Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi

NN 66/2015 (15.6.2015.), Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

1273

Na temelju članka 216. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj: 157/13. i 152/14.) ministrica socijalne politike i mladih donosi

PRAVILNIK

O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se propisuje sadržaj i način provođenja pripravničkog staža u djelatnosti socijalne skrbi, uvjeti koje moraju ispunjavati ustanove i druge pravne osobe te obrtnici koji obavljaju djelatnost socijalne skrbi i fizičke osobe koje profesionalno obavljaju poslove socijalne skrbi za provođenje pripravničkog staža (u daljnjem tekstu: poslodavac), sadržaj, program i način polaganja stručnog ispita te sadržaj i izgled uvjerenja o položenome stručnom ispitu.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

(1) Stručni radnici koji nakon završenog obrazovanja zasnuju radni odnos ili se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (u daljnjem tekstu: stručno osposobljavanje) provode pripravnički staž pod uvjetima i na način propisan ovim Pravilnikom.

(2) Poslodavac je dužan stručnom radniku iz stavka 1. ovoga članka koji u vrijeme zasnivanja radnog odnosa ili stručnog osposobljavanja za rad ima u odgovarajućoj struci radni staž kraći od vremena određenog za trajanje pripravničkog staža propisanog Zakonom o socijalnoj skrbi, odrediti sadržaj preostalog dijela pripravničkog staža sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Stručni radnik iz stavka 1. ovog članka može provesti dio pripravničkog staža i u državnim tijelima ili pravnim osobama zdravstva, odgoja, obrazovanja te pravosuđa, kao i drugih pružatelja usluga, pod uvjetima i na način propisan ovim Pravilnikom.

(4). Stručni radnik koji je za vrijeme trajanja radnog odnosa završio preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij drugog zvanja, stavlja se u položaj pripravnika, a radnik i poslodavac mogu ugovorom o radu na određeno vrijeme urediti nastavak radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon završenog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita.

(5) Stručni radnik koji ima položen stručni ispit i koji je za vrijeme trajanja radnog odnosa stekao viši stupanj obrazovanja u istoj struci nije dužan ponovno polagati stručni ispit.

Članak 3.

(1) Za vrijeme pripravničkog staža pripravnik se kroz praktični rad i učenje osposobljava za samostalan rad (pripravnička praksa).

(2) Pripravnička praksa obavlja se prema sadržaju koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (prilog 1.).

(3) Tijekom pripravničke prakse pripravnik se priprema za stjecanje stručnih znanja predviđenih programom općeg i posebnog dijela stručnog ispita.

(4) Pripravnički staž traje 12 mjeseci, a pripravnička praksa traje 10 mjeseci.

(5) Nakon isteka pripravničkog staža iz stavka 4. ovoga članka, pripravnici mogu pristupiti polaganju stručnog ispita pred ispitnim povjerenstvom ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: ispitno povjerenstvo).

(6) Pripravnički staž može trajati dulje od roka utvrđenog u stavku 4. ovoga članka pod uvjetima i na način propisan ovim Pravilnikom.

Članak 4.

Sadržajem pripravničke prakse utvrđuju se:

– zadaće i poslovi što ih je pripravnik u tijeku pripravničke prakse dužan obavljati,

– vrijeme obavljanja pripravničke prakse na pojedinim zadaćama i poslovima.

II. UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI USTANOVE I DRUGE PRAVNE OSOBE TE OBRTNICI KOJI OBAVLJAJU DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI I FIZIČKE OSOBE KOJE PROFESIONALNO OBAVLJAJU POSLOVE SOCIJALNE SKRBI ZA PROVOĐENJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA KOD KOJIH PRIPRAVNIK PROVODI PRIPRAVNIČKI STAŽ TE UVJETI ZA GLAVNOG STRUČNOG VODITELJA (MENTOR) I STRUČNOG VODITELJA TE OBVEZE PRIPRAVNIKA

Članak 5.

(1) Poslodavac kod kojeg pripravnik provodi pripravničku praksu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– u okviru svoje djelatnosti obavljaju stručne poslove predviđene sadržajem pripravničke prakse određene struke,

– ima zaposlenog stručnog radnika koji ispunjava uvjete za glavnog stručnog voditelja (članak 6. stavak 2. ovoga Pravilnika),

– ima zaposlenog stručnog radnika koji ispunjava uvjete za stručnog voditelja (članak 7. stavak 2. ovoga Pravilnika),

– raspolaže odgovarajućom opremom i prostorom za obavljanje pripravničke prakse određene struke.

(2) Pripravnik može provoditi pripravničku praksu kod poslodavca koji ne ispunjava propisani uvjet iz stavka 1. alineje 2. ovoga članka, ako se sporazumnom s drugim poslodavcem koji ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka, imenuje glavni stručni voditelj.

(3) Ako se tijekom pripravničke prakse ocijeni da ne postoji mogućnost da pripravnik obavi pripravničku praksu kod poslodavca kod kojeg provodi pripravnički staž ili bi upućivanje kod drugog poslodavca pridonijelo njegovom uspješnijem osposobljavanju, pripravnik će obavljati pripravnički praksu kod poslodavca koji ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom.

(4) Poslodavac kod kojeg pripravnik provodi pripravnički staž sporazumom uređuje međusobna prava i obveze u vezi s upućivanjem pripravnika iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Troškovi koji nastanu u vezi s upućivanjem pripravnika iz stavka 3. ovoga članka snosi poslodavac kod kojeg pripravnik provodi pripravnički staž, ako sporazumom nije uređeno drukčije.

Članak 6.

(1) Za provođenje cjelokupne pripravničke prakse brine se glavni stručni voditelj (mentor) i stručni voditelji.

(2) Glavni stručni voditelj mora imati završeni najmanje isti stupanj stručne spreme u struci za koju se pripravnik osposobljava, najmanje pet godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi, položen stručni ispit, koji je oslobođen obveze polaganja stručnog ispita sukladno ranije važećim propisima ili koji nije dužan polagati stručni ispit sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: ispit) te sposobnost i sklonost prema pedagoškom radu.

(3) Glavni stručni voditelj dužan je:

– upoznati pripravnika sa sadržajem pripravničke prakse i programom općeg i posebnog dijela ispita,

– organizirati i neprekidno pratiti provođenje cjelokupne pripravničke prakse,

– organizirati upućivanje pripravnika na provođenje dijela pripravničke prakse kod drugog poslodavca u djelatnosti socijalne skrbi, u državna tijela, zdravstvene ustanove, ustanove odgoja i obrazovanja te pravosuđa koje ispunjavaju uvjete za provođenje pripravničke prakse propisane ovim Pravilnikom,

– pružati stručnu pomoć pripravniku u praktičnom radu, upućivati ga na stručnu literaturu i propise utvrđene programom ispita,

– provjeravati njegov praktični rad te

– obavljati i druge poslove utvrđene ovim Pravilnikom.

Članak 7.

(1) Provedbu pripravničke prakse u pojedinim stručnim cjelinama, odnosno ustrojstvenim jedinicama poslodavca ili dijela prakse u državnom tijelu, zdravstvenoj ustanovi, ustanovi odgoja i obrazovanja te pravosuđa, organizira i prati stručni voditelj.

(2) Stručni voditelj mora imati isti stupanj stručne spreme i najmanje tri godine radnog iskustva na određenim poslovima na kojima se pripravnik osposobljava te sposobnost i sklonost prema pedagoškom radu.

(3) Iznimno, stručni voditelj može imati i niži stupanj stručne spreme od pripravnika, ako ima stručna znanja i vještine te ispunjava ostale uvjete za stručnog voditelja propisane ovim Pravilnikom.

(4) Stručni voditelj dužan je:

– uvoditi pripravnika u rad stručne cjeline odnosno ustrojstvene jedinice i pomagati mu uputama i savjetima pri praktičnom osposobljavanju,

– brinuti da pripravnik obavlja poslove utvrđene sadržajem pripravničkog staža,

– obavljati i druge poslove utvrđene ovim Pravilnikom.

Članak 8.

(1) Glavnog stručnog voditelja (mentora) imenuje na prijedlog stručnog vijeća, odgovorna osoba poslodavca kod kojeg je pripravnik zasnovao radni odnos ili se stručno osposobljava za rad.

(2) Stručnog voditelja imenuje odgovorna osoba poslodavca kod kojeg je pripravnik zasnovao radni odnos ili se stručno osposobljava za rad odnosno u kojoj pripravnik provodi dio pripravničke prakse te odgovorna osoba u državnom tijelu, zdravstvenoj ustanovi, ustanovi odgoja i obrazovanja te pravosuđa, kod kojeg pripravnik provodi dio pripravničke prakse.

Članak 9.

Obavljanje poslova glavnog stručnog voditelja i stručnog voditelja sastavni je dio poslova stručnih radnika kojima su ovi poslovi povjereni.

Članak 10.

(1) Pripravnik je dužan obavljati poslove, koje mu sukladno sadržaju pripravničke prakse povjeri glavni stručni voditelj, odnosno stručni voditelj.

(2) Pripravniku se ne može povjeriti obavljanje poslova, odnosno zadaća voditelja stručne cjeline odnosno ustrojstvene jedinice, niti samostalno obavljanje poslova u okviru javnih ovlasti te drugih složenih poslova, koji se odnose na prava i interese korisnika socijalne skrbi.

Članak 11.

(1) Pripravnik obavlja pripravničku praksu u radnom vremenu do 40 sati tjedno.

(2) Zbog odsutnosti s pripravničke prakse dulje od 30 dana uslijed bolesti, rodiljnog, odnosno roditeljskog dopusta i drugih razloga odsutnosti u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom odnosno aktom poslodavca, produljuje se pripravnički staž za onoliko vremena koliko je odsutnost trajala.

Članak 12.

(1) Pripravnik provodi dio pripravničke prakse kod drugog poslodavca iz članka 7. stavka 1. ovog Pravilnika, ovisno o vrsti poslova i zadaća za koje se osposobljavaju tijekom pripravničke prakse u skladu sa sadržajem pripravničke prakse, ako ove osobe ispunjavaju uvjete iz članka 5. stavka 1. alineja 1. i 3. ovoga Pravilnika.

(2) Poslodavac koji upućuje pripravnika na provođenje dijela pripravničke prakse sukladno stavku 1. ovoga članka, sporazumom uređuje međusobna prava i obveze u svezi upućivanja pripravnika kod drugog poslodavca.

(3) Odredba članka 5. stavka 4. ovoga Pravilnika na odgovarajući način se primjenjuje i na upućivanja pripravnika iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 13.

(1) Pripravnik koji imaju zasnovan radni odnos odnosno koji se nalazi na stručnom osposobljavaju za rad kod poslodavca koji ne ispunjava uvjete iz članka 5. ovoga Pravilnika, pripravničku praksu provodi kod poslodavca koji ispunjava uvjete iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Međusobna prava i obveze u vezi s upućivanja pripravnika na provođenje pripravničke prakse kod poslodavca iz stavka 1. ovoga članka uređuju se sporazumom.

(3) Odredba članka 5. stavka 4. ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuje u vezi s upućivanjem pripravnika iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 14.

(1) Uspjeh pripravnika prati se tijekom provođenja cjelokupne pripravničke prakse.

(2) Glavni stručni voditelj i stručni voditelji ocjenjuju praktični rad i stečena znanja pripravnika, a uspjeh ocjenjuju opisnom ocjenom koja se unosi u pripravničku knjižicu.

(3) Obrazac pripravničke knjižice sastavni je dio ovoga Pravilnika i vodi se u elektroničkom obliku (Prilog 3.).

(4) Ako glavni stručni voditelj ocijeni da pripravnik nije u cijelosti, ili dijelom, zadovoljio u obavljanju pripravničke prakse odredit će mu rok u kojem će se ponovno osposobljavati i ocijeniti ga sukladno stavku 2. ovoga članka.

III. SADRŽAJ I NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Članak 15.

(1) Pripravnik polaže ispit nakon uspješno završene pripravničke prakse i pripravničkog staža.

(2) Stručni radnik kojem nije utvrđena obveza polaganja ispita, može podnijeti zahtjev za polaganje ispita.

(3) Stručni radnik koji nije u radnom odnosu, a ima u odgovarajućoj struci radni staž dulji od vremena određenog za pripravnički staž, može polagati ispit.

(4) Ispit iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka polaže se pred ispitnim povjerenstvom.

Članak 16.

(1) Ispitno povjerenstvo čine predsjednik, zamjenik predsjednika, koji su ujedno ispitivači, i promjenjivi članovi – ispitivači za određeni dio ispita.

(2) Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi ispitnog povjerenstva imenuju se iz redova službenika ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: ministarstvo) koji imaju najmanje završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij, šest godina radnog iskustva na poslovima socijalne skrbi i položen državni ispit, odnosno položen ili priznat ispit ili su od njega oslobođeni prema tada važećim propisima.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, članovi ispitnog povjerenstva mogu se imenovati iz redova službenika drugih državnih tijela ili ustanova, koji ispunjavaju uvjete iz stavka 2. ovoga članka i rade na poslovima iz predmeta kojega ispituju.

(4) Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova ispitnog povjerenstva donosi ministar nadležan za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: ministar)

(5) Za svaki ispit predsjednik ispitnog povjerenstva, odnosno u slučaju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika, odredit će imenovane članove ispitnog povjerenstva za ispitivače.

Članak 17.

(1) Pripravnik koji polaže ispit podnosi prijavu za polaganje ispita nakon završetka pripravničke prakse.

(2) Stručni radnik koji je dužan položiti ispit podnijet će prijavu za polaganje ispita najranije dva mjeseca prije isteka utvrđenog roka u kojem je dužan položiti ispit, odnosno nakon završene pripravničke prakse.

(3) Prijava iz stavka 1. i 2. ovoga članka podnosi se poslodavcu kod kojeg je osoba koja polaže ispit u radnom odnosu ili na stručnom osposobljavanju, koji ovjerava podatke unesene u prijavu i bez odlaganja prijavu dostavlja ministarstvu.

(4) Ministarstvo je dužno osigurati polaganje ispita do isteka roka za polaganje, ako je prijava podnesena u roku iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 18.

(1) Prijava iz članka 17. stavka 3. ovoga Pravilnika mora sadržavati:

1. osobno ime, osobni identifikacijski broj, datum i mjesto rođenja te državljanstvo osobe koja polaže ispit,

2. prebivalište, odnosno boravište,

3. vrstu i stupanj stručne spreme,

4. podatke o poslovima i zadacima koje obavlja i iskustvu u struci,

5. okvirni datum kada osoba želi polagati ispit.

(2) Pripravnik uz prijavu prilaže presliku diplome o završenoj stručnoj spremi ovjerenu od javnog bilježnika, presliku ugovora o radu odnosno ugovora o provođenju stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa ovjerenu od poslodavca.

(3) Pripravnik uz prijavu prilaže pripravničku knjižicu ovjerenu od glavnog stručnog voditelja.

(4) Potvrdu o stažu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje pripravnik je dužan dostaviti nakon završenog pripravničkog staža najkasnije do izdavanja uvjerenja o položenom ispitu.

Članak 19.

(1) Kad ministarstvo zaprimi prijavu iz članka 17. stavka 3. ovoga Pravilnika, utvrđuje ispunjava li osoba uvjete za polaganje ispita i o tome donosi posebno rješenje.

(2) Obavijest o mjestu i datumu polaganja ispita mora biti dostavljena osobi koja je podnijela prijavu najmanje petnaest dana prije dana određenog za polaganje ispita.

Članak 20.

(1) Osoba koja je podnijela prijavu može odgoditi polaganje ispita u roku koji joj je određen, ali je o tome dužna izvijestiti ministarstvo i to najkasnije tri dana prije dana određenog za polaganje.

(2) Ako se osobi koja je podnijela prijavu za polaganje ispita dogode nepredvidivi razlozi, unutar roka utvrđenog u stavku 1. ovoga članka, zbog kojih ne može pristupiti polaganju ispita, može odgoditi polaganje ispita s tim da te razloge opravda.

(3) U slučajevima iz stavka 1. i 2. ovog članka smatra se da osoba nije polagala ispit.

(4) Osobi koja nije pristupila polaganju ispita, a razlog izostanka nije opravdala, donosi se rješenje o obustavi postupka, a troškove ponovnog polaganja ispita snosi sama.

(5) Osobi koja je pristupila polaganju ispita i tijekom njegovog trajanja odustala, donosi se rješenje o obustavi postupka, a troškove ponovnog polaganja ispita snosi sama.

(6) Ako osoba iz zdravstvenih razloga ili drugih opravdanih razloga odustane od započetog polaganja ispita, ispitno povjerenstvo donosi odluku o njegovom odgađanju.

(7) O odustajanju od polaganja ispita, osoba koja je prijavila polaganje ispita dužna je izvijestiti poslodavca koji ju upućuje na polaganje.

(8) Osobi koja dva put uzastopno ne pristupi polaganju ispita bez opravdanog razloga, donosi se rješenje o obustavi postupka, a troškove ponovnog polaganja ispita snosi sama.

(9) Rješenje iz stavka 4., 5., i 8. ovoga članka dostavlja se osobi koja je podnijela prijavu i poslodavcu koji ju je uputio na polaganje ispita.

Članak 21.

(1) Troškove ispita snosi poslodavac koji je uputio pripravnika ili stručnog radnika na ispit.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ustanove socijalne skrbi kojih je osnivač Republika Hrvatska, a čije se obavljanje djelatnosti financira iz državnog proračuna putem ministarstva, nisu dužne snositi troškove ispita već će utvrđeni iznos po kandidatu za troškove rada ispitnog povjerenstva teretiti sredstva državnog proračuna putem ministarstva.

(3) Stručni radnik koji ispunjava uvjete za polaganje ispita, kojem nije utvrđena obveza polaganja ispita ili koji nije u radnom odnosu, a želi polagati ispit, troškove ispita snosi sam.

(4) Osobi koja je prijavila ispit i odgodila njegovo polaganje uplaćeni iznos se priznaje za iduće polaganje ispita.

(5) Osoba iz članka 20. stavka 4., 5. i 8. ovoga Pravilnika gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa.

Članak 22.

(1) Ispit se sastoji od općeg i posebnog dijela.

(2) Opći dio ispita polaže se usmeno, a posebni dio ispita polaže se pisano i usmeno.

(3) Posebni dio ispita koji se polaže pisano sastoji se od izrade pisane zadaće u okviru odgovarajućih poslova za koje se osposobljava odnosno koje obavlja osoba koja polaže ispit.

(4) Pisanu zadaću u okviru posebnog dijela ispita određuje ispitno povjerenstvo neposredno prije početka ispita, na prijedlog člana ispitnog povjerenstva koji ispituje posebni dio, a iste je struke kao i osoba koja polaže ispit.

(5) Izrada pisane zadaće može trajati najdulje dva sata.

Članak 23.

(1) Osoba koja polaže ispit pristupa usmenom dijelu ispita nakon izrade pisane zadaće, neovisno kako je zadaća ocijenjena.

(2) Usmeni dio ispita obavlja se na način koji omogućava utvrđivanje stvarne osposobljenosti osobe za obavljanje odgovarajućih poslova i zadataka.

Članak 24.

(1) Ispitno povjerenstvo ocjenjuje cjelokupan uspjeh osobe koja polaže ispit imajući u vidu pisanu zadaću i odgovore na usmenom ispitu.

(2) Na usmenom dijelu ispita svaki član ispitnog povjerenstva ocjenjuje osobu koja polaže ispit za svaki predmet posebno, a potom povjerenstvo utvrđuje uspjeh većinom glasova.

(3) Uspjeh osobe koja polaže ispit ocjenjuje se opisno (»položio« ili »nije položio«).

(4) Osoba koja polaže ispit dobiva ocjenu »položio« ako je ispitno povjerenstvo, na osnovi pisane zadaće i usmenog dijela ispita, ocijenilo da ista može uspješno obavljati poslove, odnosno radne zadaće za koje se osposobljava.

(5) Ocjenom »nije položio« ocjenjuje se osoba koja nije zadovoljila na ispitu.

(6) Osoba koja nije pozitivno ocijenjena iz najmanje tri predmeta kao i osoba koja nije zadovoljila na popravku, ponavlja cijeli ispit najranije po isteku roka od 2 mjeseca.

Članak 25.

(1) Osoba koja polaže ispit i nije zadovoljila iz jednog ili dva predmeta upućuje se na popravak.

(2) Pisani dio ispita ne smatra se u smislu stavka 1. ovoga članka posebnim predmetom.

(3) Osoba može pristupiti popravku u roku kojeg odredi ispitno povjerenstvo, ovisno o znanju osobe koja polaže ispit, a koji ne može biti kraći od 15 niti duži od 45 dana od dana polaganja usmenog dijela ispita.

Članak 26.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na odgodu i odustajanje od polaganja ispita odnose se i na popravak ispita.

Članak 27.

(1) O provođenju ispita sastavlja se zapisnik.

(2) U zapisnik se upisuje datum i vrijeme početka polaganja ispita, osobno ime osobe koja polaže ispit, osobno ime predsjednika odnosno zamjenika predsjednika i članova ispitnog povjerenstva, naziv pisane zadaće, pitanja iz svakog predmeta usmenog dijela ispita, ocjena i druge odluke i primjedbe ispitnog povjerenstva te vrijeme završetka ispita.

(3) Zapisnik potpisuje predsjednik odnosno zamjenik predsjednika, svi članovi ispitnog povjerenstva i tajnik povjerenstva.

(4) Na osnovi zapisnika o polaganju ispita osobi koja je položila ispit ministarstvo izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Primjerak uvjerenja o položenom ispitu dostavlja se poslodavcu koji je osobu uputila na polaganje ispita odnosno osobi koja je položila ispit, ako ju na polaganje ispita nije uputio poslodavac.

(5) Uvjerenje iz stavka 4. ovoga članka sadrži:

1. osobno ime, datum, mjesto i općinu/grad rođenja, državljanstvo, prebivalište, odnosno boravište osobe koja je položila ispit,

2. datum kada je osoba položila ispit,

3. velikim tiskanim slovima sljedeći tekst – ISPITNO POVJERENSTVO OCIJENILO JE DA JE IMENOVANI/A POLOŽIO/LA STRUČNI ISPIT.

(6) Uvjerenje iz stavka 4. ovoga članka potpisuje predsjednik odnosno zamjenik ispitnog povjerenstva.

Članak 28.

(1) Upravne i administrativne poslove za ispitno povjerenstvo obavlja tajnik ispitnog povjerenstva kojeg imenuje ministar rješenjem o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova ispitnog povjerenstva.

(2) Tajnik ispitnog povjerenstva ima dužnost za svaku osobu koja polaže ispit:

– utvrditi identitet,

– utvrditi jesu li plaćeni troškovi,

– upoznati osobu koja je pristupila polaganju ispita s njenim pravima i obvezama te pravilima za vrijeme polaganja ispita,

– upoznati osobu koja je pristupila polaganju ispita o vremenu trajanja pisanog dijela ispita, mogućnosti korištenja priručnih sredstava, ostvarivanju kontakta s ispitivačem koji je pripremio zadaću i sl.,

– uručiti pitanja za pisanu zadaću, potrebna tehnička i stručna pomagala te drugi materijal za obradu zadaće,

– skrbiti o osobama koje polažu ispit za vrijeme polaganja ispita,

– dostaviti uvjerenje osobi koja je polagala ispit i poslodavcu, ukoliko je osobu na polaganje ispita uputio poslodavac.

Članak 29.

Ispitno povjerenstvo vodi evidenciju o polaganju ispita u elektroničkom obliku u koju se upisuje:

1. klasa uvjerenja,

2. urbroj uvjerenja,

3. datum izdavanja uvjerenja,

4. osobno ime,

5. nadnevak osobe koje je polagala ispit,

6. mjesto i općina rođenja te prebivalište, odnosno boravište osobe koja je polagala ispit,

7. datum polaganja ispita

8. zvanje za koje polaže ispit.

Članak 30.

(1) Predsjednik, zamjenik predsjednika, članovi i tajnik ispitnog povjerenstva imaju za rad u povjerenstvu pravo na naknadu.

(2) Visinu naknade određuje ministar.

Članak 31.

(1) Usmeni dio općeg dijela ispita sastoji se iz provjere znanja iz predmeta:

1. Ustavno ustrojstvo i

2. Radni odnosi.

(2) Predmet Ustavno ustrojstvo obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj: 56/90., 135/97., 8/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10. i 05/14.).

(3) Predmet Radni odnosi obuhvaća sljedeći pravni izvor:

Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 93/14).

Članak 32.

(1) Usmeni dio posebnog dijela ispita sastoji se iz provjere znanja iz predmeta:

1. Upravni postupak, upravni spor i uredsko poslovanje,

2. Socijalna skrb i sustav socijalne politike,

3. Obiteljsko-pravna zaštita,

4. Zaštita djece s problemima u ponašanju,

5. Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

(2) Predmet Upravni postupak, upravni spor i uredsko poslovanje obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09),

2. Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj: 20/10., 143/12. i 152/14.),

3. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 7/09.),

4. Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj: 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. i 94/14.).

(3) Predmet Socijalna skrb i sustav socijalne politike obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Europska povelja o osnovnim socijalnim pravima radnika (»Narodne novine«, broj 37/91.) točka 10. i 20. do 30.,

2. Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj: 157/13. i 152/14.) i pripadajući podzakonski akti,

3. Zakon o udomiteljstvu (»Narodne novine«, broj: 90/11. i 78/12.) i pripadajući podzakonski akti,

4. Zakon o strancima (»Narodne novine«, broj: 130/11. i 73/13.) – članci 1. – 5., 44. – 150.,

5. Zakon o azilu (»Narodne novine«, broj: 79/07., 88/10. i 143/13.) – članci 1. – 52.

6. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj: 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12., 82/13., 159/13., 22/14. i 154/14.) – članci 11. – 34.a,

7. Zakon o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj: 80/13. i 137/13.) – članci 1. – 21. i 62. – 65.,

8. Zakon o doplatku za djecu (»Narodne novine«, broj: 94/01., 138/06., 107/07., 37/08., 61/11. i 112/12.) – članci 1. – 15.,

9. Zakon o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, broj 128/10.),

10. Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, broj: 80/08., 94/09., 121/10., 25/12., 118/12., 12/13. i 153/13.) – članci 1. – 8. i 37. – 57.,

11. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) – članci 1. – 25. i 60. – 87.

(4) Predmet Obiteljsko-pravna zaštita obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Obiteljski zakon (»Narodne novine«, broj: 116/03., 17/04., 136/04., 107/07., 61/11. i 25/13.) i pripadajući podzakonski akti,

2. Zakon o privremenom uzdržavanju (»Narodne novine«, broj 92/14.),

3. Konvencija o pravima djeteta, New York, 20. studenoga 1989. (SL SFRJ – Međunarodni ugovori, broj 15/90.) i točka 34. Odluke o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«) broj 12/93.),

4. Konvencija Ujedinjenih naroda o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu, potpisana u New Yorku, 20. lipnja 1956. (SL FNRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi broj 2/60.) i točka 7. Odluke o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 3/95.),

5. Konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece, potpisana u Haagu, 6. listopada 1989 (SL SFRJ, »Međunarodni ugovori«, broj 7/91.), i točka 6. Odluke o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 4/94.),

6. Konvencija o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj: 6/07. i 5/08.),

7. Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima (»Narodne novine«, broj: 53/91. i 88/01.), članci 1. – 16., 32 – 45., 61. – 70., 74. – 77. i 86. – 96.,

8. Zakon o životnom partnerstvu osoba istoga spola (»Narodne novine«, broj 92/14.),

9. Zakon o osobnom imenu (»Narodne novine«, broj 118/12.),

10. Zakon o prebivalištu i boravištu građana (»Narodne novine«, broj: 144/12. i 158/13.),

11. Zakon o parničnom postupku (»Narodne novine«, broj: 53/91., 91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 02/07., 84/08., 123/08., 57/11., 148/11., 25/13. i 89/14.) – članci 17., 27., 46. – 52., 54. – 55., 77. – 86., 88., 162., 196. – 203., 206. – 211., 348.,

12. Ovršni zakon (»Narodne novine«, broj: 112/12., 25/13. i 93/14.) – članci 1. – 58.,

13. Zakon o javnom bilježništvu (»Narodne novine«, broj: 78/93., 29/94., 162/98., 16/07. i 75/09.) – članci 39., 157. i 167.,

14. Zakon o nasljeđivanju (»Narodne novine«, broj: 48/03., 163/03., 35/05. – članak 1164. stavak 1. alineja 2. Zakona o obveznim odnosima, 127/13. i 33/15.) – članci 8., 26.,

15. Zakon o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj: 35/05., 41/08. i 125/11.) – članci 1. – 179., 213. – 235., 579 – 589. i 1164. stavak 1. alineja 2.

(5) Predmet Zaštita djece s problemima u ponašanju obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Zakon o sudovima za mladež (»Narodne novine«, broj: 84/11., 143/12. i 148/13.),

2. Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje (»Narodne novine«, broj 133/12.),

3. Kazneni zakon ( »Narodne novine«, broj: 125/11. i 144/12.) – članci 1. – 14., 56. – 76., 145., 127., 167. – 179., 279. i 280.,

4. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, broj: 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14.) – članci 1. – 18., 43 – 63., 95., 98., 100., 101., 169 – 176., 283. – 284.,

5. Pravilnik o načinu izvršavanja odgojnih mjera posebne obveze, upućivanje u disciplinski centar, pojačana briga i nadzor, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu i upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu (»Narodne novine«, broj: 141/11. i 21/12.),

6. Prekršajni zakon (»Narodne novine«, broj: 107/07., 39/13. i 157/13.) – članci 1. – 96., 116., 158., 171.,

7. Zakon o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine«, broj: 107/01., 87/02., 163/03., 141/04., 40/07., 149/09., 84/11. i 80/13.) – članci 1. – 49.

(6) Predmet Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (»Narodne novine«, broj 76/14.),

2. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj: 157/13. i 152/14.),

3. Zakon o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 157/13., 151/14. i 33/15.), članci 1. – 8., 19. – 21., 39. – 78., 145.,

4. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), članci 1. – 6. i 15. – 23.,

5. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (»Narodne novine«, broj 24/15.),

6. Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (»Narodne novine«, broj 67/14.),

7. Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj: 7/12., 14/12., 23/12. i 25/12.),

8. Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja (»Narodne novine«, broj 85/14.).

(7) Pravni izvori za polaganje ispita su propisi iz članka 24. i 25. ovoga Pravilnika te njihove izmjene i dopune, koji su na snazi najmanje mjesec dana prije datuma polaganja ispita.

Članak 33.

Ispitni predmeti posebnog dijela ispita, odnosno njegovi dijelovi po određenim strukama sastavni su dio ovoga Pravilnika (Prilog 2.).

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

(1) Pripravnici koji su prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika započeli pripravnički staž kod poslodavca završit će pripravničku praksu prema sadržaju utvrđenom do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a ispit će polagati prema odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Pripravnici koji započnu pripravnički staž kod poslodavca nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, provest će pripravničku praksu prema sadržaju propisanom ovim Pravilnikom.

Članak 35.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vježbeničkom stažu stručnih radnika u ustanovama socijalne skrbi (»Narodne novine«, broj: 29/98., 30/99. i 38/04.).

Članak 36.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-04/10

Urbroj: 519-03-1-1/1-15-1

Zagreb, 5. lipnja 2015.

Potpredsjednica

Vlade Republike Hrvatske i ministrica

socijalne politike i mladih

Milanka Opačić, v. r.

PRILOG 1.

SADRŽAJ PRIPRAVNIČKE PRAKSE

Ovim se utvrđuje pripravnička praksa koju obavljaju:

– socijalni radnik,

– pravnik,

– psiholog,

– socijalni pedagog,

– rehabilitator,

– logoped,

– odgajatelj,

– terapeut,

– drugi stručni radnici na poslovima obiteljskog centra.

Način provođenja pripravničke prakse za osobe koji obavljaju poslove na radnim mjestima kineziterapeuta, glazbenog terapeuta, likovnog terapeuta i stručnog suradnika – terapeuta sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (»Narodne novine«, broj 40/14.) istovjetan je načinu provođenja pripravničke prakse za osobe različitih struka koji obavljaju poslove na radnom mjestu terapeuta.

Način provođenja pripravničke prakse za osobe različitih struka koji obavljaju poslove na radnim mjestima rehabilitatora, rehabilitatora slušanja, instruktora znakovnog jezika i terapeuta senzorne integracije sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (»Narodne novine«, broj 40/14.) istovjetan je načinu provođenja pripravničke prakse za rehabilitatora.

Sadržaj vježbeničke prakse sastoji se od:

1. uvodnog dijela, jedinstvenog za sve stručne radnike,

2. sadržaja namijenjenih pojedinim stručnim radnicima – pripravnicima.

1. UVODNI DIO

Osposobljavanje stručnih radnika – pripravnika u djelatnosti socijalne skrbi u uvodnom dijelu sastoji se od:

1. rada s glavnim stručnim voditeljem:

– upoznavanje s djelatnošću socijalne skrbi, ustrojstvom djelatnosti i propisima koji ju uređuju,

– organizacijom i provedbom cjelokupne pripravničke prakse (5 dana),

2. rada u pisarnici i rada na poslovima dokumentacije, evidencije, plana i analize (5 dana).

2. SADRŽAJI NAMIJENJENI POJEDINIM STRUČNIM RADNICIMA – PRIPRAVNICIMA

2.1. Socijalni radnik u centru za socijalnu skrb

Nakon uvodnog dijela glavni stručni voditelj organizira raspoređivanje pripravnika u:

1. centar za socijalnu skrb,

2. druge ustanove socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga,

3. zdravstvenu ustanovu,

4. ustanovu odgoja i obrazovanja.

2.1.1. Rad u centru za socijalnu skrb u pojedinim stručnim cjelinama (7 mjeseci i 10 dana):

– upoznaje djelokrug rada u svakoj stručnoj cjelini,

– upoznaje način vođenja postupaka u svakoj stručnoj cjelini,

– sudjeluje u individualnom radu s korisnikom te donošenju timskih odluka,

– obavlja jednostavnije radnje u pojedinom postupku,

– obavlja uvid u spise predmeta iz nadležnosti pojedinih stručnih cjelina.

2.1.2. Rad u drugim ustanovama socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga za djecu i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, za djecu s teškoćama u razvoju, za odrasle osobe s invaliditetom, za starije i teško bolesne odrasle osobe, za osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, za žrtve nasilja u obitelji i žrtve trgovanja ljudima te beskućnike (2 mjeseca):

– upoznaje cjelokupni stručni rad u ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga,

– upoznaje socijalni rad za korisnike sudjelovanjem u prihvatu i podršci u prilagodbi korisnika, izradi individualnog programa rada i programa rehabilitacije, timskoj procjeni i dijagnostici, savjetodavnom radu i podršci korisniku i članovima obitelji, rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija, suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb i drugim ustanovama i tijelima te prikupljanju dokumentacije, vođenju evidencije i izradi izvješća o korisnicima.

2.1.3. Rad u zdravstvenoj ustanovi (5 dana)

– upoznaje socijalni rad u zdravstvenoj ustanovi sudjelovanjem u prikupljanju potrebnih podataka o pacijentu, u timskoj procjeni, individualnom i grupnom radu s pacijentom i članovima obitelji, pomoći u ostvarivanju odgovarajućih prava i usluga, suradnji s drugim ustanovama i tijelima te drugim stručnim poslovima socijalnog rada u zdravstvenoj ustanovi.

2.1.4. Rad u ustanovi odgoja i obrazovanja (5 dana)

– upoznaje rad stručnih suradnika u ustanovi odgoja i obrazovanja, sudjeluje u procjeni razvojnih rizika i potreba pojedinih učenika, problema u ponašanju učenika, sudjeluje u individualnom radu s učenicima i roditeljima, u rješavanju kriznih situacija, praćenju integracije učenika s teškoćama u razvoju, upoznaje suradnju s drugim ustanovama i tijelima te se upoznaje s drugim poslovima stručnih suradnika u ustanovi odgoja i obrazovanja.

2.2. Socijalni radnik u drugoj ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga za djecu i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, za djecu s teškoćama u razvoju, za odrasle osobe s invaliditetom i osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, te žrtve nasilja u obitelji

Nakon uvodnog dijela glavni stručni voditelj organizira raspoređivanje pripravnika u/kod:

1. druge ustanove socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga,

2. centar za socijalnu skrb,

3. zdravstvenu ustanovu,

4. ustanovu odgoja i obrazovanja (osim kod pružatelja usluga koji u okviru redovne djelatnosti obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja prema posebnom propisu).

2.2.1. Rad u ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga (7 mjeseci i 10 dana):

– upoznaje djelokrug rada svih ustrojstvenih jedinica i odjela,

– sudjeluje u postupcima prijma i prilagodbe korisnika,

– sudjeluje u individualnom i grupnom radu (savjetodavnom, odgojnom) s korisnikom te donošenju timskih odluka,

– sudjeluje u izradi, provođenju i praćenju individualnog plana,

– sudjeluje u stručnom radu s obitelji, suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb, drugim ustanovama i tijelima te pružateljima socijalnih usluga u lokalnoj zajednici,

– sudjeluje u rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija te pružanju pomoći u zadovoljavanju svakodnevnih potreba,

– sudjeluje u timskoj procjeni/dijagnostici (ukoliko ju pružatelj usluge obavlja u okviru svoje redovne djelatnosti),

– sudjeluje u organiziranju aktivnog provođenja vremena korisnika, radu sa stručnim radnicima te pomoćnim radnicima koji dolaze u kontakt s korisnicima,

– sudjeluje u vođenju evidencije i dokumentacije te pripremi/izradi izvješća o korisniku,

– sudjeluje u pripremi korisnika za povratak u primarnu obitelj odnosno prekidu pružanja usluge, odlazak u posvojiteljsku, udomiteljsku obitelj ili drugu ustanovu,

– sudjeluje u pružanju usluge savjetovanja i pomaganja djeci i obiteljima u riziku, udomiteljskim i posvojiteljskim obiteljima te pružanju podrške korisniku nakon izlaska iz skrbi.

2.2.2. Rad u centru za socijalnu skrb u pojedinim stručnim cjelinama (2 mjeseca):

– upoznaje djelokrug rada u svakoj stručnoj cjelini,

– upoznaje način vođenja postupaka u svakoj stručnoj cjelini,

– sudjeluje u individualnom radu s korisnikom te donošenju timskih odluka,

– obavlja jednostavnije radnje u pojedinom postupku,

– obavlja uvid u spise predmeta iz nadležnosti pojedinih stručnih cjelina.

2.2.3. Rad u zdravstvenoj ustanovi (5 dana)

– upoznaje socijalni rad u zdravstvenoj ustanovi sudjelovanjem u prikupljanju potrebnih podataka o pacijentu, u timskoj procjeni, individualnom i grupnom radu s pacijentom i članovima obitelji, pomoći u ostvarivanju odgovarajućih prava i usluga, suradnji s drugim ustanovama i tijelima te drugim stručnim poslovima socijalnog rada u zdravstvenoj ustanovi.

2.2.4. Rad u ustanovi odgoja i obrazovanja (5 dana)

– upoznaje rad stručnih suradnika u ustanovi odgoja i obrazovanja sudjeluje u procjeni razvojnih rizika i potreba pojedinih učenika, problema u ponašanju učenika, praćenju integracije učenika s teškoćama u razvoju te individualnom radu s učenicima i roditeljima, rješavanju kriznih situacija te suradnji s drugim ustanovama i tijelima i drugim poslovima stručnih suradnika u ustanovi odgoja i obrazovanja.

2.3. Pravnik u centru za socijalnu skrb

Nakon uvodnog dijela glavni stručni voditelj organizira raspoređivanje pripravnika u:

1. centar za socijalnu skrb,

2. sud.

2.3.1. Rad u centru za socijalnu skrb u pojedinim stručnim cjelinama (7 mjeseci i 20 dana)

– upoznaje djelokrug rada svake stručne cjeline,

– upoznaje način vođenja postupaka u svakoj stručnoj cjelini,

– upoznaje se s vođenjem upravnih postupaka i donošenjem timskih odluka,

– obavlja jednostavnije radnje u pojedinim upravnim postupcima,

– obavlja uvid u spise predmeta iz nadležnosti pojedinih stručnih cjelina.

2.3.2. Rad u sudu (2 mjeseca)

– upoznaje se s ustrojem i radom suda te vođenjem parničnih, izvanparničnih, kaznenih i ovršnih postupaka vezanih uz bračne i obiteljske odnose, zaštitu djece te zaštitu osoba s invaliditetom.

2.4. Psiholog u centru za socijalnu skrb

Nakon uvodnog dijela glavni stručni voditelj organizira raspoređivanje pripravnika u:

1. centar za socijalnu skrb,

2. druge ustanove socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga,

3. zdravstvenu ustanovu,

4. ustanovu odgoja i obrazovanja.

2.4.1. Rad u centru za socijalnu skrb u pojedinim stručnim cjelinama (7 mjeseci i 20 dana)

– upoznaje djelokrug rada svake stručne cjeline,

– upoznaje način i metode stručnog rada i vođenja postupaka u svakoj stručnoj cjelini,

– sudjeluje u individualnom radu psihologa te donošenju timskih odluka,

– upoznaje se s tehnikama dijagnosticiranja i primjenom istih te izradom mišljenja psihologa,

– obavlja uvid u spise predmeta u kojima sudjeluje psiholog.

2.4.2. Rad u drugim ustanovama socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga za djecu i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, za djecu s teškoćama u razvoju, za odrasle osobe s invaliditetom i osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti te žrtve nasilja u obitelji (2 mjeseca)

– upoznaje cjelokupni stručni rad u ustanovama socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga,

– upoznaje rad psihologa za korisnike sudjelovanjem u prihvatu i prilagodbi korisnika, izradi individualnog programa rada i programa rehabilitacije, timskoj procjeni i dijagnostici, savjetodavnom radu i podršci korisniku i članovima obitelji, grupnom i individualnom radu s korisnicima i članovima obitelji, rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija, suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb i drugim ustanovama i tijelima te prikupljanju dokumentacije, vođenju evidencije i izradi izvješća o korisnicima.

2.4.3. Rad u zdravstvenoj ustanovi (5 dana)

– upoznaje rad psihologa u zdravstvenoj ustanovi sudjelovanjem u individualnom i grupnom radu s pacijentom i članovima obitelji, timskoj procjeni te drugim stručnim poslovima psihologa u zdravstvenoj ustanovi.

2.4.4. Rad u ustanovi odgoja i obrazovanja (5 dana)

– upoznaje rad stručnih suradnika u ustanovi odgoja i obrazovanja, sudjeluje u procjeni razvojnih rizika i potreba pojedinih učenika, problema u ponašanju učenika, sudjeluje u individualnom radu s učenicima i roditeljima, u rješavanju kriznih situacija, praćenju integracije učenika s teškoćama u razvoju, upoznaje suradnju s drugim ustanovama i tijelima te se upoznaje s drugim poslovima stručnih suradnika u ustanovi odgoja i obrazovanja.

2.5. Psiholog u drugoj ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga za djecu i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, za djecu s teškoćama u razvoju, za odrasle osobe s invaliditetom i osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, te žrtve nasilja u obitelji/kod drugog pružatelja usluga

Nakon uvodnog dijela glavni stručni voditelj organizira raspoređivanje pripravnika u/kod:

1. druge ustanove socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga,

2. centar za socijalnu skrb,

3. zdravstvenu ustanovu,

4. ustanovu odgoja i obrazovanja.

2.5.1. Rad u ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga (7 mjeseci i 10 dana)

– upoznaje djelokrug rada svih ustrojstvenih jedinica i odjela,

– sudjeluje u postupcima prijma i prilagodbe korisnika te pružanju psihološke podrške,

– sudjeluje u izradi, provođenju i praćenju individualnog programa rada te stručnom radu s obitelji korisnika,

– sudjeluje u individualnom i grupnom radu (savjetodavnom, odgojnom) s korisnikom te donošenju timskih odluka,

– sudjeluje u rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija,

– sudjeluje u psihologijskoj procjeni korisnika te u timskoj procjeni/dijagnostici,

– sudjeluje u organiziranju aktivnog provođenja vremena korisnika, radu sa stručnim radnicima te pomoćnim radnicima koji dolaze u kontakt s korisnicima,

– sudjeluje u pripremi korisnika za povratak u primarnu obitelj odnosno prekidu pružanja usluge, odlazak u posvojiteljsku, udomiteljsku obitelj ili drugu ustanovu,

– sudjeluje u pružanju usluge savjetovanja i pomaganja djeci i obiteljima u riziku, udomiteljskim i posvojiteljskim obiteljima te pružanju podrške korisniku nakon izlaska iz skrbi.

2.5.2. Rad u centru za socijalnu skrb u pojedinim stručnim cjelinama (2 mjeseca)

– upoznaje djelokrug rada svake stručne cjeline,

– upoznaje način i metode stručnog rada i vođenja postupaka u svakoj stručnoj cjelini,

– sudjeluje u individualnom radu psihologa te donošenju timskih odluka,

– upoznaje se s tehnikama dijagnosticiranja i primjenom istih te izradom mišljenja psihologa,

– obavlja uvid u spise predmeta u kojima sudjeluje psiholog.

2.5.3. Rad u zdravstvenoj ustanovi (5 dana)

– upoznaje rad psihologa u zdravstvenoj ustanovi sudjelovanjem u individualnom i grupnom radu s pacijentom i članovima obitelji, timskoj procjeni te drugim stručnim poslovima psihologa u zdravstvenoj ustanovi.

2.5.4. Rad u ustanovi odgoja i obrazovanja (5 dana)

– upoznaje rad stručnih suradnika u ustanovi odgoja i obrazovanja, sudjeluje u procjeni razvojnih rizika i potreba pojedinih učenika, problema u ponašanju učenika, sudjeluje u individualnom radu s učenicima i roditeljima, u rješavanju kriznih situacija, praćenju integracije učenika s teškoćama u razvoju, upoznaje suradnju s drugim ustanovama i tijelima te se upoznaje s drugim poslovima stručnih suradnika u ustanovi odgoja i obrazovanja.

2.6. Socijalni pedagog u centru za socijalnu skrb

Nakon uvodnog dijela glavni stručni voditelj organizira raspoređivanje pripravnika u:

1. centar za socijalnu skrb,

2. drugu ustanovu socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga,

3. sud,

4. ustanovu odgoja i obrazovanja.

2.6.1. Rad u centru za socijalnu skrb u pojedinim stručnim cjelinama (6 mjeseci i 20 dana):

– upoznaje djelokrug rada i način vođenja postupaka u svakoj stručnoj cjelini,

– upoznaje se s postupcima i radom s djecom i mlađim punoljetnim osobama s problemima u ponašanju i počiniteljima kaznenih djela,

– sudjeluje u individualnom i timskom radu,

– obavlja jednostavnije radnje u pojedinim postupcima i uvid u spise predmeta.

2.6.2. Rad u drugim ustanovama socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, za djecu i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, za osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti (2 mjeseca):

– upoznaje cjelokupni stručni rad u ustanovama socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga,

– upoznaje se s radom socijalnog pedagoga za korisnike sudjelovanjem u praćenju korisnika tijekom prilagodbe, pružanju podrške, savjetovanju i poticanju primjerenih oblika ponašanja kroz individualni i grupni rad, u socijalno-pedagoškoj procjeni, timskoj procjeni/dijagnostici planiranju i programiranju odgojnih i drugih oblika podrške i zaštite korisnika, praćenju i evaluaciji programa rada s korisnikom te suradnji s drugim tijelima i ustanovama.

2.6.3. Rad u sudu (20 dana)

– upoznaje rad suda i stručnih suradnika suda u odjelu za mladež u kaznenim postupcima prema maloljetnim počiniteljima kaznenih djela i mlađim punoljetnim osobama počiniteljima kaznenih djela te kaznenim postupcima na štetu djece.

2.6.4. Rad u ustanovi odgoja i obrazovanja (10 dana)

– upoznaje rad stručnih suradnika u ustanovi odgoja i obrazovanja sudjelovanjem u procjeni razvojnih rizika i potreba pojedinih učenika te problema u ponašanju učenika, individualnom radu s učenicima i roditeljima, u rješavanju kriznih situacija, suradnji s drugim ustanovama i tijelima te drugim poslovima stručnih suradnika u ustanovi odgoja i obrazovanja.

2.7. Socijalni pedagog u drugoj ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, za djecu i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, za djecu s teškoćama u razvoju, za odrasle osobe s invaliditetom i osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti te žrtve nasilja u obitelji

Nakon uvodnog dijela glavni stručni voditelj organizira raspoređivanje pripravnika u:

1. ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga,

2. centar za socijalnu skrb,

3. zdravstvenu ustanovu,

4. ustanovu odgoja i obrazovanja.

2.7.1. Rad u ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga (7 mjeseci i 20 dana)

– upoznaje djelokrug rada svih ustrojstvenih jedinica i odjela,

– sudjeluje u postupcima prijma i prilagodbe korisnika te pružanju socijalno-pedagoške podrške,

– sudjeluje u socijalno-pedagoškoj procjeni korisnika te u timskoj procjeni/dijagnostici, u individualnom i grupnom radu (savjetodavnom, odgojnom) s korisnikom,

– sudjeluje u izradi, provođenju i praćenju individualnog programa rada te stručnom radu s obitelji korisnika,

– sudjeluje u rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija,

– sudjeluje u organiziranju aktivnog provođenja vremena korisnika, radu sa stručnim radnicima te pomoćnim radnicima koji dolaze u kontakt s korisnicima,

– sudjeluje u pripremi korisnika za povratak u primarnu obitelj odnosno prekidu pružanja usluge, odlazak u posvojiteljsku, udomiteljsku obitelj ili drugu ustanovu,

– sudjeluje u pružanju usluge savjetovanja i pomaganja djeci i obiteljima u riziku, udomiteljskim i posvojiteljskim obiteljima te pružanju podrške korisniku nakon izlaska iz skrbi.

2.7.2. Rad u centru za socijalnu skrb u pojedinim stručnim cjelinama (1 mjesec):

– upoznaje djelokrug rada i način vođenja postupaka u svakoj stručnoj cjelini,

– upoznaje se s postupcima i radom s djecom i mlađim punoljetnim osobama s problemima u ponašanju i počiniteljima kaznenih djela,

– sudjeluje u socijalno-pedagoškoj procjeni i izradi stručnog mišljenja socijalnog pedagoga,

– sudjeluje u individualnom i timskom radu,

– obavlja jednostavnije radnje u pojedinim postupcima i uvid u spise predmeta.

2.7.3. Rad u sudu (20 dana)

– upoznaje rad suda i stručnih suradnika suda u odjelu za mladež u kaznenim postupcima prema maloljetnim počiniteljima kaznenih djela i mlađim punoljetnim osobama počiniteljima kaznenih djela te kaznenim postupcima na štetu djece.

2.7.4. Rad u ustanovi odgoja i obrazovanja (10 dana)

– upoznaje rad stručnih suradnika u ustanovi odgoja i obrazovanja sudjelovanjem u procjeni razvojnih rizika i potreba pojedinih učenika te problema u ponašanju učenika, individualnom radu s učenicima i roditeljima, u rješavanju kriznih situacija, suradnji s drugim ustanovama i tijelima te drugim poslovima stručnih suradnika u ustanovi odgoja i obrazovanja.

2.8. Rehabilitator u centru za socijalnu skrb

Nakon uvodnog dijela glavni stručni voditelj organizira raspoređivanje pripravnika u:

1. centar za socijalnu skrb,

2. druge ustanove socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga,

3. zdravstvenu ustanovu,

4. ustanovu odgoja i obrazovanja.

2.8.1. Rad u centru za socijalnu skrb u pojedinim stručnim cjelinama (6 mjeseci i 10 dana):

– upoznaje djelokrug rada i način vođenja postupaka u svakoj stručnoj cjelini,

– upoznaje se s postupcima i radom s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom,

– sudjeluje u individualnom i timskom radu,

– obavlja jednostavnije radnje u pojedinim postupcima i uvid u spise predmeta.

2.8.2. Rad u drugim ustanovama socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju, za odrasle osobe s invaliditetom, za starije i teško bolesne odrasle osobe, za osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti (3 mjeseca):

– upoznaje cjelokupni stručni rad u ustanovama socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga,

– upoznaje se s radom rehabilitatora za korisnike sudjelovanjem u prijemu i podršci korisniku tijekom prilagodbe, izradi i praćenju individualnog programa rada i programa rehabilitacije, individualnom i grupnom radu te suradnji s članovima obitelji i suradnji s drugim ustanovama i tijelima.

2.8.3. Rad u ustanovi odgoja i obrazovanja (10 dana)

– upoznaje rad stručnih suradnika u ustanovi odgoja i obrazovanja sudjelovanjem u procjeni razvojnih rizika i potreba pojedinih učenika, učenika s teškoćama u razvoju, individualnom radu s učenicima i roditeljima, rješavanju kriznih situacija, suradnji s drugim ustanovama i tijelima te drugim poslovima stručnih suradnika u ustanovi odgoja i obrazovanja.

2.9. Rehabilitator u drugoj ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju, za djecu i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, za odrasle osobe s invaliditetom i osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, te žrtve nasilja u obitelji

Nakon uvodnog dijela glavni stručni voditelj organizira raspoređivanje pripravnika u/kod:

1. druge ustanove socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga,

2. centar za socijalnu skrb,

3. zdravstvenu ustanovu,

4. ustanovu odgoja i obrazovanja.

2.9.1. Rad u ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga (8 mjeseci i 10 dana)

– upoznaje djelokrug rada svih ustrojstvenih jedinica i odjela,

– sudjeluje u postupcima prijma i prilagodbe korisnika,

– sudjeluje u individualnom i grupnom radu (rehabilitacijskom, savjetodavnom, odgojnom) s korisnikom te donošenju timskih odluka,

– sudjeluje u procjeni razvojnih rizika i potreba korisnika odnosno timskoj procjeni/dijagnostici (ukoliko ju pružatelj usluge obavlja u okviru svoje redovne djelatnosti),

– sudjeluje u izradi, provođenju i praćenju individualnog programa rada,

– sudjeluje u stručnom radu s obitelji, suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb te drugim ustanovama i tijelima,

– sudjeluje u organiziranju aktivnog provođenja vremena korisnika, radu sa stručnim i pomoćnim radnicima koji dolaze u kontakt s korisnicima,

– sudjeluje u vođenju evidencije i dokumentacije te pripremi/izradi izvješća za korisnika,

– sudjeluje u pripremi korisnika za povratak u primarnu obitelj odnosno prekidu pružanja usluge, odlazak u posvojiteljsku, udomiteljsku obitelj ili drugu ustanovu.

2.9.2. Rad u centru za socijalnu skrb u pojedinim stručnim cjelinama (1 mjesec):

– upoznaje djelokrug rada i način vođenja postupaka u svakoj stručnoj cjelini,

– upoznaje se s postupcima i radom s djecom s teškoćama u razvoju,

– sudjeluje u individualnom i timskom radu,

– obavlja jednostavnije radnje u pojedinim postupcima i uvid u spise predmeta.

