Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

NN 67/2015 (17.6.2015.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

HRVATSKA NARODNA BANKA

1288

Na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013. i 19/2015.), članka 394. Uredbe (EU) br. 575/2013 i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STATISTIČKOM I BONITETNOM IZVJEŠĆIVANJU

Članak 1.

U Uputi za statističko i bonitetno izvješćivanje, koja je sastavni dio Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (»Narodne novine«, br. 35/2010., 95/2010., 146/2010., 68/2011., 37/2012., 121/2013., 41A/2014. i 127/2014.), u točki 85. mijenja se podtočka 14. i glasi:

»14. Modalitet »1314« – fondovi socijalne sigurnosti;«

Članak 2.

U točki 86., u dijelu »1220 Društva koja primaju depozite osim središnje banke«, mijenja se tekst u zadnjoj zagradi i glasi: »(ESA 2010, stavci 2.75 do 2.78)«.

U dijelu »1230 Novčani fondovi«, mijenja se tekst u zadnjoj zagradi i glasi: »(ESA 2010, stavci 2.79 do 2.81)«.

Dio »1290 Mirovinski fondovi« mijenja se i glasi:

»1290 Mirovinski fondovi

Podsektor mirovinskih fondova sastoji se od svih financijskih društava i kvazidruštava koja se uglavnom bave financijskim posredovanjem koje proizlazi iz udruživanja socijalnih rizika i potreba osiguranih osoba. Mirovinski fondovi kao programi socijalne sigurnosti osiguravaju prihod pri umirovljenju, a često i povlastice u slučaju smrti i invalidnosti (ESA 2010, stavci 2.105 do 2.110).«

Dio »1311 Središnja država« mijenja se i glasi:

»1311 Središnja država

Ovaj podsektor uključuje administrativne odjele državnih i ostalih središnjih agencija čija se nadležnost odnosi na cijelo gospodarsko područje, osim upravljanja fondovima socijalne sigurnosti (ESA 2010, stavak 2.114).«

Dio »1312 Regionalna država« mijenja se i glasi:

»1312 Regionalna država

Ovaj se podsektor sastoji od onih vrsta javne uprave koju čine zasebne institucionalne jedinice koje obavljaju neke državne funkcije na razini nižoj od središnje države, a višoj od lokalne države, osim upravljanja fondovima socijalne sigurnosti na razini nižoj od središnje države, a višoj od državnih institucionalnih jedinica na lokalnoj razini (ESA 2010, stavak 2.115).«

Dio »1313 Lokalna država« mijenja se i glasi:

»1313 Lokalna država

Ovaj podsektor uključuje one vrste javne uprave čija se nadležnost odnosi samo na lokalni dio gospodarskog područja, isključujući lokalne agencije fondova socijalne sigurnosti (ESA 2010, stavak 2.116).«

Dio »1314 Fondovi socijalnog osiguranja« mijenja se i glasi:

»1314 Fondovi socijalne sigurnosti

Podsektor fondova socijalne sigurnosti uključuje središnje, regionalne i lokalne institucionalne jedinice čija je glavna aktivnost osiguravanje socijalnih naknada, a koje ispunjavaju oba sljedeća kriterija: (a) određene skupine populacije obvezne su prema zakonu ili propisu sudjelovati u sustavu ili plaćati doprinose i (b) opća država je odgovorna za upravljanje institucijom u odnosu na namiru ili odobravanje doprinosa i povlastica neovisno o njezinoj ulozi nadzornog tijela ili poslodavca (ESA 2010, stavak 2.117).«

Članak 3.

Točka 102. mijenja se i glasi:

»Protustranka je pojedinačno značajna ako ispunjava bilo koji od sljedećih uvjeta:

1) protustranka ispunjava jedan kriterij ili više kriterija identificiranja opisanih modalitetima »D1«, »P1«, »P2«, »P3«, »P4«, »P5«, »P6«, »P7«, »P8« i »P9«, neovisno o tome navodi li izvještajna institucija za tu protustranku iznos u grupi izvješća bilance ili grupi izvješća računa dobiti i gubitka

2) protustranka ispunjava jedan kriterij ili više kriterija identificiranja opisanih modalitetima »N1«, »N2«, »F1«, »F2«, »D2«, »PA«, »PB«, »PC«, »PD«, »PE«, »PF«, »IZ«, »ZZ«, »DZ«, »FD«, »VP«, »U1«, »U2«, »S1«, »S2«, »U3«, »I1«, »K« i »G« i izvještajna institucija za tu protustranku navodi barem jedan iznos u grupi izvješća bilance ili grupi izvješća računa dobiti i gubitka.«.

