Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda

NN 67/2015 (17.6.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda

67 17.06.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1301

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na temelju članka 26. stavka 2. točke 1., članka 125. stavka 3., članka 126. stavka 8. i članka 133. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014), dalje u tekstu: Zakon, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. lipnja 2015. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOZVOLJENIM ULAGANJIMA I DODATNIM OGRANIČENJIMA ULAGANJA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

U članku 4. riječi »kao financijski instrumenti iz članka 125. stavka 1. točaka 1. do 5.« zamjenjuju se riječima »iz članka 2. točke 22.«.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Instrumentima tržišta novca iz članka 2. točke 25. Zakona smatraju se financijski instrumenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. imaju dospijeće ili preostalo dospijeće od 397 dana ili manje ili

2. imaju preostalo dospijeće kraće od dvije godine, a njihova kamatna stopa je varijabilna i najmanje svakih 397 dana podliježe redovitom usklađivanju prinosa ovisno o promjenama tržišne kamatne stope ili indeksa«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 4. riječ »stavaka« mijenja se riječju »stavka« te se brišu broj »1.« i riječ »i«.

Članak 4.

U članku 13. stavku 5. točki 2. iza broja »1.« dodaje se riječ »Zakona«.

Članak 5.

(1) U članku 20. stavku 4. iza riječi »dužno je« brišu se riječi »ulaganjima iz članka 126. stavka 4. i 5. Zakona i«, a riječi »najmanje 30 dana prije namjere provođenja ulaganja« zamjenjuju se riječima »najviše tri radna dana nakon provedenog ulaganja«.

(2) U članku 20. stavku 5. riječi »koja uz općenite podatke o provedenom ulaganju mora sadržavati i informacije propisane obveznim sadržajem obavijesti iz članka 126. stavka 6. Zakona« zamjenjuju se riječima »koja uz informacije propisane u članku 126. stavku 6. Zakona mora sadržavati i opće podatke o provedenom ulaganju«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/82

Urbroj: 326-01-440-15-2

Zagreb, 12. lipnja 2015.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.