Pravilnik o načinu suradnje centra za socijalnu skrb i službe nadležne za zapošljavanje u provođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade

NN 66/2015 (15.6.2015.), Pravilnik o načinu suradnje centra za socijalnu skrb i službe nadležne za zapošljavanje u provođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

1266

Na temelju članka 38. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13., 152/14.), u suradnji s ministrom rada i mirovinskog sustava, ministrica socijalne politike i mladih donosi

PRAVILNIK

O NAČINU SURADNJE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB I SLUŽBE NADLEŽNE ZA ZAPOŠLJAVANJE U PROVOĐENJU MJERA SOCIJALNE UKLJUČENOSTI RADNO SPOSOBNIH KORISNIKA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se propisuje način suradnje centra za socijalnu skrb i službe nadležne za zapošljavanje u provođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade, u svrhu osiguravanja pravovremene i sigurne razmjene podataka o korisnicima vezanih uz procjenu njihovih potreba i pružanje odgovarajuće podrške, kako bi se korisnicima omogućilo pružanje kvalitetnih i učinkovitih usluga koje se temelje na individualnim potrebama, u cilju njihovog zapošljavanja i socijalnog uključivanja.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

NAČIN SURADNJE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB I SLUŽBE NADLEŽNE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Članak 2.

Centar za socijalnu skrb i služba nadležna za zapošljavanje međusobno razmjenjuju podatke o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji su nezaposleni radno sposobni ili djelomično radno sposobni ili kojima je utvrđena privremena nezapošljivost od strane nadležnog tijela sukladno posebnom propisu, u skladu s posebnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Obveze centra za socijalnu skrb

Članak 3.

(1) Centar za socijalnu skrb dostavlja službi nadležnoj za zapošljavanje:

– obavijest o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu, individualni plan za svakog korisnika iz članka 2. ovog Pravilnika te ostale podatke iz stavka 2. ovoga članka, u roku od osam dana od dana izvršnosti rješenja o priznavanju navedenoga prava,

– jednom mjesečno usklađeni popis korisnika zajamčene minimalne naknade iz članka 2. ovog Pravilnika.

(2) Centar za socijalnu skrb dostavlja službi nadležnoj za zapošljavanje sljedeće podatke:

I. Podatke o korisniku:

– osobno ime,

– osobni identifikacijski broj,

– datum rođenja,

– prebivalište/boravište.

II. Ostale podatke o poduzetima radnjama i aktivnostima te ostvarenim pravima iz područja nadležnosti centra za socijalnu skrb:

– datum izvršnosti rješenja o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu,

– iznos zajamčene minimalne naknade koja je priznata korisniku,

– popis prava koja korisnik ostvaruje temeljem rješenja centra za socijalnu skrb (naziv prava, datum priznavanja prava, iznos koji se ostvaruje temeljem priznatog prava),

– radnje i aktivnosti koje su poduzete sukladno individualnom planu u cilju socijalnog uključivanja,

– nalaz i mišljenje tijela vještačenja (ako je vještačenje provedeno),

– podatak o uključivanju korisnika u projekt resocijalizacije liječenih ovisnika o drogama (ako je korisnik uključen u takav projekt).

(3) Centar za socijalnu skrb po potrebi će na temelju profesionalnog plana izvršiti reviziju individualnog plana te ga uskladiti s istim.

Obveze službe nadležne za zapošljavanje

Članak 4.

(1) Služba nadležna za zapošljavanje dostavlja centru za socijalnu skrb:

– profesionalni plan za korisnika iz članka 2. ovog Pravilnika,

– jednom mjesečno podatke iz stavka 2. ovoga članka.

(2) Služba nadležna za zapošljavanje dostavlja centru za socijalnu skrb sljedeće podatke:

I. Podatke o korisniku:

– osobno ime,

– osobni identifikacijski broj,

– datum rođenja,

– prebivalište/boravište.

II. Ostale podatke o poduzetim aktivnostima i ostvarenim pravima iz područja nadležnosti službe nadležne za zapošljavanje:

– datum prijave službi nadležnoj za zapošljavanje,

– popis prava koja korisnik ostvaruje temeljem rješenja službe nadležne za zapošljavanje (naziv prava, datum priznavanja prava, iznos koji se ostvaruje temeljem priznatog prava),

– radnje i aktivnosti koje su provedene sukladno profesionalnom planu u cilju zapošljavanja korisnika (naziv, vremensko razdoblje trajanja),

– radnje i aktivnosti u koje je korisnik uključen (naziv, datum početka),

– evidenciju o prihvaćenom zaposlenju,

– evidenciju o odbijenom zaposlenju, dokvalifikaciji ili prekvalifikaciji te razlog odbijanja korisnika.

(3) Služba nadležna za zapošljavanje po potrebi će na temelju individualnog plana za korisnika iz članka 2. ovog Pravilnika izvršiti reviziju profesionalnog plana te ga uskladiti s istim.

Članak 5.

Centar za socijalnu skrb i služba nadležna za zapošljavanje po potrebi će jedan od drugog zatražiti poduzimanje određenih radnji iz njihovih nadležnosti.

Korištenje i dostupnost podataka

Članak 6.

(1) Centar za socijalnu skrb i služba nadležna za zapošljavanje izdaju ovlaštenja i određuju razinu ovlasti za razmjenu i pristup podacima iz članka 3. i 4. ovog Pravilnika.

(2) Radnici centra za socijalnu skrb i službe nadležne za zapošljavanje, kojima su na bilo koji način dostupni podaci iz članka 3. i 4. ovog Pravilnika, dužni su navedene podatke čuvati kao profesionalnu tajnu.

(3) Podaci iz članka 3. i 4. ovog Pravilnika su dostupni u aktivnom obliku još godinu dana nakon što je prestalo bilo koje pravo.

Povjerenstvo

Članak 7.

(1) Za područje svake jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno za Grad Zagreb, osniva se povjerenstvo.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka čine predstavnici svih centara za socijalnu skrb s područja jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno predstavnici Centra za socijalnu skrb Grada Zagreba te predstavnik službe nadležne za zapošljavanje.

(3) Zadaća povjerenstva je analiza stanja i predlaganje mjera za poboljšanje suradnje s organizacijama civilnog društva, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, poslodavcima i udrugama poslodavaca, drugim pružateljima usluga, odnosno svim dionicima koji svojim djelovanjem doprinose socijalnom uključivanju korisnika, radi pružanja učinkovitih usluga korisnicima iz članka 2. ovog Pravilnika.

(4) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka dužno je sastajati se najmanje jednom u svaka tri mjeseca, a po potrebi i češće.

(5) Povjerenstvo je dužno savjetu za socijalnu skrb u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno savjetu za socijalnu skrb Grada Zagreba dostaviti godišnje izvješće do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-04/16

Urbroj: 519-03-1-1/1-15-1

Zagreb, 5. lipnja 2015.

Potpredsjednica

Vlade Republike Hrvatske i ministrica

socijalne politike i mladih

Milanka Opačić, v. r