Članak 4.

U točki 108. podtočka 11. mijenja se i glasi:

»11. Modalitet »P4« – kriterij posebnog odnosa; osoba koja s kreditnom institucijom (izvještajnom institucijom) ima ugovor o radu čije odredbe impliciraju značajan utjecaj te osobe na poslovanje kreditne institucije, odnosno koji sadrži odredbe kojima se određuje nagrada za rad te osobe po posebnim kriterijima koji se razlikuju od kriterija za osobe koje imaju sklopljene standardne ugovore o radu, pod uvjetom da nije riječ o nekoj od osoba opisanih modalitetima »D1«, »P1«, »P2« ili »P3«;«.

Podtočka 12. mijenja se i glasi:

»12. Modalitet »P5« – kriterij posebnog odnosa; osoba je pravna osoba u kojoj kreditna institucija (izvještajna institucija), član uprave, član nadzornog odbora ili prokurist kreditne institucije ima sudjelujući udio.«.

Na kraju podtočke 34. točka se zamjenjuje točkom sa zarezom.

Iza podtočke 34. dodaju se podtočke 35. do 44., koje glase:

»35. Modalitet »P6« – kriterij posebnog odnosa; osoba je pravna osoba čiji je član upravnog ili nadzornog organa ili prokurist istodobno i član uprave ili član nadzornog odbora ili prokurist kreditne institucije (izvještajne institucije);

36. Modalitet »P7« – kriterij posebnog odnosa; osoba je pravna osoba čiji član uprave ima 10% ili više dionica kreditne institucije s pravom glasa u glavnoj skupštini kreditne institucije (izvještajne institucije);

37. Modalitet »P8« – kriterij posebnog odnosa; osoba je član uprave, član nadzornog odbora ili prokurist društva koje je, izravno ili neizravno, matično društvo kreditne institucije (izvještajne institucije) ili koje je društvo kći kreditne institucije (izvještajne institucije);

38. Modalitet »P9« – kriterij posebnog odnosa; osoba je treća osoba koja djeluje za račun osobe opisane modalitetima »D1«, »P1«, »P2«, »P3«, »P4«, »P5«, P6«, »P7« ili »P8« u vezi s poslovima kojima bi nastala ili bi se povećala izloženost kreditne institucije (izvještajne institucije);

39. Modalitet »PA« – kriterij posebnog odnosa; osoba je član uže obitelji fizičke osobe navedene u modalitetu »D1«;

40. Modalitet »PB« – kriterij posebnog odnosa; osoba je član uže obitelji fizičke osobe navedene u modalitetu »P1«;

41. Modalitet »PC« – kriterij posebnog odnosa; osoba je član uže obitelji fizičke osobe navedene u modalitetu »P2«;

42. Modalitet »PD« – kriterij posebnog odnosa; osoba je član uže obitelji fizičke osobe navedene u modalitetu »P3«;

43. Modalitet »PE« – kriterij posebnog odnosa; osoba je član uže obitelji fizičke osobe navedene u modalitetu »P4«;

44. Modalitet »PF« – kriterij posebnog odnosa; osoba je član uže obitelji fizičke osobe navedene u modalitetu »P8«.«.

Članak 5.

Iza točke 109a. dodaje se točka 109b., koja glasi:

»109b. Osobi koja ispunjava više kriterija posebnog odnosa (modaliteti »D1«, »P1«, »P2«, »P3«, »P4«, »P5«, »P6«, »P7«, »P8«, »P9«, »PA«, »PB«, »PC«, »PD«, »PE« i »PF«) dodjeljuje se samo modalitet posebnog odnosa koji je prikazan u podtočki nižega rednog broja.«.

Članak 6.

Točka 110. mijenja se i glasi:

»110. Izvješće »PO« dostavlja se mjesečno, ali izvještajna institucija za one izvještajne datume koji nisu 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca kod osnova identificiranja protustranaka opisanih modalitetima »ZZ«, »VP«, »U1«, »U2«, »I1«, »U3«, »K« i »G« ponavlja vrijednosti tih modaliteta koje su dostavljene na kraju prethodnog tromjesečja.

Primjeri

Red.
br.

Osnova identificiranja

Komentar

1.

S1

Protustranka A je povezana s izvještajnom institucijom (povezanost tipa P u Obilježju 12). Protustranka A posjeduje B koji nema status protustranke. B posjeduje C koji je klijent izvještajne institucije. Stoga C ima oznaku »S1«.

2.

F1

Protustranka je nadređena osoba kreditnoj instituciji u grupi za konsolidaciju u skladu s MSFI.

3.

IZ

Kreditna institucija (mala banka) dužna je u skladu s Odlukom o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija pratiti pojedinačno značajnu izloženost veću od 500.000 kuna.

Kreditna institucija je izložena prema dužniku 400.000 kuna zbog čega tu izloženost u skladu s internim pravilima prati na pojedinačnoj osnovi, a ne u portfelju malih kredita. Stoga kreditna institucija koristi modalitet »IZ« za spomenutu izloženost.

4.

G3105

Protustranka pripada grupi povezanih osoba koju je izvještajna institucija interno identificirala oznakom 3105.

5.

N1234

Protustranka je nositelj grupe u grupi povezanih osoba čije je članice izvještajna institucija interno identificirala oznakom 1234.

6.

Grupa 1: G1234

Grupa 2: N1235

Grupa 3: G1236

Grupa 4: G1237

Kombinacija modaliteta: KKGG0

Protustranka je povezana u prvu i drugu grupu povezanih osoba na temelju kontrole (»K«), a u treću i četvrtu grupu na temelju gospodarske povezanosti (»G«). Peta je znamenka uvijek ‘’0’’.

Članak 7.

Iza točke 128. u tablici »Stavke izloženosti« u opisu instrumenta »Z0808« iza riječi »Z0808« dodaje se oznaka »*«.

Opis instrumenta »D0004« mijenja se i glasi:

D0004

Iznos osiguranih depozita


Ova stavka odnosi se na iznos primljenih depozita izvještajne institucije koji su osigurani kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Prijavljuje se osigurani iznos depozita, a ne ukupni iznos depozita koji podliježu osiguranju.

Članak 8.

U točki 203. podtočka 5. mijenja se i glasi:

»Modalitet »05« – Ostali vlasnički vrijednosni papiri koji nisu stečeni na jedan od prethodno opisanih načina. Ova stavka ne obuhvaća udjele u UCITS-ima.«.

Članak 9.

U prilogu 15. Izvješće o kamatnim stopama u točki 302. podtočki e. mijenjaju se alineje i., ii. i iii. te glase:

»i. za potrebe izvješćivanja, računaju se kao:

pri čemu je:

AAR

Prilagođena nominalna kamatna stopa

r

Za nove poslove, r je nominalna kamatna stopa na godišnjoj razini koja je ugovorena između izvještajne jedinice i klijenta.

Za stanja, r je nominalna kamatna stopa na godišnjoj razini koja se primjenjuje u izvještajnom mjesecu.

n

Učestalost naplata/pripisa kamata kod kredita ili isplata/pripisa kamata kod depozita u pojedinoj godini. Primjerice,

1 na godišnjoj osnovi (n=12/12),

2 na polugodišnjoj osnovi (n=12/6),

4 na tromjesečnoj osnovi (n=12/3),

12 na mjesečnoj osnovi (n=12/1),

2/3 na jednoipolgodišnjoj osnovi (n=12/18) ili

1/2 na dvogodišnjoj osnovi (n=12/24) itd.

Učestalost naplate ili isplate glavnice ne uzima se u obzir pri izračunu prilagođene nominalne kamatne stope na godišnjoj razini (AAR).

ii. prilagođene nominalne kamatne stope (AAR) računaju se samo pri korištenju proporcionalne metode obračuna kamata, dok je pri korištenju konformne metode obračuna kamata prilagođena nominalna kamatna stopa (AAR) jednaka ugovorenoj kamatnoj stopi (r),

iii. iznimno, za nove poslove, ako je ugovoreno više različitih kamatnih stopa r čije su vrijednosti unaprijed poznate u trenutku ugovaranja (primjerice, 1% godišnje u prvoj godini, 2% godišnje u drugoj i 3% godišnje u preostalom razdoblju), potrebno je izračunati prosječnu prilagođenu nominalnu kamatnu stopu (AAR) prema sljedećim izrazima:

1. kod proporcionalne metode obračuna kamata:

pri čemu je:

AAR

Prosječna prilagođena nominalna kamatna stopa u slučaju ugovorenih, unaprijed poznatih nominalnih kamatnih stopa uz proporcionalni obračun kamata

ri

Ugovorene, unaprijed poznate nominalne kamatne stope

ni

Broj razdoblja naplata ili isplata kamata u pojedinoj godini

m

Broj različitih ugovorenih, unaprijed poznatih nominalnih kamatnih stopa

2. kod konformne metode obračuna kamata:

pri čemu je:

R

Prosječna prilagođena nominalna kamatna stopa u slučaju ugovorenih, unaprijed poznatih nominalnih kamatnih stopa uz konformni obračun kamata

ri

Ugovorene, unaprijed poznate nominalne kamatne stope

m

Broj različitih ugovorenih, unaprijed poznatih nominalnih kamatnih stopa

«

U podtočki e. alineji iv. briše se podalineja 7.

U podtočki e. alineji iv. mijenja se podalineja 9. i glasi:

»9. ako je ugovorena kamatna stopa na nižoj ili višoj razini od godišnje (primjerice na mjesečnoj razini, dvogodišnjoj razini itd.) te se primjenjuje proporcionalna metoda obračuna kamata, nakon izračunavanja godišnje kamatne stope (r) potrebno je izračunati prilagođenu nominalnu kamatnu stopu (AAR). Ako se primjenjuje konformna metoda obračuna kamata, potrebno je izračunati samo godišnju kamatnu stopu (r);«

U podtočki g. alineji iv. briše se podalineja 1.

Podtočka j. mijenja se i glasi:

»j. instrumenti »A0236 Pokazatelj kreditiranja 1«, »A0237 Pokazatelj kreditiranja 2«, »A0238 Pokazatelj kreditiranja 3« i »A0239 Pokazatelj kreditiranja 4« dostavljaju se isključivo u izvješću »KS«. Iznos novih poslova po ovim instrumentima (modalitet »41« obilježja »Vrsta iznosa«) odnosi se na stanje. U skladu s tim za navedene instrumente dostavljaju se ponderirane prosječne vrijednosti definirane modalitetima »44« i »45« obilježja »Vrsta iznosa«. Stanje ovih instrumenata jednako je vrijednosti koja bi odgovarala sumi vrijednosti vrsta iznosa »01« + »02« + »12«, odnosno »10« + »02« + »12« u izvješću »AA«.«

Članak 10.

U Uputi za izradu i dostavljanje datoteke statističkog i bonitetnog izvješća, koja je sastavni dio Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju, u točki 3.2.5. Horizontalne kontrole A i B mijenjaju se sljedeće kontrole:

Horizontalne kontrole A

Šifra pogreške

Ako je Oznaka komitenta = »MF« i to je središnja banka, tada je Sektor nerezidenta = 1210, inače Sektor nerezidenta = (1221, 1222)

315

Ako je Oznaka komitenta = »ND« i član EU, tada je Sektor nerezidenta <> (1210,1221,1222)

317

Ako je Oznaka komitenta = »ND« Država = međunarodna institucija, tada je Sektor nerezidenta <> (1100, 1210, 1251, 1252, 1314, 1400)

317

i glase:

Horizontalne kontrole A

Šifra pogreške

Ako je Oznaka komitenta = »MF« i to je središnja banka, tada je Sektor nerezidenta = 1210, inače je Sektor nerezidenta = (1220, 1230)

315

Ako je Oznaka komitenta = »ND« i član EU-a, tada je Sektor nerezidenta <> (1210,1220,1230)

317

Ako je Oznaka komitenta = »ND« Država = međunarodna institucija, tada je Sektor nerezidenta <> (1100, 1210, 1280, 1290, 1314, 1400)

317

Članak 11.

U točki 3.5.2 četvrta alineja mijenja se i glasi:

»Obilježje 27. (Osnova identificiranja) složeno je od 14 skupina po dva znaka, skupine od pet znakova i 4 polja Grupa. Prvih 5 skupina kriteriji su s međusobno isključivim modalitetima i upisuju se u polja 13 – 17 (Osnova ID1 – Osnova ID5), dok ostalih 10 kriterija ima pojedine vrijednosti i upisuje se u polja 18 – 27 i polje 32 (Osnova ID6 – Osnova ID15 i Osnova ID16). Za pripadnost grupi povezanih osoba predviđena su 4 polja za pojedinu protustranku, a upisuju se redom u polja 28 – 31 u formi »G****« ili »N****«, gdje je »****« jedinstvena identifikacija grupe u evidencijama izvještajne institucije. Polje 32 (Osnova ID16) sastoji se od pet znakova u koje se upisuju modaliteti »K«, »G« ili »0«. Na prva četiri mjesta u ovom polju unose se modaliteti »K« ili »G« u skladu sa slijedom polja 28 – 31 u kojima su navedene oznake grupa povezanih osoba. Na peto mjesto u ovom polju uvijek se upisuje »0«. Polje 27. za sada je prazno.«.

Članak 12.

U tablici u točki 3.5.3. mijenjaju se sljedeće kontrole:

Dopunski slogovi

Šifra pogreške

Ako je Oznaka retka = ‘PO’ tada je Osnova_ID3 = ‘00’, ‘P1’, ‘P2’ ili ‘P3’

473

Ako je Oznaka retka = ‘PO’ tada je Osnova_ID6 = ‘00’ ili ‘P4’

476

Ako je Oznaka retka = ‘PO’ tada je Osnova_ID7 = ‘00’ ili ‘P5’

477

Ako je Oznaka retka = ‘PO’, tada je Osnova_ID13 = ‘00’, ‘U1’ ili ‘U2’

483

Oznaka retka = ‘PO’ & ID9=’ZZ’ & Grupa-n (n=1, 2, 3, 4) popunjena, tada

substr (Osnova identificiranja 16 (n,1)) mora biti K, G ili 0, inače 0

487(W)

i glase:

Dopunski slogovi

Šifra pogreške

Ako je Oznaka retka = ‘PO’, tada je Osnova_ID3 = ‘00’, ‘P1’, ‘P2’, ‘P3’, ‘P6’, ‘PB’, ‘PC’ ili ‘PD’.

473

Ako je Oznaka retka = ‘PO’, tada je Osnova_ID6 = ‘00’, ‘P4’, ‘P7’ ili ‘PE’.

476

Ako je Oznaka retka = ‘PO’, tada je Osnova_ID7 = ‘00’, ‘P5’, ‘P8’, ‘P9’ ili ‘PF’.

477

Ako je Oznaka retka = ‘PO’, tada je Osnova_ID13 = ‘00’, ‘U1’, ‘U2’ ili ‘PA’.

483

Oznaka retka = ‘PO’ & ID9=’ZZ’ & Grupa-n (n=1, 2, 3, 4) popunjena, tada

substr (Osnova identificiranja 16 (n,1)) mora biti K ili G, inače 0.

487(W)

Na kraju tablice dodaje se sljedeća kontrola:

Ako je Oznaka retka = ‘PO’, tada Banka MBR ne smije biti jednak kao Komitent MBR

138

Članak 13.

U tablici u točki 3.5.3. dodaju se sljedeće kontrole:

Dopunski slogovi

Šifra pogreške

Za sve instrumente koji se dostavljaju u izvješću KS, osim instrumenata A0235, A0236, A0237, A0238 i A0239, vrijedi pravilo: za svaku Vrstu iznosa = 41 mora postojati Vrsta iznosa = 42 i obratno, za svaku Vrstu iznosa =42 mora postojati Vrsta iznosa = 41.

534

Za instrumente A0235, A0236, A0237, A0238 i A0239 vrijedi pravilo: za svaku Vrstu iznosa = 41 moraju postojati Vrste iznosa = 44 i 45 i obratno, za svaku Vrstu iznosa = 44 moraju postojati Vrste iznosa = 41 i 45 i za svaku Vrstu iznosa = 45 moraju postojati Vrste iznosa = 41 i 44.

536

Za instrumente A0209 do A0217, A0222 do A0230, A0232, A0233, A0305 i A0306 vrijedi pravilo: za svaku Vrstu iznosa = 41 mora postojati Vrsta iznosa = 43 i obratno, za svaku Vrstu iznosa = 43 mora postojati Vrsta iznosa = 41.

538

Ako je Instrument = A0209 do A0217, A0222 do A0230, A0232, A0233, A0305 ili A0306, tada Vrsta iznosa (42) =< Vrsta iznosa (43).

540

Ako je Instrument = A0207, A0218 do A0221 ili A0701, tada Vrsta iznosa (44) =< Vrsta iznosa (45).

541

Za sve instrumente koji se dostavljaju u izvješću KS, osim instrumenata A0235, A0236, A0237, A0238 i A0239, vrijedi pravilo: ako u izvješću KS postoji Vrsta iznosa = 44, u izvješću AA mora postojati ista kombinacija obilježja (prema pravilima izvješća KS) s barem jednom od Vrsta iznosa = 1, 2, 7, 10 ili 12.

542

Za sve instrumente koji se dostavljaju u izvješću KS, osim instrumenata A0235, A0236, A0237, A0238 i A0239, vrijedi pravilo: ako u izvješću AA postoji barem jedna od Vrsta iznosa = 1, 2, 7, 10 i/ili 12, u izvješću KS mora postojati ista kombinacija obilježja (prema pravilima izvješća KS) s vrstom iznosa 44.

544

Za instrumente A0207, A0218 do A0221 i A0701 vrijedi pravilo: ako u izvješću KS postoji Vrsta iznosa = 45, u izvješću AA mora postojati ista kombinacija obilježja (prema pravilima izvješća KS) s barem jednom od Vrsta iznosa = 1, 2, 7, 10 i/ili 12.

546

Za instrumente A0207, A0218 do A0221 i A0701 vrijedi pravilo: ako u izvješću AA postoji barem jedna od Vrsta iznosa = 1, 2, 7, 10 i/ili 12, u izvješću KS mora postojati ista kombinacija obilježja (prema pravilima izvješća KS) s vrstom iznosa 45.

548

Ako je Oznaka retka = KS & (Instrument = A0206 & (Izvorno dospijeće = 0)), tada postoji samo Vrsta iznosa = 44.

617

Članak 14.

U tablici 5. mijenjaju se redci 15., 18., 19. i 25. i glase:

15.

Osnova ID3

AN

2

88 – 89

00, P1, P2, P3, P6, PB, PC, PD (posebni odnos)

18.

Osnova ID6

AN

2

94 – 95

00, P4, P7, PE (posebni odnos)

19.

Osnova ID7

AN

2

96 – 97

00, P5, P8, P9, PF (posebni odnos)

25.

Osnova ID13

AN

2

108 – 109

00, U1, U2, PA

Članak 15.

U Prilogu 6. Upisivanje vrijednosti obilježja instrumenata mijenjaju se redci 170., 398., 445., 446., 447. i 448. te glase:

U tablici se dodaje redak 449. i glasi:

Članak 16.

U Prilogu 7. Upisivanje vrijednosti obilježja »Vrsta iznosa« po instrumentima i Prilogu 8. Povezanost obilježja »Portfelj« i »Vrsta iznosa« mijenjaju se redci 12010. i 12011. i glase:

Članak 17.

Obveznici izvješćivanja dužni su započeti s dostavljanjem izvješća u skladu s ovom Odlukom za izvještajno razdoblje koje završava 30. lipnja 2015.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 157-020/06-15/BV

Zagreb, 8. lipnja 2015.

Guverner

Hrvatske narodne banke

prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.

67 17.06.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju 67 17.06.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju 67 17.06.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju 67 17.06.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju 67 17.06.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju 67 17.06.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju