Pravilnik o uvjetima za ispunjavanje kriterija za određivanje velikih poreznih obveznika za koje je nadležan Ured za velike porezne obveznike

NN 67/2015 (17.6.2015.), Pravilnik o uvjetima za ispunjavanje kriterija za određivanje velikih poreznih obveznika za koje je nadležan Ured za velike porezne obveznike

MINISTARSTVO FINANCIJA

1279

Na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o Poreznoj upravi (»Narodne novine« broj 148/13 i 141/14), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA ISPUNJAVANJE KRITERIJA ZA ODREĐIVANJE VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA ZA KOJE JE NADLEŽAN URED ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti za ispunjavanje kriterija za određivanje velikih poreznih obveznika za koje je nadležan Ured za velike porezne obveznike.

Članak 2.

Kriteriji za određivanje velikih poreznih obveznika koji su u nadležnosti Ureda za velike porezne obveznike jesu:

1. visina ostvarenog prihoda

2. djelatnost

3. veliki projekti koji na sebe vežu veći broj poreznih obveznika.

Članak 3.

Porezni obveznik smatrat će se velikim poreznim obveznikom za kojeg je nadležan Ured za velike porezne obveznike ispunjenjem jednog od uvjeta:

1. ostvaren prihod veći od 150.000.000,00 kuna

2. djelatnost:

– osiguranja, leasinga i telekomunikacija s ostvarenim prihodom većim od 15.000.000,00 kuna

– banaka, bez obzira na visinu ostvarenog prihoda

3. veliki projekti kod kojih je očekivana visina prihoda veća od 150.000.000,00 kuna i koji na sebe vežu veći broj poreznih obveznika.

Članak 4.

Na prijedlog Ureda za velike porezne obveznike, a zbog praćenja pravodobnosti, zakonitosti i ispravnosti utvrđivanja i prijavljivanja nastalih poreznih obveza poreznih obveznika, ravnatelj Porezne uprave može svojom odlukom odrediti nadležnost Ureda za velike porezne obveznike za porezne obveznike koji ne ispunjavaju kriterije iz članka 3. ovog Pravilnika u kojem se slučaju takav porezni obveznik smatra velikim poreznim obveznikom.

Članak 5.

Nadležni područni ured Porezne uprave utvrđuje ispunjenje uvjeta iz članka 3. točke 1. i točke 2. alineje 1. ovog Pravilnika na temelju godišnje prijave poreza na dobit.

Nadležni područni ured Porezne uprave utvrđuje ispunjenje uvjeta iz članka 3. točke 2. alineje 2. ovog Pravilnika na temelju upisa poslovne djelatnosti u registar poreznih obveznika.

Porezni obveznici sami izvješćuju nadležni područni ured Porezne uprave o ispunjenju uvjeta iz članka 3. točke 3. ovog Pravilnika.

Porezni obveznici nastali statusnim promjenama koji bi očekivanom visinom prihoda ispunili uvjet iz članka 3. točke 1. ovog Pravilnika o istome sami izvješćuju nadležni područni ured Porezne uprave.

Članak 6.

Nadležni područni ured Porezne uprave dužan je u roku od 30 dana od dana nastanka okolnosti ispunjenja uvjeta za određivanje velikih poreznih obveznika o tome izvijestiti Ured za velike porezne obveznike i poreznog obveznika.

Ured za velike porezne obveznike dužan je u roku od 30 dana nakon prestanka ispunjenja uvjeta za određivanje velikih poreznih obveznika o istome izvijestiti nadležni područni ured Porezne uprave i poreznog obveznika.

Članak 7.

Porezni obveznik koji nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika ispunjava jedan od uvjeta iz članka 3. točke 1. i točke 2. alineje 1. i članka 4. ovoga Pravilnika, bit će u nadležnosti Ureda za velike porezne obveznike sljedeća tri porezna razdoblja sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit.

Protekom tri porezna razdoblja iz stavka 1. ovoga članka, porezni obveznik ostaje u nadležnosti Ureda za velike porezne obveznike ako je u jednom od dva prethodna razdoblja ispunjavao jedan od uvjeta iz. čl. 3. ovog Pravilnika.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za ispunjavanje kriterija za određivanje velikih poreznih obveznika za koje je nadležan Ured za velike porezne obveznike (»Narodne novine« br. 129/12).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«

Klasa: 011-01/15-01/193

Urbroj: 513-07-21-01/15-2

Zagreb, 3. lipnja 2015.

Ministar financija

mr. sc. Boris Lalovac, v. r.