razini u proračunu jedinice lokalne samouprave za ostvarivanje prava

9. Ukupni iznos planiranih sredstava na godišnjoj razini iz proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba za ostvarivanje prava

10. Korisnička skupina koja može ostvariti pravo sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, posebnom propisu ili općim aktima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba.

Članak 4.

Osim podataka iz članka 3. ovog Pravilnika, evidencija prava koje korisnici ostvaruju temeljem Zakona o socijalnoj skrbi sadrži i sljedeće podatke:

I. Podatke o pravu na naknadu za troškove stanovanja

II. Podatke o pravu na naknadu za troškove prijevoza

III. Podatke o pravu na troškove ogrjeva.

Podaci o pravu na naknadu za troškove stanovanja su:

1. Iznos proračunskih sredstava na poziciji za socijalnu skrb jedinice lokalne samouprave (po donošenju proračuna)

2. Iznos proračunskih sredstva na poziciji za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade (po donošenju proračuna)

3. Broj korisnika zajamčene minimalne naknade koji ostvaruju pravo na naknadu troškova stanovanja (ukupno, broj samaca, broj kućanstava)

4. Broj zaprimljenih zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja

5. Broj usvojenih zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja

6. Broj odbijenih zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja

7. Broj odbačenih zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja

8. Broj zaprimljenih žalbi na rješenja za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja

9. Iznos utrošenih proračunskih sredstava za prvih šest mjeseci tekuće godine za pomoć za podmirenje troškova stanovanja

10. Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava za pomoć za podmirenje troškova stanovanja na godišnjoj razini

11. Broj osoba koje nisu korisnici zajamčene minimalne naknade, a koji ostvaruju pravo na naknadu troškova stanovanja (ukupno, broj samaca, broj kućanstava)

12. Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava za pomoć za podmirenje troškova stanovanja osobama koje nisu korisnici zajamčene minimalne naknade za prvih šest mjeseci tekuće godine

13. Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava za pomoć za podmirenje troškova stanovanja osobama koje nisu korisnici zajamčene minimalne naknade na godišnjoj razini.

Podaci o pravu na naknadu za troškove prijevoza su:

1. Iznos proračunskih sredstava predviđen za naknadu za troškove prijevoza osobama s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju koji pohađaju nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja u mjestu prebivališta, a koji nemaju osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi (po donošenju proračuna)

2. Broj korisnika prava na naknadu za troškove prijevoza (ukupno, broj osoba s invaliditetom, broj djece s teškoćama u razvoju)

3. Iznos utrošenih proračunskih sredstava za prvih šest mjeseci tekuće godine za naknadu za troškove prijevoza

4. Ukupni iznos utrošenih proračunskih sredstava za naknadu za troškove prijevoza na godišnjoj razini.

Podaci o pravu na troškove ogrjeva su:

1. Iznos proračunskih sredstava predviđen za troškove ogrjeva

2. Broj korisnika zajamčene minimalne naknade kojima je priznato pravo na troškove ogrjeva (ukupno, broj korisnika kojima je odobren novčani iznos, broj korisnika kojima su odobrena 3 m3 drva)

3. Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava za troškove ogrjeva

4. Broj osoba koje nisu korisnici zajamčen minimalne naknade, a kojima je odobreno pravo na troškove ogrjeva

5. Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava za troškove ogrjeva

6. Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava za troškove ogrjeva za korisnike zajamčene minimalne naknade

7. Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava za troškove ogrjeva za osobe koje nisu korisnici zajamčene minimalne naknade.

UNOS PODATAKA I NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE

Članak 5.

(1) Evidencija prava u sustavu socijalne skrbi vodi se u elektronskom obliku sukladno tablicama o evidenciji prava u sustavu socijalne skrbi koje su sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 1. i Prilog 2.).

(2) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb dužna je redovito ažurirati, odnosno unositi podatke o pravima u sustavu socijalne skrbi u bazu podataka.

DOSTUPNOST, KORIŠTENJE I ČUVANJE PODATAKA

Članak 6.

(1) Podaci o pravima iz sustava socijalne skrbi pohranjuju se u bazi podataka jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba.

(2) Ustroj, održavanje i korištenje baze podataka u nadležnosti je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba.

(3) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb izdaje ovlaštenja i određuje razinu ovlasti za pristup bazi podataka te za unošenje novih i korištenje postojećih podataka.

(4) Pristup podacima i njihovo korištenje moguće je nakon osobne identifikacije i provjere razine ovlaštenja.

Članak 7.

Podaci o pravima u sustavu socijalne skrbi dostupni su u aktivnom obliku, na računalu, još godinu dana nakon što je prestao bilo koji oblik prava.

Članak 8.

(1) Baza podataka mora imati sigurnosnu kopiju pohranjenu na odgovarajućem mediju.

(2) Sigurnosna kopija iz stavka 1. ovog članka čuva se na odvojenom mjestu osiguranom od neovlaštenog pristupa, prodora vatre ili vode i služi kao pričuvna kopija u slučaju oštećenja podataka pohranjenih u elektroničkom računalu.

(3) Mjesto pohrane sigurnosnih kopija iz stavka 1. ovog članka i osobu odgovornu za izradu i čuvanje kopija odredit će čelnik jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba.

DOKUMENTACIJA I NJEZINO ČUVANJE

Članak 9.

Dokumentaciju o pravima iz sustava socijalne skrbi čine svi akti zajedno s prilozima na temelju kojih se obavlja unos podataka u bazu podataka.

OBRADA PODATAKA, IZRADA I DOSTAVA IZVJEŠĆA

Članak 10.

(1) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb dužna je obraditi podatke o korisnicima i pravima iz sustava socijalne skrbi iz baze podataka u okviru svog djelokruga rada.

(2) Podaci iz stavka 1. ovog članka mogu se koristiti za izradu standardiziranih i nestandardiziranih izvješća, istraživanje, analizu te kao podloga za pripremu zakonskog akta ili strateških dokumenata.

(3) Obrasce za izradu izvješća iz stavka 2. ovog članka određuje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb u suradnji s uredom državne uprave u županiji.

(4) Ovlaštenje za korištenje podataka iz baze podataka sukladno stavku 2. ovog članka izdaje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 11.

Javni službenici i namještenici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba obvezni su čuvati kao profesionalnu tajnu podatke o korisnicima sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, posebnim propisima i drugim općim aktima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba.

Članak 12.

(1) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su uredu državne uprave u županiji dostaviti polugodišnje izvješće do 5. srpnja za tekuću godinu, a godišnje izvješće do 15. siječnja za proteklu godinu, u elektronskom i pisanom obliku.

(2) Ured državne uprave u županiji dužan je objediniti i obraditi podatke iz dostavljenih izvješća jednica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Ured državne uprave u županiji dužan je ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi i jedinici područne (regionalne) samouprave dostaviti objedinjeno polugodišnje izvješće do 5. kolovoza za tekuću godinu, a godišnje izvješće do 15. veljače za proteklu godinu, u elektronskom i pisanom obliku.

(4) Grad Zagreb dužan je ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi dostaviti objedinjeno polugodišnje izvješće do 5. kolovoza za tekuću godinu, a godišnje izvješće do 15. veljače za proteklu godinu, u elektronskom i pisanom obliku.

Članak 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-04/15

Urbroj: 519-03-1-1/1-15-1

Zagreb, 5. lipnja 2015.

Potpredsjednica

Vlade Republike Hrvatske i ministrica

socijalne politike i mladih

Milanka Opačić, v. r.

PRILOG 1.

Evidencija prava u sustavu socijalne skrbi: novčane pomoći i pomoć u naravi

NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA

Iznos proračunskih sredstava na poziciji za socijalnu skrb jedinice lokalne samouprave (po donošenju proračuna)


Iznos proračunskih sredstava na poziciji za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade. (po donošenju proračuna)


Broj korisnika zajamčene minimalne naknade koji ostvaruju pravo na naknadu troškova stanovanja, od toga broj samaca, te broj kućanstava.

Ukupno:


Broj samaca:


Broj kućanstava:

       

Broj zaprimljenih zahtjeva za priznavanje prava na troškove stanovanja.


Broj usvojenih zahtjeva za priznavanje prava na naknadu troškova stanovanja.


Broj odbijenih zahtjeva za priznavanje prava na naknadu troškova stanovanja.


Broj odbačenih zahtjeva za priznavanje prava na naknadu troškova stanovanja.


Broj zaprimljenih žalbi na rješenja o priznavanju prava na naknadu troškova stanovanja.


Iznos utrošenih proračunskih sredstava za prvih 6 mjeseci tekuće godine za pomoć za podmirenje troškova stanovanja.


Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava za pomoć za podmirenje troškova stanovanja na godišnjoj razini.


Broj osoba koje nisu korisnici zajamčene minimalne naknade, a koji ostvaruju pravo na naknadu troškova stanovanja, od toga broj samaca, te broj kućanstava.


Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava utrošenih za pomoć za podmirenje troškova stanovanja osobama koje nisu korisnici zajamčene minimalne naknade za prvih 6 mjeseci tekuće godine.


Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava utrošenih za pomoć za podmirenje troškova stanovanja osobama koje nisu korisnici zajamčene minimalne naknade na godišnjoj razini.


NAKNADA ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA

Iznos proračunskih sredstava predviđen za naknadu za troškove prijevoza osobama s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju koji pohađaju nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja u mjestu prebivališta, a koji nemaju osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi (po donošenju proračuna)


Broj korisnika prava na naknadu za troškove prijevoza, od toga broj osoba s invaliditetom te broj djece s teškoćama u razvoju

Ukupno:


Broj osoba s invaliditetom:


Broj djece s teškoćama u razvoju:

       

Iznos utrošenih proračunskih sredstava za prvih 6 mjeseci tekuće godine za naknadu za troškove prijevoza


Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava za naknadu za troškove prijevoza na godišnjoj razini.


TROŠKOVI OGRIJEVA

Iznos proračunskih sredstava predviđen za naknadu troškova ogrijeva


Broj korisnika zajamčene minimalne naknade kojima je priznato pravo na troškove ogrijeva

Ukupno:


Broj korisnika kojima je odobren novčani iznos:

        

Broj korisnika kojima su odobrena 3 m3 drva:


Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava za naknadu za troškove ogrjeva


Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava za naknadu za troškove ogrjeva za korisnike zajamčene minimalne naknade


Broj osoba koje nisu korisnici zajamčene minimalne naknade, a kojima je odobreno pravo za troškove ogrijeva


Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava za naknadu troškova ogrijeva osobama koje nisu korisnici zajamčene minimalne naknade


PRILOG 2.

Evidencija prava u sustavu socijalne skrbi

R.br.

Vrsta/skupina prava

Naziv prava u sustavu socijalne skrbi

Pravni temelj za ostvarivanje prava

Broj zahtjeva za ostvarivanje prava

Broj pozitivno riješenih zahtjeva (priznatih prava)

Ukupni iznos odobrenih/utrošenih sredstava na mjesečnoj razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Ukupni iznos odobrenih/utrošenih sredstava na godišnjoj razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Ukupni iznos planiranih sredstava na godišnjoj razini iz proračuna jedinica lokalne samouprave

Ukupni iznos planiranih sredstava na godišnjoj razini iz proračuna jedinica područne samouprave

Korisnička skupina koja može ostvariti pravo66 15.06.2015 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 66 15.06.2015 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 66 15.06.2015 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 66 15.06.2015 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 66 15.06.2015 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 66 15.06.2015 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave