Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

NN 67/2015 (17.6.2015.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

HRVATSKA NARODNA BANKA

1289

Na temelju članka 146.c i članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013. i 19/2015.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SUPERVIZORSKIM IZVJEŠTAJIMA KREDITNIH INSTITUCIJA

Članak 1.

U cijelom tekstu Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 41A/2014. i 127/2014.) riječ »MIKI1« zamjenjuje se riječju »MIKI2«.«

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. na kraju točke 19. briše se točka.

Iza točke 19. dodaje se točka 20., koja glasi:

»20) Izvještaj o izloženostima prema osobama u posebnom odnosu s kreditnom institucijom (POKI1).«.

Članak 3.

Članak 8. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1) podatke za sastavljanje supervizorskih izvještaja iz članka 7. stavka 1. točaka od 1. do 14. i točke 20. ove Odluke sa stanjem na posljednji dan u mjesecu,«.

Članak 4.

Članak 10. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1) podatke za sastavljanje supervizorskih izvještaja iz članka 7. stavka 1. točaka od 1. do 12., točke 15., točke 16., točke 20. i«.

Članak 5.

U članku 11. stavku 1. točki 1. riječi »točke 13. i točke 14.« zamjenjuju se riječima »točke 13., točke 14. i točke 20.«.

Članak 6.

U Uputi za sastavljanje i dostavljanje supervizorskih izvještaja kreditnih institucija, koja je sastavni dio Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija, u točki 16. podtočke 4., 5. i 6. postaju podtočke 1., 2. i 3.

Članak 7.

U točki 17. podtočke 7. i 8. postaju podtočke 1. i 2.

Članak 8.

U točki 25. podtočke 9. i 10. postaju podtočke 1. i 2.

Članak 9.

U točki 32. riječi »članka 14.« zamjenjuju se riječima »članka 9.«.

Članak 10.

U točki 39. podtočke 11., 12. i 13. postaju podtočke 1., 2. i 3.

Članak 11.

U točki 41. riječi »članka 14.« zamjenjuju se riječima »članka 9.«.

Članak 12.

Točka 43. mijenja se i glasi:

»43. U Izvještaju MIKI2 prikazano je stanje ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu prema člancima 5. i 6. i iznimke od ograničenja ulaganja iz članka 7. Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu.«.

Članak 13.

U točki 47. riječi »članku 10.« zamjenjuju se riječima »člancima 5. i 6.«, a riječi »članku 12.« zamjenjuju se riječima »članku 7.«.

Članak 14.

U točki 56. podtočke 14., 15. i 16. postaju podtočke 1., 2. i 3.

Članak 15.

U točki 67. podtočke 17., 18., 19. i 20. postaju podtočke 1., 2., 3. i 4.

Članak 16.

U točki 104. podtočke 21., 22. i 23. postaju podtočke 1., 2. i 3.

Članak 17.

U točki 109. riječi »D5M« zamjenjuju se riječima »D5M2«.

Članak 18.

U točki 119. podtočke od 24. do 30. postaju podtočke od 1. do 7.

Članak 19.

Iza poglavlja II.2.16 »Račun dobiti i gubitka« dodaje se novo poglavlje, II.2.17, i naslov iznad njega, koji glase:

»II.2.17 Izvještaj o izloženostima prema osobama u posebnom

odnosu s kreditnom institucijom

135.a Izvještaj o izloženostima prema osobama u posebnom odnosu s kreditnom institucijom (u nastavku teksta: Izvještaj POKI1) sastavlja se na temelju članaka od 146. do 146.c Zakona o kreditnim institucijama.

135.b Izvještaj POKI1 sastavlja se na osnovi podataka dostavljenih u izvješćima »AA«, »AF«, »AN« i »PO«, odabirom pojedinih modaliteta obilježja iz izvješća »AA«, »AF«, »AN« i »PO«, za svaku poziciju (oznaku) unutar Izvještaja POKI1, a u skladu s Tablicom 19. iz ove Upute.

135.c Utvrđivanje vrijednosti kod pojedinih dužnika u Izvještaju POKI1 temelji se na matičnom broju, pri čemu su obuhvaćene sve protustranke (dužnici) koje su u izvješću »PO« u obilježju »Osnova identificiranja« označene modalitetima »D1«, »P1«, »P2«, »P3«, »P4«, »P5«, P6«, »P7«, »P8«, »P9«, PA«, »PB«, PC«, »PD« i »PF«.

135.d U posljednjem se retku prezentira zbirni redak »Ukupno izloženost«.

135.e Stupac 2 u Izvještaju POKI1 obuhvaća četiri vrste naziva:

1. nazive pojedinih dužnika, pri čemu se uz svakog dužnika u stupcu 5 prikazuje podatak o postotnom udjelu koji pojedini dužnik ima u dionicama kreditne institucije koje nose pravo glasa, što se izračunava na sljedeći način:

– nazivnik čini zbroj svih iznosa dostavljenih uz modalitet »01« obilježja »Vrsta iznosa« i uz modalitet »P1101« obilježja »Instrument« za sve protustranke u izvješću »AA«;

– brojnik za određenog dužnika čini iznos dostavljen uz modalitet »01« obilježja »Vrsta iznosa« i uz modalitet »P1101« obilježja »Instrument« u relevantnom izvješću (ovisno o vrsti dužnika to može biti »AA«, »AF« ili »AN«);

– iznimno, kod dužnika koji su označeni modalitetom »P5« obilježja »Osnova identificiranja« u izvješću »PO« (pravne osobe u kojima kreditna institucija, član uprave, član nadzornog odbora ili prokurist ima sudjelujući udio) iskazuje se vlasnički udio kreditne institucije u dužniku, koji se izvještava kao drugi peteroznamenkasti niz u obilježju »Veza izvještajne institucije i protustranke« u relevantnom izvješću (ovisno o vrsti dužnika to može biti »AA« ili »AN«).

2. zbirni redak grupe povezanih osoba u obliku »Ukupno grupa povezanih osoba 1234 (12 – 21)«, pri čemu 1234 označuje grupe povezanih osoba, a 12 i 21 prvi i posljednji redni broj dužnika unutar te grupe povezanih osoba,

3. zbirni redak razreda osoba u posebnom odnosu s kreditnom institucijom i

4. zbirni redak »Ukupno«.

135.f Izvještaj POKI1 obuhvaća deset razreda osoba u posebnom odnosu s kreditnom institucijom, pri čemu se na početku svakog razreda navodi zbirni redak tog razreda.

U nastavku se navode razredi osoba u posebnom odnosu s kreditnom institucijom, zajedno s definicijom njihova izvještajnog obuhvata i specifičnom oznakom:

1. U prvom razredu »Dioničari s pet i više posto dionica s pravom glasa« u Izvještaju POKI1 prikazuju se protustranke koje su u izvješću »PO« u obilježju »Osnova identificiranja« označene modalitetima »D1« i »PA«, a pozicije zbirnog retka razreda imaju oznaku *Z01;

2. U drugom razredu »Uprava« u Izvještaju POKI1 prikazuju se protustranke koje su u izvješću »PO« u obilježju »Osnova identificiranja« označene modalitetima »P1« i »PB«, a pozicije zbirnog retka razreda imaju oznaku *Z02;

3. U trećem razredu »Nadzorni odbor« u Izvještaju POKI1 prikazuju se protustranke koje su u izvješću »PO« u obilježju »Osnova identificiranja« označene modalitetima »P2« i »PC«, a pozicije zbirnog retka razreda imaju oznaku *Z03;

4. U četvrtom razredu »Prokuristi« u Izvještaju POKI1 prikazuju se protustranke koje su u izvješću »PO« u obilježju »Osnova identificiranja« označene modalitetima »P3« i »PD«, a pozicije zbirnog retka razreda imaju oznaku *Z04;

5. U petom razredu »Osobe koje s kreditnom institucijom imaju ugovore o radu sklopljene uz posebne uvjete« u Izvještaju POKI1 prikazuju se protustranke koje su u izvješću »PO« u obilježju »Osnova identificiranja« označene modalitetima »P4« i »PE«, a pozicije zbirnog retka razreda imaju oznaku *Z05;

6. U šestom razredu »Pravne osobe u kojima kreditna institucija, član uprave, član nadzornog odbora ili prokurist kreditne institucije ima sudjelujući udio« u Izvještaju POKI1 prikazuju se protustranke koje su u izvješću »PO« u obilježju »Osnova identificiranja« označene modalitetom »P5«, a pozicije zbirnog retka razreda imaju oznaku *Z06;

7. U sedmom razredu »Pravne osobe čiji je član upravnog ili nadzornog organa ili prokurist istodobno i član uprave ili član nadzornog odbora ili prokurist kreditne institucije« u Izvještaju POKI1 prikazuju se protustranke koje su u izvješću »PO« u obilježju »Osnova identificiranja« označene modalitetom »P6«, a pozicije zbirnog retka razreda imaju oznaku *Z07;

8. U osmom razredu »Pravne osobe čiji član uprave ima 10% ili više dionica kreditne institucije s pravom glasa« u Izvještaju POKI1 prikazuju se protustranke koje su u izvješću »PO« u obilježju »Osnova identificiranja« označene modalitetom »P7«, a pozicije zbirnog retka razreda imaju oznaku *Z08;

9. U devetom razredu »Član uprave, član nadzornog odbora i prokurist matičnog društva ili društva kćeri kreditne institucije« u Izvještaju POKI1 prikazuju se protustranke koje su u izvješću »PO« u obilježju »Osnova identificiranja« označene modalitetima »P8« i »PF«, a pozicije zbirnog retka razreda imaju oznaku *Z09;

10. U desetom razredu »Treće osobe koje djeluju za račun osoba iz točaka 1. do 9. ovog izvještaja« u Izvještaju POKI1 prikazuju se protustranke koje su u izvješću »PO« u obilježju »Osnova identificiranja« označene modalitetom »P9«, a pozicije zbirnog retka razreda imaju oznaku *Z10.

135.g Pojedine protustranke u izvještaju POKI1 koje su članice određenog razreda osoba u posebnom odnosu s kreditnom institucijom svrstavaju se u grupe povezanih osoba.

135.h Zbirni redak »Ukupno grupa povezanih osoba« u Izvještaju POKI1 za određenu grupu povezanih osoba jest zbroj iznosa koji se odnose na sve članove te grupe, a prikazuje se nakon navođenja iznosa koji se odnose na posljednjeg člana svake grupe.

135.i Iznimka od povezivanja osoba u grupu povezanih osoba vrijedi za osobe koje su članovi uže obitelji, to jest osobe koje su u izvješću »PO« u obilježju »Osnova identificiranja« označene modalitetima »PA«, »PB«, »PC«, »PD«, »PE« i »PF«. Te osobe prikazuju se samostalno, to jest ne uzima se u obzir grupa povezanih osoba za tu osobu. Drugim riječima, vrijedi načelo: ako je osoba označena modalitetima »P1«, »P2«, »P3«, »P4«, »P5«, »P6«, »P7« i »P8«, za tu osobu utvrđuje se grupa povezanih osoba; ako je osoba označena modalitetima »P9«, »PA«, »PB«, »PC«, »PD«, »PE« i »PF«, za tu se osobu ne utvrđuje grupa povezanih osoba (prikazuje se samostalno).

135.j Zbirni redak razreda osoba u posebnom odnosu s kreditnom institucijom u Izvještaju POKI1 čini zbroj iznosa koji se odnose na sve pojedine dužnike u tom razredu, izostavljajući eventualno višekratno pojavljivanje određenog dužnika kada dužnik spada u dvije ili više grupa povezanih osoba.

135.j Zbirni redak »Ukupno« u Izvještaju POKI1 čini zbroj iznosa koji se odnose na sve pojedine dužnike, izostavljajući eventualno višekratno pojavljivanje određenog dužnika kada dužnik spada u dvije ili više grupa povezanih osoba.«

Članak 20.

Točka 138. mijenja se i glasi:

»138. Uputom se definiraju tehnički zahtjevi za dostavljanje izvještaja iz:

1) članka 7. stavka 1. točaka od 17. do 19. Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija,

2) Upute za jedinstvenu primjenu Odluke o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke,

3) Upute za jedinstvenu primjenu Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom,

4) Upute za provedbu Odluke o izvješćivanju o izloženosti kreditnih institucija valutnom riziku i

5) Upute za jedinstvenu primjenu Odluke o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala.«

Članak 21.

Točka 165. mijenja se i glasi:

»165. Izvještaj S1 dostavlja se u rokovima predviđenima Odlukom o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija u obliku dokumenta u Excelu na e-adresu bonitetno.izvjescivanje@hnb.hr.«.

Članak 22.

Točka 173. mijenja se i glasi:

»173. Sadržaj XML slogova prema dijelu III.1 ove Upute, prema Uputi za jedinstvenu primjenu Odluke o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke, Uputi za jedinstvenu primjenu Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom, Uputi za sastavljanje i dostavljanje supervizorskih izvještaja kreditnih institucija, Uputi za provedbu Odluke o izvješćivanju o izloženosti kreditnih institucija valutnom riziku i Uputi za jedinstvenu primjenu Odluke o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala (u nastavku teksta: Upute*, u odgovarajućem padežu).«.

Članak 23.

U točkama 193., 214., 218., 223., 229., 238. i 244. riječi »u skladu s izmjenama i (ili) dopunama Upute o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom« zamjenjuju se riječima »u skladu s podzakonskim propisima Hrvatske narodne banke o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu«.

Članak 24.

Iza poglavlja III.2.4.12 »Otvorene devizne pozicije u pojedinim valutama« dodaje se novo poglavlje, III.2.4.13, i naslov iznad njega, koji glase:

»III.2.4.13 Pokrivenost kapitalnih zahtjeva i zaštitnih slojeva kapitala

246.a U stupcu 010 navodi se postotak u postotnom iznosu u kojem je izražen, uključujući decimalni zarez i dva decimalna mjesta. Na primjer, ako je vrijednost pozicije 9,6%, u XML datoteci upisuje se iznos 9,60. Ako je vrijednost pozicije nula (0), u obrazac se upisuje numerički iznos 0.

246.b Shema formalnih i logičkih kontrola za obrazac Pokrivenost kapitalnih zahtjeva i zaštitnih slojeva kapitala (u nastavku teksta: Izvještaj ZSK) dana je u Tablici 15.

Tablica 15. Kontrole za izvještaj ZSK

Red. br.

Kontrola

1.

P010010 = 4,50

2.

P010020 = 6,00

3.

P010030 = 8,00

4.

P010070 = 2,50

5.

P030020 >= P030010

6.

P030030 >= P030020

7.

P030120 = P030130 – (P030030 + P030060 + P030070 + P030080 + P030090 + P030100 + P030110)

8.

P040030 >= P040020

9.

P040120 = P040130 – (P040030 + P040060)

10.

P050010 = P030010 + P040010

11.

P050020 = P030020 + P040020

12.

P050030 = P030030 + P040030

13.

P050040 = P030040 + P040040

14.

P050050 = P030050 + P040050

15.

P050060 = P030060 + P040060

16.

P050070 = P030070 + P040070

17.

P050080 = P030080 + P040080

18.

P050090 = P030090 + P040090

19.

P050100 = P030100 + P040100

20.

P050110 = P030110 + P040110

21.

P050120 = P030120 + P040120

P050120 = P050130 – (P050030 + P050060 + P050070 + P050080 + P050090 + P050100 + P050110)

22.

P050130 = P030130 + P040130

23.

P060120 = P060130 – (P060030 + P060060)

24.

P070010 = P050010 + P060010

25.

P070020 = P050020 + P060020

26.

P070030 = P050030 + P060030

27.

P070040 = P050040 + P060040

28.

P070050 = P050050 + P060050

29.

P070060 = P050060 + P060060

30.

P070070 = P050070 + P060070

31.

P070080 = P050080 + P060080

32.

P070090 = P050090 + P060090

33.

P070100 = P050100 + P060100

34.

P070110 = P050110 + P060110

35.

P070120 = P050120 + P060120

P070120 = P070130 – (P070030 + P070060 + P070070 + P070080 + P070090 + P070100 + P070110)

36.

P070130 = P050130 + P060130

37.

P030050 >= P030040

38.

P030060 >= P030050

39.

P040060 >= P040050

40.

P020050 >= P020040

41.

P020060 >= P020050

42.

P010120 = P010130 = P020120 = P020130 = P040010 = P040040 = P040070 = P040080 = P040090 = P040100 = P040110 = P060010 = P060020 = P060040 = P060050 = P060070 = P060080 = P060090 = P060100 = P060110 = 0

«

Članak 25.

Tablica iza točke 266. mijenja se i glasi:

Oznaka obrasca

Naziv kategorije

Oznaka kategorije (AN)

VR

Troslovna oznaka valute

Upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s popisom novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke na temelju Zakona o platnom prometu.

VR

Za »zasebnu valutu« ulaganja u inv. fondove

INF

TUI

Za kune i nekonvertibilne valute

Upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s popisom novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke na temelju Zakona o platnom prometu.

TUI

Za konvertibilne valute

KVL

OP

Za kune i nekonvertibilne valute

Upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s popisom novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke na temelju Zakona o platnom prometu.

OP

Za konvertibilne valute

KVL

OO

Za kune i nekonvertibilne valute

Upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s popisom novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke na temelju Zakona o platnom prometu.

OO

Za konvertibilne valute

KVL

KL

Za kune i nekonvertibilne valute

Upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s popisom novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke na temelju Zakona o platnom prometu.

KL

Za konvertibilne valute

KVL

EVKI FKS

Za pojedinačno značajne valute

Upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s popisom novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke na temelju Zakona o platnom prometu.

EVKI FKS

Za skupinu ostalih valuta

OST

EVKI PKS

Za pojedinačno značajne valute

Upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s popisom novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke na temelju Zakona o platnom prometu.

EVKI PKS

Za skupinu ostalih valuta

OST

EVKI AKS

Za pojedinačno značajne valute

Upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s popisom novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke na temelju Zakona o platnom prometu.

EVKI AKS

Za skupinu ostalih valuta

OST

EVKI ZBR

Za pojedinačno značajne valute

Upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s popisom novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke na temelju Zakona o platnom prometu.

EVKI ZBR

Za skupinu ostalih valuta

OST

DKT

Troslovna oznaka valute

Upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s popisom novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke na temelju Zakona o platnom prometu.

Članak 26.

Tablica iza točke 269. mijenja se i glasi:

Oznaka obrasca

Naziv kategorije

Oznaka kategorije (AN)

KI

Dvoslovna oznaka valute

Upotrebljava se dvoslovna oznaka zemlje u skladu s abecednim popisom država i zemalja i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke na temelju Zakona o platnom prometu.

Članak 27.

Tablica iza točke 274. mijenja se i glasi:

TABLICA


Članak 28.

Iza točke 276. točka 2. postaje točka 276.a.

Članak 29.

Tablica iza točke 277. mijenja se i glasi:

TABLICA

Članak 30.

U točki 278. iza riječi »valutama« dodaju se riječi »i Pokrivenost kapitalnih zahtjeva i zaštitnih slojeva kapitala«.

Članak 31.

U Prilogu pod naslovom »Tablice za dostavljanje supervizorskih izvještaja KOKI (tag)« iza tablice 13. dodaje se tablica 14., koja glasi:

Članak 32.

U Prilogu pod naslovom »Tablice s pravilima za sastavljanje supervizorskih izvještaja« tablica pod naslovom »Tablica 7: Izvještaj MIKI1 – Izvještaj o materijalnoj imovini« mijenja se u »Tablica 7: Izvještaj MIKI2 – Izvještaj o materijalnoj imovini«, i glasi:
Članak 33.

U Prilogu pod naslovom »Tablice s pravilima za sastavljanje supervizorskih izvještaja« iza tablice 18. dodaje se tablica 19., koja glasi:

Članak 34.

Kreditne institucije dužne su prvi Izvještaj o izloženostima prema osobama u posebnom odnosu s kreditnom institucijom (POKI1) u skladu s ovom Odlukom dostaviti sa stanjem na dan 31. kolovoza 2015.

Kreditne institucije dužne su prvi Izvještaj o materijalnoj imovini (MIKI2) u skladu s ovom Odlukom dostaviti sa stanjem na dan 30. rujna 2015.

Članak 35.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 30. lipnja 2015.

O.br. 156-020/06-15/BV

Zagreb, 8. lipnja 2015.

Guverner

prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.

67 17.06.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija 67 17.06.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija 67 17.06.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija 67 17.06.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija 67 17.06.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija 67 17.06.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija