Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja inspekcijskog nadzora u djelatnosti socijalne skrbi

NN 66/2015 (15.6.2015.), Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja inspekcijskog nadzora u djelatnosti socijalne skrbi

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

1272

Na temelju članka 223. stavka 4. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13. i 152/14.) ministrica socijalne politike i mladih donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU PROVOĐENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način provođenja inspekcijskog nadzora (u daljnjem tekstu: nadzor) nad radom doma socijalne skrbi, centra za pružanje usluga u zajednici, centra za pomoć u kući, te druge pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i posebnim propisima.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

(1) Inspekcijski nadzor provodi se nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa te općih i pojedinačnih akata, te nad stručnim radom pružatelja socijalnih usluga.

(2) Inspekcijski nadzor provode inspektori i viši inspektori.

Članak 3.

Pojedine stručne radnje u obavljanju nadzora za čije se izvršenje zahtijeva posebna stručnost, osim osoba iz članka 2. stavak 2. mogu provoditi i strukovne komore na temelju posebnih propisa.

Članak 4.

Inspektor ima iskaznicu kojom dokazuje službeno svojstvo i ovlasti, a prije početka provođenja nadzora predstavlja se službenom iskaznicom.

Članak 5.

(1) Inspektor je u obavljanju inspekcijskog nadzora samostalan te vodi postupak, donosi rješenja i poduzima mjere, u okviru prava, dužnosti i ovlasti utvrđenih zakonom.

(2) Inspektori, u obavljanju poslova iz svog djelokruga, surađuju s tijelima državne uprave, a osobito s inspekcijskim službama, radi razmjene podataka i iskustava, s ciljem osiguranja provedbe obuhvatnijih i učinkovitijih inspekcijskih nadzora.

Članak 6.

(1) Inspekcijski nadzor obavlja se kao redovni, izvanredni i kontrolni.

(2) Način i opseg provođenja inspekcijskog nadzora uvjetovan je vrstom i brojem korisnika kojima se pružaju socijalne usluge, vrstom pružatelja navedene usluge te brojem i strukturom stručnih radnika.

Članak 7.

(1) Redovni inspekcijski nadzor provodi se u skladu s godišnjim planom nadzora koji donosi Ministarstvo do 31. prosinca tekuće godine za slijedeću godinu.

(2) Izvanredni inspekcijski nadzor provodi se povodom zahtjeva drugih državnih tijela, prigovora pravnih i fizičkih osoba ili u slučaju saznanja o nekim važnim činjenicama zbog kojih je opravdano provođenje inspekcijskog nadzora.

(3) Kontrolni inspekcijski nadzor provodi se radi kontrole izvršenja mjera naređenih rješenjem inspektora.

Članak 8.

Prilikom provedbe inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo pregledati objekte i druge poslovne i stambene prostore, robu i druge stvari zatečene kod pružatelja usluga, poslovne spise, dokumentaciju o pružatelju usluga, o korisnicima i radnicima, saslušati korisnike, radnike i druge osobe koje zatekne u prostoru gdje se pružaju socijalne usluge, pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osoba, izvršiti uvid u neposredni rad stručnih i drugih radnika, izvršiti uvid u rad stručnih tijela, te obavljati i druge radnje u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora.

Članak 9.

Inspekcijski nadzor može se provoditi nad cjelokupnim radom doma socijalne skrbi, centra za pružanje usluga u zajednici, centra za pomoć u kući, te druge pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi ili nad pojedinim radnim procesima ili postupanjima ravnatelja, radnika ili fizičkih osoba koji pružaju socijalne usluge korisnicima.

Članak 10.

O izvršenom pregledu i utvrđenom stanju inspektor sastavlja zapisnik koji sadrži:

– podatke o početku nadzora,

– podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi,

– podatke o odgovornoj osobi u pravnoj osobi,

– podatke o korisnicima,

– podatke o obavljenim nadzornim radnjama,

– izjave odgovorne osobe, radnika, korisnika i drugih osoba,

– podatke o usmeno izrečenim mjerama i upozorenjima,

– druge podatke koji su od značaja za provedbu nadzora,

– podatke o završetku nadzora.

I. ZAJEDNIČKI SADRŽAJ NADZORA

Članak 11.

Zajednički sadržaj nadzora obuhvaća nadzor nad:

a) uvjetima prostora i opreme

– uvid u prostor i opremu pružatelja socijalnih usluga, radi kontrole udovoljavaju li propisanim uvjetima, te uvid u održavanje i higijenu istih te održavanje i higijenu odjeće i obuće korisnika

b) uslugama prehrane – prilagođenost preporučenim normativima prehrane, zdravstvenom stanju te potrebama korisnika

c) brojem i vrstom stručnih i drugih radnika

– uvid u dokumentaciju kojom se utvrđuje broj i vrsta stručnih i drugih radnika u odnosu na propisane uvjete (stručna sprema, zvanje, stručni ispiti, dodatna stručna usavršavanja i dr.),

d) radom stručnih i drugih radnika i nadzor nad stručnim tijelima

– uvid u dokumentaciju i evidenciju koju vode stručni radnici

– uvid u pružanje usluga korisnicima sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

– uvid u dokumentaciju o sastavu, radu i načinu donošenja odluka stručnih tijela, te praćenje njihovog provođenja, sukladno ovlaštenjima stručnih tijela doma,

– uvid u organizaciju stručnog rada, te utvrđivanje usklađenosti dnevne, tjedne i godišnje organizacije rada sa zakonom, drugim propisom i općim aktom pravne osobe, te pokrivenost smjena odgovarajućim stručnim radom i prilagođenost potrebama korisnika.

II. POSEBNI SADRŽAJ NADZORA PREMA KORISNIČKIM SKUPINAMA

1. Djeca i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, trudnice ili roditelj s djetetom do godine dana života

Članak 12.

Sadržaj nadzora nad pružanjem socijalnih usluga djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi te trudnicama ili roditelju s djetetom do godine dana života obuhvaća:

– analizu kućnog reda (pravila, dnevni ritam, fleksibilnost),

– analizu postupka prijema i praćenja adaptacije novih korisnika (kriteriji za prijem i smještaj u odgojnu skupinu, pribavljena dokumentacija, upoznavanje s radnicima, korisnicima i kućnim redom, uključivanje u predškolske i školske ustanove, pružena pomoć u procesu adaptacije, izvršitelji),

– analizu provođenja individualnih programa u radu s korisnikom (izrada i prilagođavanje, primjerenost potrebama i sposobnostima korisnika, uključenost korisnika i informiranje o svim postupcima koji se vode u zaštiti njegovih prava, ciljevi, metode, sadržaj, trajanje, izvršitelji, evaluacija),

– analizu provedbe i primjerenosti programa (godišnjih, mjesečnih za specifične programe, mjesečnih za odgojnu skupinu),

– brigu o zdravlju korisnika (praćenje zdravstvenog stanja, organiziranje i pružanje

– zdravstvenih usluga, podjela terapije),

– analizu grupnih procesa u odgojnim skupinama (grupna atmosfera, dinamika, kohezija, osiguravanje privatnosti korisnika),

– analizu primjenjivanih metoda nagrađivanja i kažnjavanja,

– utvrđivanje pritužbenih postupaka korisnika (mogućnosti pritužbe, uvažavanje i njihovo rješavanje),

– utvrđivanje međusobnih odnosa korisnika i radnika i/ili drugih osoba koje pružaju usluge (međusobna suradnja i uvažavanje, obzirno postupanje odraslih, pružanje sigurnosti korisniku i zaštita od svih oblika tjelesnog i duševnog nasilja, omogućavanje korisniku izražavanja vlastitog mišljenja, slobode misli i vjere),

– uvid u organizaciju slobodnog vremena (način korištenja slobodnog vremena, osigurano vrijeme za igru, druženje s prijateljima, mogućnost informiranja, organizirane slobodne aktivnosti u domu ili u drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi i izvan njega, uključenost korisnika),

– utvrđivanje održavanja susreta i druženja korisnika s roditeljima i rodbinom (način, učestalost, kvaliteta),

– analizu postupaka pri prekidu smještaja korisnika (način pripreme za otpust, pružanje potpore, izvršitelji),

– suradnju s roditeljima, rodbinom, nadležnim centrima i ostalim ustanovama u koje su korisnici uključeni (multidisciplinarni pristup, uključenost vanjskih stručnjaka),

– edukacije i stručno osposobljavanje radnika i/ili drugih osoba koje pružaju usluge.

2. Djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju

Članak 13.

Sadržaj nadzora nad pružanjem socijalnih usluga djeci i mlađim punoljetnim osobama s problemima u ponašanju obuhvaća:

– analizu prijema i adaptacije novih korisnika (zakonska osnova smještaja, propisana dokumentacija, postupanje sukladno Zakonu o sudovima za mladež i Pravilniku o izvršavanju odgojnih mjera),

– dijagnostiku i opservaciju korisnika,

– analizu propisane evidencije i dokumentacije,

– stručne postupke, kompetencije, multidisciplinarni pristup,

– primjenu načela i principa odgoja, utemeljenost pedagoških postupaka,

– primjenu programa u radu s korisnicima (primjerenost, ciljevi, metode, tehnike, sadržaji, uključivanje u različite aktivnosti, trajanje programa),

– primjenu programa (godišnjih, mjesečnih za specifične radionice, mjesečnih za skupinu, individualnih, primjerenost, usmjerenost na osobnost, podupiru li i razvijaju sposobnosti korisnika),

– kriterije za smještaj u odgojne skupine (struktura korisnika po dobi, spolu, razvojnim teškoćama, dijagnozama, viktimologiji, brojnost skupine),uvid u grupne procese (grupna atmosfera, kohezija, dinamika, osiguravanje privatnosti korisnika),

– efikasnost i trajnost stimulacije razvoja korisnika (emocionalnog, kognitivnog, fizičkog razvoja) kroz primjenu različitih metoda i sadržaja rada,

– način provođenja slobodnog vremena korisnika (organizirano i slobodno provođenje vremena),

– briga o zdravlju (podjela terapije, praćenje općeg zdravstvenog stanja, organizacija pružanja zdravstvene skrbi i njege),

– uključenost korisnika u obrazovni proces, uključenost korisnika u vlastiti tretman

poštovanje osobnosti i dostojanstva korisnika,

– upoznavanje korisnika s pravima, te obavezama, pravo na informiranje,

– sustav discipliniranja i nagrađivanja,

– kućni red (grupna pravila, dnevni ritam, fleksibilnost),

– postupak zadržavanja korisnika protiv njegove volje,

– utvrđivanje pritužbenih postupaka korisnika (mogućnosti pritužbe, uvažavanje i njihovo rješavanje),

– socijalni razvoj (interakcije s okolinom),

postupak pri prekidu smještaja,

suradnja s nadležnim centrima za socijalnu skrb i sudovima za mladež,

suradnja s roditeljima i drugim članovima obitelji, te njihova uključenost (članova obitelji) u proces resocijalizacije, odgoja, prihvata korisnika u matičnu sredinu po završetku tretmana,

– analizu dokumentacije iz koje je razvidan način i oblici suradnje sa centrima za socijalnu skrb, školama, zdravstvenom službom, policijom, nadležnim općinskim odvjetništvom, sudovima i drugim nadležnim tijelima,

– uključenost vanjskih stručnjaka,

– edukacije i stručno osposobljavanje radnika i/ili drugih osoba koje pružaju usluge.

3. Djeca s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom

Članak 14.

Sadržaj nadzora nad pružanjem usluga skrbi izvan vlastite obitelji djeci i odraslim osobama s invaliditetom obuhvaća:

– uvid i analizu propisane evidencije i dokumentacije,

– uvid u izbor metoda, oblika i postupaka rada stručnih radnika,

– analizu kriterija za formiranje skupina,

– njegu i zbrinjavanje (hranjenje, kupanje i njega, prevencija komplikacija dugotrajnog ležanja, održavanje osobne higijene, održavanje higijene prostora i dr.),

– brigu o zdravlju (podjela terapije, praćenje općeg zdravstvenog stanja, organiziranje pružanja zdravstvenih usluga, savjetodavni rad i podrška korisniku i obitelju, provođenje zdravstvenog odgoja, dr.)

– psihosocijalnu rehabilitaciju (prijem i otpust korisnika, dijagnostika i opservacija, praćenje razdoblja adaptacije, individualni plan, individualni i grupni rad, praćenje programa rada, primjena različitih metoda podrške u svrhu usmjeravanja i osposobljavanja za rješavanje problema, evaluaciju i prilagodbu individualnog plana i osobno uključivanje u provedbu, pomoć u održavanju, razvijanju i unapređenju socijalnih veza u pravnoj ili fizičkoj osobi kod koje je smješten i izvan nje, socijalna uključenost, pomoć pri zadovoljavanju svakodnevnih potreba, pomoć pri rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija, poticanje i održavanje komunikacijskih i socijalnih vještina, održavanje i usvajanje vještina samozbrinjavanja, planiranje, priprema i uvježbavanje vještina za spremnost i prihvaćanje drugih oblika skrbi, uklanjanje ili smanjivanje govorno-jezičnih poteškoća, odgoj i edukacijska rehabilitacija, edukacijsko– rehabilitacijska podrška u integraciji, usvajanje spoznajno društvenih vještina, usvajanje praktičnih znanja i njihova primjena, osposobljavanje u svrhu održavanja stečenih funkcija i znanja, provođenje postupaka u svrhu osamostaljivanja korisnika, te njihovog uključivanja u aktivnosti dnevnog života, sudjelovanje u pripremi i organiziranju raznih sportskih i rekreacijskih aktivnosti – rad s korisnicima, sudjelovanje u pripremi i organiziranju prigodnih kulturnih priredbi – rad s korisnicima, individualne i grupne glazbene i likovne aktivnosti, uključivanje u radne aktivnosti, analiza planova rada za slobodne aktivnosti),

– poštivanje osobnosti i dostojanstva korisnika,

– emocionalni razvoj i usvajanje socijalno vrijednosnog sustava (odnos prema sebi –prepoznavanje, izražavanje i kontrola emocija, spoznaja vlastitih potreba, odabir ponašanja i prihvaćanje odgovornosti; odnos prema drugima-socijalna interakcija, prevladavanje sukoba, odnos prema okolini i društvenim vrijednostima lokalne zajednice, pozitivan stav prema okolini, odnos radnika i/ili drugih osoba koje pružaju usluge – korisnik, međusobni odnosi stručnih i drugih radnika i/ili drugih osoba koje pružaju usluge),

– suradnju s ustanovama socijalne skrbi, zdravstva, obrazovanja i drugim pravnim i fizičkim osobama,

uključenost vanjskih stručnjaka, te članova obitelji korisnika u proces psihosocijalne rehabilitacije korisnika,

– uključivanje korisnika u lokalnu zajednicu, te razvijanje vještina za život u lokalnoj zajednici,

uvažavanje privatnosti korisnika i tajnosti podataka o korisniku,

– pritužbeni postupci korisnika (mogućnosti, rješavanje istih),

– dostupnost informacija i mogućnost slobodne komunikacije, mogućnost održavanja socijalnih kontakata (telefoniranje, posjete, izlasci, vjerski obredi),

– sustav zagovaranja prava korisnika,

– edukaciju i stručno osposobljavanje radnika i/ili drugih osoba koje pružaju usluge.

4. Starije i teško bolesne odrasle osobe

Članak 15.

Sadržaj nadzora nad pružanjem socijalnih usluga starijim odraslim teško bolesnim osobama obuhvaća:

– uvid i analizu propisane evidencije i dokumentacije,

– uvid u izbor metoda, oblika i postupaka rada stručnih radnika,

– uvid u stručni rad – postupak prihvata i upoznavanja korisnika s novom sredinom, te pomoć pri uključivanju, praćenje razdoblja adaptacije; individualni i grupni rad stručnih radnika s korisnicima; pomoć korisnicima u održavanju, razvijanju i unapređenju socijalnih veza u pravnoj ili fizičkoj osobi kod koje je smješten i izvan nje; pomoć pri rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija; održavanje i usvajanje vještina samozbrinjavanja i očuvanje stečenih funkcija i vještina; suradnja s obitelji korisnika, uključivanje korisnika u aktivnosti dnevnog života; pomoć korisnicima pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti; analiza planova rada za aktivno provođenje vremena korisnika i radne aktivnosti – aktivnosti za poboljšanje funkcionalne sposobnosti i sudjelovanje korisnika s obzirom na njihove želje i zdravstvene mogućnosti, neposredni rad s korisnicima,

– uvid u pružanje usluga njege (pomoć pri hranjenju, odijevanju i svlačenju, pomoć pri održavanju osobne higijene kupanje i njega, prevencija komplikacija dugotrajnog ležanja)

i brige o zdravlju (podjela terapije, praćenje općeg zdravstvenog stanja, osiguranje dostupnosti zdravstvenih usluga, fizikalna terapija),

– poštivanje osobnosti i dostojanstva korisnika,

– interpersonalne vještine za stvaranje odnosa (odnos radnik – korisnik, međusobni odnosi stručnih i drugih radnika – radnika i/ili drugih osoba koje pružaju usluge),

– suradnju s ustanovama socijalne skrbi, zdravstva i drugim pravnim i fizičkim osobama,

– uključivanje korisnika u lokalnu zajednicu,

– uvažavanje privatnosti korisnika i tajnosti podataka o korisniku,

– pritužbene postupke korisnika (mogućnosti, rješavanje istih),

– dostupnost informacija i mogućnost slobodne komunikacije, mogućnost održavanja socijalnih kontakata (telefoniranje, posjete, izlasci, vjerski obredi),

– sustav zagovaranja prava korisnika,

– poštivanje kućnog reda,

– edukaciju i stručno osposobljavanje radnika i/ili drugih osoba koje pružaju usluge,

– pomoć u kući (organiziranje prehrane, održavanje osobne higijene, obavljanje kućnih poslova, uređenje okućnice i tehnički poslovi).

5. Osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti

Članak 16.

Sadržaj nadzora nad pružanjem socijalnih usluga ovisnicima o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti obuhvaća:

– analizu kućnog reda (pravila, dnevni ritam, fleksibilnost),

– analizu postupka prijema i praćenja adaptacije novih korisnika (kriteriji za prijam, pribavljena dokumentacija, upoznavanje s radnicima, korisnicima i kućnim redom, pružena pomoć u procesu adaptacije, izvršitelji, evaluacija),

– analizu provođenja individualnih programa u radu s korisnikom (izrada i prilagođavanje, primjerenost potrebama i sposobnostima korisnika, uključenost korisnika i informiranje o svim postupcima koji se vode u zaštiti njegovih prava, uključivanje u proces obrazovanja, psihosocijalni tretman, radno-okupacijske aktivnosti, ciljevi, metode, sadržaj, trajanje, izvršitelji, evaluacija),

– analizu provedbe i primjerenosti programa (godišnjih, mjesečnih),

– analizu utemeljenosti primjenjivanih stručnih postupaka (primjena psihoterapijskih tehnika, metoda individualnog i grupnog rada, edukativno-suportivne terapije),

– brigu o zdravlju korisnika (redovito praćenje zdravstvenog stanja, kontrola apstinencije, organiziranje i pružanje zdravstvenih usluga, podjela terapije),

– analizu grupnih procesa (grupna atmosfera, dinamika, kohezija, osiguravanje privatnosti korisnika),

– utvrđivanje pritužbenih postupaka korisnika (mogućnosti pritužbe, uvažavanje i njihovo rješavanje),

– utvrđivanje međusobnih odnosa korisnika i neposrednih pružatelja usluga (međusobna suradnja i uvažavanje, obzirno postupanje, rješavanje konflikata, pružanje sigurnosti korisniku i zaštita od svih oblika tjelesnog i duševnog nasilja, omogućavanje korisniku izražavanja vlastitog mišljenja, slobode misli i vjere),

– uvid u organizaciju slobodnog vremena (način korištenja slobodnog vremena, druženje s prijateljima, mogućnost informiranja, organizirane slobodne aktivnosti domu, kontakti s lokalnom zajednicom, uključenost korisnika u aktivnosti),

– analizu razloga prijevremenog napuštanja doma,

– analizu evaluacije uspješnosti tretmana,

– analizu postupaka pri prekidu smještaja korisnika (način pripreme za otpust, socijalna reintegracija, pružanje potpore, izvršitelji),

– suradnju pružatelja usluga smještaja i savjetovališni rad s obitelji korisnika, suradnja s nadležnim centrima, sudovima, zdravstvenim i ostalim ustanovama u koje su korisnici uključeni (multidisciplinarni pristup, uključenost vanjskih stručnjaka),

– edukaciju i stručno osposobljavanje radnika i/ili drugih osoba koje pružaju usluge, te supervizijska pomoć ovlaštene kvalificirane osobe.

6. Žrtve nasilja u obitelji i žrtve trgovanja ljudima

Članak 17.

Sadržaj nadzora nad pružanjem socijalnih usluga žrtvama nasilja u obitelji i žrtvama trgovanja ljudima obuhvaća:

– analizu prijama i adaptacije novih korisnika (termini za prijam, zakonska osnova smještaja, propisana dokumentacija, način uključivanja),

– analizu kriterija za smještaj korisnika,

– primjenu programa u radu s korisnicima (primjerenost, ciljevi, metode, sadržaj, uključivanje u različite aktivnosti unutar i izvan doma, trajanje programa),

– primjenu načela i principa odgoja smještene djece (praćenje i nadzor odgojnih metoda roditelja i pomoć pri razvoju roditeljskih vještina),

– kontrolu primjene Konvencije o pravima djeteta i Europske konvencije o ljudskim pravima,

– upoznavanje korisnika s pravima iz područja socijalne skrbi, obiteljsko-pravne zaštite, prekršajne i kaznenopravne zaštite žrtava obiteljskog nasilja i drugim pravima, te pravo na informiranje,

– analizu dokumentacije iz koje je razvidan način i oblici suradnje sa centrima za socijalnu skrb, policijom, nadležnim općinskim odvjetništvom, sudovima i drugim nadležnim tijelima,

– nadzor nad provedbom zaštite privatnosti korisnika,

– analizu individualnih planova korisnika (donošenje, praćenje, evaluacija) s posebnim naglaskom na donošenje i provedbu plana ekonomskog osnaživanja korisnika,

– nadzor nad donošenjem sigurnosnog plana doma i individualnih sigurnosnih planova korisnika,

– stručne postupke, kompetencije, utemeljenost pedagoških postupaka,

– provedbu programa (godišnjih, mjesečnih, individualnih; primjerenost, usmjerenost na osobnost, podupiru li i razvijaju li sposobnosti korisnika),

– kućni red (pravila, dnevni ritam, fleksibilnost),

– uvid u grupne procese (grupna atmosfera, grupna dinamika, kohezija),

– pritužbene postupke korisnika (mogućnosti pritužbe, njihovo rješavanje),

– postupke pri prekidu smještaja i priprema za život izvan pravne ili fizičke osobe kod koje je smješten,

– multidisciplinarni pristup,

– uključenost vanjskih stručnjaka,

– evaluaciju,

edukacije i stručno osposobljavanje radnika i/ili drugih osoba koje pružaju usluge,

7. Beskućnici i odrasle osobe koje se zateknu izvan mjesta prebivališta ili boravišta

Članak 22.

Sadržaj nadzora nad pružanjem socijalnih usluga beskućnicima i odraslim osobama koje se zateknu izvan mjesta prebivališta ili boravišta obuhvaća:

– analizu prijema i adaptacije novih korisnika (zakonska osnova smještaja, propisana dokumentacija),

– uvid i analizu propisane evidencije i dokumentacije,

– analizu kućnog reda (pravila, dnevni ritam, fleksibilnost),

– analizu dokumentacije iz koje je razvidan način i oblici suradnje sa obitelji korisnika, centrima za socijalnu skrb i drugim tijelima,

– brigu o zdravlju i njezi korisnika (praćenje općeg zdravstvenog stanja, edukaciju korisnika, osiguranje hitne medicinske pomoći, pomoć pri nabavci lijekova, pomoć pri održavanju osobne higijene),

– analizu individualnih programa rada u radu s korisnicima (donošenje, praćenje, evaluacija),

– utvrđivanje pritužbenih postupaka korisnika (mogućnosti pritužbe, uvažavanje i njihovo rješavanje),

– analizu pružanja podrške korisnicima u radno-okupacijskim aktivnostima,

– analizu pružanja stručne potpore za socijalno uključivanje ili reintegraciju (pomoć pri ostvarivanju prava iz sustava socijalne skrbi, pomoć pri zapošljavanju, stručni i savjetodavni rad),

– analizu individualnog i grupnog rada s korisnicima,

– analizu postupaka pri prekidu smještaja korisnika (način pripreme za otpust, pružanje potpore, izvršitelji).

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-04/2

Urbroj: 519-03-1-1/1-15-1

Zagreb, 5. lipnja 2015.

Potpredsjednica

Vlade Republike Hrvatske i ministrica

socijalne politike i mladih

Milanka Opačić, v. r.