2.9.3. Rad u zdravstvenoj ustanovi (5 dana)

– upoznaje rad rehabilitatora u zdravstvenoj ustanovi sudjelovanjem u individualnom i grupnom radu s pacijentom i članovima obitelji, timskoj procjeni te drugim stručnim poslovima rehabilitatora u zdravstvenoj ustanovi.

2.9.4. Rad u ustanovi odgoja i obrazovanja – ukoliko poslodavac u okviru svoje redovne djelatnosti ne obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja po posebnom propisu (5 dana)

– upoznaje rad stručnih suradnika u ustanovi odgoja i obrazovanja sudjelovanjem u procjeni razvojnih rizika i potreba pojedinih učenika te individualnom radu s učenicima i roditeljima, suradnji s drugim ustanovama i tijelima te drugim poslovima stručnih suradnika u ustanovi odgoja i obrazovanja.

2.10. Logoped u ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju, za djecu i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, za odrasle osobe s invaliditetom i osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti te žrtve nasilja u obitelji

Nakon uvodnog dijela glavni stručni voditelj organizira raspoređivanje pripravnika u:

1. ustanovu socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga,

2. zdravstvenu ustanovu,

3. ustanovu odgoja i obrazovanja (osim kod pružatelja usluga koji u okviru redovne djelatnosti obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja prema posebnom propisu).

2.10.1. Rad u ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga (8 mjeseci i 20 dana)

– upoznaje djelokrug rada svih ustrojstvenih jedinica i odjela,

– sudjeluje u individualnom i grupnom radu (rehabilitacijskom, savjetodavnom, odgojnom) s korisnikom,

– sudjeluje u izradi, provođenju i praćenju individualnog programa rada te timskom radu,

– sudjeluje u stručnom radu (individualnom i grupnom, savjetodavnom) s obitelji,

– sudjeluje u procjeni razvojnih rizika i timskoj procjeni/dijagnostici (ukoliko ju pružatelj usluge obavlja u okviru svoje redovne djelatnosti),

– surađuje sa stručnim radnicima te pomoćnim radnicima koji dolaze u kontakt s korisnicima,

– sudjeluje u vođenju evidencije i dokumentacije te pripremi/izradi izvješća za korisnika.

2.10.2. Rad u zdravstvenoj ustanovi (10 dana)

– upoznaje rad logopeda u zdravstvenoj ustanovi sudjelovanjem u individualnom i grupnom radu s pacijentom i članovima obitelji, timskoj procjeni te drugim stručnim poslovima logopeda u zdravstvenoj ustanovi.

2.10.3. Rad u ustanovi odgoja i obrazovanja – ukoliko poslodavac u okviru svoje redovne djelatnosti ne obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja po posebnom propisu (20 dana)

– upoznaje rad stručnih suradnika u ustanovi odgoja i obrazovanja sudjelovanjem u procjeni razvojnih rizika i potreba pojedinih učenika te individualnom radu s učenicima i roditeljima, suradnji s drugim ustanovama i tijelima te drugim poslovima stručnih suradnika u ustanovi odgoja i obrazovanja.

2.11. Odgajatelj u ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga za djecu i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, za djecu s teškoćama u razvoju, za odrasle osobe s invaliditetom i osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, te žrtve nasilja u obitelji/kod drugog pružatelja usluga

Nakon uvodnog dijela glavni stručni voditelj organizira raspoređivanje pripravnika u:

1. ustanovu socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga,

2. ustanovu odgoja i obrazovanja (osim kod pružatelja usluga koji u okviru redovne djelatnosti obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja prema posebnom propisu).

2.11.1. Rad u ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga (8 mjeseci i 20 dana)

– upoznaje djelokrug rada svih ustrojstvenih jedinica i odjela,

– sudjeluje u postupcima prijma i prilagodbe korisnika,

– sudjeluje u individualnom i grupnom odgojnom radu s korisnikom te donošenju timskih odluka,

– sudjeluje u izradi, provođenju i praćenju individualnog programa rada,

– sudjeluje u stručnom radu (individualnom i grupnom) s obitelji, suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb te drugim ustanovama i tijelima,

– sudjeluje u aktivnostima vezanim uz psihomotorni razvoj, razvijanje navika, usvajanja potrebnih znanja i vještina sukladno dobi korisnika te pružanja pomoći u zadovoljavanju svakodnevnih potreba,

– sudjeluje u organiziranju aktivnog provođenja vremena korisnika, radu sa stručnim radnicima i pomoćnim radnicima koji dolaze u kontakt s korisnicima,

– sudjeluje u vođenju evidencije i dokumentacije te pripremi/izradi izvješća o korisniku,

– sudjeluje u pripremi korisnika za povratak u primarnu obitelj odnosno prekidu pružanja usluge, odlazak u posvojiteljsku, udomiteljsku obitelj ili drugu ustanovu.

2.11.2. Rad u ustanovi odgoja i obrazovanja (1 mjesec)

– upoznaje rad stručnih suradnika u ustanovi odgoja i obrazovanja sudjelovanjem u procjeni razvojnih rizika i potreba pojedine djece, individualnom radu s djecom i roditeljima, suradnji s drugim ustanovama i tijelima te drugim poslovima stručnih suradnika u ustanovi odgoja i obrazovanja.

2.12. Terapeut u ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga za djecu i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, za djecu s teškoćama u razvoju, za odrasle osobe s invaliditetom i osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, te žrtve nasilja u obitelji/kod drugog pružatelja usluga

Nakon uvodnog dijela glavni stručni voditelj organizira raspoređivanje pripravnika u:

1. ustanovu socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga/poslodavca,

2. ustanovu odgoja i obrazovanja (osim kod pružatelja usluga koji u okviru redovne djelatnosti obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja prema posebnom propisu).

2.12.1. Rad u ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga (8 mjeseci i 20 dana)

– upoznaje djelokrug rada svih ustrojstvenih jedinica i odjela,

– sudjeluje u postupcima prijma i prilagodbe korisnika,

– sudjeluje u individualnom i grupnom odgojnom radu s korisnikom te donošenju timskih odluka,

– sudjeluje u izradi, provođenju i praćenju individualnog programa rada,

– pruža neposrednu stručnu pomoć u učenju i razvijanju samostalnosti u učenju te potiče i nadzire redovitost izvršenja školskih obveza korisnika,

– sudjeluje u stručnom radu (individualnom i grupnom) s obitelji, suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb te drugim ustanovama i tijelima,

– sudjeluje u aktivnostima vezanim uz psihomotorni razvoj, razvijanje navika, usvajanja potrebnih znanja i vještina sukladno dobi korisnika te pružanja pomoći u zadovoljavanju svakodnevnih potreba,

– sudjeluje u organiziranju aktivnog provođenja vremena korisnika, radu sa stručnim radnicima i pomoćnim radnicima koji dolaze u kontakt s korisnicima,

– sudjeluje u vođenju evidencije i dokumentacije te pripremi/izradi izvješća o korisniku,

– sudjeluje u pripremi korisnika za povratak u primarnu obitelj odnosno prekidu pružanja usluge, odlazak u posvojiteljsku, udomiteljsku obitelj ili drugu ustanovu.

2.12.2. Rad u ustanovi odgoja i obrazovanja (1 mjesec)

– upoznaje rad stručnih suradnika u ustanovi odgoja i obrazovanja sudjelovanjem u procjeni razvojnih rizika i potreba pojedine djece, individualnom radu s djecom i roditeljima, suradnji s drugim ustanovama i tijelima te drugim poslovima stručnih suradnika u ustanovi odgoja i obrazovanja.

2.13. Drugi stručni radnici na poslovima obiteljskog centra

Nakon uvodnog dijela glavni stručni voditelj organizira raspoređivanje pripravnika u:

1. centar za socijalnu skrb – poslovi preuzeti od obiteljskih centara,

2. druge ustanove socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga,

3. zdravstvenu ustanovu,

4. ustanovu odgoja i obrazovanja.

2.13.1. Rad u centru za socijalnu skrb u pojedinim stručnim cjelinama (7 mjeseci i 10 dana):

– upoznaje djelokrug rada u svakoj stručnoj cjelini,

– upoznaje način vođenja postupaka u svakoj stručnoj cjelini,

– sudjeluje u individualnom radu s korisnikom te donošenju timskih odluka,

– obavlja jednostavnije radnje u pojedinom postupku,

– obavlja uvid u spise predmeta iz nadležnosti pojedinih stručnih cjelina.

2.13.2. Rad u drugim ustanovama socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga za djecu i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, za djecu s teškoćama u razvoju, za odrasle osobe s invaliditetom, za starije i teško bolesne odrasle osobe, za osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, za žrtve nasilja u obitelji i žrtve trgovanja ljudima te beskućnike (2 mjeseca):

– upoznaje cjelokupni stručni rad u ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga,

– upoznaje socijalni rad za korisnike sudjelovanjem u prihvatu i podršci u prilagodbi korisnika, izradi individualnog programa rada i programa rehabilitacije, timskoj procjeni i dijagnostici, savjetodavnom radu i podršci korisniku i članovima obitelji, rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija, suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb i drugim ustanovama i tijelima te prikupljanju dokumentacije, vođenju evidencije i izradi izvješća o korisnicima.

2.13.3. Rad u zdravstvenoj ustanovi (5 dana)

– upoznaje socijalni rad u zdravstvenoj ustanovi sudjelovanjem u prikupljanju potrebnih podataka o pacijentu, u timskoj procjeni, individualnom i grupnom radu s pacijentom i članovima obitelji, pomoći u ostvarivanju odgovarajućih prava i usluga, suradnji s drugim ustanovama i tijelima te drugim stručnim poslovima socijalnog rada u zdravstvenoj ustanovi.

2.13.4. Rad u ustanovi odgoja i obrazovanja (5 dana)

– upoznaje rad stručnih suradnika u ustanovi odgoja i obrazovanja, sudjeluje u procjeni razvojnih rizika i potreba pojedinih učenika, problema u ponašanju učenika, sudjeluje u individualnom radu s učenicima i roditeljima, u rješavanju kriznih situacija, praćenju integracije učenika s teškoćama u razvoju, upoznaje suradnju s drugim ustanovama i tijelima te se upoznaje s drugim poslovima stručnih suradnika u ustanovi odgoja i obrazovanja.

PRILOG 2.

ISPITNI PREDMETI POSEBNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA PO POJEDINIM STRUČNIM RADNICIMA

1. SOCIJALNI RADNIK

a) Predmet Upravni postupak, upravni spor i uredsko poslovanje – članak 32. stavak 2. točke 1., 3. i 4. ovoga Pravilnika,

b) Predmet Socijalna skrb i sustav socijalne politike – članak 32. stavak 3. ovoga Pravilnika, u cijelosti,

c) Predmet Obiteljsko-pravna zaštita – članak 32. stavak 4. točke 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9. i 10. ovoga Pravilnika,

d) Predmet Zaštita djece i mladih u riziku i s problemima u ponašanju – članak 32. stavak 5. točke 1., 2., 3., 5. i 6. ovoga Pravilnika,

e) Predmet Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – članak 32. stavak 6. točke 1., 2., 3., 4. i 8. ovoga Pravilnika.

2. PRAVNIK

a) Predmet Upravni postupak, upravni spor i uredsko poslovanje – članak 32. stavak 2. ovoga Pravilnika, u cijelosti,

b) Predmet Socijalna skrb i sustav socijalne politike – članak 32. stavak 3. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika,

c) Predmet Obiteljsko-pravna zaštita – članak 32. stavak 4. ovoga Pravilnika, u cijelosti,

d) Predmet Zaštita djece i mladih u riziku i s problemima u ponašanju – članak 32. stavak 5. točke 1., 2., 3., 4. i 6. ovoga Pravilnika,

e) Predmet Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – članak 32. stavak 6. točke 1. i 3. ovoga Pravilnika.

3. PSIHOLOG

a) Predmet Socijalna skrb i sustav socijalne politike – članak 32. stavak 3. točke 2. i 3. ovoga Pravilnika,

b) Predmet Obiteljsko-pravna zaštita – članak 32. stavak 4. točke 1., 3., 8. i 9. ovoga Pravilnika,

c) Predmet Zaštita djece s problemima u ponašanju – članak 32. stavak 5. točke 1., 5. i 7. ovoga Pravilnika,

d) Predmet Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – članak 32. stavak 6. točka 1. ovoga Pravilnika.

4. SOCIJALNI PEDAGOG

a) Predmet Socijalna skrb i sustav socijalne politike – članak 32. stavak 3. točke 2., 3. i 11. ovoga Pravilnika,

b) Predmet Obiteljsko-pravna zaštita – članak 32. stavak 4. točke 1., 3., i 5. ovoga Pravilnika,

c) Predmet Zaštita djece i mladih u riziku i s problemima u ponašanju – članak 32. stavak 5. ovoga Pravilnika, u cijelosti,

d) Predmet Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – članak 32. stavak 6. točka 1. ovoga Pravilnika,

5. REHABILITATOR

a) Predmet Socijalna skrb i sustav socijalne politike – članak 32. stavak 3. točke 2., 3., 6., 7., 8., 9., 10., i 11. ovoga Pravilnika,

b) Predmet Obiteljsko-pravna zaštita – članak 32. stavak 4. točke 1., i 6. ovoga Pravilnika,

c) Predmet Zaštita djece i mladih u riziku i s problemima u ponašanju – članak 32. stavak 5. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika,

d) Predmet Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – članak 32. stavak 6. ovoga Pravilnika, u cijelosti.

6. LOGOPED

a) Predmet Socijalna skrb i sustav socijalne politike – članak 32. stavak 3. točke 2., 3., 6., 7., 8., 9., 10., i 11. ovoga Pravilnika,

b) Predmet Obiteljsko-pravna zaštita – članak 32. stavak 4. točke 1., i 6. ovoga Pravilnika,

c) Predmet Zaštita djece i mladih u riziku i s problemima u ponašanju – članak 32. stavak 5. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika,

d) Predmet Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – članak 32. stavak 6. ovoga Pravilnika, u cijelosti.

7. ODGAJATELJ

a) Predmet Socijalna skrb i sustav socijalne politike – članak 32. stavak 3. točka 2. ovoga Pravilnika,

b) Predmet Obiteljsko-pravna zaštita – članak 32. stavak 4. točka 1. ovoga Pravilnika,

c) Predmet Zaštita djece i mladih u riziku i s problemima u ponašanju – članak 32. stavak 5. točka 5. ovoga Pravilnika,

d) Predmet Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – članak 32. stavak 6. točka 5. ovoga Pravilnika.

8. TERAPEUT

a) Predmet Socijalna skrb i sustav socijalne politike – članak 32. stavak 3. točka 2. ovoga Pravilnika,

b) Predmet Obiteljsko-pravna zaštita – članak 32. stavak 4. točka 1. ovoga Pravilnika,

c) Predmet Zaštita djece i mladih u riziku i s problemima u ponašanju – članak 32. stavak 5. točka 5. ovoga Pravilnika,

d) Predmet Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – članak 32. stavak 6. točka 5. ovoga Pravilnika.

9. DRUGI STRUČNI RADNICI NA POSLOVIMA OBITELJSKOG CENTRA

a) Predmet Socijalna skrb i sustav socijalne politike – članak 32. stavak 3. ovoga Pravilnika, u cijelosti,

b) Predmet Obiteljsko-pravna zaštita – članak 32. stavak 4. točke 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9. i 10. ovoga Pravilnika,

c) Predmet Zaštita djece i mladih u riziku i s problemima u ponašanju – članak 32. stavak 5. točke 1., 2., 3., 5. i 6. ovoga Pravilnika,

d) Predmet Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – članak 32. stavak 6. točke 1., 2., 3., 4. i 8. ovoga Pravilnika.

PRILOG 3.

Obrazac 1

(Format 14x20 cm)
(Vanjska strana korica)

PRIPRAVNIČKA KNJIŽICA
u djelatnosti socijalne skrbi  

(1. stranica)

Broj osobne iskaznice

______________________

_____________________
(vlastoručni potpis)____________________________________________
(osobno ime)

____________________________________________
(datum i mjesto rođenja)

____________________________________________
(datum diplomiranja i naziv sveučilišta/učilišta)____________________________________________
(datum položene mature i naziv srednje škole)
osobno ime glavnog stručnog voditelja, vrsta i stupanj
stručne spreme

____________________________________________

_______________________________________________________________________
Poslodavac

M.P.

(2. stranica lijevo)

Naziv i sjedište                                         Trajanje praktičnog
ustanove socijalne skrbi                            rada
– druge pravne osobe                               od______ do_____
– fizičke osobe koje profesionalno
obavljaju poslove socijalne skrbi

____________________________________________

OPIS POSLOVA

Stručni voditelj:

_________________________

(potpis)

(3. stranica desno)

Provjeravanje uspjeha

_______________________________________________

Pripravnik je praktično riješio ove zadaće

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Pripravnik je odgovorio na ova pitanja:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Opisna ocjena uspjeha:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Stručni voditelj:

___________________________
(potpis)

(stranica 22.)Bilješke glavnog stručnog voditelja

_____________________________________________

Pripravnik je/nije ispunio uvjete za polaganje stručnog ispita


Glavni stručni voditelj:

_____________________
(potpis)


Obrazac 2 (Format 21x30 cm)

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH
Ispitno povjerenstvo
KLASA: _______________
URBROJ: ______________
Zagreb,

Na temelju članka _________ Pravilnika o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (»Narodne novine«, broj ___________) Ministarstvo socijalne politike i mladih izdaje ovo

UVJERENJE
o položenom stručnom ispitu

________________________, ________________________
            (osobno ime)                                                (datum rođenja)

________________, _________________, ________________
     (mjesto rođenja)                (općina rođenja)                   (državljanstvo)

iz ____________________, polagao-la je dana_____________
(prebivalište, odnosno boravište)

stručni ispit za ___________________________, pred Ispitnim
                               (navesti zvanje i struku)

povjerenstvom Ministarstva socijalne politike i mladih.

ISPITNO POVJERENSTVO OCIJENILO JE DA JE IMENOVANI-
NA POLOŽILA STRUČNI ISPIT.

Ovo uvjerenje oslobođeno je od plaćanja upravnih pristojbi temeljem članka 7. stavka 2. točke 14. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj: 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. i 94/14.).

Predsjednik Ispitnog
povjerenstva

66 15.06.2015 Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi 66 15.06.2015 Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi 66 15.06.2015 Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi 66 15.06.2015 Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi 66 15.06.2015 Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi